Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
29/03/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за банковата несъстоятелност, № 154-01-53, внесен от Валери Димитров и група народни представители и № 154-01-13, внесен от Надежда Михайлова и група народни представители.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за банковата несъстоятелност, № 154-01-53, внесен от Валери Димитров и група народни представители и № 154-01-13, внесен от Надежда Михайлова и група народни представители.
  На редовно заседание, проведено на 28.03.2002 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроектите за банковата несъстоятелност, № 154-01-53, внесен от Валери Димитров и група народни представители и № 154-01-13, внесен от Надежда Михайлова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха представители на Министерски съвет, Министерство на финансите, Българска народна банка и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
  Народният представител Валери Димитров представи законопроекта. Той изтъкна, че законопроектът е в изпълнение на споразумение с МВФ. Банката е много специфичен търговец. Банковият бизнес и много чуствителен към общественото доверие. Несъстоятелността на една банка може да предизвика изключително тежък трус върху националната икономика. Основният проблем на банковата несъстоятелност е, че върху синдиците практически не се упражнява контрол. В редица случаи се получава вторично източване на банките от техните синдици. Съдът по несъстоятелността не може да упражнява ефективен контрол върху синдиците по чисто обективни причини - липса на административен капацитет. Съдът не може да действа като активна администрация, която да се самосезира. Идеята на законопроекта е ясно да се обособи функцията по администриране и контрол върху работата на синдика. Тази функция се възлага на Фонда за гарантиране на влоговете в банките /ФГВБ/.

  Освен това фондът е основен кредитор на обявената в несъстоятелност банка. Той е своеобразен еквивалент на липсата на събрание на кредиторите. Фондът обективно действа в интерес на най-значимата социална група кредитори - вложителите. Предвидени са строги процедури по контрол, отчитане, проверки на място на работата на синдиците, като могат да се налат определени санкции. Но това не е правораздаване, това е специализиран административен контрол. Механизмът на осребряването в банковата несъстоятелност е взаимстван от ДПК, който е съвременна нормативна уредба. Производството по банкова несъстоятелност остава съдебно производство, но ролята на съда е да решава спорове между участниците в производството. Представителите на МВФ са предлагали по-радикален подход - административна процедура от която съдът е изцяло изключен. Вносителите обаче са възприели по- рационалния подход - запазване традиционното съдебно производство с внасяне на нови елементи в него. В заключение народният представител Валери Димитров изрази подкрепата си и за двата законопроекта.
  Народният представител Константин Пенчев, изрази становище, че двата законопроекта са почти еднакви и ги подкрепя. Необходимо е според него да има орган, който да контролира действията на синдика. Той възприема идеята ФГВБ да бъде този орган. Същевременно делегираната правораздавателна компетентност на фонда може да бъде коригирана между първо и второ гласуване. Той приветства предложеният механизъм за осребряване на масата на несъстоятелността и счита, че новите положения трябва да залегнат в общия режим в Търговския закон.
  Народният представител Янаки Стоилов споделя мотивите и необходимостта от приемането на нов законов режим на банковата несъстоятелност. Той препоръча да бъде намерен между първо и второ гласуване баланса в правомощията на ФГВБ и по-конкретно да се засили съдебния контрол за законосъобразност върху действията на фонда.
  Председателят на комисията доц.д-р Анелия Мингова изрази становище, че има нужда от специална уредба на банковата несъстоятелност. Като философия и двата законопроекта следва да бъдат подкрепени. На проведените дискусии със специалисти са се оформили някои бележки и тя препоръчва на вносителите тези бележки да бъдат разгледани при подготовката на законопроектите за второ гласуване.
  На първо място банковата несъстоятелност е съдебно производство. На съда по несъстоятелността следва да се даде възможност да преценява наличието на законоустановените предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност. Обратното дава основание за обвинение в противоконституционност.
  На второ място следва да се преразгледа статута на ФГВБ. Възложените му правомощия са отишли твърде далеч в две направления. Първо, по отношение правораздавателната компетентност на фонда. Например възлагателните постановления
  следва да се издават от правораздавателен орган. Второ, по отношение необжалваемостта на актовете на фонда. Има актове, които не могат да бъдат лишени от съдебен контрол. Те засягат имуществени права и интереси.
  По отношение предвидената субсидиарност на ДПК следва да се имат предвид предстоящите изменения в ГПК и законопроектите да се прецизират в тази насока.
  На последно място да се оформят конкретни препратки към Търговския закон, а не общо препращане.
  Народният представител Михаил Миков заяви, че ще се въздържи при гласуването на законопроектите. Дискусия по Законопроект за банковата несъстоятелност е водена в 38-то НС и той не вижда в разглежданите законопроекти нищо възприето от направените предложения.
  Народният представител Даниел Вълчев счита, че законопроектите задълбочават различията между общия и специалния режим. Освен това с тях се признава недоверието в съдебната система. Той изрази безпокойство от голямото количество необжалваеми актове на ФГВБ. Постави въпроса да ли е допустима подзаконова нормативна уредба в тази материя.
  Народният представител Йордан Соколов изрази становище, че законопроектите следва да бъдат приети. Според него обаче по-неотложни са измененията в общия режим - Търговския закон. Той също счита, че правомощията ФГВБ са много широки. Много разпоредби следва да се прецизират. Необходимо е да се засили съдебния контрол.
  След проведеното гласуване Комисията реши с 15 гласа “за” и 4 гласа “въздържал се” да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроектите за банковата несъстоятелност, № 154-01-53, внесен от Валери Димитров и група народни представители и № 154-01-13, внесен от Надежда Михайлова и група народни представители.
  Форма за търсене
  Ключова дума