Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
27/06/2002 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 254-01-1, внесен от Валери Димитров и Иван Искров; № 202-01-32, внесен от Министерския съвет и № 254-01-51, внесен от Любен Корнезов.
  Общ проект
  Доклад

  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 254-01-1, внесен от Валери Димитров и Иван Искров; № 202-01-32, внесен от Министерския съвет и № 254-01-51, внесен от Любен Корнезов.
  Комисията по правни въпроси на редовно заседание, проведено на 27.06.2002 г. взе решение да представи общия проектозакон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, изготвен на основание чл. 68, ал. 2 от от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от представители на Комисията по правни въпроси и вносителите въз основа на приетите на първо гласуване Законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
  /Обн., Изв., бр. 12 от 1952 г., изм., бр.92 от 1952 г., бр.89 от 1953 г., бр.90 от 1955 г., бр.90 от 1956 г., бр.90 от 1958 г., бр.50, 90 и попр.бр.99 от 1961 г., изм. ДВ, бр.1 от 1963 г., бр.23 от 1968 г., бр.27 от 1973 г., бр.89 от 1976 г., бр.36 от 1979 г., бр.28 от 1983 г., бр.41 от 1985 г., бр.27 от 1986 г., бр.55 от 1987 г., бр.60 от 1988 г., бр.31 и 38 от 1989 г., бр.31 от 1990 г., бр.62 от 1991 г., бр.55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр.87 от 1995 г., бр. 12 и 26 от 1996 г., бр.37, бр.44 и

  2
  бр.104 от 1996 г., бр.43, 55 и 124 от 1997 г., бр.59, 70 и 73 от 1998 г., бр.64 и 103 от 1999г., бр.36,85 и 92 от 2000 г., бр.25 от 2001 г./
  § 1. В ЧЛ.27, ал.1 и 2 след думата “закон” се добавят думите “или в защита на държавен интерес”.
  § 2. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.4, изречение първо след думата “факса” се добавя “Интернет”, а в изречение второ след думата “телекса” се добавя “и Интернет”.
  2. В ал. 5 се създава изречение второ:
  "Това изискване не се прилага в изпълнителния процес".
  3. В ал.6 изречение първо след думата “първоинстанционният” се добавят думите “и въззивният”.
  4. Алинея 7 се отменя.
  § 3. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Физическите лица се призовават на постоянния им адрес.
  (2) Ако на този адрес призовката не може да бъде връчена по реда на чл. 46, тя се прилага към делото и се смята за връчена. Същото важи и по отношение на лицето, посочено за съдебен адрес.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Пребиваващите в страната чужденци се призовават на адреса, заявен в службите за административен контрол на чужденците. Ако лицето е променило посочения адрес, без да е изпълнило задължението си по чл. 28, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България за заявяване на промяната, всички призовки и книжа се прилагат към делото и се смятат за връчени.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал.4.
  § 4. В ЧЛ.63, ал.4 се изменя така:
  “(4) Държавните учреждения и общините се освобождават от държавна такса по делата за спорове, относно имоти - публична държавна или общинска собственост. Българският Червен кръст се освобождава от заплащане на такса. Държавните учреждения, общините и Българският Червен кръст не се освобождават от заплащане на съдебни разноски.
  § 5. В ЧЛ.64, ал.5 се изменя така:
  “(5) Когато делото е решено в полза на държавно учреждение или община,
  осъденото лице е длъжно да им заплати всички задължителни за
  отделните граждани такси и разноски. В полза на държавните учреждения, общините и другите юридически лица се присъжда и адвокатско възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт.”
  § 6. В чл. 80, ал. 1, буква “б” накрая след думата “вещи “ се добавя “и за трудови спорове по Кодекса на труда”.
  § 7. В чл. 107, ал. 2 се изменя така:
  “/2/ Съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани.
  § 8. В чл. 126а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 1:
  а) създава се нова буква “ж” :
  “ж) по искове по чл.74 и 75 от Семейния кодекс;”
  б) досегашните букви “ж”, “з”, “и”, “к” и “л” стават съответно букви “з”, “и”, “к”, “л” и “м”;
  в) създава се нова буква “н” :
  “н) по исковете за установяване на нарушение на регистрирана марка, географско означение, промишлен дизайн, авторско и сродно на него право.”
  2. В ал. 2 думите “по ал.1, буква “к” се заменят с “по ал.1, буква “л”.
  § 9. Член 218а се изменя така:
  “Чл.218а. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат:
  а) въззивните решения на окръжните съдилища с изключение на решенията по: искове за издръжка, брачни искове, искове за парични вземания по граждански и търговски дела с цена на иска до 5 000 лв.; искове по чл.11, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и искове по чл.11, ал.2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;
  б) решенията на апелативните съдилища, освен въззивните им решения по искове за парични вземания по търговски дела с цена на иска до 50 000 лв. и по чл.11, ал.2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
  в) определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на производството.
  (2) Не подлежат на касационно обжалване пред Върховния касационен съд решенията на окръжните съдилища по трудови спорове с изключение на решенията за признаване на дисциплинарно уволнение за незаконно и обективно съединените искове за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа поради уволнението и поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или други документи.
  § 10. В ЧЛ.218б, ал.1, буква “в” се изменя така:
  “в) когато решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила или поради необоснованост.”
  § 11. В чл.218ж, ал.1, изречение второ след думите “като при отмяна” се добавя “поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила”.
  § 12. В чл.218з се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Ако решението е отменено само поради нарушение на материалния закон или поради необоснованост, Върховният касационен съд решава спора по същество, освен ако е наложително събирането на нови доказателства.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  § 13. Член 218и се изменя така:
  “Чл.218и. При разглеждане на касационната жалба срещу новото въззивно решение Върховният касационен съд решава спора по същество, ако допуснатите нарушения на съдопроизводствените правила могат да бъдат поправени.”
  § 14. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В буква “в” думите “и държавните учреждения” се заменят с “държавните учреждения и общините”, а думите “след писмена покана в 7- дневен срок” се заличават.
  2. Създава се нова буква “з”:
  “з) извлеченията от регистъра на особените залози за вписани договори за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и договори за лизинг относно връщането на продадените или отдадени на лизинг вещи;”
  3. Досегашните букви “з” и “и” стават съответно букви “и” и “к”, като в буква “к” думите “на публични вземания и” се заличават.
  § 15. В ЧЛ.239, ал.2 след думите “държавните учреждения” се поставя запетая и се добавя “общините и лечебните заведения, субсидирани от републиканския и/или общинските бюджети”.
  § 16. В ЧЛ.242 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Когато се иска принудително изпълнение на невлязло в сила осъдително решение на въззивен съд, молбата се подава до съда, постановил въззивното решение.”
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5, като в ал.4, изречение първо след думите “закрито заседание” се добавя “в 7-дневен срок от постъпването й”, а в изречение второ думите “районния съдия или председателя на съда” се заменят със “съдия от съответния съд”.
  § 17. В чл. 244, ал.1, изречение второ се изменя така:
  “Срокът тече за молителя от датата на връчване на съобщение за постановеното определение или разпореждане, а за длъжника - от датата на

  връчване на призовка за доброволно изпълнение.”
  § 18. Създава се нов чл. 245:
  “Чл. 245. В производството по издаване на изпълнителен лист се прилагат съответно чл. 192-194.”
  § 19. В чл. 246 думите “подписан от районния съдия или председателя на окръжния съд” се заменят със “подписан от съдия от съответния съд”.
  § 20. В чл. 250, ал. 1 думите "буква “в”, “г”, “д”, “е” и “ж "”се заменят с "букви “в”, “г”, “д”, “е”, "ж" и "з "".
  § 21. В чл.298, ал.3 след думите “и други” се добавя “публични”, а думата “банките” се заменя с “общината”.
  § 22. В чл.301, ал.1 думите “ревизионния акт” се заменят с “акта”.
  § 23. В ЧЛ.302, ал.1 изречение второ думите “ревизионния акт” се заменят с “акта за начет”.
  § 24. В ЧЛ.308, ал.1 думите “до влизане на решението в сила” се заличават.
  § 25. В ЧЛ.310, ал.3 след думите “Държавните учреждения” се поставя запетая и се добавя “общините и лечебните заведения, субсидирани от републиканския и/или общинските бюджети”.
  § 26. В чл. 312 думата “предприятия” се заменя с “общините и лечебните заведения, субсидирани от републиканския и/или общинските бюджети”, а думите "с изключение на искове срещу държавни предприятия, произтичащи от кредитни операции на банките " се заличават.
  § 27. В чл. 315, ал. 1 думите “деня на произнасянето на съда” се заменят със “съобщаването му”.
  § 28 . В чл. 317, ал. 1 след думите “възраженията й,” се добавя “направени в 3-дневен срок от съобщението”.
  § 29. В чл. 319, ал. 1 след думите “се извършва” се добавя “незабавно”.
  § 30. В чл. 324 се създава ал. 3:
  "(3) Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща."
  § 31. Създава се чл.325а:
  “Чл.325а. Съдия-изпълнителят се произнася по молбата за изпълнение в 7-дневен срок. Изпълнителните действия се насрочват за ден в рамките на един месец от постъпването на искането. Всички други действия, които не следва да бъдат извършени незабавно или за извършването на които не е определен друг срок, се извършват в 3-дневен срок.”
  § 32. Член 331а се отменя.
  § 33. В чл. 333 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думата "районния" се заменя с "окръжния".
  2. в ал. 3 изречение второ след думите "ако има такива" се добавя "и копие от изпълнителното дело", а думите "районния съдия" се заменят с "окръжния съд"
  § 34. В чл. 334 се създава ал. 4:
  "(4) Съдът обявява решението с мотивите най-късно в 30-дневен срок от постъпване на жалбата в съда. Решението не подлежи на обжалване."
  § 35. В чл. 335, ал. 2 се отменя.
  § 36. Член 339 се изменя така:
  "Чл. 339. Изпълнението не може да бъде насочено върху следните веши на длъжника - физическо лице:
  а) вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;
  б) необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани - до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
  в) необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
  г) машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия или занаятчия за упражняване на неговото занятие;
  д) земите на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви с площ до 30 дка, а в Добруджа - до 50 дка или ливади с площ до 50 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година;
  е) необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или пускането на паша;
  ж) жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него. Ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, горницата се продава, ако са налице условията на чл.39, ал.2 от Закона за собствеността;
  з) предвидените в други закони вещи и права като неподлежащи на принудително изпълнение.
  § 37. В чл. 340 буква “а” се изменя така:
  “а) длъжниците относно вещите, върху които са учредени залог или ипотека, когато взискател е заложнР1ят или ипотекарният кредитор;”
  § 38. В чл. 343, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Описът може да се извърши и в срока за доброволно изпълнение.”
  § 39. В чл. 345, ал. 1 се създава изречение второ:

  “Със съобщението за налагане на запора длъжникът се предупреждава за наказателната му отговорност.”
  § 40. В чл. 348 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Ако до деня, предхождащ приключването на проданта длъжникът - физическо лице внесе 30 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася на съдия-изпълнителя всеки месец по 10 на сто от тях, съдия-изпълнителят спира изпълнението.”
  2. Създава се ал. 3:
  "(3) Алинея 1 не се прилага, когато се продава заложена или ипотекирана вещ или вещ, включена в търговското предприятие на едноличния търговец."
  § 41. В чл. 349 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “магазините” се добавя “или борсите”.
  2. В ал. 2 след думите "съдия-изпълнителя" се поставя запетая и се добавя "който отбелязва погашението върху изпълнителния лист."
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Когато взискателят не е посочил сметка за превод на постъпилите суми, те остават по сметката на съдия-изпълнителя до поискване.”
  § 42. В чл. 350 се създава ал. 3:
  "(3) Удостоверението съдържа указание за неудовлетворения остатък от вземането, включващ главница, лихви и разноски и денят, към който е определен остатъкът. В този случай сумите по разпределението се превеждат по сметката на съдия-изпълнителя, издал удостоверението, който отбелязва погашението върху изпълнителния лист.”
  § 43. В чл. 358 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “районния съд” се заменят с “окръжния съд”;
  2. В ал. 2 думите районния съдия” се заменят с “окръжния съд”.
  § 44. В чл. 360, ал.1 се отменя.
  § 45. Създава се чл. 360а:
  “Чл. 360а. Принудително изпълнение може да се насочи и върху необрани насаждения и плодове, които се описват не по-рано от два месеца преди обикновеното време за събирането им.”
  § 46. В чл. 361, ал. 3 се създава изречение второ: "В този случай длъжникът се счита уведомен за проданта, независимо дали е присъствал на описа."
  § 47. В чл. 362 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1, като накрая се поставя запетая и се добавя "което може да даде заключението си и устно”. В този случай съдия- изпълнителят отразява заключението в протокола."
  2. Създава се ал.2 :
  "(2) Ако оценката не може да се направи при извършването на описа, съдия-изпълнителят определя ден за предявяването й, не по-късно от 7 дни от описа. Страните се считат уведомени за този ден, независимо, дали са присъствали на описа."
  § 48. Член 367 се изменя така :
  "Чл. 367. (1) Проданта на запорираната вещ се извършва чрез магазин или борса. Взискателят или длъжникът посочва магазина или борсата, като представят писменото съгласие за приемане на вещта за продажба от магазина или борсата.
  (2) За извършената продажба магазинът, съответно борсата, получава комисионна в размер 5 на сто от продажната цена, която се удържа при внасянето на получената сума.
  (3) Вещи, с оценка над 3000 лв., моторните превозни средства, корабите и въздухоплавателните средства, както и вещите, за които не е представено писмено съгласие по ал. 1 в 7-дневен срок от описа, се продават от съдия- изпълнителя съобразно правилата за публична продан на недвижим имот по този кодекс. Проданта се обявява съобразно чл. 368, ал.3. Съдия-изпълнителят предава владението на вещта, след като постановлението за нейното възлагане влезе в сила. В това производство се прилагат правилата на чл. 372, ал.2-6 и чл. 414.
  § 49. Създава се чл. 367а;
  "Чл. 367а. Необрани насаждения и плодове се продават от съдия- изпълнителя съобразно правилата за публична продан на недвижим имот по този кодекс. Проданта трябва да завърши не по-рано от една седмица преди обикновеното време за събирането им.
  § 50. Член 368 се изменя така:
  "Чл. 368. (1) Вещта се пренася в магазина от длъжника, а ако той откаже да стори това - от взискателя. При съпротива на длъжника се прилага чл. 328, ал. 2.
  (2) За предаването на вещта в магазина длъжникът или взискателят представят на съдия-изпълнителя надлежна разписка.
  (3) Независимо от това, съдия-изпълнителят оповестява за продажбата на вещта чрез обявления, които се поставят на съответните места в неговата канцелария и в местната община или кметство.”
  § 51. Член 369 се изменя така:
  “Чл.369. Когато пренасянето на вещта в магазина е свързано с неудобства за нейната продажба, съдия-изпълнителят поставя в магазина на видно място обявление и осигурява възможност на желаещите да преглеждат вещта на мястото, където тя се намира. Освен това проданта се обявява и съобразно ЧЛ.368, ал.3.”
  §52.Членове 370 и 371 се изменят така:
  "Чл. 370. Продажбата се извършва по цена, равна на оценката, като вещта се предава на купувача след изплащането на цената. Ако вещта се продаде на по-ниска от тази цена или се предаде на купувача преди плащането на цената, съдия-изпълнителят събира продажната цена от продавача.
  Чл. 371. (1) Ако в продължение на три месеца от предаването на вещта в магазина или от обявяването на проданта съгласно чл. 369 вещта не бъде продадена, тя се освобождава от запор и се връща на длъжника, освен ако взискателят в 7-дневен срок от изтичането на тримесечния срок заяви на съдия- изпълнителя, че е съгласен да вземе вещта вместо плащане по цена, равна на оценката или поиска да се извърши нова продан.
  (2) Новата продан се извършва по правилата за първата продан. Тя започва не по-рано от две седмици от приключване на първата продан при цена, равна на 80 на сто от оценката. Ако и при тази продан вещта не бъде продадена, тя се освобождава от запор и се връща на длъжника.
  (3) Когато вещта е възложена на взискателя и продажната цена е по- висока от сумата на разноските по изпълнението и вземането на взискателя, последният внася разликата. Постановлението на съдия-изпълнителя за възлагане на вещта се издава, след като взискателят установи плащането.
  (4) Ако взискателите, които искат да им бъде възложена вещта, са няколко, съдия-изпълнителят обявява за купувач този от тях, който в тридневен срок от съобщението предложи най-висока цена. Възлагането се извършва, след като взискателят внесе следващите се, съгласно разпределението, суми за другите взискатели, ако такива се дължат.
  (5) Собствеността на вещта се прехвърля от деня на постановлението за възлагането й. Въз основа на постановлението взискателят получава владението на вещта."
  § 53. Членове 371а, 371б,371в и 371г се отменят.
  § 54. В чл. 372 се създава нова ал. 1 :
  "(1) Извършената продажба не може да бъде обжалвана, нито оспорвана по исков ред."
  § 55. В чл. 378 се правят следните изменения:
  1 .Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  "(3) Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на съдия-изпълнителя, което се отразява във входящия регистър.
  (4) Проданта приключва в края на работното време на последния ден.”
  2. В ал. 5 думите “80 на сто от” се заличават.
  § 56. В чл. 380, ал. 1 се изменя така:
  “(1) В 9 часа на следващия работен ден, съдия-изпълнителят обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имота се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-
  високата цена е предложена от повече от един наддавай, купувачът се определя от съдия-изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от съдия-изпълнителя в протокола, който се подписва от него."
  § 57. В чл. 381, буква “б” след думите най-висока цена" се добавя "и не си е изтеглил задатъка", а думите "най-малко 80 % от" се заменят с "равна на".
  § 58. В чл. 382 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "80 % от" се заменят с “равна на”, а думите "за която се прилагат разпоредбите на чл. 3716, ал. 2" се заличават.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  "(2) Новата продан се извършва по правилата за първата продан. Тя започва не по-рано от шест месеца от приключване на първата продан при цена, равна на 80 на сто от оценката. Ако и при тази продан имотът не бъде продаден, той се освобождава от изпълнение, като възбраната се заличава по искане на съдия-изпълнителя.
  (3) Ако взискателите, които искат да им бъде възложен имотът, са няколко, съдия-изпълнителят обявява за купувач този от тях, който в тридневен срок от съобщението предложи най-висока цена. Възлагането се извършва, след като взискателят внесе следващите се, съгласно разпределението, суми за другите взискатели, ако такива се дължат."
  § 59. В чл. 384, ал. 1, изречение второ се заличава.
  § 60. В чл. 389а, ал. 1 се изменя така:
  " (1) Изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е съпружеска общност. Съпругът недлъжник може да посочи имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. Ако посоченото имущество е налице и вземането може да се удовлетвори от него, след извършването на описа, изпълнението по отношение на вещта в съпружеска общност се спира и може да продължи, ако след осребряване на посоченото имущество вземането или част от него остане неудовлетворена".
  § 61. В чл. 395, ал. 4 се изменя така:
  "(4) Запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва, в служебната, съответно трудовата книжка на длъжника от лицето, което изплаща заплатата или трудовото възнаграждение. Когато длъжникът премине на работа в друго учреждение или при друг работодател, удръжките от възнаграждението му продължават въз основа на това вписване макар и да не е получено друго запорно съобщение
  § 62. Член 398 се изменя така:
  "Чл. 398. (1) Налагането на запор върху налични ценни книжа става чрез опис и изземването им от съдия-изпълнителя, който ги влага в банка.
  (2) При налагането на запор върху налични поименни акции или облигации, съдия-изпълнителят уведомява дружеството за това. Запорът има действие за дружеството от получаване на запорното съобщение."
  (3) След налагането на запора, взискателят може да поиска:
  а) възлагане на вземането по ценната книга за събиране или вместо плащане;
  б) извършване на публична продан.
  (4) Наличните ценни книжа се продават от съдия-изпълнителя съобразно правилата за публична продан на недвижим имот по този кодекс, по отделно и/или в пакети. Съдия-изпълнителят прехвърля всяка ценна книга по надлежни за нея начин и я предава на купувача, след влизането в сила на постановлението за възлагане. Когато ценната книга се прехвърля с джиро, редът на джирата не се прекъсва".
  § 63. Създава се нов член 398а:
  "Чл. 398а. (1) Запор върху безналични ценни книжа се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Централни депозитар, като едновременно с това се уведомява дружеството. Централният депозитар уведомява незабавно съответния регулиран пазар за наложения запор.
  (2) Запор върху държавни ценни книжа се налага чрез изпращане на запорно съобщение до лицето, водещо регистър на държавни ценни книжа.
  (3) Запорът има действие от момента на връчването на запорното съобщение и обхваща всички имуществени права по ценната книга.
  (4) Централният депозитар и лицето, водещо регистър на държавни ценни книжа са длъжни в срока по чл. 391 да съобщят на съдия-изпълнителя, какви ценни книжа притежава длъжникът, наложени ли са други запори и по какви претенции.
  (5) От получаване на запорното съобщение безналичните ценни книжа преминават на разпореждане на съдия-изпълнителя.
  (6) Безналичните ценни книжа се продават чрез банка по установения за тях начин, като съдия-изпълнителят действа от свое име за сметка на длъжника.
  § 64. Създава се чл. 3986:
  "Чл. 398б. (1) Запор върху дял от търговско дружество се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Окръжния съд по регистрацита на дружеството. Запорът се вписва по реда за вписване на залог върху дял от търговско дружество и има действие от вписването му в търговския регистър. Съдът по регистрацията уведомява дружеството за вписания запор.
  (2) Когато изпълнението е насочено върху дял на неограничено отговорен съдружник, съдия-изпълнителят, като констатира изпълнението на условията по чл. 96, ал. 1 от Търговския закон, връчва на дружеството и останалите неограничено отговорни съдружници изявлението на взискателя за прекратяване на дружеството. След изтичането на 6 месеца, съдия-изпълнителят овластява взискателя да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване. Съдът отхвърля иска, ако се установи, че вземането на взискателя е удовлетворено. Ако намери, че искът е основателен, съдът прекратява дружеството и това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от съда ликвидатор.
  (3) Когато изпълнението е насочено върху дял на ограничено отговорен съдружник, съдия-изпълнителят връчва на дружеството изявлението на взискателя за прекратяване участието на длъжника в дружеството. След изтичането на 3 месеца, съдия-изпълнителят овластява взискателя да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване. Съдът отхвърля иска, ако се установи, че дружеството е изплатило на взискателя ликвидационния дял на съдружника-длъжник, определен съгласно чл. 125, ал. 3 от Търговския закон, или че вземането на взискателя е удовлетворено. Ако намери, че искът е основателен, съдът прекратява дружеството и това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от съда ликвидатор."
  § 65. Досегашният чл. 398а става 398в.
  § 66. В ЧЛ.399, ал.2, изречение първо след думите “държавни учреждения” се поставя запетая и се добавя “общини и лечебните заведения, субсидирани от републиканския и/или общинските бюджети”, а думите “на учреждението” се заменят с “им”.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 67. (1) Заварените висящи дела по трудови спорове по Кодекса на труда пред окръжните съдилища като първа инстанция, както и заварените висящи дела по такива спорове, по които окръжен съд се е произнесъл като първа инстанция, подлежат на разглеждане по досегашния ред, като решението на въззивния съд е окончателно.
  (2) Заварените висящи дела по трудови спорове по Кодекса на труда пред Върховния касационен съд, на които е даден ход по същество, се разглеждат по досегашния ред.
  (3) Висящите производства по касационни жалби, постъпили преди влизането в сила на този закон, срещу въззивни решения по трудови спорове по Кодекса на труда, за които се въвежда необжалваемост, се прекратяват.
  (4) Висящите производства по касационни жалби, постъпили преди влизането в сила на този закон, срещу всички останали въззивни решения, за които се въвежда необжалваемост, подлежат на разглеждане по досегашния ред.
  § 68. Публичните продажби, за които са направени обявления, се довършват по досегашния ред.
  § 69. В Кодекса на труда (обн. ДВ, бр.26 и 27 от 1986 г., изм. бр.6 от 1986 г., бр.21, 30 и 94 от 1990 г., бр.27, 32 и 104 от 1991 г., бр.23, 26 и 100 от 1992 г.. Решение № 12 на КС на РБ от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г., изм. бр.87 от 1995 г., бр.2, 12 и 28 от 1996 г., бр.124 от 1997 г., бр.22, 56, 83 и 108 от 1998 г.. Решение № 11 на КС на РБ от 1998 г. - бр.52 от 1998 г., изм. бр.51, 67 и 110 от 1999 г., бр.25 от 2001 г. и бр.1 от 2002 г.) чл.363 се отменя.
  § 70. В ЧЛ.2 от Указ № 1336 за прилагане на чл.136, ал.1 от Семейния кодекс (ДВ, бр. 33 от 1986 г.) думите “районен съд в София” се заменят със “Софийския градски съд”.
  § 71. Заварените висящи дела по молби за осиновяване се разглеждат по досегашния ред.
  § 72. Министерският съвет приема списъка по чл. 339 буква "а" в 6- месечен срок от влизането в сила на закона.
  Форма за търсене
  Ключова дума