Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
05/11/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 202-01-66, внесен от Министерския съвет.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 202-01-66, внесен от Министерския съвет.
  На редовно заседание, проведено на 31.10.2002 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 202-01-66, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъства г-н Бойко Коцев, зам.-министър на вътрешните работи, който представи законопроекта. Предлаганият законопроект е предвиден в Националния план за действие за приемане на Шенгенското законодателство. Предлаганите изменения и допълнения съответстват на поетите от страната ни ангажименти в позицията за преговори с Европейския съюз по глава 24 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи". Предлаганите изменения имат следните основни насоки:
  - въвежда се комплекс от задължения за превозвачите, превозили чужденци по въздух, по вода или по суша. Изпълнението на тези задължения от превозвачите е обезпечено с административнонаказателни разпоредби за налагане на имуществени санкции. Дефиниран е термина “превозвач”;
  - допълват се хипотезите за отказ от издаване на виза за чужденци - § 3;
  - разширява се кръгът на хипотезите за даване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци в Република България;
  - във връзка с приемането на acquis по глава втора “Свободно движение на
  хора” се предлага изменение на чл.24а, ал. 1, чиято цел е коректното уреждане на изискванията към чужденците, които, извършвайки дейност на свободна практика, желаят да пребивават продължително в Република България с цел извършване дейност на свободна практика;
  1

  - чрез въвеждането на acquis - Съвместно действие, се постига прецизна регламентация, съобразена с Резолюция на Съвета от 4 декември 1997 г. за мерките, които трябва да се приемат за борба срещу браковете по сметка;
  - уреждат се основните обществени отношения, свързани със създаването на специални домове за настаняване на чужденци с издадена заповед за принудително отвеждане до границата на Република България или за експулсиране;
  - усъвършенства се действащата нормативна уредба по отношение на създаването на по-добри условия за интеграция на чужденците в Република България и съобразяване на процедурата по адресната регистрация на чужденците с най-добрите практики в държавите - членки на Евройския съюз;
  - създава се уредба на информационната дейност на службите за административен контрол на чужденците, поддържането на Единен регистър за чужденците и параметрите на информационния обмен на службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи с други държавни органи и с международни институции.
  Народният представител Михаил Миков изрази подкрепата си за законопроекта, като изтъкна, че го намира за необходим.
  Председателят на комисията доц.д-р Анелия Мингова също подкрепи законопроекта. Тя отбеляза, че забележките по него, направени от Консултативния съвет по законодателство не са концептуални и ще бъдат взети предвид между първо и второ гласуване.
  След проведеното гласуване Комисията реши единодушно да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 202- 01-66, внесен от Министерския съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума