Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
10/06/2003 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно- процесуалния кодекс, № 354-01-40, внесен от Анелия Мингова и Константин Пенчев.

  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  Доклад

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно- процесуалния кодекс, № 354-01-40, внесен от Анелия Мингова и Константин Пенчев.

  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
  (Обн., ДВ, бр. 89 от 1974 г,, попр., бр. 99 от 1974 г., бр. 10 от 1975 г., изм., бр. 84 от 1977 г., бр. 52 от 1980 г., бр. 28 и 38 от 1982 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 31,32 и 35 от 1990 г., бр. 39,109 и 110 от 1993 г., бр. 84 от1994 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 107 и 110 от 1996 г., бр. 64, 65 и 95 от 1997 г., бр. 21 и 45 от 1998 г., бр. 26, 70 и 88 от 1999 г., бр.42 от 2001 г. и бр.50 от 2003 г.)
  § 1. В чл. 28, ал. 2 думите “242, 242а” се заличават, числата “243-252” се заменят с “243-250”, а числата “253-260” с “252-260”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛИТЕ ЗА § 1.
  § 2. В чл. 48, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Разследването на престъпления, извършени от лица, ползващи се с имунитет, и членове на Министерския съвет, се осъществява от следовател от Националната следствена служба, определен от главния прокурор на Република България.”

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛИТЕ ЗА § 2.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  Да се създадат § 2а и § 26:
  “§ 2а. В чл. 111, ал. 4 се изменя така:
  (4) За разследване на престъпленията по ал. 2 съдът и органите на досъдебното производство могат да събират и проверяват и веществените доказателствени средства, получени съобразно Закона за специалните разузнавателни средства.
  § 26. В чл. 111а, ал. 3, изречение първо думите “т. 4 и 5” се заличават, след думата “средства” се поставя запетая и се добавя “а когато има започнато досъдебно производство - от ръководителя по чл. 13, ал. 1, т. 4 и 5 от същия закон”.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДАТ § 3 И 4 СЪС СЪЩОТО СЪДЪРЖАНИЕ.
  § 3. В чл. 277, ал. 1 след думата “производство” се добавя “пред съдия”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛИТЕ ЗА § 3, КОЙТО СТАВА § 5.
  § 4. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 50 от 2003 г.) се създава § 144:
  “§ 144. (1) Неприключените наказателни дела, чиято подсъдност се променя с този закон, се довършват по досегашния ред.
  (2) За предварителни проверки започнали преди влизане в сила на този закон се прилагат правилата по чл. 192-193 и чл. 194. Извършените по време на предварителните проверки оглед на местопроизшествието и свързаните с него претърсване и изземване, и разпит на очевидци, когато незабавното им извършване е било единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, запазват процесуалната си стойност.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛИТЕ ЗА § 4, КОЙТО СТАВА § 6 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 6. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 50 от 2003 г.) се създава §144:
  “§ 144. (1) Неприключените до влизането в сила на този закон наказателни дела, чиято подсъдност се променя, се довършват от съдилищата, в които са образувани.
  (2) За предварителни проверки започнали преди влизане в сила на този закон се прилагат чл. 192, 193 и 194. Извършените по време на тях оглед на местопроизшествието и свързаните с него претърсване и изземване, и разпит на очевидци, когато незабавното им извършване е било единствената възможност за
  събиране и запазване на доказателствата, както и използваните специални разузнавателни средства, запазват процесуалната си стойност.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията предлага да се създаде § 7 със следната редакция:
  § 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на § 6, който влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 50/2003 г.)
  Форма за търсене
  Ключова дума