Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
26/11/2001

  Консултативен съвет по законодателството
  СТАНОВИЩЕ
  Относно: законопроектите за изменение и допълнение на
  Закона за акцизите, № 102-01-14/01.11.2001 г.,
  внесен от Министерския съвет и
  № 154-01-71/05.11.2001 г., внесен от н.п. Камен Влахов
  Изх.№ 153-25- 3/26.11.2001
  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Проф. Огнян Герджиков
  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ
  Г-н Иван Искров
  СТАНОВИЩЕ
  Относно: законопроектите за изменение и допълнение на
  Закона за акцизите, № 102-01-14/01.11.2001 г.,
  внесен от Министерския съвет и
  № 154-01-71/05.11.2001 г., внесен от н.п. Камен Влахов
  На 13 ноември 2001 г., на свое заседание направление
  “Конституционно, административно и финансово право” на
  Консултативния съвет по законодателството при Народното събрание,
  обсъди законопроектите за изменение и допълнение на Закона за
  акцизите, внесени от Министерския съвет и от народния представител

  Камен Влахов. В резултат на станалите разисквания предлагаме следните
  по-важни бележки за подобряване на законопроекта.
  1. С § 7 се създава нов чл. 9а във връзка с приоритетно прилагане
  на международни договори.
  Предлага се след думата “ратифицирани” да се добавят думите
  “или утвърдени”.
  2. С § 13 се създава нов чл. 12 ж.
  Предлагаме в ал. 2 на чл.12ж срокът за уведомяване от страна на
  органите, сезирани от страна на данъчната администрация за
  предприетите от тях мерки, да е 2 месеца.
  3. С § 16, във вр. с § 20, се изменя чл.17а, установяващ съставите
  на различни административни нарушения, се правят изменения като се
  счита за такова и “извършването на дейност без лиценз или разрешение с
  акцизни стоки”.
  От друга страна обаче с § 20 се изменя ал. 2 на чл. 18, като се
  предвижда, че актовете за установяване на нарушенията се съставят от
  данъчните органи, а наказателните постановления се издават от главния
  данъчен директор. Разрешителният режим обаче е установен в други
  закони, където на съответните органи също са възложени правомощия за
  установяване на нарушенията и издаването на наказателни
  постановления. Това поражда колизия между Закона за тютюна и
  тютюневите изделия, Закона за виното и Закона за акцизите.
  Форма за търсене
  Ключова дума