Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
09/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 102-01-16/5.11.01, внесен от Министерски съвет.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 102-01-16/5.11.01, внесен от Министерски съвет.
  На редовно заседание, проведено на 8.11.2001г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 102-01-16/5.11.01, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъства г-жа Зинаида Велева, директор на Дирекция “Европейска интеграция” на Министерски съвет, която представи законопроекта. Тя изтъкна, че предложението за изменение на Закона за чужденците в Република България се налага в резултат на изискванията към нашата страна, поставени при провеждането на Седмото заседание на Комитета за асоцииране и на Междуправителствената Конференция за присъединяване на Република България към Европейския
  съюз. По смисъла на чл. 45, ал. 2 от Европейското споразумение за асоцииране Република България се задължава да предостави на компании и граждани на общността третиране не по-малко благоприятно от предоставеното на собствените й компании и граждани, а съгласно чл. 45, ал. 4 се задължава да не приема нови нормативни актове и мерки, които да установяват дискриминация по отношение на тези лица. Предлаганото допълнение в законопроекта ще стимулира прилагането на ЕСА от органите за административен контрол на чужденците и ще допринесе за успешното приключване на преговорите по Глава трета “Свободно предоставяне на услуги”. Законопроектът води до стабилизиране на съществуващия специален правен режим, създаден за гражданите на европейските страни, без да въвежда по изричен начин друго третиране за гражданите на трети страни. Същевременно с него се запазва антимиграционния характер на мярката, въведена с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република България.
  След направените разисквания Комисията единодушно прие да предложи на Народното събрание да приеме на първо и второ гласуване Законопроекта за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 102-01-16/5.11.01, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ
  ЗАКОН
  За изменение на закона за чужденците в Република България /обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г. и бр. 42 от 2001 г./
  § 1. В чл. 24, ал. 1, т. 2 се изменя така:
  “2. осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са открити най-малко 10 работни места за български граждани, освен когато е уговорено друго в многостранен

  международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България”
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 2. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в “Държавен вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума