Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
18/06/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на
  Наказателния кодекс, № 154-01-24, внесен от Михаил Миков, № 154-01-64, внесен от Димитър Абаджиев, № 254-01-2, внесен от Валери Димитров и Иван Искров, Хе 254-01- 27, внесен от Гергана Грънчарова, Димитър Абаджиев, Ирина Бокова и Четин Казак, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет и № 254-01-47, внесен от Валери
  Димитров и Петя Гегова.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на
  Наказателния кодекс, № 154-01-24, внесен от Михаил Миков, № 154-01-64, внесен от Димитър Абаджиев, № 254-01-2, внесен от Валери Димитров и Иван Искров, Хе 254-01- 27, внесен от Гергана Грънчарова, Димитър Абаджиев, Ирина Бокова и Четин Казак, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет и № 254-01-47, внесен от Валери
  Димитров и Петя Гегова.
  На редовно заседание, проведено на 13.06.2002 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, Хе 154-01-24, внесен от Михаил Миков, Х° 154-01-64, внесен от Димитър Абаджиев, Х° 254-01-2, внесен от Валери Димитров и Иван Искров, X» 254-01-27, внесен от Гергана Грънчарова, Димитър Абаджиев, Ирина Бокова и Четин Казак, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет и № 254-01-47, внесен от Валери Димитров и Петя Гегова.
  На заседанието присъстваха народните представители Гергана Грънчарова и Иван Козовски, г-н Марио Димитров - заместник-министър на правосъдието, г-жа Вероника Имова - Върховен касационен съд, Велина Тодорова - Държавна агенция за закрила на децата, Ирина Марцева и Мария Божкова - Асоциация на търговските банки.
  Народният представител Гергана Грънчарова представи законопроекта, по който вносител е тя и група народни представители. Проектът се отнася до изменение на чл. 155 и 157 от НК, с които се предвижда дискриминационен режим спрямо

  хомосексуалистите. Посочените разпоредби са обект на критики и влияят негативно върху процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз.
  Господин Марио Димитров, зам.-министър на правосъдието представи законопроекта, по който вносител е Министерски съвет. Целта на предложения проект е синхронизиране на системата на наказания с тази на другите европейски страни и усъвършенстване на уредбата за наказване на тероризма, корупцията, организираната престъпност, трафика на хора и търговията с хора, компютърните престъпления, разработването, производството, натрупването и използването на химически, бактериологични (биологични) и токсични оръжия съобразно международните стандарти в съответните области. Предлага се възстановяване на института на продължаваното престъпление, като се подкрепят мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от депутата Михаил Миков. Проектът предвижда също промени в системата на наказанията и въвеждане на ново наказание - пробация. Това наказание е алтернативна форма на наказанието лишаване от свобода. Необходимостта от въвеждане на алтернативни мерки на наказанието лишаване от свобода е в съответствие с европейските стандарти за третиране на правонарушителите, както и с препоръките на Съвета на директорите на европейските затворни администрации към правния департамент на Съвета на Европа Законопроектът е съобразен с внесените вече законопроекти на Михаил Миков, Валери Димитров и Иван Искров.
  Народният представител Михаил Миков представи законопроекта, по който той е вносител. Проектът предвижда възстановяване на института на продължаваното престъпление в чл. 26 НК с ограничаване на злоупотребата с него. Предвижда се също защита на обществените отношения, свързани със създаването, използването, разпространението и съхранението на компютърна информация. Специално се криминализира и детската порнография. Необходима е и допълнителна правна защита и гаранции срещу злоупотреби с електронния подпис и електронния документ.
  Народният представител Валери Димитров представи двата законопроекта, по които той е вносител заедно с народните представители Иван Искров и Петя Гегова. С първият от тях се предвижда криминализиране на поведението на длъжници, с което се противодейства неправомерно на законно провеждан изпълнителен процес и извънсъдебно изпълнение. Криминализират се: неправомерно учредяване на залог върху чужда вещ; неправомерно разпореждане със заложена или запорирана вещ; унищожаване или повреждане на ипотекирана или заложена вещ и др. Във втория законопроект се предвижда криминализиране подправянето на платежни инструменти /кридитни, дебитни карти, чекове и др./, неовластено използване на платежни инструменти и ползване на инструменти без покритие.

  Законопроектът с вносител народния представител Димитър Абаджиев предвижда разширяване приложното поле на чл. 2836 НК.
  Народните представители Михаил Миков и Иван Козовски се изказаха против приемането на законопроекта, с вносители Гергана Грънчарова и група на народни представители. Те считат, че действащия НК съдържа европейско решение по отношение на хомосексуализма и не се нуждае от промяна.
  Народният представител Светослав Лучников по принцип подкрепя законопроекта, внесен от Министерския съвет. По отношение на останалите законопроекти той счита, че следва да бъдат отразени за второ гласуване. Господин Лучников отправи забележка, че пробацията не е хомогенно уредена. Веднаж е определена като наказание, а веднаж като административна мярка. Втората принципна забележка на г-н Лучников е по отношение определяне на обектите на тероризъм. Според него обекти на тероризъм могат да бъдат много повече от визираните в проекта.
  Народният представител Михаил Миков по принцип подкрепя законопроекта, внесен от Министерския съвет. Същевременно той отправи въпроса дали е осигурено финансовото изпълнение на института на пробацията. Той счита за неудачни предложените текстове на § 32 и § 34. Господин Миков не е съгласен с предложената от МС систематизация на компютърните престъпления. Според него някои от дефинициите в законопроекта са неясни - чл. 93, т. 20. Той споделя мнението на г-н Лучников, че същността на пробацията в смисъл дали тя е наказание или административна мярка, не е изяснен. По отношение законопроекта на Валери Димитров и Петя Гегова той счита, че проблемът следва да бъде решен по-общо, като се уреди режима на подправяне и неправомерно използване на пластичните носители на информация.
  Народният представител Йордан Соколов подкрепя всички внесени законопроекти. Той счита, че следва да се прецизира възстановяването на продължаваното престъпление с оглед да не се допусне злоупотреба.
  Народният представител Константин Пенчев също счита, че следва да се прецизира възстановяването на продължаваното престъпление с оглед да не се допусне злоупотреба. По отношение законопроекта, внесен от г-жа Грънчарова, той напълно подкрепя премахването на дискриминационния режим относно хомосексуалистите.
  Народният представител Янаки Стоилов заяви, че МС следва да помисли за въвеждане на състав, който предвижда наказание при виновно неизпълнение на съдебно решение от длъжностно лице.
  След проведеното гласуване Комисията реши единодушно да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-24, внесен от Михаил Миков, № 202-
  01-22, внесен от Министерския съвет, № 254-01-2, внесен от Валери Димитров и Иван Искров и № 254-01-47, внесен от Валери Димитров и Петя Гегова.
  Комисията реши да приеме с 11 гласа “за” и 1 “въздържал се” законопроект № 154-01-64, внесен от Димитър Абаджиев.
  Комисията реши да приеме законопроект № 254-01-27, внесен от Гергана Грънчарова, Димитър Абаджиев, Ирина Бокова и Четин Казак с 8 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”.
  В резултат на изложеното Комисията по правни въпроси взе решение да се изготви общ законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който да бъде предложен на народните представители.
  Форма за търсене
  Ключова дума