Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
06/03/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателно-
  процесуалния кодекс, № 202-01-76, внесен от Министерския съвет и № 254-01-106,
  внесен от Бойко Рашков.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателно-
  процесуалния кодекс, № 202-01-76, внесен от Министерския съвет и № 254-01-106,
  внесен от Бойко Рашков.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  6.03.03 г.
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
  (Обн., ДВ, бр. 89 от 1974 г., попр., бр. 99 от 1974 г., бр. 10 от 1975 г., изм., бр. 84 от
  1977 г., бр. 52 от 1980 г., бр. 28 и 38 от 1982 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 31, 32 и 35 от
  1990 г., бр. 39,109 и 110 от 1993 г., бр. 84 от1994 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 107 и 110 от
  1996 г., бр. 64, 65 и 95 от 1997 г., бр. 21 и 45 от 1998 г., бр. 26, 70 и 88 от 1999 г.,
  бр.42 от 2001 г.)
  § 1. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в точка 7 думите “или с налагане на административно наказание” се
  заличават;
  б) създават се точки 8 и 9:
  “8. в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи
  пострадалият до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд
  направи искане за прекратяване на наказателното производство;
  9. липсва тъжба до прокуратурата за образуване на производство от общ
  характер в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или
  подадената тъжба не отговаря на условията, посочени в чл. 44а, ал. 2.”
  2. В ал. 2 думите “по т. 2 и 3” се заменят с “ по т. 2, 3 и 8”.
  § 2. В чл. 22 се създават се нови точки 3 и 4:
  “3. когато деецът придобие имунитет. В този случай се отменят забраната за
  напускане на страната и мерките за неотклонение е изключение на гаранцията;
  4. при продължително отсъствие на свидетел извън пределите на страната,
  когато неговият разпит е наложителен;”
  § 3. В чл. 28, ал. 2 след думите “Наказателния кодекс” се поставя запетая и се
  добавя “както и за престъпления от общ характер, извършени от офицери, лица от
  сержантския и редовия състав, сътрудниците на органите на Министерството на
  вътрешните работи, както и офицери и сержанти от други министерства и ведомства, с
  изключение на Министерството на отбраната.”
  § 4. В чл. 43, ал. 2, т. 3 думата "изрично" се заличава.
  § 5. Създава се нов чл. 44а:
  “Образуване на производство от общ характер по тъжба на пострадалия
  Чл. 44а. (1) В предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи
  производството от общ характер се образува по тъжба на пострадалия до
  прокуратурата, но не може да се прекрати по негово искане.
  (2) Тъжбата трябва да отговаря на условията на чл. 57, без да се дължи
  държавна такса.”
  § 6. В чл. 48 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “в Министерство на вътрешните работи” се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Дознатели са служителите на Министерството на вътрешните работи,
  определени със заповед на министъра, а за престъпления по чл. 242, 242а и чл. 251 от
  Наказателния кодекс - и митническите служители, определени със заповед на
  министъра на финансите. “
  § 7. В чл. 60, ал. 1 и 2 думите “наказателното производство” се заменят със
  “съдебното”.
  § 8. В чл. 61 ал. 3 се отменя.
  § 9. В чл. 62 думата “наказателното” се заменя със “съдебното”, а думата
  “обвиняемия” се заменя с “подсъдимия”.
  § 10. В чл. 63, ал. 1 думата “наказателното” се заменя със “съдебното”, а думите
  “и на органите на досъдебното производство” се заличават.
  § 11. В чл. 64, ал. 1 и 3 думата “наказателното” се заменя със “съдебното”.
  § 12. В чл. 65 думата “обвиняемия” се заменя с “подсъдимия”, а думата
  “наказателното” се заменя със “съдебното”.
  § 13. В чл. 66, ал. 1 думата “наказателното” се заменя със “съдебното”, а думите
  “и на органите на досъдебното производство” се заличават.
  § 14. В чл. 89 ал. 1 след думите “чл. 97а” се добавя “ал. 2, т. 1”.
  § 15. В чл.98, ал. 6 след думите “чл. 97а” се добавя “ал. 2, т. 1”.

  § 16. Създава се чл. 98а:
  “Чл. 98а. (1) Когато определени факти от съществено значение за изясняване на
  обстоятелствата по делото не могат да бъдат установени по друг начин, по искане на
  органа на досъдебното производство може да бъде разпитан като свидетел и служител
  от Министерството на вътрешните работи, който непосредствено ръководи друг
  служител, работещ под прикритие.
  (2) Свидетелят по ал. 1 може да установява само факти, които са му станали
  известни от депозирани пред него писмени сведения, дадени от служителя на
  Министерството на вътрешните работи под прикритие. При разпита свидетелят няма
  право да разкрива данни за самоличността на служителя под прикритие.”
  § 17. В чл. 99а след думите “точка 1”се добавя “и по чл. 98а”.
  § 18. Създава се чл. 105а:
  “Хартиен носител на компютърни информационни данни
  Чл. 105а. Компютърни информационни данни могат да бъдат записани
  върху хартиен носител по реда на чл. 137, ал. 7.”
  § 19. В чл. 108, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Отказът на прокурора по ал. 2 може да бъде обжалван от собственика пред
  съответния първоинстанционен съд. Съдът се произнася по жалбата еднолично в
  закрито заседание.”
  § 20. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “звукозаписи” се добавя “записи върху носител на
  компютърни информационни данни”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) За тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздел I,
  II, IV, V, VIII и IX, глава пета, раздел I - VI, глава шеста, раздел III - IV, глава осма,
  чл. 279, чл. 280 и раздели II - IV, глава единадесета, раздел I - IV, глава дванадесета,
  глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за всички престъпления по глава
  девета-а, от Особената част на Наказателния кодекс веществени доказателствени
  средства са и кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, записи върху носител на
  компютърни информационни данни, фотоснимки и белязани предмети, изготвени по
  реда на този кодекс.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Доставчиците на компютърно-информационни услуги са длъжни да
  подпомагат съда и органите на досъдебното производство при събирането и
  записването на компютърни информационни данни чрез прилагане на специални
  технически средства само когато това се налага за разкриване на престъпления по ал. 2.”
  4. Досегашните ал. 3,4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6, като в ал. 6 след думите
  “по чл. 97 а” се добавя “и по чл. 98а”.
  § 21. Член 133 се изменя така:
  “Задължение за предаване на предмети, книжа, компютърни информационни
  данни, данни за абоната на компютърно-информационна услуга и данни за трафика.
  Чл. 133. (1) По искане на съда или на органите на досъдебното производство
  всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани са длъжни да
  запазят и предадат намиращите се у тях предмети, книжа, компютърни
  информационни данни, носителите на такива данни и данни за абоната, които могат да
  имат значение за делото.
  (2) По искане на съда или на органите на досъдебното производство
  доставчиците на компютърно-информационни услуги са длъжни да осигурят
  запазването на достатъчно данни за трафика с цел проследяване на пътя, по който е
  предадена информацията, имаща значение за делото, която преминава през
  компютърната информационна система.”
  § 22. В чл. 134, ал. 1 думите “предмети или книжа” се заменят с “предмети,
  книжа или компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни
  информационни данни”.
  § 23. В чл. 136 се създава ал. 5:
  “(5) Когато претърсването и изземването са свързани с компютърни
  информационни системи и програмни продукти, действията се извършват в
  присъствието на специалист-технически помощник.”
  § 24. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “предмети и книжа” се заменят с “предмети, книжа и
  компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни
  информационни данни”.
  2. В ал. 6 думите “предмети и книжа” се заменят с “предмети, книжа и
  компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни
  информационни данни”.
  3. Създава се ал. 7:
  “(7) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез
  запис върху хартиен носител и друг носител. Когато носителят е хартиен, всяка
  страница се подписва от лицата по чл. 136. В останалите случаи носителят се
  запечатва с бележка, в която се посочват: органът, извършил изземването, делото,
  датата и имената на всички присъстващи съгласно чл. 136, които се подписват.
  Разпечатването на носителя за нуждите на разследването се допуска само с
  разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист-
  технически помощник.”
  § 25. В чл. 139 се създават ал. 5 и 6:
  “(5) Разпоредбите на предходните алинеи се прилагат и при задържането и
  изземването на електронна поща.
  (6) Разпоредбите на ал. 1 - 5 не се прилагат по отношение на защитника на
  обвиняемия”.
  § 26. В чл. 146 се създава нова ал. 2:
  "(2) Когато обвинението се повдига при условията на чл. 268, ал. 3, т. 2 и 3,
  мярка за неотклонение се взема след издирването на обвиняемия.”
  § 27. В чл. 147, ал. 1 думата "друго" се заличава.
  § 28. В чл. 150, ал. 3 в изречение второ след думата "неотклонение" и след
  думите "от подписка в" думата "парична" се заличава.
  § 29. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 точка 3 се заличава.
  2. В ал. 3 думата "друго" се заличава.
  3. Създава се нова ал. 6:
  "(6) Когато в досъдебното производство се установи, че са на лице основанията
  по ал. 3, прокурорът по свой почин изменя мярката за неотклонение задържане под
  стража в по-лека.”
  4. Алинея 6 става ал. 7.
  § 30. В чл. 152а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 11 се добавя изречение второ:
  "Определението не подлежи на жалба и протест."
  2. Алинея 12 се изменя така:
  "(12) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение
  гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето й."
  § 31. В чл. 152б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 10 се добавя изречение второ:
  "Определението не подлежи на жалба и протест."
  3. Алинея 11 се изменя така:
  “(И) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение
  гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето й.”
  § 32. В чл. 153 ал. 1 се изменя така:
  "(1). Когато обвиняемият не се яви пред съответния орган без уважителни
  причини или промени местоживеенето си, без да го е уведомил за това, мярката за
  неотклонение се заменя с по-тежка."
  § 33. В чл. 156, ал. 1 след думата “предяви” се добавя “в съдебното
  производство”.
  § 34. В чл. 156а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  “Мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в
  полза на държавата”
  2. В ал. 1 думите “органите на досъдебното производство” се заменят с
  “прокурора”, а думите “глобата и конфискацията” се заменят с ’’глобата,
  конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата”.
  § 35. В чл. 171, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В точка 1 изразът “242,242а,” се заличава, а изразът “320 и 339а” се заменя с
  “320, 339а и 343, ал.1, б. “б” и ал. 3, б. “а” “.
  2. Създава се точка 3:
  “3. за престъпления от общ характер, извършени от офицери, лица от
  сержантския и редовия състав, сътрудниците на органите на Министерството на
  вътрешните работи, както и офицери и сержанти от други министерства и ведомства, с
  изключение на Министерството на отбраната.”
  § 36. В чл. 176 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 придобива следната редакция:
  " 1. да проучва и проверява всички материали по следственото дело и да им дава
  указания по разследването".
  2. Точки 2 и 3 се заличават.
  3. Точка 5 се изменя така:

  "5. да отстранява следователя, ако е допуснал нарушение на закона или не може да осигури правилното провеждане на разследването".
  4. В т.8 след думите "постановленията на следователя" се поставя точка.
  Останалата част от текста се заличава.
  5. Точки 4-8 стават съответно от 2-6.
  § 37. В чл. 178, ал.2, изречение второ се заличава.
  § 38. В чл. 182, ал.2, изр. 2 думите "с надлежни обяснения” се заменят със "с
  писмено становище".
  § 39. Член 185 се отменя.
  § 40. В чл. 191, ал. 3 след думата “звукозаписи” се поставя запетая и се добавя
  “записи върху носител на компютърни информационни данни”.
  § 41. В чл.202, т.3 думите "по него" се заличават.
  § 42. В чл. 206, ал.2 след думите “чл. 89-91" се поставя точка, а думите “и 157"
  се заличават.
  § 43. Член 211 се изменя така:
  “Чл. 211. Когато разпоредбите на този кодекс не предвиждат присъствието на
  обвиняемия или неговия защитник при извършването на съответните следствени
  действия, следователят може да им разреши да присъстват, ако това няма да затрудни
  следствието.”
  § 44. В чл. 213 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) За предявяване на следствието се призовава обвиняемият.”
  2. Алинея 4 се отменя.
  § 45. В чл. 219, ал. 4 думите “справка за граждански иск” се заличават, а думите
  “по чл. 152, ал. 6” се заменят с “по чл. 152, ал. 7”.
  § 46. В чл. 235, ал. 4 думите “справка за граждански иск” се заличават, а думите
  “по чл. 152, ал. 4” се заменят с “по чл. 152, ал. 7”.
  § 47. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) С постановлението прокурорът се произнася и по въпросите за
  веществените доказателства и отменя наложените на обвиняемия мерки за
  процесуална принуда, както и мярката по чл. 156, ако основанието за нейното налагане
  е отпаднало”.
  2. В ал. 3 изречението "Съдът може да отмени цялостно или частично
  постановлението и да върне делото на прокурора със задължителни указания.” се
  заличава.
  3. Създават се нови ал. 4, 5 и 6:
  “(4) Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от
  седем дни от постъпване на делото, като се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното
  производство с определение. Определението на съда не подлежи на жалба и протест.
  (5) С определението съдът може:
  1. да потвърди постановлението;
  2. да измени постановлението относно основанията за прекратяване на
  наказателното производство и разпореждането с веществените доказателства;
  3. да отмени постановлението и да върне делото на прокурора със
  задължителни указания относно прилагането на закона.
  (6) Не се съставя постановление за частично прекратяване на наказателното
  производство при изменение на обвинението срещу същото лице за същото деяние.”
  § 48. В чл. 239, ал. 1 точка 3 се отменя.
  § 49. Създава се член 239а:
  “Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия
  Чл. 239а (1) Ако в предварителното производство от повдигане на обвинението
  са изтекли повече от три години, когато обвинението е за тежко престъпление, и
  повече от две години в останалите случаи, обвиняемият може да поиска делото му да
  бъде разгледано от съда.
  (2) В случаите на ал. 1 обвиняемият може да подаде молба до съответния
  първоинстанционен съд, който незабавно изисква следственото дело.
  (3) Съдът се произнася по молбата в седемдневен срок еднолично в закрито
  заседание и когато установи основанията по ал. 1, връща делото на прокурора, като му
  дава възможност в едномесечен срок да внесе делото за разглеждане в съда, съобразно
  чл. 235, 414а или 414з, ал.1 или да прекрати наказателното производство.
  (4) Ако до изтичане на едномесечния срок прокурорът не осъществи
  правомощията си по предходната алинея, съдът изисква делото и прекратява
  наказателното производство еднолично в закрито заседание с определение.
  (5) Когато прокурорът осъществи правомощията си по ал. 3, но в
  досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните
  правила, съдът еднолично в закрито заседание прекратява съдебното производство и
  връща делото на прокурора за отстраняване на нарушенията и внасяне на делото в
  съда в едномесечен срок.
  (6) Ако в срока по ал. 5 прокурорът не внесе делото за разглеждане в съда или
  съществените нарушения на процесуалните правила не са отстранени, или са
  допуснати нови, съдът еднолично в закрито заседание прекратява наказателното
  производство с определение.
  (7) Правилата по предходните алинеи се прилагат и за уличения.”
  § 50. Заглавието на глава тринадесета се изменя така:
  “Действия преди разглеждане на делото в съдебно заседание”.
  § 51. В чл. 241, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 след думата “правила” се добавя “довело до ограничаване на
  процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник.”
  2. Точка 4 се отменя.
  § 52. В чл. 246, ал. 2 думите “и следствените действия, които трябва да бъдат
  извършени” се заличават.
  § 53. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “чл. 21, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6 и 7” се заменят с “чл. 21, ал. 1, т. 2,
  3,4, 6, 7, 8 и 9.”
  2. В ал. 2, т. 3 след думите “довело до ограничаване процесуалните права на
  обвиняемия” се добавя “или на неговия защитник”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) “Когато прекратява наказателното производство съдията-докладчик се
  произнася по въпроса за веществените доказателства и отменя наложените на
  обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката по чл. 156, ако
  основанието за нейното налагане е отпаднало.”
  4. Алинея 4 се отменя.
  § 54. В чл. 247а се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2). Съдията-докладчик се произнася относно мярката за неотклонение.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  § 55. Член 2476 се изменя така:
  “Подготовка на съдебното заседание
  Чл. 247б. (1) Когато установи, че са налице условията за разглеждане на
  делото в съдебно заседание, съдията-докладчик се произнася относно:
  1. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на запасен
  съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, експерт, преводач или
  тълковник;
  2. исканията по мерките за обезпечаване на глобата, конфискацията,
  гражданския иск и отнемането на вещи в полза на държавата;
  3. мярката за неотклонение, без да разглежда въпроса за наличието на
  обосновано предположение за извършено престъпление.
  (2) Съдебното заседание се насрочва в срок до два месеца от внасяне на
  обвинителния акт или тъжбата в съда. Когато делото представлява фактическа или
  правна сложност, както и в други изключителни случаи, председателят на съда може
  писмено да разреши заседанието да бъде насрочено в определен от него по-дълъг срок.
  (3) Когато въз основа на обвинителния акт и данните по делото съдията-
  докладчик установи, че са налице основанията на чл. 78а от Наказателния кодекс, той
  насрочва, разглежда и решава делото по реда на раздел IV на глава двадесета.”
  § 56. Член 254 се изменя така:
  “Чл. 254. За образуване на съдебното производство се съобщава на
  пострадалия и на неговите наследници, на учрежденията и юридическите лица, които
  са претърпели вреди от престъплението.”
  § 57. Чл. 255 се изменя така:
  “Произнасяне по мярката за неотклонение

  Чл. 255. (1) По направените искания относно мярката за неотклонение съдията-докладчик се произнася в открито заседание с участие на прокурора,
  подсъдимия и неговия защитник.
  (2) При постановяване на определението съдията-докладчик обсъжда налице
  ли са основания за изменяване или отменяване на мярката за неотклонение, без да
  разглежда въпроса за наличието на обосновано предположение за извършено
  престъпление.”
  § 58. В чл. 268, ал. 1 и 2 се изменят така:
  1. (1) Присъствието на подсъдимия в съдебно заседание не е задължително.
  2. Алинея 2 се заличава.
  § 59. Създава се чл. 268а:
  “Произнасяне по мярката за неотклонение в съдебното производство
  Чл. 268а. (1) Въпросът за изменяване на мярката за неотклонение може да се
  поставя по всяко време на съдебното производство.
  (2) Съдът се произнася с определение в открито заседание, без да разглежда
  въпроса за наличието на обосновано предположение за извършено престъпление.”
  § 60. В чл. 269, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Когато частният обвинител или неговият представител, гражданският ищец
  или неговият представител, гражданският ответник или неговият представител, както
  и техните повереници, не се яви без уважителни причини, съдът разглежда делото в
  негово отсъствие, а когато не се яви по уважителни причини, съдебното заседание се
  отлага.”
  § 61. В чл. 277, ал.1 думите "пред съдия" се заличават.
  § 62. В чл. 279, ал. 3, изречение второ, думите “ще се ползват” се заменят с
  “могат да се ползват”.
  § 63. В чл. 280 ал. 4 се изменя така:
  “(4) Разпит на експерта може да не се проведе, ако той не се яви и страните са
  съгласни с това.”
  § 64. В чл. 287, ал. 1, т. 1 след думата “правила” се поставя запетая и се добавя
  “довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или на неговия
  защитник.”
  § 65. В чл. 288 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Съдът прекратява наказателното производство в случаите на чл. 21, ал. 1, т.
  2 - 9 и ал. 4.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Когато прекратява наказателното производство, съдът се произнася по
  веществените доказателства, отменя наложените на подсъдимия мерки за
  неотклонение, а мярката по чл. 156 - ако основанието за нейното налагане е
  отпаднало.”
  § 66. В чл. 298 преди думата “съвещание” се добавя “тайно”.
  § 67. Член 312 се изменя така:
  “Чл. 312. Въззивната инстанция проверява правилността на невлязлата в сила
  присъда.”
  § 68. В чл. 318, ал. 1 след думите "обявяване на присъдата" се поставя точка.
  Думите "а в случаите по чл. 306 - в тридесетдневен срок" се заличават.
  § 69. Член 321 се отменя.
  § 70. В чл. 324 думите "и 321" се заличават.
  § 71. В чл. 326, ал. 5 след думата “писмени” се добавя “и веществени”.
  § 72. Чл. 331 се изменя така:
  “Съдебно следствие

  Чл. 331. При провеждане на съдебното следствие съдът може да използва
  всички способи за събиране и проверка на доказателствата.”
  § 73. Създава се чл. 331а:
  “Съдебни прения и последна дума на подсъдимия

  Чл. 331а. (1) В съдебните прения се излагат съображения по постановената
  присъда и по съществото на обвинението по реда на чл. 289, ал. 2.
  (2) След завършване на съдебните прения председателят дава на подсъдимия
  последна дума.”
  § 74. В чл. 332, т. 4 думите "по чл. 21, ал. 1, т. 1,4 - 7 и ал. 3” се заменят с "по
  чл. 21, ал. 1, т. 2 - 9 и ал. 4".
  § 75. В чл. 333 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
  2. Алинея 3 се отменя
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Въззивният съд не може да отмени присъдата по ал. 1, т. 3 или да отмени
  оправдателната присъда по ал. 1 и 2, ако няма съответен протест на прокурора,
  съответна жалба на частния тъжител или частния обвинител.”
  § 76. В чл. 334, ал. 2 пред думата “жалба” се добавя “съответна”.
  § 77. В чл. 335, ал. 2 пред думата “жалба” се добавя “съответна”.
  § 78. В чл. 344 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Определенията, с които се прекратява наказателното преследване, както
  и определенията по чл. 240, ал. 2, чл. 304, ал. 1, точки 1-3 и чл. 444, ал. 2 се проверяват
  по реда на глава петнадесета."
  2. В ал. 2 думите “чл. 255, ал. 1, т. 2-5” се заменят с “чл. 2476, ал. 1, т. 1”.
  § 79. В чл. 349 точка 5 се отменя.
  § 80. В чл. 352, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите "е постановена" се заменят с "или решението са постановени".
  2. Създава се точка 4:
  “4. тайната на съвещанието е била нарушена по време на постановяване на
  присъдата или решението.”
  § 81. В чл. 357 се правят следните допълнения и изменения:
  1. В ал. 1 в точки 3 и 4 след думата “присъдата” се добавя “или решението”.
  2. В алинея 3 т. 2 се отменя.
  3. Алинея 4 се отменя.
  § 82. В чл. 358 в ал. 2 и 3 след думата “прокурора” се поставя запетая, а думите
  “или жалба” се заменят с “жалба на частния тъжител или”.
  § 83. Член 359 се изменя така:
  "Чл. 359. На проверка по реда на този раздел подлежат влезлите в сила присъди и решения, влезлите в сила определения по чл. 237, ал. 5, т. 1 и 2, чл. 344, ал. 1 и чл.414з, ал. 10."
  § 84. В чл. 362, ал. 1, т. 2 след думата “следовател” се добавя “дознател”.
  § 85. В чл. 388, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се отменя.
  2. Точка 3 се изменя така:
  “3. военните служители от въоръжените сили;”

  § 86. Член 390 се изменя така:
  Чл. 390. (1) Спрямо лице от сержантския или редовия състав на наборна военна служба или спрямо лице по чл. 388, ал. 2, т. 4 се взема една от следните мерки за
  неотклонение:
  1. поставяне под най-близко наблюдение в частта;
  2. задържане под стража в казармено помещение или в общите места за
  лишаване от свобода.
  (2) Спрямо кадровите военнослужещи и гражданските лица в Министерството на отбраната и в българската армия се взема една от мерките за неотклонение по чл. 146.
  § 87. В чл. 391 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Поставянето под най-близко наблюдение в частта, подписката и гаранцията се вземат от разследващия орган или от съответния военен прокурор.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) За задържане под стража на офицери и гражданските лица се съобщава
  незабавно на министъра на отбраната.”
  § 88. В чл. 399, ал. 1, в изречение първо, след думата "батальон" се поставя
  точка. Текстът "както и на директора на РДВР, на началника на сектор в МВР, по-
  горните и съответстващите на тях" се заличава.
  § 89. В чл. 400 след думите "министъра на отбраната" се поставя точка, а
  думите до края на сегашното изречение се заличават.
  § 90. В чл. 409 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието на текста се изменя така:
  "Правомощия на дознателя"
  2. Създава се нова ал. 1:
  "(1) При полицейското производство не се извършва предварителна проверка, не се съставя постановление за образуване на производството и не се повдига
  обвинение по реда на чл. 207. Производството се счита за започнало от съставянето на
  акта за първото действие по разследването.”
  3. В ал. 2, изречение 2 накрая се добавя “като законосъобразно извършените до този момент действия запазват процесуалната си стойност.”
  4. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Дознателят е длъжен да разясни на уличения в какво е уличен,
  предвидената наказателна отговорност, както и правото му да откаже да даде
  обяснения. Той е длъжен да му осигури възможност да се свърже със защитник или да
  му назначи такъв при условията на чл. 70, като не може да извърши никакви действия
  по разследването, докато не изпълни тези свои задължения."
  4. В ал. 5 думите "дознателите използват" се заменят с "дознателят използва".
  §91.В чл. 411 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения:
  а) В точка 3 думите "нарушения по чл. 409, ал. 3" се заменят със "съществени
  нарушения на процесуалните правила".
  б) Точка 4 се изменя така:
  " 4. прекратява наказателното производство."
  в) В т. 7 се създава изречение второ:
  “Когато прокурорът преобразува полицейското производство в предварително
  производство, законосъобразно извършените до този момент действия запазват
  процесуалната си стойност.”
  2. Създава се ал. 4:
  "(4) При прекратяване на наказателното производство се прилагат правилата на чл. 237".
  § 92. В чл. 412, ал. 1, точка 1 се изменя така:
  "1. прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора, когато е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване
  на процесуалните права на уличения, или когато предварителното производство е
  било задължително при условията на чл. 171, ал. 1;”
  § 93. В чл. 414ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) След приключване на разследването по предложение на прокурора или на защитника може да бъде изготвено споразумение между тях за прекратяване на
  наказателното производство. Когато обвиняемият или уличеният не упълномощил
  защитник, по искане на прокурора съдия от съответния първоинстанционен съд му
  назначава защитник, с когото прокурорът обсъжда споразумението.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  "(4) Със споразумението може да се определи наказание при условията на чл.
  55 от Наказателния кодекс и без да са налице изключителни или многобройни
  смекчаващи отговорността обстоятелства."
  3. В ал. 6 думите "пострадалия или неговите наследници" се заличават.
  4. Алинея 8 се изменя така:
  "(8) Ако с едно деяние обвиняемият е извършил няколко престъпления или
  ако един обвиняем е извършил няколко отделни престъпления, със споразумението се
  прилага чл. 23 от Наказателния кодекс."
  § 94. В чл. 414з се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 и 5 думите "пострадалият или неговите наследници" се заличават.


  2. Алинея 8 се отменя.
  § 95. Член 426 се изменя така:
  "Чл. 426. Изпълнението на наказанието се прекъсва от окръжния прокурор по
  местоизтърпяването му”.
  § 96. В чл. 439 се създава ал. 4:
  “(4) Задържането в чужбина не се включва в срока по чл. 152, ал. 4.”
  § 97. В чл. 439а, ал. 1 точката в края се заменя със запетая и се добавя “или по
  искане на международен съд, чиято юрисдикция е призната от Република България.”
  § 98. В чл. 440 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата “държава” се добавя “или на международен съд ”.
  2. В ал. 1 след думата “държава” се добавя “или на международен съд, чиято
  юрисдикция е призната от Република България,”.
  3. В ал. 4 след думата “държава” се добавя “или от международния съд”.
  § 99. В чл. 440в, ал. 1 след думата “държава” се добавя “или международния съд .
  § 100. В чл. 441 думите “договор с другата държава” се заменят с
  “международен договор, по който Република България е страна”.
  § 101. В чл. 461, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Правна помощ по наказателни дела се оказва и на международен съд, чиято
  юрисдикция е призната от Република България.”
  § 102. В чл. 463, ал. 2 след думите “представени от другата държава” се добавя
  “или международния съд”, а думите “пребиваването в другата” се заменят с
  “пребиваването в друга”.
  § 103. В заглавието на чл. 464 след думата “държава” се добавя “или
  международен съд”.
  § 104. В чл. 465 се правят следните допълнения:
  1. В заглавието след думата “държава” се добавя “или международен съд”.
  2. В изречение второ след думата “държава” и пред запетаята се добавя “или в
  статута на международния съд”.
  3. В изречение трето след думата “държава” се добавя “или международния съд”.
  § 105. В § 1 “Допълнителни разпоредби” се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. Досегашният текст става точка 1.
  2. Създава се точка 2:
  “2. “Данни за трафика” по смисъла на този кодекс са всички данни, свързани
  със съобщение, преминаващо през компютърна система, произведени от нея като
  елемент от комуникационна верига, с посочване на сведенията за произход,
  местоназначение, маршрут, час, дата, размер и продължителност на връзката или на
  основната услуга.”
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 106. Навсякъде в закона думите “и правната евроинтеграция” се заличават.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 107. Първоинстанционните съдебни актове, постановени по досегашните чл.
  237, ал. 3, чл. 246, ал.2 и чл. 287, ал. 1, т. 1, срещу които са подадени жалби и протести,
  са окончателни.
  § 108. Първоинстанционните определения, постановени по досегашния чл. 237,
  ал. 3, подлежат на проверка по реда на глава осемнадесета.
  § 109. Въззивните определения, постановени по досегашния ред на чл. 344, ал.
  1 във връзка с чл. 237, ал. 3, чл. 246, ал. 2 и чл. 287, ал. 1, т. 1, срещу които са подадени
  жалби и протести, са окончателни.
  § 110. Въззивните определения, постановени по досегашния ред на чл. 344, ал.
  1 във връзка с чл. 237, ал. 3, подлежат на проверка по реда на глава осемнадесета.
  § 111. Разпоредбата на чл. 239а се прилага и за заварените досъдебни
  производства, ако са изтекли предвидените в ал. 1 срокове.
  § 112. Спрените производства по реда на чл. 239, ал.1, т. 3 НПК се
  възобновяват.
  § 113. Предявените граждански искове до влизане на закона в сила се
  разглеждат по досегашния ред.
  § 114. Започналите наказателни производства от общ характер, които по този
  закон се образуват по тъжба на пострадалия, се прекратяват по чл. 21, ал. 1, т. 9, ако в
  тридесетдневен срок пострадалият не подаде тъжба или подадената тъжба не отговаря
  на условията по чл. 44а, ал. 2.
  § 115. § 2, § 34, т. 2 и § 74 влизат в сила от 1 януари 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума