Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
27/06/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на
  Наказателния кодекс, № 154-01-24, внесен от Михаил Миков, № 154-01-64, внесен от Димитър Абаджиев, № 254-01-2, внесен от Валери Димитров и Иван Искров, № 254-01-27, внесен от Гергана Грънчарова, Димитър Абаджиев, Ирина Бокова и Четин Казак, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет и № 254- 01-47, внесен от Валери Димитров и Петя Гегова.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на
  Наказателния кодекс, № 154-01-24, внесен от Михаил Миков, № 154-01-64, внесен от Димитър Абаджиев, № 254-01-2, внесен от Валери Димитров и Иван Искров, № 254-01-27, внесен от Гергана Грънчарова, Димитър Абаджиев, Ирина Бокова и Четин Казак, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет и № 254- 01-47, внесен от Валери Димитров и Петя Гегова.
  Комисията по правни въпроси на редовно заседание, проведено на 27.06.2002 г. взе решение да представи общия проектозакон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, изготвен на основание чл. 68, ал. 2 от от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от представители на Комисията по правни въпроси и вносителите въз основа на приетите на първо гласуване Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

  ОБЩ ПРОЕКТ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
  (Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г., попр., бр. 29 от 1968 г., изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 11.01.1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, бр. 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г„ , бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54 от 3.07.1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50, 97 и 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62, 85 и 120 от 1997 г.; бр. 83, 85, 132,133 бр. 153 от 1998 г., бр. 7, 51,и 81 от 1999 Г., бр. 21,51 И 98 от 2000 г., бр. 41 и 101 от 2001 г.)
  § 1. Член 26 се изменя така:
  “Чл. 26. (1) Разпоредбите на чл. 23 - 25 не се прилагат в случаите на продължавано престъпление - когато две или повече деяния, които осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление, са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.
  (2) При продължаваното престъпление деецът се наказва съобразно включените в него деяния, взети в тяхната съвкупност и с причинения от тях общ престъпен резултат.
  (3) Когато отделните деяния осъществяват различни състави, продължаваното престъпление се наказва по по-тежкия от тях, като се вземат предвид значението на деянията, извършени при квалифициращи обстоятелства, и на самите квалифициращи обстоятелства за цялостната престъпна дейност.
  (4) Когато квалифициращите обстоятелства не се отразяват значително върху тежестта на цялостната престъпна дейност, последната се подвежда по по-лекия състав, като квалифициращите обстоятелства се вземат пред вид при определяне на наказанието.
  (5) Когато някои от деянията са довършени, а други представляват опит и довършените деяния не се отразяват значително върху характера на цялостната престъпна дейност, на дееца се налага наказание като за опит.
  (6) Разпоредбите на този член не се прилагат по отношение на престъпления против личността на различни граждани и за престъпления, извършени след предявяване на обвинениетоя както и за престъпления, извършени преди предявявяне на обвинението, но невключени в него.”
  § 2. В чл. 29, ал. 1, буква “а” думата “тежко” се заличава, а думите “не по-малко” се заменят с “повече”.
  § 3. В чл. 37, ал. 1 се изменя така:
  1. Създава се точка 2а със следното съдържание:
  “2а. пробация;”
  2. Точки 5 и 8 се заличават.
  § 4. В чл. 40, алинея 2 се отменя.
  § 5. В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В алинея 1 думите “една година” се заменят с “две години”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “Наказанието поправителен труд се изпълнява по местоработата на осъдения.”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “Присъдата,с която се налага наказание поправителен труд се довежда до знанието на колектива по местоработата на осъдения.”
  4. Алинеи 5 и 6 се отменят.
  5. Алинея 7 се изменя така:
  “Ако по време на изтърпяване на наказанието, осъденият на поправителен труд бъде уволнен от работа, за размера на остатъка съдът постановява пробация."
  6. В алинея 8 в края думите “или не поиска от него да определи къде да изтърпи останалата част от наказанието” се заличават.
  § 6. Създава се чл. 43а:

  “Чл. 43а. (1) Пробация е наказание без лишаване от свобода и представлява:
  а) мерки за надзор и подкрепа;
  б) безвъзмезден труд в полза на обществото.
  (2) Пробационните мерки за надзор и подкрепа се налагат на лица, навършили 16 години. Те са с продължи -телност от 6 месеца до 3 години и включват:
  а) задължителна регистрация по местоживеене;
  б) периодични срещи с пробационен служител;
  в) включване в програми за обществено въздействие на пробационен център;
  г) настаняване в пробационни общежития.
  (3) Безвъзмездният труд в полза на обществото е за срок от сто до четиристотин часа годишно, налага се за не повече от три поредни години и се съпровожда с мерки за обществено въздействие.
  (4) Съдът може да наложи на осъдения заедно с наказанието по ал. 1 и една или няколко от следните мерки за обществено въздействие, които не са наказания по смисъла на този кодекс:
  1. да възстанови щетите от престъплението в срока на наложеното му наказание;
  2. да проведе лечение в съответствие с медицински предписания;
  3. да не посещава за определен срок посочени в присъдата места,райони или заведения;
  4. да посещава квалификационни курсове.
  (5) При неизпълнение без основателна причина на задълженията по ал. 2 - 4 съдът заменя изцяло или отчасти пробацията с лишаване от свобода.
  (6) В случаите на ал. 5 за три дни пробационни мерки се определя един ден лишаване от свобода. В тези случаи срокът на лишаване от свобода може да бъде и под минимума на чл. 39, ал.1.
  (7) Пробацията се изпълнява по ред, определен със закон.”
  § 7. В чл. 47, ал. 1 думите “от 0.50 лева” се заменят с “от
  сто лева”.
  § 8. Чл. 48 се отменя.
  § 9. В чл. 49, ал. 1 думите “от права по чл. 37 , т. 6 - 8" се заменят с думите “от права по чл. 37, т. 6 и 7”.
  § 10. В чл. 50, алинея 2 се заличава.

  § 11. В чл. 55, ал.1, т. 2 се правят следните изменения:
  1. В б. ”6” след думите “с поправителен труд” се поставя запетая и се добавя думата “пробация", а след думите “а за непълнолетните - с” се добавят думата “пробационни мерки за надзор и подкрепа или с”. Думите “петдесет” се заменят със “сто”.
  2. В б.”в” думите “и задължително заселване “ се заличават, а думата “петдесет” се заменя със “сто”.
  § 12. Чл. 59, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест, се приспада при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, поправителен труд или пробация. Когато наложеното наказание е поправителен труд или пробация, един ден задържане под стража или домашен арест се зачитат за три дни”.
  § 13. В чл. 62 се създава т. 1а:
  “1а. пробационни мерки за надзор и подкрепа на навършили шестнадесет години”.
  § 14. В чл. 63, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думите “поправителният труд, глобата, задължителното заселване” се заменят с “поправителният труд и глобата”. Точката в края се заменя с точка и запетая.
  2. Създава се точка 6:
  “6. пробационните мерки за надзор и подкрепа за ненавър- шилите шестнадесет годишна възраст непълнолетни - с обществено порицание.”
  § 15. В чл. 66 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 думите “задължително заселване или лишаване от право на местоживеене в определено населено място заедно или поотделно” се заличават.
  2. В ал.2 думите “поправителен труд” се заличават.
  3. Алинея Зее отменя.
  § 16. В чл. 67 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова алинея 3:

  “(3) Когато отложеното наказание лишаване от свобода е не по- малко от шест месеца, съдът може да постанови изпълнението на пробационна мярка през изпитателния срок.”
  2. Алинея 3 става алинея 4.
  3. Сегашната алинея 4 се отменя.
  § 17. В чл.68, алинея 3 се изменя така:
  “(3) Ако условно осъденият не изпълнява определените му пробационни мерки по реда на чл. 67, ал. 3 без основателна причина, съдът постановява да изтърпи изцяло или отчасти отложеното наказание лишаване от свобода.”
  § 18. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Разпоредбата на ал.1 се прилага по отношение на лица, осъдени за престъпление, представляващо опасен рецидив, ако е изтърпяно фактически не по-малко от две трети от наложеното наказание и неизтърпяната част от наказанието не е повече от три години”.
  2. В алинея 4 думите “6 - 8” се заменят с думите “6 и 7”.
  3. В алинея 5 думите “6,7 или 8” се заменят с думите “6 или 7”.
  4. В алинея 6 думите “не по-малко от шест месеца” точката се заменя със запетая и се добавя “за което време съдът може да постанови пробационна мярка”.
  5. В алинея 7 в първото изречение точката се заличава и се добавят думите “или не изпълнява постановената пробационна мярка.”.
  § 19. В чл. 93 се правят следните допълнения:
  1. В т. 2 думата ”и” между думите “власт” и “органите” се заменя със запетая, а думите “съдилищата и прокуратурата” се заменят с “органите на съдебната власт”.
  2. В т. 15, буква “в” точката в края на изречението се заменя със запетая и се добавя “както и служба в международно парламентарно събрание или международен съд.”.
  3. В т. 17 след думата “прекурсорите” се добавя “и всяко химическо вещество по смисъла на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори”.
  4. В т. 18 след думата “прекурсори” се поставя запетая и се добавя “с биологични, химически и радиационни оръжия, с взривни
  вещества, радиоактивни материали, токсични химически вещества и техните прекурсори, с биологични агенти и токсини.”
  5. Създават се точки 20, 21, 22, 23, 24 и 25:
  “20. “Организирана престъпна група” е структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на власт или на местно самоуправление. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура.
  21. “Компютърна информационна система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
  22. “Компютърни информационни данни” е всяко представяне на факти, информации или понятия във форма, поддаваща се на автоматична обработка, включително такава програма, която е в състояние да направи така, че дадена компютърна система да изпълни определена функция.
  23. “Доставчик на компютърно-информационни услуги” е всяко юридическо или физическо лице, което предлага възможността за комуникация чрез компютърна система или което обработва или съхранява компютърни данни за тази комуникационна услуга или за нейните ползватели.
  24. “Данни за трафика” са всички данни, свързани със съобщение, преминаващо през компютърна система, произведени от нея като елемент от комуникационна верига, с посочване на сведенията за произход, местоназначение, маршрут, час, дата, размер и продължителност на връзката или на основната услуга.
  25. “Платежен инструмент” е веществено средство, различно от законно платежно средство (банкнота или монета), позволяващо, поради специфичната си природа самостоятелно или във връзка с друго средство, на държателя да прехвърля пари или парична стойност, като например дебитна карта, кредитна карта, електронно портмоне или друга карта, издадена от финансова институция, чек или пътнически чек.”
  § 20. Създава се член 108а:

  “Чл. 108а. (1) Който с цел да създаде смут и страх в населението, или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или международна организация да извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции, извърши престъпление по чл.115, 128, 142, ал.1, 216, ал.1, 326, 330, ал.1, 333, 334, ал.1, 337, ал.1, 339, ал.1, 340, ал.1 и 2, 341а, ал.1-3, 3416, ал.1,344, 347, ал.1,348, 349, ал.1 и 3, 350, ал.1,352, ал.1, 354, ал.1, 356е, ал.1, 356з, се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт - с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
  (2) Който по какъвто и да е начин, пряко или косвено, събира или предоставя средства за осъществяване на деянието по ал.1 като знае или предполага, че те ще бъдат използвани с такава цел, се наказва с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба до тридесет хиляди лева.
  (3) Предметът на престъплението по ал. 2, се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, присъжда се неговата равностойност.”
  § 21. В чл. 109 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “организация или” се заменят с “организирана престъпна”, а думите “против Републиката” се заменят с “по тази глава”.
  2. В ал. 2 думите “организация или” се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.”
  4. В ал.4 думите “организацията или” се заличават.
  § 22. Член 110 се изменя така:
  “Чл. 110. За приготовление към престъпление по чл.95, 96, 99, 106, 107 и 108а, ал.1 наказанието е лишаване от свобода до шест години.”
  § 23. В чл. 114, ал. 2 след думите “по чл.. 95 -107” се поставя запетая и се добавя “108а”.

  § 24. В чл. 116, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова точка 10:
  "10. Извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;”.
  2. Досегашните точки 10 и 11 стават съответно 11 и 12.
  3. В изречение последно думите “ точки 10 и 11” се заменят с “точки 10-12”.
  § 25. В чл. 131, ал. 1 се създават точки 8-12:
  “8. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
  9. по начин или със средства, опасни за живота на мнозина или с особена жестокост;
  10. с користна цел;
  11. с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление;
  12. по хулигански подбуди,”.
  § 26. В чл. 142 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 съюзът "и” се заменя с думите “с цел”, а след думата “противозаконно” се добавя думата “да”.
  2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 7 след думите “отвличането е” се добавя “с користна цел
  или”.
  б) точка 8 се изменя така:
  “8. Деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организация или група по чл. 321а или организирана престъпна група.”
  § 27. В чл. 152, се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т.1 думата “шестнадесет” се заменя с “осемнадесет”.
  2. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова точка 4:
  “4. ако е извършено с цел въвличане в последващи развратни действия или проституция;”
  б) досегашната точка 4 става точка 5.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) За изнасилване наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години:
  1. ако изнасилената не е навършила четиринадесет години;
  2. ако е причинена тежка телесна повреда;
  10
  3. ако е последвало самоубийство;
  4. ако представлява особено тежък случай.
  § 28. В чл. 155 се правят следните изменения:
  1. В ап. 1 изразът “лице от женски пол” се заменят с думата “другиго”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Когато деянията по ал. 1 и ал. 2 са извършени с користна цел, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от петстотин до хиляда лева.”
  3. В ал. 5, точка 1 се изменя така:
  “1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;”
  § 29. В чл. 157 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “16-годишна” се заменят с “14-годишна”.
  2. Алинея 4 се отменя.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Който с цел да си набави имотна облага свожда другиго към хомосексуални действия, както и този, който чрез даване или обещаване на облага склони другиго към такива действия, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба до хиляда лева, като съдът може да постанови и пробационна мярка за определен срок да не посещава определено място, район или заведение.”
  § 30. Член 159 се изменя така:
  “Чл. 159. (1) Който създава, излага, представя, излъчва,
  предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява произведения с порнографско съдържание, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева.
  (2) Който излага, представя, предлага, продава, или дава под наем произведения с порнографско съдържание на лице, ненавършило 16-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева
  (3) За деяния по предходните алинеи наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до осем хиляди лева, ако за създаването на произведението е използуван малолетен, непълнолетен или лице, което изглежда като такова.
  (4) Когато деянието по ал. 1 - 3 е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба до десет хиляди
  лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.
  (2) Който държи порнографско произведение, за създаването на което е използван малолетен, непълнолетен или лице, което изглежда като малолетен или непълнолетен, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева.
  (3) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.”
  § 31. В Глава втора Престъпления против личността се създава нов Раздел IX:
  “Раздел IX
  Трафик на хора
  Чл. 159а. (1) Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи, или за да бъдат държани в принудително подчинение, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години и глоба до осем хиляди лева.
  2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. спрямо лице, ненавършило осемнадесет години;
  2. чрез използване на принуда или чрез въвеждане на лицето в заблуждение;
  3. чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода;
  4. чрез използване състояние на зависимост;
  5. чрез злоупотреба с власт;
  6. чрез обещаване, даване или получаване на облаги, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години и глоба до десет хиляди лева.
  Чл. 1596. (1) Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора и ги преведе през границата на страната с целта по чл. 159а, ал.1, се наказва с лишаване от свобода от три до осем години и глоба до десет хиляди лева.
  (2) Ако деянието по предходната алинея е извършено при условията на чл. 159а, ал.2, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.
  Чл. 159в. Когато деянието по предходните членове представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение или в изпълнение на
  решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба до двадесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.”
  § 32. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става алинея 1.
  2. Създава се алинея 2:
  "(2) За престъпления по чл. 133, 135, ал.1, 3 и 4 и чл. 139 - 141 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане."
  § 33. В чл.171 се правят следните допълнения и изменения:
  1. В ал. 1 се създава точка 3:
  “3. противозаконно узнае неадресирано до него съобщение, изпратено по електронен път, или отклони от адресата му такова съобщение,”.
  2. В ал. 3 след думата “телеграф” се поставя запетая и се добавят думите “чрез компютърна мрежа”.
  § 34. В чл. 172, ал. 1 след думите "не членуване в" се добавят думите "синдикална или друга организация", а думата '"тридесет" се заменя с думите "пет хиляди".
  § 35. Член 175 се изменя така:
  "Чл. 175. (1) За престъпления по чл. 170, ал. 1 и 4, чл. 171, ал.1, чл. 172, ал. 2 и чл. 173 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия.
  (2) За престъпления по чл. 167, чл. 169а - 169в, чл. 172, ал.1 и чл. 174 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане."
  § 36. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “със спиртни” се заменят с думите “с алкохолни”: думите "16-годишна" се заменят с "18-годишна", а думите "до пет" се заменят с "до петстотин".

  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Който продаде алкохолна напитка на лице, ненавършило 18-годишна възраст, или невменяем за лична употреба, се наказва с глоба до петстотин лева и поправителен труд, а ако върши това системно - с лишаване от свобода до една година и глоба до две хиляди лева."
  § 37. Член 193а се изменя така:
  "Чл. 193а. За престъпления по чл. 182 и чл. 183 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия."
  § 38. В чл. 199, ал.1 се създава точка 5:
  “5. извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група,”
  § 39. В чл. 202, ал. 2 се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В т. 1 думата “или” се заменя със запетая.
  2. В т. 2 точката се заменя с думата “или”.
  3. Създава се точка 3:
  “3. ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
  § 40. В чл. 206, ал. 2 след думите “принадлежи на дееца” се поставя запетая и се добавя “както и когато вещта принадлежи на дееца, но е обременена със залог и деецът се разпореди с нея неправомерно, без да запази правата на заложния кредитор, или когато деецът заложи чужда вещ, с което се затруднява удовлетворяването на кредитора”.
  § 41. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава нова ал. 3:
  “(3) Когато имуществото е от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.”
  2. Алинеи 3, 4, 5 и 6 стават съответно 4, 5, 6 и 7.
  § 42. Създава се нов член 212а:

  “Чл. 212а (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго облага възбуди или поддържа заблуждение у някого като внесе, измени, изтрие или заличи компютърни информационни данни или използва чужд електронен подпис и с това причини на него или на другиго вреда, се наказва за компютърна измама с лишаване от свобода от една до шест години и глоба до шест хиляди лева.
  (2) Същото наказание се налага и на този, който, без да има право, внесе, измени, изтрие или заличи компютърни информационни данни, за да получи нещо, което не му се следва.”
  § 43. Досегашният член 212а става член 2126.
  § 44. В чл. 216 се правят следните допълнения и изменения:
  1. Създава се нова алинея 2:
  “(2) Който унищожи, разруши или повреди свое ипотекирано или заложено имущество, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до две хиляди.”
  2. Създава се нова алинея 3:
  “(3) Който, като осъществи нерегламентиран достъп до компютър от значение за предприятие, учреждение, юридическо или физическо лице, и по този начин унищожи или повреди чуждо имущество, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба до десет хиляди лева.”
  3. Досегашните алинеи 2, 3 и 4 стават съответно
  алинеи 4, 5 и 6 като в текста на новата ал. 6 думите “по ал. 1 и 3” се заменят с “по ал. 1,2,3 и 5”.
  § 45. В чл. 217 се правят следните допълнения и изменения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който се разпореди със запорирана или заложена вещ, оставена му за пазене.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  § 46. Член 218в се изменя така:
  "Чл. 218в. За престъпления по чл. 216, ал. 1, 4 и 6, чл. 217, ал. 1 и 2, както и за кражба, обсебване, измама и изнудване, когато предмет
  на престъплението е частно имущество, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия, ако той е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно общо домакинство, или ако пострадалият е настойник или попечител на виновния."
  § 47. Създава се член 225в:
  “Чл. 225в. (1) Длъжностно лице, което, като развива частна стопанска (търговска) дейност, поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие в нарушение на задълженията си, се наказва с лишаване от свобода до пет години или с глоба до двадесет хиляди лева.
  (2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на длъжностно лице, което развива частна стопанска (търговска) дейност, за да извърши или да не извърши действие в нарушение на неговите задължения, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до петнадесет хиляди лева.”
  § 48. В чл. 233 се правят следните допълнения и изменения:
  1. В алинея 1 след думата “дейност” се добавят думите “с оръжие и”, а думите “до 500 лв.” се заменят с “до двеста хиляди лева.”.
  2. В алинея 2 думите “до 1000 лв.” се заменят с думите “до петстотин хиляди лева.”.
  3. В алинея 3 след думите “до 50 лв.” се заменят с думите “до двадесет хиляди лева.”.
  4. В алинея 4 пред думата “Стоките” се добавя “Оръжието и”.
  § 49. В чл. 234 се правят следните изменения:
  1. В алинея 1 думите “до една година” се заменят с думите “до три години”.
  2. В алинея 2 думата “три” се заменя с думата “пет”.
  § 50. Създава се чл. 2346:
  “Чл. 234б. (1) Който изкупува или извършва търговска
  дейност с отпадъци от черни и цветни метали без разрешение, което се изисква по нормативен акт, или в негово нарушение, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.

  (2) Отпадъците, предмет на деянието по ап. 1, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, се присъжда тяхната равностойност.”
  § 51. В чл. 242, ал.1 се правят следните допълнения:
  1. В буква “г” след думата “боеприпаси” се добавят думите “ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения”.
  2. Създава буква “ж”:
  “ж) от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група,”.
  § 52. Член 249 се изменя така:
  “Чл. 249. (1) Който използва платежен инструмент,
  независимо от неговия вид, издател, носител на информация, способ за авторизация и плащане, терминално устройство, връзка на платежния инструмент с банкова сметка, издаден в Република България или в чужбина, или данни от платежен инструмент, като номер на инструмента, персонален идентификационен номер на държателя и други, без съгласието на държателя, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до двойния размер на получената сума.
  (2) Който използва платежен инструмент или данни от платежен инструмент, издаден в Република България или в чужбина, без да има покритие за сумата, за която е използван инструментът, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до двойния размер на получената сума.
  (3) Когато с действията по ап. 1 и 2 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба до петдесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.”
  § 53. Създава се чл. 274а:
  “Чл. 274а. (1) Който държи или носи формено облекло, служебни знаци или надписи в нарушение на Закона за Министерство на вътрешните работи, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до петстотин лева.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е осъществено с цел извършване на друго престъпление, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до две хиляди лева.”

  § 54. В чл. 277 алинея 2 се изменя така:
  “(2) Същото наказание се налага и на онзи, който се разпорежда с вещ, поставена под запор и оставена му за пазене.”
  § 55. В чл. 2836 след думите “земеделските земи” се добавя “и Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти, Закона за приватизация и следприватизационен контрол.”
  § 56. Член 296 се изменя така:
  1. Създава се нова алинея 1:
  "(1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева."
  2. Сегашният текст става алинея 2 като думите "до една година" се заменят с думите " до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева".
  57. В чл. 301 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
  “(1) Длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
  (2) Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал.1, за да наруши или загдето е нарушило службата си, когато това нарушение не съставлява престъпление, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до десет хиляди лева.
  (3) Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал.1, за да извърши или загдето е извършило друго престъпление във връзка със службата, наказанието е лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева. “
  2. Създава се алинея 5:
  “(5) Наказанието по ал.1 се налага и на чуждо длъжностно лице, което поиска или приеме подкуп, или приеме предложение или обещание за подкуп.”
  § 58. В член 302 се правят следните изменения и
  допълнения:

  1. В т. 1 след думите “отговорно служебно положение” се поставя запетая и се добавя “включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател”.
  2. В т. 4, буква “а” след думата “години” се поставя запетая и се добавят думите “глоба до двадесет хиляди лева,”.
  3. В т. 4, буква “б” след думата “години” се поставя запетая и се добавя “глоба до двадесет и пет хиляди лева,".
  § 59. В член 302а след думата “години” и запетаята след нея се добавя “глоба до тридесет хиляди лева,”.
  § 60. Член 303 се изменя така:
  “Чл. 303. Съобразно различията по предходните членове длъжностното лице и чуждото длъжностно лице се наказват и когато с тяхно съгласие дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.”
  § 61. Член 304 се изменя така:
  “Чл. 304. (1) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на длъжностно лице, за да извърши или да не извърши действие по служба, или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
  (2) Ако във връзка с подкупа длъжностното лице е нарушило служебните си задължения, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до седем хиляди лева.
  (3) Наказанието по ал.1 се налага и на онзи, който предложи, обещае или даде подкуп на чуждо длъжностно лице.”
  § 62. Член 304а се изменя така:
  “Чл.304а. Който предложи, обещае или даде подкуп на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател, се наказва с лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.”
  § 63. Създава се член 304б:
  “Чл. 3046. (1) Който поиска, приеме или се съгласи да получи дар или каквато и да е неследваща се облага, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно
  лице, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба до пет хиляди лева.
  (2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние по предходната алинея, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева."
  § 64. Член 305 се изменя така:
  “Чл.305. (1) Наказанията за подкуп по предходните членове се налагат и на арбитър или вещо лице, назначено от съд, учреждение, предприятие или организация, когато те извършат такива деяния във връзка с тяхната дейност, както и на този, който предложи, обещае или даде такъв подкуп.”
  (2) Наказанията за подкуп по предходните членове се налагат и на защитник или повереник, когато те извършат такива деяния, за да помогнат да се реши в полза на противната страна или във вреда на доверителя наказателно или гражданско дело, както и на този, който предложи, обещае или даде такъв подкуп.”
  § 65. Член 305а се изменя така:
  “Чл. 305а. Който посредничи да се извърши някое от деянията по предходните членове, ако това не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.”
  § 66. Член 306 се изменя така:
  “Чл.306. Не се наказва онзи, който е предложил, обещал или дал подкуп, ако е бил изнуден от длъжностното лице, арбитъра или вещото лице да стори това и ако незабавно и доброволно е съобщил на властта.”
  § 67. В член 307а думите “престъплението по чл. 301-307” се заменят с “престъпленията по този раздел”.
  § 68. В чл. 313 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В алинея 1 след думите “писмена декларация” се добавя “или съобщение, изпратено по електронен път”, думата “която” се заменя с думата “които”, а думата “дава” се заменя с “дават”.
  2. В алинея 3 след думите “частен документ” се добавя “или съобщение, изпратено по електронен път", а думата “който” се заменя с думата “които”.

  § 69. Създава се нова глава IX A със следното съдържание:
  “ГЛАВА IX А
  КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
  Чл. 319а (1) Който осъществи нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копира или използва компютърни данни, без разрешение, когато се изисква такова се наказва с глоба до три хиляди лева.
  (2) Ако деянието по алинея е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за извършване на такова деяние, наказанието е лишаване от свобода до една година или глоба до три хиляди лева.
  (3) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.
  (4) Ако деянията по предходните алинея са извършени по отношение на сведения, представляваща държавна тайна, наказанието е от една до три години лишаване от свобода, ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (5) Ако от деянието по ал. 4 са настъпили тежки последици, наказанието е от една до осем години.
  Чл. 3196 (1) Който без разрешение на лицето, което администрира или ползва компютър, добави, промени, изтрие или унищожи компютърна програма или данни, в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева.
  (2) Ако с деянието по предходната алинея са причинени значителни вреди или са настъпили други тежки последици, наказанието е лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева.
  (3) Ако деянието по ал. 1 е извършено с цел имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба до пет хиляди лева.
  Чл. 319в (1) Който извърши деяние по предходния член по отношение на данни, които се дават по силата на закон, по електронен път или на магнитен носител, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до три хиляди лева.
  (2) Ако деянието по предходната алинея е с цел да се осуети изпълнение на задължение, наказанието е лишаване от свобода до три години и с глоба до пет хиляди лева.
  Чл. 319г (1) Който въведе компютърен вирус в компютър или информационна мрежа, се наказва с глоба до три хиляди лева.
  (2) Ако от деянието по предходната алинея са настъпили значителни вреди или е извършено повторно наказанието с лишаване от свобода до три години и глоба до хиляди лева.

  Чл. 319д (1) Който разпространи компютърни или системни пароли и от това последва разкриване на лични данни или държавна тайна, се наказва с лишаване от свобода до една година.
  (2) За деяния по предходната алинея, извършено с користна цел, или ако с него са причинени значителни вреди, наказанието е лишаване от свобода до три години.
  Чл. 319е. Доставящ информационни услуги, който наруши разпоредбите на чл. 6, ал. 3, т. 5 от Закона за електронния документ и електронния подпис, се наказва с глоба до пет хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.”
  § 70. Член 320 се изменя така:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се алинея 2:
  “(2) Наказанието за явно подбуждане към извършване на престъпление по чл. 108а, ал. 1 е лишаване от свобода до шест години.”
  § 71. В чл. 320а след думите “престъпление по" се добавя “чл.108а, ал. 1” и се поставя запетая.
  § 72. Член 321 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.”
  2. В ал. 2 думите “до три" се заменят с “от една до шест”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Когато групата е въоръжена или създадена с цел да върши престъпления по чл. 243, 244, 253, 280, 280а, 337, 339, ал.1-4, 354а, ал.1 и 2, 354б, ал.1-4 и 354в, ал.1, или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:
  1. по ал.1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
  2. по ал.2 - лишаване от свобода от три до десет години."
  4. Създава се ал. 6:
  “(6) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.”
  § 73. В чл. 325, ал. 4 думите “по ал. 2” се заменя с “по алинеи 1 и 2”.

  § 74. В чл. 330, ал. 2 се създава т. 4:
  “4. Ако палежът е извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организация или група по чл. 321а или организирана престъпна група.”
  § 75. В чл. 331 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова алинея 2:
  “(2) Който запали стърнище, вследствие на което предизвика пожар в горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от петстотин до пет хиляди лева.
  2. Досегашната алинея 2 става алинея 3.
  § 76. В чл. 337, ал. 1 се правят следните допълнения и изменения:
  1. След думата “поправя,” се добавят думите “разработва, съхранява,”.
  2. След думата “огнестрелни” се добавят думите “химически, биологични или ядрени”.
  3. Думите “до шест” се заменят с думите “от една до шест”.
  § 77. В чл. 339, ал. 1, 2, 3 и 5 след думата “огнестрелни” се добавят думите “химически, биологични или ядрени”.
  § 78. В чл. 343 се правят следните допълнения и
  изменения:
  1. Създава се нова алинея 2:
  " (2) За престъпления по ал. 1, б. "а" и "б" деецът не се наказва, ако пострадалият поиска това."
  2. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.
  § 79. В чл. 343а се правят следните допълнения и
  изменения:
  1. Досегашният текст става алинея 1.
  2. Създава се алинея 2:
  " (2) За престъпление по ал. 1, б. "а" деецът не се наказва, ако пострадалият поиска това."

  § 80. В чл. 3536 след думата “отпадъци” се добавят думите “токсични химически вещества, биологически агенти, токсини и радиоактивни вещества”.
  § 81. В чл. 415, ал. 1 след думата “ядрено” думата “или” се заменя със запетая, а след думата “химическо” се добавят думите “бактериологическо, биологично или токсично”.
  § 82. Създава се член 415а:
  “Чл. 415а. Който предприема военни приготовления за използване на ядрено, химическо, бактериологическо, биологично или токсично оръжие като метод за водене на война, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.”
  Допълнителни разпоредби
  § 83. Навсякъде в Особената част на Наказателния кодекс предвиденото наказание глоба в размер до 100 лева се заменя с наказание глоба в размер “от 100 до 300 лева”.
  § 84. Навсякъде в Общата част на Наказателния кодекс думите “задължително заселване” и “лишаване от право на местоживеене в определено населено място” се заличават, а в Особената част - се заменят с “пробация”.
  Преходни разпоредби
  § 85. Параграфи 3, 6, 8 -17, точки 2 -5 на § 18 и § 84 влизат в сила едновременно с измененията и допълненията на съответния закон.
  § 86. Рецидивистите, осъдени с влезли в сила присъди при условията на действащия до влизането на този закон в сила член 26 (в сила от 8 август 1997 г.), изтърпяват наказание за всяко осъждане, но не повече от предвидения от закона максимален размер за най-тежкото от престъпленията, за които са осъдени.
  § 87. Висящите производства към деня на влизане на закона в сила за престъпления по чл. 172, ал.2, чл. 182, ал. 1, 3 и 4 и чл. 183 се
  довършват по досегашния ред, ако в тримесечен срок от влизане на закона в сила пострадалият поиска това.
  Форма за търсене
  Ключова дума