Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
27/02/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, № 202-01-84, внесен от Министерски съвет; № 254-01-67, внесен от Йордан Нихризов и Росица Тоткова; № 154-01-4, внесен от Лъчезар Тошев и № 254-01-100, внесен от Мирослав Севлиевски.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, № 202-01-84, внесен от Министерски съвет; № 254-01-67, внесен от Йордан Нихризов и Росица Тоткова; № 154-01-4, внесен от Лъчезар Тошев и № 254-01-100, внесен от Мирослав Севлиевски.
  На редовно заседание, проведено на 20.02.2003 г.. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, № 202-01-84, внесен от Министерски съвет; № 254-01-67, внесен от Йордан Нихризов и Росица Тоткова; № 154-01-4, внесен от Лъчезар Тошев и № 254-01-100, внесен от Мирослав Севлиевски.
  На заседанието присъстваха Севдалин Божиков - заместник-министър на правосъдието, Никола Янков - заместник-министър на икономиката и Николай Ненков - зам.-председател на КНСБ.
  Законопроектът, внесен от Миинистерски съвет, беше представен от Севдалин Божиков - заместник-министър на правосъдието. Той изтъкна, че предложените изменения и допълнения на Търговския закон засягат главно уредбата на преобразуването на търговски дружества, правилата за корпоративно управление на търговските дружества, както и някои промени, насочени към усъвършенстване на производството по несъстоятелност. Наложителността на промените в уредбата на преобразуването на търговски дружества е продиктувана от задълженията на Република България по Европейското споразумение за асоцииране от 1995 г. за привеждане на националното ни законодателство, в частност на дружественото право, в съответствие с правото на Европейската общност. Предлага се подробна уредба на процедурата по преобразуване на търговски дружества, дефиниция на формите на преобразуване и на техните правни последици, прецизно регламентирани средства за защита на кредиторите на преобразуващите се дружества и на малцинствените акционери. Запазени са досегашните форми на преобразуване, като са регламентирани и други, допуснати от европейските директиви в тази област и познати на законодателната практика на останалите държави - членки и присъединяващи се държави.
  Друга част от предложените изменения в Търговския закон обхваща правилата за корпоративно управление на търговските дружества. Предлаганите разпоредби обхващат три аспекта: свикването, провеждането и компетентността
  1

  на Общото събрание на акционерите; промени, отнасящи се до органите, които осъществяват оперативното управление на дружеството и промени, отнасящи се до органите, които от името на акционерите упражняват надзор върху органите, натоварени с оперативното управление на дружеството. Най-общо и трите групи изменения и допълнения са насочени към осигуряване на по-ефективна и всестранна защита на интересите на притежателите на капитала.
  Предлаганите промени в част IV - Несъстоятелност, целят усъвършенстване на производството по несъстоятелност с оглед постигане бързина, процесуална икономия и справедливо удовлетворяване на кредиторите. За постигане на посочените цели законопроектът предвижда: Първото събрание на кредиторите да определя дали ще се приема оздравителен план или не; двуинстанционно разглеждане на делата по несъстоятелност с втора инстанция - Върховния касационен съд; в случаите на приемане на оздравителен план събранието на кредиторите да избира надзорен орган, който да контролира изпълнението на оздравителния план, да дава съгласие за извършване на определени сделки от длъжника, както и да иска възобновяване на производството по несъстоятелност; възможност синдик да може да бъде и юридическо лице; повишаване на изискванията към синдиците - теоретико- практически изпит, курсове за квалификация, изискване за извършване на ежегодна парична вноска; подробно уредена специална процедура на осребряване на масата на несъстоятелността, в това число - повторният търг да започва от начална цена - един лев.
  Народният представител Йордан Нихризов представи внесения от него и от Росица Тоткова законопроект, като изтъкна, че той е продиктуван от социалната действителност в страната. Най-общо проектът предвижда промяна в установената поредност за удовлетворяване на кредиторите на несъстоятелен длъжник, като вземанията от трудови правоотношения преминават в по-преден ред и изключение от принципа за спиране на гражданските и трудови дела срещу несъстоятелния длъжник по отношение на трудовите спорове за парични вземания.
  Законопроектът, внесен от Мирослав Севлиевски, беше представен от народния представител Константин Пенчев. Законопроектът предвижда промяна на изискванията за включване на синдиците в списъка на министъра на правосъдието и въвеждане на правила за квалификация на синдиците.
  В изказванията си народните представители Валери Димитров, Константин Пенчев, Янаки Стоилов, Йордан Соколов и Анелия Мингова подкрепиха представените законопроекти. По отношение внесения от г-н Лъчезар Тошев законопроект, беше посочено че той се базира на текст от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и и общински предприятия. Народните представители Михаил Микови и Татяна Дончева изразиха възражения срещу предложението за възстановяне на фигурата синдик-юридическо лице. Константин Пенчев предложи режимът на юридическите лица-синдици да бъде подробно разработен и прецизиран. Председателят на комисията доц. д-р Анелия Мингова подкрепи предложението за въвеждане на двуинстанционно разглеждане на производствата по несъстоятелност, като предложи актовете, с които първоинстанционният съд се произнася по спор да подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд, а охранителните актове на съда по несъстоятелността да се обжалват пред апелативните съдилища. Подлежащите на обжалване пред апелативен съд актове да се определят чрез изрично препращане. Г-н Соколов предложи да се
  2  предвиди срок за образуване на делото освен от апелативния и от Върховния касационен съд. Изтъкната бе юридическата невъзможност да бъде въведена предложената от народните представители Нихризов и Тоткова промяна в поредността на удовлетворяване на кредиторите. Изказани бяха и резерви по отношение предложението първото събрание на кредиторите да решава дали ще има оздравителен план или не. Изразено бе мнение, че редица текстове от законопроектите между първо и второ гласуване следва да бъдат редактирани и прецизирани.
  В резултат на разискванията и проведените гласувания Комисията подкрепи законопроектите, както следва:
  - с 10 гласа “за”, “против”-няма и 2 “въздържали се” - Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, № 202-01-84, внесен от Министерски съвет;
  - с 12 гласа “за”, “против”-няма и “въздържали се”-няма - Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, № 254-01-67, внесен от Йордан Нихризов и Росица Тоткова;
  - с 10 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се” - Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, № 254-01-100, внесен от Мирослав Севлиевски
  и отхвърли:
  - с 4 гласа “за”, 3 “против” и 6 “въздържали се” Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, № 154-01-4, внесен от Лъчезар Тошев.
  Комисията по правни въпроси реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, № 202-01-84, внесен от Министерски съвет; № 254-01-67, внесен от Йордан Нихризов и Росица Тоткова и № 254-01-100, внесен от Мирослав Севлиевски.
  Форма за търсене
  Ключова дума