Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
01/11/2001 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията. № 102-01-4, внесен от Министерски съвет.
  ДОКЛАД
  на
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията. № 102-01-4, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  ЗА
  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
  (Обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 8
  от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г. и
  бр. 64 и 81 от 2000 г.)
  § 1. В чл. 7 се създава ал. 4:
  “(4) Когато числеността на администрацията не е достатъчна за обособяване на самостоятелните звена по ал. 2 и 3, функциите им се изпълняват в рамките на дирекция в общата администрация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 1 и предлага следната подобрена редакция:
  § 1. В чл. 7 се създава ал. 4:
  “(4) Когато числеността на администрацията не е достатъчна за обособяване на самостоятелните звена по ал. 2 и 3, функциите им се изпълняват от дирекция в общата администрация.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  Създава се § 1а:
  § 1а. Член 9 се отменя.
  Предложението се оттегля.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  Създава се § 16:
  § 16. В чл. 10, ал. 2 да отпаднат думите “от органа на държавната власт”.
  Предложението се оттегля.
  § 2. Член 11 се изменя така:
  “Чл. 11. Броят и наименованията на главните дирекции и дирекции в общата и специализираната администрация, техните функции и числеността на персонала в тях се определят в устройствения правилник на съответната администрация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 2 и предлага следната подобрена редакция:
  § 2. Член 11 се изменя така:
  “Чл. 11. Наименованията и броят на главните дирекции и дирекции в общата и специализираната администрация, техните функции и числеността на персонала в тях се определят с устройствения правилник на съответната администрация.”
  § 3. В чл. 14, ал. 1 думите “е необходима професионална квалификация, която включва” се заменят със “са необходими”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 3. Член 14 се изменя така:
  “Чл. 14. /1/ Общите изисквания за заемане на длъжност в администрацията се определят със закон.
  /2/ В единния класификатор на длъжностите в администрацията се определят:
  1. длъжностите в администрацията;
  2. йерархичното подреждане и разпределението на длъжностите според йерархията на съответните държавни органи;
  3. необходимата минимална степен на завършено образование, общ и служебен трудов стаж за заемане на определената длъжност.
  /3/ За длъжностите, определени за заемане от държавни служители служебния трудов стаж се изразява в изискването за минимален ранг за заемане на длъжността.
  /4/ В устройствения правилник на съответната администрация могат да се определят и специфични изисквания за заемане на определени длъжности.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 3.
  § 4. Член 17 се изменя така:
  “Чл. 17.(1) На свободна длъжност, определена за заемане от държавен служител, може да бъде назначено лице, което не притежава изискващия се ранг, за срок до 3 години.
  (2) Когато лицето се назначава на свободна ръководна длъжност, то
  трябва да притежава най-малко Ш младши ранг или да има най-малко 6 години трудов и /или служебен стаж.
  (3) В случаите по ал. 2 и 3 в заповедта за назначаването на лицето се определя рангът, който вече му е присъден по предишното служебно правоотношение, или му се присъжда ранг съобразно годините трудов и/или служебен стаж, изчислен от V младши ранг през период от 3 години.
  (4) Ако в срока по ал. 1 лицето придобие изискващия се ранг, заемането на длъжността се извършва по общия ред.”

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  § 4 да отпадне.
  Предложението се оттегля.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  По § 4: Алинеи 1 и 3 на чл. 17 да добият следната редакция:
  “/1/ Когато за свободна длъжност, определена за заемане от държавен служител, не се е явил кандидат, отговарящ на условието за минимален ранг, на нея може да бъде назначено за срок до 3 години лице, което не притежава изискуемия минимален ранг.
  /3/ В случаите по предходните алинеи в заповедта за назначаването на лицето се определя ранга, който вече му е присъден по предишното служебно правоотношение или му се присъжда ранг съобразно годините трудов и/или служебен стаж, изчислен от V младши ранг през период от 3 години за всеки следващ по-висок ранг.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН
  ЧЕРКЕЗОВ:
  § 4. Член 17 се изменя така:
  “Чл. 17. (1) На свободна длъжност, определена за заемане от държавен служител, за която не се е явил кандидат с изискващия се ранг, може да бъде назначено лице, което отговаря на изискванията за заемане на длъжността, но не притежава необходимия ранг, за срок не по-голям от 1 година.
  (2) В случаите по ал. 1 за назначаване на свободна ръководна длъжност, лицето трябва да притежава най-малко Ш младши ранг или да има най-малко 6 години трудов и /или служебен стаж.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 в заповедта за назначаването на лицето се определя рангът, който вече му е присъден по предишното служебно правоотношение, или му се присъжда ранг съобразно годините трудов и/или служебен стаж, изчислен от V младши ранг през период от 3 години.
  (4) Ако в срока по ал. 1 лицето придобие изискващия се ранг, заемането на длъжността се извършва по общия ред.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 4:
  “§ 4. В чл. 17, ал. 1 накрая се добавя “но не повече от три години”.
  § 5. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “заместник-министрите” се поставя запетая и се добавя “председателите и заместник-председателите на държавните агенции, председателите, заместник-председателите и членовете на държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите и заместник-ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Трудовите правоотношения със заместник-министрите, областните управители, заместник областните управители, както и с посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи, техните заместници и членовете на колегиални органи могат да
  бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  § 5, т. 2 се изменя така:
  “2. Алинея 2 на чл. 19а се изменя така:
  “/2/ Правоотношенията с лицата по ал. 1 могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя. В този случай основанието за освобождаване е преценката на съответния орган за нецелесъобразност от по-нататъшно оставане на служба, като актът следва да се мотивира.”
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  По § 5 да се създадат нови алинеи 2 и 3 на чл. 19а:
  “/2/ Заместник-министрите, областните управители, заместник-областните управители, както и лицата, които са еднолични органи, техни заместници и членове на колегиални органи по чл. 19, ал. 4 трябва да имат виеше образование.
  /3/ Трудовите правоотношения с лицата по ал. 2 могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН
  ЧЕРКЕЗОВ:
  § 5 се изменя така:
  “§ 5. В чл. 19а, ал. 1 се изменя така:
  /1/ Органите по чл. 19, ал. 2, 3 и 4 и техните заместници имат всички права по служебно правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “заместник-министрите” се поставя запетая и се добавя “посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи и техните заместници и членове на колегиални органи”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Правоотношения със заместник-министрите, областните управители, заместник областните управители, както и с посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи, техните заместници и членовете на колегиални органи могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя. В този случай основанието за освобождаване е преценката на съответния орган за нецелесъобразност от по-нататъшно оставане на служба.”
  § 6. В чл. 20 ал. 6 се изменя така:
  “(6) Министерският съвет отменя незаконосъобразните или неправилните актове на министрите.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 6 се допълва така:
  “§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 след думите “с обща компетентност” се поставя запетая и се добавя “който се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  “/6/ Министерският съвет отменя незаконосъобразните или неправилните актове на министрите.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 6.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ: Създава се § 6а:
  “§ 6а. В чл. 26 се създават нови ал. 2 и 3:
  /2/ Срокът за назначаване на заместник-министрите не може да бъде по- голям от срокът на правомощията на правителството.
  /3/ Заместник-министрите могат да бъдат предсрочно освободени със заповед на министър-председателя, както и при предсрочно прекратяване правомощията на Министерския съвет или на съответния министър.” Досегашната ал. 2 на чл. 26 става ал. 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 7. В чл. 27, ал. 1 съюзът “и” се заменя със запетая, а след думата “министрите” се добавя “и областните управители”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 7 се изменя така:
  § 7. В чл. 27, ал. 1 се изменя така:
  /1/ Членовете на Министерския съвет образуват на свое пряко подчинение политически кабинет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 7.
  § 8. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  “В политическите кабинети на областните управители се включват заместник областните управители.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Към политическите кабинети на министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите се назначават експертни и технически сътрудници, които не могат да изпълняват функции на управление.”
  3. В ал. 5 запетаята и текстът след думите “държавни служители” се заличават.
  4. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Правоотношенията с началника на кабинета, парламентарния секретар, началника на звеното за връзки с обществеността и с лицата по ал. 4 се прекратяват със заповед на съответния орган на изпълнителната власт или с прекратяването на правомощията му.”
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 8, т. 1 се изменя така:
  “В политическите кабинети на областните управители се включват заместник-областните управители и завеждащите връзки с обществеността.”
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 8, т. 4:
  В ал. 6 след думите “орган на изпълнителната власт” се поставя запетая и се добавя “при условията и реда на чл. 19а, ал. 2, изречение второ”.
  Комисията подкрепя предложението.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН
  ЧЕРКЕЗОВ:
  § 8 се изменя така:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  /1/ Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага съответния член на Министерския съвет при формулиране и разработване на конкретни решения за реализиране на правителствената политика в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и при представянето на тази политика пред Народното събрание и пред обществото.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  /4/ В политическите кабинети на членовете на Министерския съвет се назначават експертни и технически сътрудници, които не могат да изпълняват функции на управление.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  “В политическите кабинети на областните управители се включват заместник областните управители и началниците на звената за връзки с обществеността.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Към политическите кабинети на министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите се назначават експертни и технически сътрудници, които не могат да изпълняват функции на управление.”
  3. В ал. 5, изречение второ запетаята и текстът след думите “държавни служители” се заличават.
  4. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Правоотношенията с началника на кабинета, парламентарния секретар, началника на звеното за връзки с обществеността и с лицата по
  ал. 4 се прекратяват със заповед на съответния орган на изпълнителната власт при условията и по реда на чл. 19а, ал. 2, изречение второ.”
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  § 9. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Заместник областните управители се назначават от министър- председателя.”
  2. Алинея 5 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 9.
  § 10. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта, кметовете и председателите на общинските съвети предоставят исканата от областния управител информация и документи във връзка с изпълнение на правомощията му по ал. 1, освен когато те съставляват държавна или служебна тайна.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 10, т. 2 се изменя така:
  “2. Създава се ал. 2:
  /2/ Кметовете на общини и председателите на общинските съвети предоставят исканата от областния управител информация и документи във връзка с изпълнение на правомощията му по ал. 1, освен когато те съставляват държавна или служебна тайна.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 10.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ: Създава се § 10а:
  § 10а. Член 35 се изменя така:
  “Чл. 35. II/ Народното събрание по предложение на министър-председателя с решение създава, преобразува и закрива административни структури без ранг на министерства - държавни и изпълнителни агенции и държавни комисии, които са отделни юридически лица на подчинение на централните органи на изпълнителната власт.
  /2/ В решението на Народното събрание за създаване на нова административна структура се определят нейните основни функции. При преобразуване или при закриване на административни структури Народното събрание определя правоприемството.
  /3/ Министерският съвет с постановление приема устройствени правилници на административните структури по ал. 1.
  Предложението се оттегля.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ: Създава се § 106:
  § 106. В чл. 36 се изменя както следва:
  1. Досегашният текст на чл. 36 става ал. 1.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  /2/ Министерският съвет осъществява общото ръководство на администрацията и определя политиката за развитие на административната система.
  /3/ Министър-председателят осъществява оперативно ръководство на администрацията на изпълнителната власт като:
  1. осигурява единство в дейността на министрите и на органите по чл. 19, ал. 4, т. 1 и 4 по изграждането и развитието на административната система на изпълнителната власт;
  2. координира и контролира дейността на главните секретари в администрациите на изпълнителната власт;
  3. координира и контролира изграждането на единна информационно- комуникационна инфраструктура, осигуряваща дейността на органите на изпълнителната власт и техните администрации.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  Създава се § 10в:
  § 10в. В чл. 39, ал. 2 думите “по ред, определен със закон” се заменят със “след проведен конкурс по реда на чл. 10 от Закона за държавния служител. Това не се отнася до назначаването на главния секретар на Министерския съвет.”
  Предложението се оттегля.
  § 11. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите “с ранг на министерство и е” се заличават.
  2. В ал. 4 думите “министъра на държавната администрация” се заменят с “министър-председателя”.
  3. Алинея 5 се отменя.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Администрацията на Министерския съвет се представлява от министър- председателя или от овластено от него лице.”
  5. Създават се нови ал. 6 и 7:
  “(6) Министър-председателят е орган по назначаването на държавните служители в Администрацията на Министерския съвет. Той може да възложи отделни свои правомощия по служебното правоотношение на главния секретар.
  (7) Министър-председателят може да възложи сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в Администрацията на Министерския съвет на главния секретар.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 11 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  По§ 11:
  А/ Точка 2 да се измени така:
  “2. Алинея 4 се изменя така:
  /4/ Администрацията на Министерския съвет се ръководи и представлява от министър-председателя. Той може да делегира тези свои правомощия на министъра на държавната администрация.
  Б/ Точка 3 да има следното съдържание:
  “3. Министърът на държавната администрация координира дейността на главните секретари в администрацията на изпълнителната власт.”
  В/ Точка 4 да отпадне.
  Г/По т. 5:
  ал. 6, изречение второ да добие следната редакция:
  “Той може да делегира на министъра на държавната администрация отделни свои правомощия по служебното правоотношение, свързани с ползването на отпуските, командироването и служебните книжки на държавните служители.”
  - по ал. 7 - думите “главния секретар” да се заменят с “министъра на държавната администрация”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  В § 11, т. 4 и 5 се правят следните изменения:
  “4. Досегашната ал. 6 става ал. 5 и се изменя така:
  /5/ Администрацията на Министерския съвет се представлява от министър-председателя.”
  4. Създават се нови ал. 6 и 7:
  /6/ Министър-председателят е орган по назначаването на държавните служители в администрацията на Министерския съвет.
  /7/ Министър-председателят може да възложи сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в администрацията на Министерския съвет на главния секретар.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 11:
  § 11. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите “с ранг на министерство и е” се заличават.
  2. В ал. 4 думите “министъра на държавната администрация” се заменят с “министър-председателя”.
  3. Алинея 5 се отменя.
  4. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Администрацията на Министерския съвет се представлява от министър-председателя или от овластено от него лице.”
  5. Създават се 7 и 8:
  “(7) Министър-председателят е орган по назначаването на държавните служители в администрацията на Министерския съвет. Той може да възложи на главния секретар отделни свои правомощия по служебното правоотношение, с изключение на назначаването, изменянето и прекратяването му, както и налагането на дисциплинарни наказания.
  (8) Министър-председателят може да възложи на главния
  секретар сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в администрацията на Министерския съвет.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  Създава се нов § 11а със следното съдържание:
  “§ 11а. Член 41 се изменя както следва:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
  /2/ Министър-председателят може да включи в структурата на
  Министерския съвет министър за осъществяване на функциите по чл. 36,
  ал. 3 и чл. 40, ал. 4-7.
  Предложението се оттегля.
  § 12. В чл. 42 се създават ал. 5 и 6:
  “(5) Министърът е орган по назначаването на държавните служители в министерството. Той може да възложи отделни свои правомощия по служебното правоотношение на главния секретар.
  (6) Министърът може да възложи сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в министерството на главния секретар.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  По § 12 да се направят следните промени:
  1. В ал. 5, изр. 2 да добие следната редакция:
  “ Той може да делегира на заместник-министър отделни свои правомощия по служебното правоотношение, свързани с ползването на отпуските, командироването и служебните книжки на държавните служители.”
  2. В ал. 6 думите “главния секретар” да се заменят със “заместник- министър”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 12:
  § 12. В чл. 42 се създават ал. 5 и 6:
  “(5) Министърът е орган по назначаването на държавните служители в министерството. Той може да възложи на главния секретар отделни свои правомощия по служебното правоотношение, с изключение на назначаването, изменянето, прекратяването му, както и налагането на дисциплинарни наказания.
  (6) Министърът може да възложи на главния секретар сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в министерството.”

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 12а се изменя както следва:
  “§ 12а. Член 44 се изменя така:
  “Чл. 44. /1/ Териториалните звена на главните дирекции на министерства се организират като дирекции в специализираната администрация на областната администрация.
  /2/ Министърът осъществява общо методическо ръководство
  на звената по ал. 1.
  /3/ Служителите в звената по ал. 1 се назначават от областния управител, съгласувано със съответния министър и се включват в общата численост на персонала на областната администрация.
  /4/ Средствата за дейността на звената по ал. 1 са отделно перо в бюджета на областната администрация.
  Комисията не разглежда предложението поради това, че е извън обхвата на законопроекта.
  § 13. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Министър-председателят сключва, изменя и прекратява трудовите договори с председателя и заместник-председателите.”
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) Председателят е орган по назначаването на държавните служители в агенцията. Той може да възложи отделни свои правомощия по служебното правоотношение на главния секретар.
  (8) Председателят може да възложи сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в администрацията на агенцията.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  По § 13:
  1. В ал. 7, изр. 2 да добие следната редакция:
  “Той може да делегира на заместник-председател отделни свои правомощия по служебното правоотношение, свързани с ползването на отпуските, командироването и служебните книжки на държавните служители.”
  2. В ал. 8 накрая да се добави “на заместник-председател”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 13:
  § 13. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Министър-председателят сключва, изменя и прекратява договорите с председателя и заместник-председателите.”
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) Председателят е орган по назначаването на държавните служители в агенцията. Той може да възложи на главния секретар отделни свои правомощия по служебното правоотношение, с изключение на назначаването, изменянето и прекратяването му, както и налагането на дисциплинарни наказания.
  (8) Председателят може да възложи на главния секретар сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в администрацията на агенцията.”
  § 14. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Министър-председателят сключва, изменя и прекратява трудовите договори с председателя и членовете на държавната комисия.”
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  “(6) Председателят е орган по назначаването на държавните
  служители в администрацията на комисията. Той може да възложи отделни свои правомощия по служебното правоотношение на главния секретар.
  (7) Председателят може да възложи сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в администрацията на комисията на главния секретар.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  По § 14:
  1. В ал. 7, изр. 2 да добие следната редакция:
  “Той може да делегира на заместник-председател или на член на комисията отделни свои правомощия по служебното правоотношение, свързани с ползването на отпуските, командироването и служебните книжки на държавните служители.”
  2. В ал. 8 думите “главния секретар” да се заменят със “заместник- председател или член на комисията”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 14:
  § 14. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Министър-председателят сключва, изменя и прекратява договорите с председателя и членовете на държавната комисия.”
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) Председателят е орган по назначаването на държавните служители в администрацията на комисията. Той може да възложи на главния секретар отделни свои правомощия по служебното правоотношение, с изключение на назначаването, изменянето и прекратяването му, както и налагането на дисциплинарни наказания.
  (8) Председателят може да възложи на главния секретар сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в администрацията на комисията.”
  § 15. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Трудовият договор с изпълнителния директор на изпълнителната агенция се сключва, изменя и прекратява от министъра, към който е създадена, съгласувано с министър-председателя. ”
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) Изпълнителният директор е орган по назначаването на държавните служители в агенцията. Той може да възложи отделни свои правомощия по служебното правоотношение на главния секретар или на друг служител на ръководна длъжност.
  (8) Изпълнителният директор може да възложи сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в агенцията на главния секретар или на друг служител на ръководна длъжност.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  По § 15. Алинеи 7 и 8 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НИНА ЧИЛОВА:
  В § 15 се създава нова т. 3 със следното съдържание:
  “3. В чл. 54, ал. 2 след думите “се създава” се добавят думите “със закон
  или”.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 15 се изменя както следва:
  § 15. В чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  “/1/ Изпълнителната агенция е администрация, към определен министър, за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 15:
  § 15. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “/1/ Изпълнителната агенция е администрация, към определен министър, за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията.”
  2. В ал. 2 след думите “се създава” се добавя “със закон или”.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Договорът с изпълнителния директор на изпълнителната агенция се сключва, изменя и прекратява от министъра, към който е създадена, съгласувано с министър-председателя.”
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) Изпълнителният директор е орган по назначаването на държавните служители в агенцията. Той може да възложи на главния секретар или на друг служител на ръководна длъжност отделни свои правомощия по служебното правоотношение, с изключение на назначаването, изменянето и прекратяването му, както и налагането на дисциплинарни наказания.
  (8) Изпълнителният директор може да възложи на главния секретар или на друг служител на ръководна длъжност сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в агенцията.”
  § 16. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Дейността и организацията на работа на структурите по ал. 1 се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет или издаден от съответния министър, като разпоредбите на глава втора не се прилагат.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 16 се изменя така:
  “§ 16. Член 60 се отменя.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 16.
  § 17. Параграф 1 от Преходните и заключителните разпоредби се
  отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 17.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 18. (1) Лицата, които към датата на влизане в сила на закона заемат като държавни служители длъжности на еднолични органи, техни заместници и членове на колегиални органи по чл. 19, ал. 4, се преназначават на същите длъжности по трудово правоотношение.
  (2) Едновременно с преназначаването служебните правоотношения се прекратяват, като придобитите рангове и неизползваните отпуски се запазват.
  (3) Висящите спорове за отмяна на незаконно уволнение и за възстановяване на някоя от длъжностите по ал. 1 се довършват по реда на Закона за държавния служител.
  (4) При възстановяване на служителя на предишната му длъжност той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 18:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “/1/ Правоотношенията с лицата, които заемат като държавни служители длъжности на еднолични органи, техни заместници и членове на колегиални органи по чл. 19, ал. 4, се прекратяват с акт на органа по назначението в 14-дневен срок от влизане в сила на този закон. Придобитите от тях рангове и неизползваните отпуски се запазват.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинеи 3 и 4 стават ал. 2 и 3.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 18 се изменя така:
  “18. В срок една година от влизането в сила на закона Министерският съвет преобразува съществуващите административни структури по чл. 60 в системата на изпълнителната власт и привежда техните администрации в съответствие с този закон.”
  Предложението се оттегля.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 18:
  § 18. Правоотношенията с лицата, които заемат като държавни служители длъжности на еднолични органи, техни заместници и членове на колегиални органи по чл. 19, ал. 4, се прекратяват с акт на органа по назначението в 14-дневен срок от влизане в сила на този закон. Придобитите от тях рангове и неизползваните отпуски се запазват.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  Създава се нов § 18а:
  § 18а. /1/ Лицата, които към датата на влизане в сила на закона заемат длъжността главен секретар, продължават изпълнението й до назначаването на нови в резултат на проведен конкурс съгласно § 10а.
  /2/ Конкурсните процедури по ал. 1 се провеждат в срок от 3 месеца от датата на влизането в сила на настоящия закон.
  Предложението се оттегля.
  § 19. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г„ изм., бр. 1 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) досегашният текст става ал. 1.
  б) създава се ал. 2:
  “(2) Органът по назначаването може да възложи отделни свои правомощия по служебното правоотношение на административния секретар.”
  2. В чл. 118, т. 5 след думата “министър” се поставя запетая и се добавя “заместник-министър” и след думите “заместник областен управител” се поставя запетая и се добавя “едноличен орган, негов заместник или член на колегиален орган по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията.”

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 19 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИО ТАГАРИНСКИ И ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ:
  § 19 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  По § 19. В чл. 6, ал. 2 от Закона за държавния служител да добие следната редакция:
  /2/ Органът по назначаването може да делегира на свой заместник отделни правомощия по служебното правоотношение, свързани с ползването на отпуските, командироването и служебните книжки на държавните служители.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 19:
  § 19. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999
  г;, изм., бр. 1 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) досегашният текст става ал. 1.
  б) създава се ал. 2:
  “(2) Органът по назначаването може да възложи отделни свои правомощия на административния секретар по служебното правоотношение, с изключение на назначаването, изменянето и прекратяването на служебното правоотношение, както и налагането на дисциплинарни наказания.”
  2. В чл. 118, т. 5 след думата “министър” се поставя запетая и се добавя “заместник-министър” и след думите “заместник областен управител” се поставя запетая и се добавя “едноличен орган, негов заместник или член на колегиален орган по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията.”
  § 20. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 20.
  Форма за търсене
  Ключова дума