Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
21/06/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за амнистия, № 202-01-17, внесен от Министерския съвет.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси

  ОТНОСНО: Законопроект за амнистия, № 202-01-17, внесен от Министерския
  съвет.
  На редовно заседание, проведено на 19.06.2002 г.. Комисията по правни въпроси
  обсъди Законопроекта за амнистия, № 202-01-17, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха г-жа Миглена Тачева, зам.-министър на
  правосъдието и г-н Георги Рупчев - Министерство на правосъдието.
  От името на вносителя - Министерски съвет г-н Георги Рупчев изложи
  основните причини за създаването на закона и целите, които се преследват с него.
  Съгласно конституционна разпоредба се предвижда, че условията и редът за замяна на
  воинските задължения с алтернативна служба трябва да се уредят със закон. Такъв
  закон е бил приет в края на 1998 г. - Закон за замяна на воинските задължения с
  алтернативна служба. В периода между влизането в сила на Конституцията и влизането
  в сила на закона лица, които са имали основателни причини да не служат с оръжие в
  армията, не са имали тази възможност, поради което спрямо някои от тях е било
  възбуждано и наказателно преследване. В резултат на това са били произнасяни
  осъдителни присъди по чл. 361 от Наказателния кодекс. Действието на законопроекта
  се разпростира върху престъпленията, които са извършени в периода 1991 - 1998 г. По
  отношение на лицата действието на законопроекта се ограничава до българските
  граждани, които са се отклониш от военна служба. Това е по чл. 361,ад. 1 от
  Наказателния кодекс, както и по отношение на запасните, които не са се явили в срок
  на учебен, проверочен или практически сбор. Става дума за чл. 361, ад. 2 от
  Наказателния кодекс, но само в случай, че са изпълнили наборната си военна служба в
  посочения по-горе период.
  След проведената дискусия Комисията реши единодушно да предложи на
  народните представители да приемат на първо гласуване Законопроекта за амнистия, №
  202-01-17, внесен от Министерския съвет.
  Проект
  ЗАКОН
  за амнистия
  Чл 1. (1) Амнистират се престъпленията по чл. 361, ал. 1 от
  Заказателния кодекс, извършени през времето от 13 юли 1991 г. до
  31 декември 1998 г., във връзка с упражняване на конституционното
  право на свобода на съвестта, свобода на мисълта и на свободен избор
  [а вероизповедание.
  (2) При условията на ал. 1 се амнистират и престъпленията
  10 чл. 361, ал. 2 от Наказателния кодекс, извършени от лица, които са
  изпълнили наборна военна служба в периода по ал. 1.
  Чл. 2. Лицата, извършили престъпленията по чл. 1, се
  освобождават от наказателна отговорност, от изтърпяване на
  1аказанието и от последиците на осъждането съгласно чл. 83 от
  Наказателния: кодекс.
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този
  закон, се решават от съда, който е издал присъдата или на който е
  подсъдно делото за съответното престъпление.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в
  'Държавен вестник".
  § 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на
  правосъдието и на главния прокурор на Република България.
  Форма за търсене
  Ключова дума