Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
05/11/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  особените залози, № 202-01-59, внесен от Министерския съвет.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  особените залози, № 202-01-59, внесен от Министерския съвет.
  На редовно заседание, проведено на 31.10.2002 г., Комисията по правни въпроси
  обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози, № 202-
  01-59, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха г-жа Елена Петкова, директор на Централния
  регистър на особените залози при Министерство на правосъдието, г-н Борислав
  Белазелков, съдия във Върховния касационен съд и г-жа Ирина Марцева, главен
  секретар на Асоциацията на търговските банки.
  Госпожа Елена Петкова и г-н Борислав Белазелков представиха законопроекта.
  Предлаганите изменения и допълнения са в следните насоки:
  - разширява се кръгът на имуществото, което може да бъде обект на особен
  залог, с правата върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки,
  промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове
  растения и породи животни. Премахва се ограничението залогодателят при залог на
  тези права да е търговец или лице по чл. 2 от Търговския закон. Предвижда се
  вписването на тези залози да се извършва в регистрите на Патентното ведомство на
  Република България;
  - въвежда се изрично право на заложния кредитор да получава от държавните
  органи и от третите лица информация относно заложеното имущество. С новата
  разпоредба се осигурява възможност на заложния кредитор да следи по-ефективно
  състоянието на заложеното имущество, с което се гарантира своевременността на
  мерките, които той би взел, за да опази интересите си;
  - с допълнението на чл. 15, ал. 1 се създава право на предпочтително
  удовлетворение на заложния кредитор, който е обезпечил вземането си със залог. По
  този начин привилегията по чл. 15 се разпростира и върху лица, които кредитират
  целево придобиване на съответни вещи и права. С това допълнение се създава и още
  една форма за кредитиране срещу обезпечение;
  - предвиждат се изменения в глава седма “Изпълнение върху заложеното
  имущество ’ с цел ефективност при удовлетворяването на обезпеченото вземане.
  Определя се моментът, в който заложеното имущество преминава в разпореждане на
  заложния кредитор;
  - с предложеното изменение на чл. 37 се изяснява правното положение на
  пристъпили я към изпълнение кредитор;
  1

  - с разпоредбата на чл. 52 се създава уредба за продажба на кораби,
  въздухоплавателни средства и недвижими имоти, когато изпълнението е насочено
  върху тях по реда на чл. 46, ал. 2 от закона. Предвид голямата стойност на тези вещи и
  предвидената в закона специална форма за тяхното прехвърляне е необходимо да има
  ясен механизъм за кредиторите, по който те да могат да извършват продажбите.
  Предложената разпоредба е свързана с приетите от Народното събрание изменения и
  допълнения на Гражданския процесуален кодекс. С тази разпоредба се постига и
  стабилност за купувача, който ще се легитимира като собственик с едно постановление
  за възлагане, издадено от съдия-изпълнител. Въвежда се също така ново директно
  извънсъдебно изпълнително основание, каквото са извлеченията от съответните
  регистри за вписано обезпечение и за пристъпване към изпълнение по реда на чл. 46,
  ал. 2. Предложените изменения и допълнения в Закона за особените залози са
  насочени към зачитане правата на заложния кредитор, положил грижата да обезпечи
  своето вземане, като балансът между неговите права и правата на залогодателя не е
  нарушен.
  Народният представител доц. д-р Анелия Мингова заяви, че подкрепя
  законопроекта. Тя отправи препоръка за доизясняване текстовете на§11и12от
  предложения проект.
  Народните представители Татяна Дончева и Михаил Миков отправиха
  забележка по отношение включването на права върху интелектуална собственост като
  обекти на особен залог. В останалата му част те подкрепиха законопроекта.
  След проведеното гласуване Комисията реши единодушно да предложи на
  народните представители да приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и
  допълнение на Закона за особените залози, № 202-01-59, внесен от Министерския
  съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума