Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
01/11/2001 второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Наказателния кодекс,
  № 154-01-43, внесен от Валери Димитров и група народни представители
  ДОКЛАД
  на
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Наказателния кодекс,
  № 154-01-43, внесен от Валери Димитров и група народни представители
  Проект Второ четене
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
  /Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., попр., бр. 29 от 12.04.1968 г., изм. и доп., бр. 92 от 28.11.1969 г., бр. 26 от 30.03.1973 г., бр. 27 от 3.04.1973 г., бр. 89 от 15.11.1974 г., бр. 95 от 12.12.1975 г„ бр. 3 от 11.01.1977 г., бр. 54 от 11.07.1978 г., бр. 89 от 9.11.1979 г., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., попр., бр. 31 от 20.04.1982 г., изм. и доп., бр. 44 от 5.06.1984 г., бр. 41 от 28.05.1985 г., бр. 79 от 11.10.1985 г., попр., бр. 80 от 15.10.1985 г., изм. и доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., попр., бр. 90 от 21.11.1986 г., изм., бр. 37 от 16.05.1989 г., в сила от 16.05.1989 г., бр. 91 от 24.11.1989 г., в сила от 24.11.1989 г., бр. 99 от 22.12.1989 г., в сила от 22.12.1989 г., бр. 10 от 2.02.1990 г., бр. 31 от 17.04.1990 г., бр. 81 от 9.10.1990 г., в сила от 9.10.1990 г., изм. и доп., бр. 1 от
  4.01.1991 г., бр. 86 от 18.10.1991 г., попр., бр. 90 от 1.11.1991 г., изм., бр. 105 от
  19.12.1991 г., доп., бр. 54 от 3.07.1992 г., в сила от 3.07.1992 г., изм. и доп., бр. 10 от 5.02.1993 г., бр. 50 от 1.06.1995 г.; Решение № 19 от 12.10.1995 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 97 от 3.11.1995 г.; доп., бр. 102 от 21.11.1995 г., в сила от 21.01.1996 г., изм. и доп., бр. 107 от 17.12.1996 г., бр. 62 от 5.08.1997 г., изм., бр. 85 от 26.09.1997 г.; Решение № 19 от 21.11.1997 г. на Конституционния съд наРБ - бр. 120 от 16.12.1997 г.; доп., бр. 83 от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 24.07.1998 г., доп., бр. 132 от 10.11.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 133 от 11.11.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 7 от 26.01.1999 г., изм., бр. 51 от 4.06.1999 г., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила
  от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 21 от 17.03.2000 г., бр. 51 от 23.06.2000 г.; Решение № 14 от 23.11.2000 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 98 от 1.12.2000 г.; доп., бр. 41 от 24.04.20001 г./
  Параграф единствен. В чл. 220, ал. 3 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
  1. Алинея 3 на чл. 220 да се измени така:
  “/3/ С наказанието по ал. 2 се наказва и длъжностно лице, което е разрешило отпускането на кредит без достатъчно обезпечение, вследствие на което той е останал неиздължен. Същото наказание се налага и на кредитополучателя.”
  2. Да се създаде нова ал. 4:
  3. “/4/ Разрешилият отпускането на кредита и кредитополучателят не се наказват, ако:
  1. кредитът е отпуснат при условията на оправдан стопански банков риск, или неиздължаването му се дължи на обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при разрешаването му;
  2. кредитът и всички лихви по него са погасени напълно до откриване на първото заседание по делото.”
  На основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията не подложи на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Форма за търсене
  Ключова дума