Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
21/06/2002 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  патентите, № 202-01-20, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ
  Второ четене
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  патентите, № 202-01-20, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ
  Второ четене

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за патентите
  (обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1996 г.,
  бр. 11 от 1998 г. и бр. 81 от 1999 г.)
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения;
  ]. Заглавието се изменя така: “Право на изобретателя да бъде посочен”.
  2. Алинея 1 се отменя.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 1 и се изменя така:
  “(1) Лицето, което е създало изобретение или полезен модел, е негов
  изобретател. Когато изобретението или полезният модел са създадени от няколко
  лица, те са съизобретатели,”

  4. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и в нея се създава изречение второ:
  “Това право е лично и непрехвърляемо.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага разделянето
  му на два параграфа със следната редакция;
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: ‘‘Изобретател”
  2. Алинея 1 се отменя.
  3. Досегашната ал. 2 става единствена и се изменя така:
  “Лицето, което е създало изобретение или полезен модел, е негов
  изобретател. Когато изобретението или полезният модел са създадени от няколко
  лица, те са съизобретатели.”
  3. Досегашните ал. 3 и 4 се отменят.
  Комисията предлага да се създаде нов § 2 със следното съдържание:
  § 2. Създава се нов член 2а, със заглавие “Право на изобретателя да
  бъде посочен” и следното съдържание:
  “Право на изобретателя да бъде посочен”
  “Чл. 2а. (1) Изобретателят на избретение или на полезен модел има
  право да бъде посочван в заявката, в патента и в публикации относно
  изобретението или полезния модел. Това право е лично и непрехвърлимо.
  (2) Патентното ведомство следи служебно за посочване на изобретателя
  (съизобретателите) в заявката и в патента за изобретение или зя полезен модел.”
  Комисията предлага да се създаде нов § 3 със следното съдържание:
  § 3. В чл. 3, ал. 2 думите “заявители с постоянно местожителство или
  СЪС седалище извън страната” се заменят със “заявители, които нямат постоянен
  адрес или седалище в Република България”.
  § 2. В чл. 5, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Таксите за заявяване, експертиза и обжалване на решенията на
  експертизния отдел се заплащат в намален размер съгласно тарифата, ако заявители са
  изобретателите или лица, определени с акт на Министерския съвет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 4 и
  предлага следната редакция:
  § 4. В пл. 5 се правят следните изменения допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  'Таксите за заявяване, експертиза и обжалване на решенията на
  експертизния отдел се заплащат в намален размер съгласно тарифата, ако
  заявители ся изобретателите, микро и малки предприятия по Закона за малките
  и средни предприятия, държавни учебни заведения или академични научно-
  изследователски организации на бюджетна издръжка.’’
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Когато таксите по предходните алинеи са заплатени в непълен
  размер се счита, че плащането не е извършено. Патентното ведомство може да
  предостави на заявителя, съответно пя патентопритежателя възможност да
  плати остатъка от дължимата такса само в случаите, когато плащането може да
  стане в рамките на определения в закона срок. След изтичане на срока за
  плащане внесената сума се възстановява по молба на вносителя.”
  § 3. Член 6 се изменя така:
  “Патентоспособни изобретения”
  Чл. 6, (1) Патенти се издават за изобретения от всички области на
  техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.
  (2) Не се считат за изобретения:
  1. открития, научни теории и математически методи;
  2. резултати от художествено творчество;
  3. планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за
  делова дейност и компютърни програми;
  4. представяне на информация.
  (3) Алинея 2 се прилага за посочените обекти, доколкото се иска правна
  закрила за самите тях като такива.”


  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3. който става § 5.
  § 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите “чиято публикация или използване биха нарушили” се
  заменят с “чието търговско използване би нарушило”.
  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. методи за лечение на хора или животни и методи за диагностика,
  прилагани пряко върху хора или животни; тази разпоредба не се прилага за продукти,
  по-специално вещества или състави, използвани в тези методи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4. който става § 6 и
  предлага следната редакция:
  § 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите *‘чиято публикация или използване биха нарушили” се
  заменят с “чието търговско използване би нарушило”.
  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по
  хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани при хора или
  животни, като това не се отнася за продукти, по-специално до вещества или
  състави, употребявани при тези методи.”
  § 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Състоянието на техниката включва и съдържанието на националните
  заявки за патент, европейските и международните заявки за патент, за които
  Република България е посочена страна, и които имат дата на подаване, съответно
  приоритетна дата, по-ранна от датата съгласно ал. 2, ако впоследствие бъдат
  публикувани в официалния бюлетин на Патентното ведомство.”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Вещества или състави, включени в състоянието на техниката съгласно
  ал. 2 и 3, които се използват в методите по чл. 7,
  т. 2, се считат за нови, ако използването им не е включено в състоянието на
  техниката.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 7.
  §6.В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: “Изобретателска стъпка”.
  2. Думите “изобретателско равнище” се заменят с “изобретателска стъпка”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6. който става § 8.
  § 7. Член 11 се изменя така:
  “Разкриване, което не влияе на новостта
  Чл. 11. (1) Разкриването на изобретението не влияе на новостта, когато това
  разкриване е направено в шестмесечен срок преди датата на подаване на заявката за
  изобретението, съответно преди приоритетната дата, и се дължи на или е следствие от:
  1. очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или предходния
  притежател на правото на заявяване;
  2. излагане на изобретението на официална или официално призната изложба от
  заявителя или предходния притежател на правото на заявяване.
  (2) Разкриването по ал. 1, т. 2 не влияе на новостта, ако заявителят декларира
  излагането на изобретението при подаване на заявката и в тримесечен срок от датата
  на подаване на заявката представи доказателства за това.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 9 и предлага следната редакция:
  § 9. Член 11 се изменя така:
  „Разкриване, което не влияе на новостта
  Чл. 11. (1) Разкриването на изобретението не влияе на новостта, когато
  това разкриване е направено в шестмесечен срок преди датата на подаване на
  заявката за изобретението, съответно преди приоритетната дата и е следствие от:
  1. очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или предходния
  притежател на правото на заявяване;


  2. излагане на изобретението на официална или официално призната
  изложба от заявителя или предходния притежател на правото на заявяване.
  (2) Разкриването по ал. 1, т. 2 не влияе на новостта, ако заявителят декларира излагането на изобретението при подаване на заявката и в тримесечен
  срок от датата на подаване на заявката представи доказателства за това.”
  § 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата “авторството” се заменя с “изобретателя”.
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Патентът действа по отношение на трети лица от публикацията за
  издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8. който става § 10.
  Комисията предлага да се създаде § 11 със следното съдържание:
  § 11. В чл. 14 се създава нова ал. 3:
  “(3) Ако няколко лица са подали независимо едно от друго заявка за
  патент за едно и също изобретение, с една и съща дата на подаване, съответно
  един и същи приоритет, право на патент има всяко едно от тях.”
  § 9. В чл. 15, ал. 5 думите “право на авторство съгласно” се заменят с “правото
  по” и думите “и 3” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9. който стана § 12 и
  предлага следната редакция:
  § 12. В чл. 15, ал. 5 думите “право на авторство съгласно чл. 2, ал. 2 и 3” се
  заменят с “право да бъде посочен.”
  § 10. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след предлога “до” се добавя “публикацията за”, а думата
  “издаването” се заменя с “издаване”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Закрилата по ал. 1 се предоставя с обратно действие от публикацията за
  издаване на патента, доколкото патентът не я разширява.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10. който става § 13.
  § 11. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите “търговията е предмета на изобретението” се добавя
  “включително внос или износ”.
  2. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
  “2. предлагане за продажба, търговия с продукта, включително внос или износ,
  използване по предназначение или съхраняване на склад на продукта за предлагане,
  продажба или използването му.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11. който става § 14 със
  следната редакция;
  § 14. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите ‘‘търговията с предмета на изобретението” се добавя
  “включително внос”.
  2. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
  “2. предлагане за продажба, търговия с продукта, включително внос,
  използване по предназначение или съхраняване на склад на продукта за
  предлагане, продажба или използването му.”
  § 12. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. Точки 4 и 5 се отменят.
  2. Досегашната т. 6 става т. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15 със
  следната редакция:
  § 15. В чл. 20 точки 4 и 5 се отменят.
  § 13. Създава се чл. 20а:
  “Изчерпване на права
  Чл. 20а. Изключителното право върху изобретението, предоставено с патент, не
  се разпростира върху действия със защитения с патента продукт, който е бил пуснат
  на пазара на територията на Република България от патентопритежателя или е негово
  съгласие.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13. който става § 16.
  § 14. В чл. 25, ал. 1 думите “български граждани и юридически лица” се
  заменят със “заявители с местожителство или седалище в Република България”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17 и
  предлага следната редакция:
  § 17. В чл. 25, ал. 1 думите “български граждани и юридически лица” се
  заменят със „заявители с постоянен адрес или седалище в Република България”.
  § 15. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите “чл. 33, ал. 2” се заменят с “чл. 33, ал. 3”.
  2. В ал. 2 думите “чл. 33, ал. 2” се заменят с “чл. 33, ал. 3”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15. който става § 18.
  § 16. В чл. 30, ал. 1 след думите “то може” се добавя “еднократно”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16. който става § 19.
  § 17. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1,2 и 3 се изменят така:
  “(1) За поддържане действието на патента се заплащат годишни патентни такси,
  като за начало на всяка патентна година се счита датата на подаване на заявката
  за патент, а първата патентна година започва да тече от тази дата.
  (2) Годишната патентна такса за всяка следваща патентна година се заплаща
  предварително най-късно в последния ден на месеца, в който изтича

  предходната патентна година. Плащането не може да се прави за повече от една
  патентна година.
  (3) Патентът запазва действието си при неспазване на срока по ал. 2, ако до
  шест месеца след изтичането на този срок патентопритежателят внесе
  дължимата такса в двоен размер.”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Годишните патентни такси до вземане на решение за издаване на патент и
  таксата за текущата патентна година се заплащат едновременно с таксите за
  издаване на патент и за публикация за издаването на патента в съответствие и
  при условията на чл. 53.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17. който става § 20.
  § 18. В чл. 34, ал. 2 т. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18. който става § 21.
  § 19. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Към заявката се прилага документ за платени такси за заявяване, за
  експертиза, за претенции, за претендираните приоритети и за публикация за
  заявката.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в изречение първо думата “два” се заменя
  с “три”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19. който става § 22.
  § 20. В чл. 37, ал. 2 думите “биологично репродуктивен” се заменят с
  “биологичен”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20. който става § 23.
  § 21. в чл. 41 се правят следните изменения;
  1. В ал. 1, изречение второ думите “те ползват” се заменят със “за дата на
  подаване, съответно приоритет, на тези заявки се счита датата на подаване,
  съответно”.
  2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
  “Ако в тримесечен срок от искането на заявителя за разделяне отделените
  части бъдат подадени в самостоятелни заявки, за дата на подаване, съответно
  приоритет, на тези заявки се счита датата на подаване, съответно приоритетът,
  на първоначално подадената заявка, когато са спазени изискванията на чл. 34,
  ал. 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21. който става § 24.
  § 22. Член 42 се изменя така:
  ‘‘Промени в заявката и в патента
  Чл. 42. (1) Промени в заявката или в патента могат да се правят съответно в
  производство по заявката до вземане на решение или в производство по искане
  за обявяване на недействителност на патента.
  (2) По собствена инициатива заявителят може да прави промени в заявката до
  публикацията по чл. 50 или до вземането на решение, ако публикацията не е
  направена, като заплати съответна такса.
  (3) Промените по ал. 1 и 2 не могат да излизат извън първоначалното разкритие
  в заявката.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 25 и
  предлага следната редакция:
  § 25. Член 42 се изменя така:
  “Промени в заявката и в патента
  Чл. 42. (1) Промени в заявката или в патента могат да се правят съответно
  в производство по заявката до вземане на решение или в производство по
  искане за обявяване на недействителност на патента.
  (2) По собствена инициатива заявителят може да прави промени в
  заявката до публикацията по чл. 50 или до вземането на решение, ако
  публикацията не е направена, като заплати съответна такса.
  (3) Промените по ал. 1 и 2 не могат да излизат извън първоначалното
  разкритие в заявката. В производството по обявяване на недействителност
  в претенциите на патента не могат да бъдат внасяни промени, които ще
  доведат до разширяване на обхвата на закрила. „
  § 23. В чл. 43 изречение второ се изменя така:
  “В този случай заявката не се включва в състоянието на техниката по чл. 8,
  ал.3.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 26.
  § 24. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “чл. 35” се добавя “ал. 1, 3 и 4”, а в изречение второ
  думите “счита се, че заявката не е била подадена и” се заличават.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Когато към заявката за патент не е приложен документ за платени такси по
  чл. 35, ал. 2, на заявителя се предоставя тримесечен срок за заплащането на тези
  такси. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в изречение второ думите “заявката се
  отхвърля и се отказва издаването” се заменят със “се взема решение за отказ за
  издаване”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24. който става § 27 и
  предлага следната редакция:
  § 27. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “чл. 35” се добавя “ал. 1, 3 и 4”, а в изречение второ
  думите “счита се, че заявката не е била подадена и” се заличават.
  2. Създава се нова ал. 2:

  "(2) Когато към заявката за патент не е приложен документ за платени
  такси по чл. 35, ал. 2, на заявителя се предоставя тримесечен срок за
  заплащането на тези такси. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се
  счита за оттеглена.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в изречение второ думите ‘‘заявката
  се отхвърля и се отказва издаването” се заменят със ‘‘се взема решение за
  отказ за издаване”.
  § 25. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “ал. 2 и 3” се заменят с “ал. 2, 3 и 4”.
  2. В ал. 5, изречение второ думите “отхвърля заявката и отказва” се заменят с
  „взема решение за отказ за издаване на патент”.
  3. Създава се нова ал. 6:
  ”(6) Когато експертизният отдел установи, че заявеното изобретение е
  патентоспособно, но описанието и/или патентните претенции не са в
  съответствие е чл. 37, ал. 1 и/или чл. 38, той поканва заявителя да ги коригира в
  тримесечен срок. Ако в предоставения срок заявителят не направи това, не
  отговори или възрази неоснователно, експертизният отдел взема решение за
  прекратяване на производството по заявката.”
  4. Алинея 7 се отменя.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
  “(7) Когато в резултат на проведената експертиза по същество се установи, че
  заявеното изобретение е патентоспособно и са спазени изискванията на ал. 5 и
  6. експертизният отдел уведомява заявителя да заплати таксите по чл. 33, ал. 4 и
  чл. 53.”
  б. Създава се ал. 8;
  “(8) Експертизният отдел взема решение за издаване на патент, когато таксите
  по ал. 7 са заплатени. Ако таксите не се заплатят, заявката се счита за
  оттеглена.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25. който става § 28 и
  предлага следната редакция:
  § 28. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1 думите ‘‘ал. 2 и 3” се заменят с “ал. 2,3 и 4”.
  2. В ял. 5, изречение второ думите “отхвърля заявката и отказва
  издаването на патент” се заменят с “взема решение за отказ зя издаване на
  патент”.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  ”(6) Когато експертизният отдел установи, че заявеното изобретение е
  патентоспособно, но описанието и/или патентните претенции не са в
  съответствие с чл. 37, ал. 1 и/или чл. 38, той поканва заявителя да ги
  коригира в тримесечен срок. Ако в предоставения срок заявителят не
  направи това, не отговори или възрази неоснователно, експертизният
  отдел взема решение за прекратяване на производството по заявката.”
  4. Алинея 7 се изменя така:
  “(7) Когато в резултат на проведената експертиза по същество се установи,
  че заявеното изобретение е патентоспособно и са спазени изискванията на
  ял. 5 и 6, експертизният отдел уведомява заявителя да заплати таксите по
  чл. 33, ал. 4 и чл. 53.”
  6. Създава се ал. 8:
  “(8) Експертизният отдел взема решение за издаване на патент, когато
  таксите по ал. 7 са заплатени. Ако таксите не се заплатят, заявката се
  счита за оттеглена.”
  § 26. В чл. 48 в думите “чл. 46, ал. 1, 2 и 3” запетаята и цифрата “2” се
  заличават, а след думите “чл. 47, ал. 5” се добавя “и 6”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26. който става § 29 и
  предлага следната редакция:
  § 29. В чл. 48 думите “чл. 46, ал. 1 и 2” се заменят с “чл. 46, ял. 1 и 3”, а
  думите “чл. 47, ал. 5” се заменят с “чл. 47, ал. 5 и 6”.
  § 27. В чл. 50, ал. 1, т. 1 думите “неподадена или отхвърлена” се заменят с
  “оттеглена, отказана или производството по нея е прекратено”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.
  § 28. Член 51 се изменя така:
  “Публикации за издаване на патент
  Чл.51. В официалния бюлетин на Патентното ведомство се прави публикация за
  издаване на патент непосредствено след изтичането на три месеца от вземане на
  решението. В едномесечен срок от публикацията се издава патент и се
  публикуват описанието, претенциите и чертежите към патента.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28. който става § 31.
  § 29. В чл. 53 изречение първо се изменя така:
  ”3а публикациите по чл. 31 и за издаване на патент се заплащат такси в
  тримесечен срок от получаване на съобщението по чл. 47, ал. 7.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 32.
  § 30. В чл. 55, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите “и 6” се заличават.
  2. В т. 2 след думите “ал. 1” се добавя “и по чл. 47, ал. 6”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 33 и
  предлага следната редакция:
  § 33. В чл. 55, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите “чл. 46, ал. 2” се заменят с “чл. 46, ал. 3”, а думите “и 6” се
  заличават.
  2. В т. 2 след думите “ал. 1” се добавя “и по чл. 47, ал. 6”.
  § 31. Член 59 се изменя така:
  “Чл. 59. Страната, недоволна от решението на отдела по спорове, постановено
  съгласно чл. 58, ал. 3, т. 1 и чл. 58, ал. 5, в тримесечен срок от получаване на
  решението може да подаде жалба до Софийския градски съд по реда на Закона
  за административното производство.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31. който става § 34 и
  предлага следната редакция;
  § 34. Член 59 се изменя така:
  Съдебен контрол
  ‘‘Чл. 59. Страната, недоволна от решението на отдела по спорове,
  постановено съгласно чл. 58, ал. 3, т. 1 и чл. 58, ал. 5, в тримесечен срок от
  получаване на решението може да подаде жалба до Софийския градски съд
  по редя на Закона за административното производство.”
  § 32. В чл. 60 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така:
  “Спорове за установяване на действителния изобретател”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Споровете за установяване на действителния изобретател и/или
  изобретатели се решават от Софийския градски съд."
  3. В ал. 2 думите “за авторство или съавторство” се заменят с “по ал. 1”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32. който става § 35 и
  предлага следната редакция:
  §35. В чл. 60 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така:
  “Спорове за установяване на действителния изобретател”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Споровете за установяване на действителния изобретател се решават
  от Софийския градски съд.”
  3. В ал. 2 думите “за авторство или съавторство” се заменят с “по ал. 1”.
  § 33. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение трето:
  „Заявката може да бъде подадена и на български език, като в едномесечен срок
  се подава превод.”
  2. В ал. 3 изречение трето се изменя така;
  “В противен случай производството по заявката се прекратява.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 36 и
  предлага следната редакция:
  § 36. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата ‘‘местожителство” се заменя с “постоянен адрес”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Международна заявка се подава на английски език или на руски език
  в три идентични екземпляра. Заявката може да бъде подадена и на
  български език, като в едномесечен срок се представя превод. Документ зя
  платени такси и приоритетен документ се представят в един екземпляр”
  3. В ал. 3 изречение трето се изменя така:
  “В противен случай производството по заявката се прекратява.”
  § 34. В чл. 69, ал. 2 изречение първо се изменя така;
  “За откриване на национална фаза заявителят трябва да подаде международната
  заявка в Патентното ведомство в тридесет и един месечен срок от датата на
  приоритета при спазване изискванията на чл. 35.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34. който става § 37 и
  предлага следната редакция;
  § 37. В чл. 69, ал. 2 изречение първо се изменя така:
  “За откриване на национална фаза заявителят трябва да подаде
  международната заявка в Патентното ведомство в срок от тридесет и един
  месеца от датата на приоритета при спазване изискванията на чл. 35.”
  § 35. В чл. 71 думите “такса за заявяване” се заменят с “таксите по чл. 35, ал. 2”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35. който става § 38.
  § 36. Създава се нова глава шеста “а”;
  “Глава шеста “а”
  ЗАЯВКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ
  СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ
  Подаване на заявки за европейски патент
  Чл. 72а. (1) Заявките за европейски патент могат да се подават в Патентното
  ведомство на Република България или в Европейското патентно ведомство в
  Мюнхен или неговия клон в Хага на един от езиците съгласно чл. 14 от
  Европейската патентна конвенция, наричана по-нататък “конвенцията”.
  Разделените заявки се подават само в Европейското патентно ведомство.
  (2) Заявители с местожителство или седалище в Република България подават
  заявки за европейски патент в Патентното ведомство, освен ако заявката ползва
  приоритет от по-ранна заявка, подадена във ведомството.
  (3) Патентното ведомство препраща заявката за европейски патент на
  Европейското патентно ведомство съгласно чл. 77 от конвенцията.
  Действие на заявката за европейски патент
  Чл. 72б. (1) Заявка за европейски патент с установена дата на подаване и
  приоритет, когато такъв е претендирай, в която Република България е посочена
  страна, е еквивалентна на редовно подадена в Патентното ведомство
  национална заявка.
  (2) Когато заявката за европейски патент е публикувана от Европейското
  патентно ведомство и заявителят представи превод на патентните претенции на
  български език в три екземпляра с библиографските данни за заявката и заплати
  такса за публикация. Патентното ведомство осигурява достъп до превода и
  публикува съобщение в официалния бюлетин за получения превод.
  (3) Заявителят се ползва с правата по чл. 18 от датата на съобщението за
  получения превод по ал. 2 при условията на чл. 72в.
  Действие на европейския патент
  Чл. 72в. (1) Европейски патент, в който е посочена Република България,
  предоставя на патентопритежателя от датата на съобщението за издаването му в
  европейския патентен бюлетин правата по този закон, ако в тримесечен срок от
  тази дата се представи превод на описанието и претенциите на български език в
  три екземпляра и се плати такса за публикация.
  (2) Преводът съгласно ап. 1 трябва да съдържа наименованието на
  изобретението, описанието, включително чертежи, когато е необходимо, и
  патентните претенции.
  (3) Преводът се подава заедно с данни за притежателя на патента, номера на
  заявката за европейски патент, номера на публикацията на европейския патент,
  номера и датата на европейския патентен бюлетин, в който е направено
  съобщението за издаване на патента.
  (4) Патентното ведомство прави съобщение в официалния бюлетин за
  получения превод и публикува превода на европейския патент на български
  език.
  (5) Разпоредбите на този член се прилагат и когато описанието и патентните
  претенции на европейския патент са изменени в производство по възражение
  съгласно чл. 102, ал. 3 от конвенцията.
  (6) Европейският патент няма действие на територията на Република България
  от датата на подаване на заявката, ако в срока по ал. 1 преводът съгласно ал. 1 -
  5 не е представен и/или таксата за публикация не е заплатена, или не са
  изпълнени изискванията на ал. 2 и 3 и недостатъците не са отстранени в
  двумесечен срок от уведомлението на Патентното ведомство.
  Автентичен текст на заявката за европейски патент и европейския патент.
  Внасяне на корекции в превода
  Чл. 72г. (1) Когато преводът на български език по чл. 72б и 72в предоставя
  обхват на закрила, който е по-тесен от обхвата на закрилата, предоставен със
  заявката за европейски патент или европейския патент на езика на
  производството на Европейското патентно ведомство, за автентичен се счита
  текстът на този превод.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в производство за обявяване на
  недействителност на европейски патент.
  (3) Заявителят или притежателят на европейски патент може да подаде по всяко
  време коригиран превод, като заплати съответна такса за публикация. Преводът
  се представя в три екземпляра. Патентното ведомство публикува съобщение за
  получения коригиран превод в официалния бюлетин. Когато корекциите се
  отнасят до патентните претенции в заявката за европейски патент,
  едновременно със съобщението в бюлетина се осигурява достъп до
  коригирания превод, а когато корекциите се отнасят до превода на европейския
  патент, патентът се публикува отново с внесените корекции.
  (4) Коригираният превод има действие по отношение на трети лица от датата на
  публикуване на съобщението.
  (5) Лице, което добросъвестно използва или е извършило необходимата
  подготовка за използване на изобретението, което използване не би
  съставлявало нарушение на заявката или патента съгласно първоначалния
  превод, може след влизането в сила на коригирания превод да продължи
  използването на изобретението в своята дейност или за целите на тази дейност
  без заплащане.
  Такси за поддържане действието на европейския патент
  Чл. 72д. Годишна патентна такса за европейски патенти се плаща по реда на чл.
  33 за всяка патентна година след годината, през която Европейското патентно
  ведомство публикува съобщението за издаване на европейския патент.
  Трансформация в национална заявка за патент
  Чл. 72е. (1) Заявка за европейски патент, в която е посочена Република
  България, може по молба на заявителя да се трансформира в национална заявка
  за патент за изобретение, когато;
  1. заявката се счита за оттеглена съгласно чл. 77, ал. 5 от конвенцията;
  2. заявката се счита за оттеглена съгласно чл. 90, ал. 3 от конвенцията, тъй като
  не е представен превод на заявката на езика на производството съгласно чл. 14,
  ал. 2 от конвенцията.
  (2) Молбата за трансформация се подава в сроковете по
  чл. 135, ал. 2 от конвенцията.
  (3) В тримесечен срок от датата на получаване на молбата в Патентното
  ведомство заявителят трябва:
  1. да плати таксите по чл. 35, ал. 2, и
  2. да подаде превод на български език на заявката за европейски патент, както е
  подадена и където е подходящо, така както е изменена в производството пред
  Европейското патентно ведомство.
  (4) Заявка за европейски патент, която е отказана, оттеглена или считана за
  оттеглена по искане на заявителя, може да се трансформира в заявка за патент
  за полезен модел.
  Забрана за едновременна закрила
  Чл. 72ж. Когато е издаден национален патент за изобретение, за което е издаден
  и европейски патент, в който е посочена Република България, е една и съща
  дата на заявяване, съответно с една и съща приоритетна дата, на едно и също
  лице или негов правоприемник, националният патент прекратява действието си
  до степента, до която е идентичен с европейския патент, от датата, на която
  срокът за подаване на възражение срещу европейския патент е изтекъл, без да е
  подадено възражение, или от датата, на която влиза в сила решението за
  запазване на европейския патент в процедурата по възражение.
  Обявяване на недействителност на европейски патент
  Чл. 72з. Решенията на Европейското патентно ведомство в производство по
  обявяване на недействителност на европейски патент, в който е посочена
  Република България, имат действие на територията на Република България.
  Регистър на заявките зя европейски патент и европейските патенти
  Чл. 72и. Патентното ведомство вписва заявките за европейски патент и
  европейските патенти е действие в Република България в отделен регистър,
  като всички промени в правния им статус се вписват по общия ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36. който става § 39 и
  предлага следната редакция:
  § 39. Създава се нова глава шеста
  “Глава шеста “а”
  ЗАЯВКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ
  СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ
  Подаване на заявки за европейски патент
  Чл. 72а. (1) Заявките за европейски патент могат да се подават в
  Патентното ведомство на Република България или в Европейското
  патентно ведомство в Мюнхен или неговия клон в Хага на един от езиците
  съгласно чл. 14 от Европейската патентна конвенция, наричана по-
  нататък “конвенцията”. Разделените заявки се подават само в
  Европейското патентно ведомство.
  (2) Заявители е постоянен адрес или седалище в Република България
  подават заявки за европейски патент в Патентното ведомство, освен ако
  заявката ползва приоритет от по-ранна заявка, подадена във ведомството.
  (3) Патентното ведомство препращя заявката за европейски патент на
  Европейското патентно ведомство.
  Еквивалентност на европейска и национална заявка
  Чл. 72б. (1) Заявка за европейски патент с установена дата на подаване и
  приоритет, когато такъв е претендирай, в която Република България е
  посочена страна, е еквивалентна на редовно подядена в Патентното
  ведомство национална заявка.
  (2) Когато заявката за европейски патент е публикувана от Европейското
  патентно ведомство и заявителят представи превод на патентните
  претенции на български език в три екземпляра е библиографските данни
  за заявката и заплати такса за публикация, Патентното ведомство
  осигурява достъп до превода и публикува съобщение в официалния
  бюлетин за получения превод.
  (3) Заявителят се ползва с правата по чл. 18 от датата на съобщението за
  получения превод по ал. 2 при условията на чл. 72в.
  Действие на европейския патент
  Чл. 72в. (1) Европейски патент, в който е посочена Република България,
  предоставя на патентопритежателя от датата на съобщението зя
  издаването му в европейския патентен бюлетин правата по този закон, яко
  в тримесечен срок от тази дата се представи превод на описанието и
  претенциите на български език в три екземпляра и се плати такса зя
  публикация.
  (2) Преводът съгласно ал. 1 трябва да съдържа наименованието на
  изобретението, описанието, включително чертежи, когато е необходимо, и
  патентните претенции.
  (3) Преводът се подава заедно с данни за притежателя на патента, номера
  на заявката за европейски патент, номера на публикацията на
  европейския патент, номера и датата на европейския патентен бюлетин, в
  който е направено съобщението за издаване на патента.
  (4) Патентното ведомство прави съобщение в официалния бюлетин зя
  получения превод и публикува превода на европейския патент на
  български език.
  (5) Разпоредбите на този член се прилагат и когато описанието и
  патентните претенции на европейския патент са изменени в производство
  по възражение съгласно чл. 102, ал. 3 от конвенцията.
  (6) Европейският патент няма действие на територията на Република
  България от датата на подаване на заявката, ако в срока по ал. 1 преводът
  съгласно ал. 1 и 5 не е представен и/или таксата зя публикация не е
  заплатена, или не са изпълнени изискванията на ал. 2 и 3 и недостатъците
  не са отстранени в двумесечен срок от уведомлението на Патентното
  ведомство.
  Автентичен текст на заявката за европейски патент и европейския
  патент. Внасяне на корекции в превода
  Чл. 72г. (1) Когато преводът на български език по чл. 726 и 72в предоставя
  обхват на закрила, който е по-тесен от обхвата на закрилата, предоставен
  със заявката за европейски патент или европейския патент на езика на
  производството на Европейското патентно ведомство, за автентичен се
  счита текстът на този превод.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в производство за обявяване на
  недействителност на европейски патент.
  (3) Заявителят или притежателят на европейски патент може да подяде по
  всяко време коригиран превод, като заплати съответна такса за
  публикация. Преводът се представя в три екземпляра. Патентното
  ведомство публикува съобщение зя получения коригиран превод в
  официалния бюлетин. Когато корекциите се отнасят до патентните
  претенции в заявката за европейски патент, едновременно със
  съобщението в бюлетина се осигурява достъп до коригирания превод, а
  когато корекциите се отнасят до превода на европейския патент, патентът
  се публикува отново с внесените корекции.
  (4) Коригираният превод има действие по отношение на трети лица от
  датата на публикуване на съобщението.
  (5) Лице, което добросъвестно използва или е извършило необходимата
  подготовка за използване на изобретението, което използване не би
  съставлявало нарушение на заявката или патента съгласно
  първоначалния превод, може след влизането в сила на коригирания
  превод да продължи използването на изобретението в своята дейност или
  за целите на тази дейност без заплащане.
  Такси за поддържане действието на европейския патент
  Чл. 72д. Годишна патентна такса зя европейски патенти се плаща в
  Патентното ведомство на Република България по реда на чл. 33 за всяка
  патентна година след годината, през която Европейското патентно
  ведомство публикува съобщението за издаване на европейския патент.
  Трансформация в национална заявка за патент
  Чл. 72е. (1) Заявка за европейски патент, в която е посочена Република
  България, може по молба на заявителя да се трансформира в национална
  заявка за патент за изобретение или за полезен модел, когато:
  1. заявката се счита за оттеглена съгласно чл. 77, ал. 5 от конвенцията;
  2. заявката се счита за оттеглена съгласно чл. 90, ал. 3 от конвенцията, тъй
  като не е представен превод на заявката на езика на производството
  съгласно чл. 14, ал. 2 от конвенцията.
  (2) Молбата за трансформация се подава в сроковете по
  чл. 135, ал. 2 от конвенцията.
  (3) В тримесечен срок от датата на получаване на молбата в Патентното
  ведомство заявителят трябва:
  1. да плати таксите по чл. 35, ал. 2, и
  2. да подаде превод на български език на заявката за европейски патент,
  както е подадена и превод на заявката с промени, когато е изменена в
  производството пред Европейското патентно ведомство.
  Забрана за едновременна закрила
  Чл. 72ж. (1) Когато е издаден национален патент за изобретение, за което е
  издаден и европейски патент, в който е посочена Република България, с
  една и съща дата на заявяване, съответно с една и съща приоритетна дата,
  на едно и също лице или негов правоприемник, националният патент
  прекратява действието си.
  (2) При условията на ал. 1, националният патент прекратява действието
  си в обхвата, в който е идентичен с европейския патент, от датата, на която
  срокът за подаване на възражение срещу европейския патент е изтекъл, без
  да е подадено възражение, или от датата, на която влиза в сила решението
  зя запазване на европейския патент в процедурата по възражение.
  Обявяване на недействителност на европейски патент
  Чл. 72з. Решенията на Европейското патентно ведомство в производство
  по обявяване на недействителност на европейски патент, в който е
  посочена Република България, имат действие на територията на
  Република България.
  Регистър на заявките за европейски патент и европейските патенти
  Чл. 72и. Патентното ведомство вписва заявките за европейски патенти,
  както и европейските патенти с действие в Република България в отделен
  регистър, като всички промени в правния им статус се вписват по общия
  ред.
  Комисията предлага да се създаде § 40:
  § 40. Алинея 7 на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.
  "ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 37. “Официална или официално призната изложба” е изложба по смисъла на
  Конвенцията за международни изложби, подписана на 22 ноември 1928 г. в Париж и
  ревизирана на 30 ноември 1972 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 41:
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 38. (1) Този закон се прилага за заявки за патенти за изобретения и полезни
  модели, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявки, по които не е
  взето окончателно решение.
  (2) Искания за обявяване на недействителност на патенти за изобретения, които
  се отнасят до методи за диагностика или за лечение, включително по хирургичен път,
  приложени пряко върху хора или животни, се разглеждат по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38. който става § 42 и
  предлага следната редакция:
  § 42. (1) Този закон се приляга за заявки зя патенти зя изобретения и
  полезни модели, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявки,
  по които не е взето окончателно решение.
  (2) Искания за обявяване на недействителност на патенти за
  изобретения, които се отнасят до методи за лечение на хора или животни чрез
  терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани при
  хора или животни, независимо кога са издадени, се разглеждат с оглед
  разпоредбите на закопа, който е действал по време на разглеждането на заявката
  до вземането на окончателното решение.”
  § 39. Правната закрила, предоставена с патенти за изобретения, които се
  отнасят до методи за диагностика или лечение, включително по хирургичен път,
  приложени върху хора или животни, издадени преди влизането в сила на този закон, е
  по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39. който става § 43 и
  предлага следната редакция;
  § 43. Правната закрила, предоставена с патенти за изобретения, които се
  отнасят до методи за лечение на хора или животни, чрез терапия или по
  хирургичен път, както и до методи за диагностика, прилагани при хора или
  ЖИВОТНИ, се запазва до изтичане срока на действие на патентите с ограничението по закона, съгласно който е постановено решението за издаването му.
  § 40. Заявители, подали заявка за патент за изобретение или полезен модел
  преди влизането в сила на този закон, се ползват от привилегията по чл. 11 в
  досегашната му редакция.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 44,
  § 41. Отменя се § 2, ал. 7. Производството по декларации за открития, по които
  до влизането в сила на този закон не е взето окончателно решение, се прекратява. По
  искане на автора в официалния бюлетин на Патентното ведомство се публикуват
  библиографските данни по декларацията и се предоставя достъп до материалите по
  нея.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41. който става § 45 и
  предлага следната редакция;
  § 45. Производството по подадени декларации за открития по отменената
  ал. 7 на § 2 ОТ Преходните и заключителни разпоредби, се прекратява. По искане
  на авторите, в официалния бюлетин на Патентното ведомство се публикуват
  библиографските данни по декларациите и се предоставя достъп до материалите
  по тях.
  § 42. Член 33, ал. 1, 2 и 3 влизат в сила шест месеца след влизането в сила на
  този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 46 и
  предлага следната редакция:
  § 46. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
  вестник” с изключение на § 19, т. 1 (относно ал. 1, 2 и 3 на чл. 33), който влиза в
  сила шест месеца след влизането в сила на този закон.
  Форма за търсене
  Ключова дума