Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
26/03/2003 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, № 202-01-84, внесен от Министерския съвет, № 254-01-67, внесен от Йордан Нихризов и Росица Тоткова и № 254-01-100, внесен от Мирослав Севлиевски.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, № 202-01-84, внесен от Министерския съвет, № 254-01-67, внесен от Йордан Нихризов и Росица Тоткова и № 254-01-100, внесен от Мирослав Севлиевски.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Търговския закон
  (Обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33,42,64,81,90,103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от
  2000 г. и бр. 28,61 и 96 от 2002 г.)
  § 1. Член 14 се изменя така:
  “Промяна на седалището
  Чл. 14. (1) Преместването на управлението на дейността на търговеца в друго населено място трябва да бъде заявено за вписване в съда, където е регистрацията на търговеца.
  (2) Когато новото седалище е в района на друг съд, съдът по първоначалната регистрация на търговеца вписва промяната и изпраща служебно фирменото дело на съда по новото седалище.
  (3) Съдът по новото седалище открива партида на търговеца в търговския регистър въз основа на решението по ал. 2 служебно или когато то е представено от лице, оправомощено да заяви вписването.
  (4) Когато промяната на седалището подлежи на обнародване, то се извършва от съда по първоначалната регистрация на търговеца и от съда по новото седалище.”
  § 2. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

  2
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Когато се прехвърля цялото предприятие на търговско дружество, за прехвърлянето е необходимо решение, взето съгласно чл. 262п.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  § 3. В чл. 16, ал. 1 след думите “Държавен вестник” се добавя “от съда по седалището на отчуждителя и от съда по седалището на правоприемника”.
  § 4. Член 16а се изменя така:
  “Обезпечение на кредиторите
  Чл. 16а. (1) Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца. Срокът тече отделно за кредиторите на отчуждителя от датата на обнародване на прехвърлянето от съда по седалището на отчуждителя, а за кредиторите на правоприемника - от датата на обнародване от съда по седалището на правоприемника.
  (2) В срока по ал. 1 всеки необезпечен кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземане е възникнало преди датата на съответното вписване на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.
  (3) Членовете на управителния орган на правоприемника отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.”
  § 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се изменят така:
  “(2) Клонът се вписва в търговския регистър при съда по седалището на търговеца въз основа на писмено заявление, което съдържа:
  1. седалище и предмет на дейност на клона;
  2. данни за лицето, което управлява клона, и за обема на представителната
  му власт.
  (3) Към заявлението по ал. 2 се прилага и нотариално заверено съгласие с образец от подписа на лицето, което управлява клона.
  (4) Съдът по седалището на търговеца изпраща незабавно на съда по седалището на клона препис от решението за вписване на клона заедно с препис от партидата на търговеца в търговския регистър. Клонът се вписва от съда по неговото седалище въз основа на решението по ал. 2 служебно или когато то е представено от лице, оправомощено да заяви вписването.
  (5) Всички промени за клона се вписват от съда по седалището му. След вписването той изпраща незабавно препис от решението на съда по седалището на търговеца за отбелязване в партидата на търговеца.”
  2. Създават се ал. 6 и 7:
  “(6) Съдът по седалището на търговеца изпраща служебно на съда по седалището на клона препис от всяко решение, с което се вписват промени за търговеца, за отбелязване в партидата на клона.
  (7) Клон на чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, се вписва в търговския регистър при съда по седалището на клона.”
  2

  3
  § 6. в чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Търговските дружества по ал. 1, т. 1 и 2 са персонални, а тези по т. 3-5 - капиталови.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Със закон може да се предвиди, че определена дейност може да се извършва само от даден вид търговски дружества.”
  § 7. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо след думата “може” се добавя “в едногодишен срок след възникване на дружеството, а когато учредяването е подлежало на обнародване - след обнародването”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Съдът изпраща служебно за прилагане по фирменото дело на дружеството препис от исковата молба по ал. 2 след образуване на производството, от влязлото в сила определение за прекратяването му, както и от влязлото в сила решение, с което искът се отхвърля.”
  3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  § 8. Създава се чл. 73в:
  “Плащания на съдружници и акционери
  Чл. 75а. Плащания на съдружници и акционери, произтичащи от дялове или акции в търговско дружество, които са заложени или запорирани, се извършват, ако кредиторът със залог или запор не се противопостави в едномесечен срок след писмено уведомление. При противопоставяне дължимата сума се влага в банка за обезпечение на кредитора.”
  § 9. В чл. 98, ал. 2 след думите “прекратяването на дружеството” се поставя запетая и се добавя “неговото преобразуване”.
  § 10. В чл. 126 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.”
  2. В ал. 3 т. 4 се изменя така:
  “4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане.”
  § 11. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и 3. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.”
  3

  4
  2. В ал. 3 се създава изречение трето:
  “За връщането на допълнителни парични вноски чл. 73в не се прилага.”
  § 12. В чл. 137, ал. 3, изречение второ след думите “не гласува” се добавя “и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството”.
  § 13. В чл. 138, ал. 3 след думите “от капитала” се поставя запетая и се добавя “както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал.”
  § 14. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите “увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване” и думите “избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор” се заличават.
  2. Създава се ал. 4;
  “(4) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.”
  §15. В чл. 141 се създава ал. 4:
  “(4) Управителят може да! поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 1 месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване Това обстоятелство и съдът то вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.”
  § 16. В чл. 142, алинея 3 се изменя така:
  “(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.”
  §17. В чл. 155 се създава т. 3:
  ‘‘3. по Иск На прокурора, когато в продължение на 3 месеца дружеството няма вписан управител.”
  § 18. Член 169 се изменя така:
  “Подписка
  чл. 169. Акционерно дружество може да бъде учредено чрез подписка за набиране на капитал, само ако отделен закон изрично предвижда условията и реда за това.”
  § 19. В чл. 174 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 след думата “надзорен” се; добавя “и управителен’’.
  2. : В ал. 2 след числото “10” се поставя запетая и се добавя “както и имената на членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет”.
  4

  5
  § 20. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думите “Прехвърляне на” се заменят с “Разпореждане с”.
  2. В ал. 1 след думите “се прехвърлят” се добавя “и залагат”.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 не се прилага”
  § 21. В чл. 187а, ал. 6 думата ’’активите” се заменя с “имуществото”.
  § 22. В чл. 220 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение трето:
  “Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, не може да представлява акционер.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224.”
  § 23. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите “и определя възнагражденията им” се заличават.
  2. Създава се нова т. 5:
  “5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;”
  3. Досегашната т. 5 стават. 6.
  4. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след думата “експерт-счетоводител” се поставя запетая и добавя “взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент”.
  5. Досегашните т. 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 8,9,10 и 11.
  § 24. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “годишно” се добавя “в седалището на дружеството, освен ако в устава е предвидено друго място на територията на Република България” и изречение второ се заличава.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  § 25. В чл. 223 се правят следните изменения и допълнения:
  5

  6
  1.B ал. 1 изречение второ думите “притежаващи поне 1/10 от капитала” се заменят с “които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала”.
  2. В ал. 2 числото “1/10” се заменя с “5 на сто” и се създава изречение
  второ:
  “Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.”
  § 26. Създава се чл. 223а:
  “Включване на въпроси в дневния ред
  Чл. 223а. (1) Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
  (2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.
  (3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
  (4) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224.”
  § 27. В чл. 224 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречение второ се заличава.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, местожителството и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а.
  (3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.”
  § 28. В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречения второ и трето се
  заличават.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Решенията по чл. 221, т. 1-3 се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. Уставът може да предвиди и по-голям кворум.
  (3) При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.”
  6

  7
  § 29. В чл. 228, ал. 2 думите “отделно за всеки клас” се заменят с “по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас”.
  § 30. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо думите “т. 1-3” се заменят с “т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване)”, а в изречение второ думите “друго мнозинство” се заменят с “друго по-голямо мнозинство”.
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Когато законът или уставът предвижда гласуване по класове, правилата за мнозинство и кворум се прилагат за всеки клас поотделно.”
  § 31. Член 230а се отменя.
  § 32. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223" се заменят с "които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а".
  2. В ал. 3 думите “увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване” и думите “избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатор” се заличават.
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.”
  § 33. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  “(4) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  § 34. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 233, ал. 4 след думата “членовете” се добавя “на съвета на директорите и на надзорния съвет”.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.”
  § 35. В чл. 234 се създава ал. 3:
  “(3) Членовете на съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал.2.”
  7

  8
  § 36. Член 236 се изменя така:
  “Особени правила за сключване на сделки
  Чл. 236. (1) Уставът на дружеството може да предвиди определени сделки да се сключват след предварително разрешение на надзорния съвет, съответно по единодушно решение на съвета на директорите. Такива ограничения може да постави и надзорният съвет, съответно съветът на директорите.
  (2) Само по решение на общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:
  1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
  2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
  3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
  (3) Уставът на дружеството може изрично да предвиди сделките по ал. 2 да се извършват по решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет. В този случай е необходимо единодушно решение на съвета на директорите, съответно предварително разрешение на надзорния съвет.
  (4) “Сделка, сключена в нарушение на ал. 1-3, има действие за дружеството, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.”
  § 37. Член 237 се изменя така:
  “Права и задължения
  Чл. 237. (1) Членовете на съветите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.
  (2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.
  (3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.
  (4) Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.
  (5) Членовете на съветите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.
  8

  9
  (6) Алинеи 1-5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1
  § 38. В чл. 238 се създава ал. 4:
  “(4) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос, и не участвува във вземането на решение.”
  § 39. В чл. 239 след думите “съответния съвет” се поставя запетая и се добавя “като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси”.
  § 40. Създават се чл. 240а и 240б:
  “Отговорност по искане на акционери
  Чл. 240а. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, за вреди, причинени на дружеството.
  Договори с членовете на съветите и свързани с тях лица
  Чл. 240б. (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
  (2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет.
  (3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, има действие за дружеството, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.”
  § 41. В чл. 241 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите "и може да ги заменя по всяко време" се заличават.
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Надзорният съвет може да освободи всеки от членовете на управителния съвет преди изтичането на мандата, за който са избрани, при наличие на важна причина. За важна причина се счита грубо нарушение или невъзможност за изпълнение на задълженията им, или оттегляне на доверието от страна на общото събрание на акционерите. В случай че по съдебен ред се установи, че не е била налице важна причина, освободеният член на съвета има право само на обезщетение."
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  § 42. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на
  3 месеца.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  § 43. В чл. 243 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  9

  10
  “Докладът съдържа съответно и данните по чл. 247, ал, 2 и 3.”
  2. В ал. 4, изречение първо след думите “задълженията си” се поставя запетая и се добавя “като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи”.
  § 44. В чл. 244 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Възлагането на управлението на един или няколко изпълнителни членове може да бъде оттеглено от съвета на директорите преди изтичането на срока за това при наличие на важна причина. За важна причина се счита грубо нарушение или невъзможност за изпълнение на задълженията им, или оттегляне на доверието от страна на общото събрание на акционерите. В случай, че по съдебен ред се установи, че не е била налице важна причина, засегнатият член на съвета има право само на обезщетение.”
  3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
  § 45. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) В доклада за дейността задължително се посочват:
  1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на
  съветите;
  2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
  3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
  4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
  5. договорите по чл. 2406, сключени през годината.
  (3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.”
  § 46. В чл. 247а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 думите “нетна стойност на активите” се заменят е “чиста стойност на имуществото”.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок 3 месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.”
  § 47. В чл. 251, ал. 3 се създава изречение второ:
  10

  11
  “Експерт-счетоводителят участва в заседанието на надзорния съвет,
  съответно на съвета на директорите, по ал. 1 и 2.“
  § 48. Създава се чл. 251а:
  “Проверка по искане на акционери
  Чл. 251а. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет.
  (2) В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.
  (3) Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.
  (4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.”
  § 49. В чл. 252 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) точка 5 се изменя така:
  “5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;”
  б) създава се нова т. 6:
  “6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;”
  в) досегашната т. 6 става т. 7.
  2. Създава се ал. 2;
  “(2) Еднолично акционерно дружество не се прекратява със смъртта или с прекратяването на едноличния собственик на капитала.”
  § 50. Глава шестнадесета се изменя така:
  “Глава шестнадесета
  Преобразуване на търговски дружества
  Раздел I
  Общи разпоредби
  Форми на преобразуване
  Чл. 261. (1) Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.
  (2) При всички форми на преобразуване преобразуващите се, приемащите и новоучредените дружества (участващите в преобразуването дружества) могат да бъдат от различен вид, доколкото закон не предвижда друго.
  (3) Еднолично търговско дружество може да се преобразува и чрез прехвърляне на цялото си имущество на едноличния собственик, ако той е физическо лице.
  11

  12
  Преобразуване на дружество в ликвидация и в несъстоятелност
  Чл. 261а. (1) Дружество в ликвидация може да се преобразува по реда на тази глава, ако за него са налице условията по чл. 274, ал. 1.
  (2) Дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, може да се преобразува, ако планът за оздравяване предвижда продължаване на дейността. За преобразуването се прилагат правилата на тази глава.
  Съотношение на замяна
  Чл. 261б. (1) При преобразуване съдружниците или акционерите в преобразуващите се дружества стават съдружници или акционери в едно или повече от новоучредените и/или приемащите дружества. Придобитите дялове или акции след преобразуването трябва да са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове или акции в преобразуващото се дружество.
  (2) За постигане на еквивалентно съотношение на замяна могат да бъдат направени парични плащания на съдружниците или акционерите в размер не повече от 10 на сто от съвкупната номинална стойност на придобитите дялове или акции.
  Отговорност на членовете на управителните органи
  Чл. 261в. Членовете на управителните органи на преобразуващите се и приемащите дружества отговарят пред съдружниците и акционерите в дружеството за вреди от неизпълнение на задълженията им при подготовката и провеждането на преобразуването.
  Запазване права на трети лица
  Чл. 261г. (1) При преобразуване съществуващи залози и запори върху дялове и акции в преобразуващи се дружества преминават върху придобитите в замяна дялове или акции в приемащи и/или новоучредени дружества.
  (2) Преминаващите залози и запори се вписват служебно или по искане на кредитора в търговския регистър или в книгата на акционерите, водена от дружеството или от Централния депозитар.
  Раздел II
  Преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне
  Вливане
  Чл. 262. (1) При вливане цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
  (2) В случая по ал. 1 не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на приемащото дружество.
  Сливане
  Чл. 262а. При сливане цялото имущество на две или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно новоучредено
  12

  13
  дружество, което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
  Разделяне
  Чл. 262б. (1) При разделяне цялото имущество на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към две или повече дружества, които стават негови правоприемници за съответна част. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.
  (2) Дружествата, към които преминава имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат съществуващи дружества (приемащи дружества) при разделяне чрез придобиване, новоучредени дружества при разделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно.
  (3) Едновременно с разделянето не може да се извърши промяна на правната форма на приемащо дружество.
  Отделяне
  Чл. 262в. (1) При отделяне част от имуществото на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към едно или няколко дружества, които стават негови правоприемници за тази част от имуществото. Преобразуващото се дружество не се прекратява.
  (2) Дружествата, към които преминава частта от имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат съществуващи дружества (приемащи дружества) при отделяне чрез придобиване, новоучредени дружества при отделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно.
  (3) При отделяне не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на преобразуващото се или на приемащото дружество.
  Отделяне на еднолично търговско дружество
  Чл. 262г. (1) При отделяне на еднолично търговско дружество част от имуществото на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава върху едно или повече еднолични дружества с ограничена отговорност и/или еднолични акционерни дружества (новоучредени дружества), при което преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала им. Това преобразуване може да се извърши едновременно с отделяне по чл. 262в.
  (2) За отделянето на еднолично търговско дружество се прилагат правилата за отделяне чрез учредяване, доколкото този закон не предвижда друго.
  Договор и план за преобразуване
  Чл. 262д. (1) Преди вземането на решение за преобразуване между участващите в него приемащи и/или преобразуващи се дружества се сключва договор за преобразуване.
  (2) Договорът за преобразуване може да се сключи и след вземането на решение. В този случай преобразуващите се и приемащите дружества подготвят проект на договор, за който се прилагат всички правила относно договора за преобразуване. За дата на договора за преобразуване по смисъла на този раздел се счита датата на проекта на договор.
  13

  14
  (3) При разделяне с учредяване, при отделяне с учредяване и при отделяне на еднолично търговско дружество договор не се сключва. В този случай преобразуващото се дружество съставя план за преобразуване.
  Форма на договора и плана за преобразуване
  Чл. 262е. (1) Договорът за преобразуване се сключва от лицата, представляващи дружеството, в писмена форма с нотариална заверка на подписите им.
  (2) Когато се подготвя проект на договор, той трябва да бъде съставен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи всяко от преобразуващите се и приемащите дружества.
  (3) Планът за преобразуване се съставя в писмена форма е нотариална заверка на подписите от управителния орган на дружеството или от съдружниците с право на управление в персонално дружество.
  Съдържание на договора и плана за преобразуване
  Чл. 262ж. (1) Договорът за преобразуване урежда начина, при които ще се извърши преобразуването.
  (2) Договорът за преобразуване трябва да съдържа най-малко следното:
  1. правната форма, фирмата и седалището на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества;
  2. съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата;
  3. размера на паричните плащания, ако такива са предвидени съгласно чл. 261 б, ал. 2, както и срока за изплащането им;
  4. описание на дяловете, акциите или членството, което всеки съдружник или акционер придобива в новоучредените и/или приемащите дружества;
  5. условията относно разпределянето и предаването на акциите от новоучредените или приемащите дружества;
  6. момента, от който участието в новоучредено или приемащо дружество дава право на дял от печалбата, както и всички особености във връзка с това право;
  7. момента, от който действията на преобразуващите се дружества се считат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите дружества за целите на счетоводството;
  8. правата, които новоучредените или приемащите дружества дават на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книжа, които не са акции;
  9. всяко преимущество, предоставено на проверителите по чл. 262л или на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества.
  (3) Планът за преобразуване освен данните по ал. 2 трябва да съдържа още и:
  1. точно описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към всяко новоучредено дружество;
  2. разпределението на дяловете, акциите или членството в новоучредените и/или преобразуващите се дружества между съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества и критерия за това разпределение.
  14

  15
  (4) Съотношението на замяна се определя към дата, която не може да е по-рано от 6 месеца преди датата на договора или плана за преобразуване и по-късно от датата на договора или плана за преобразуване.
  Действие на договора за преобразуване
  Чл. 262з. (1) Договорът за преобразуване има действие от момента на сключването му за всяко от преобразуващите се и приемащите дружества. Когато договорът не бъде одобрен с решението за преобразуване на едно от участващите дружества, той се прекратява. В този случай не се носи отговорност за вреди.
  (2) Преди решението за преобразуване договорът може да бъде прекратен от управителния орган на дружеството. След вземането на решение за преобразуване и преди вписването на преобразуването договорът може да бъде прекратен само с решение, взето със съответното мнозинство по чл. 262п.
  Доклад на управителния орган
  Чл. 262и. (1) Управителният орган на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества съставя писмен доклад за преобразуването. За персоналните дружества докладът се съставя от съдружниците с право на управление.
  (2) Докладът по ал. 1 съдържа подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна, а при разделяне и отделяне - на критерия за разпределение на дяловете и акциите. В доклада задължително се посочват данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали.
  Представяне на договора, плана и доклада в съда
  Чл. 262к. (1) Договорът или планът за преобразуване и докладът на управителния орган се представят в съда по седалището на всяко преобразуващо се и приемащо дружество.
  (2) Представянето на документите по ал. 1 за участващите капиталови дружества се обнародва в “Държавен вестник” в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решението за преобразуване.
  Проверка на преобразуването
  Чл. 262л. (1) Договорът или планът за преобразуване се проверява от нарочен проверител за всяко преобразуващо се или приемащо дружество.
  (2) Проверителят се назначава от управителния орган или от съдружниците
  с право на управление за всяко преобразуващо се или приемащо дружество. По общо искане на управителните органи съдът по
  чл. 263в, ал. 1 или чл. 263г, ал. 1 може да назначи общ проверител за всички преобразуващи се и приемащи дружества.
  (3) Проверителят трябва да бъде регистриран одитор. Проверител не може да бъде лице, което през последните две години е било одитор на дружеството, което го назначава или което е изготвяло оценка на непарична вноска. Назначеният проверител не може да бъде избиран за одитор на някое от участващите в преобразуването дружества две години след датата на преобразуването.
  15

  16
  (4) Ha проверителя се осигурява достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до всяко от преобразуващите се и приемащите дружества, които са свързани със задачата му.
  Доклад на проверителя
  Чл. 262м. (1) Назначеният проверител съставя доклад за проверката до съдружниците или акционерите на съответното дружество. Когато е назначен общ проверител, той съставя общ доклад за всички дружества.
  (2) Докладът на проверителя трябва да съдържа оценка дали предвиденото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна е адекватно и разумно и да посочва:
  1. използваните методи при определяне съотношението на замяна;
  2. доколко използването на тези методи е подходящо и правилно в конкретния случай;
  3. стойностите, получени при използването на всеки метод, и относителното значение на всеки метод при определяне стойността на акциите или дяловете;
  4. особените затруднения при оценяването, ако е имало такива.
  (3) Проверителят отговаря пред всички участващи в преобразуването дружества и пред техните съдружници и акционери за вреди от неизпълнение на задълженията си.
  Задължение за предоставяне на информация
  Чл. 262н. (1) Преди вземане на решението за преобразуване на разположение на съдружниците и акционерите се предоставят:
  1. договорът или планът за преобразуване;
  2. докладът на управителния орган;
  3. докладът на проверителя;
  4. годишните счетоводни отчети и докладите за дейността на всички преобразуващи се и приемащи дружества за последните 3 финансови години, ако има такива;
  5. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора или на плана за преобразуване, освен ако последният годишен счетоводен отчет се отнася за финансова година, приключила по-малко от 6 месеца преди тази дата;
  6. проектите на нов дружествен договор или устав на всяко от новоучредените дружества, съответно за изменения и допълнения на устава или дружествения договор на всяко от приемащите и преобразуващите се дружества.
  (2) Материалите по ал. 1 се предоставят в седалището и на адреса на капиталовите търговски дружества в срок 30 дни преди датата на общото събрание. При поискване копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник или акционер безплатно.
  (3) Срокът по ал. 2 може да не бъде спазен, ако всички съдружници или акционери са гласували за преобразуването.
  (4) Управителните органи на всяко от преобразуващите се или приемащите дружества са длъжни да информират общото събрание на съдружниците или
  16

  17
  акционерите за всяка промяна в имуществените права и задължения, настъпила между изготвянето на договора или плана за преобразуване и деня на общото събрание. За промяната се уведомяват и управителните органи на другите преобразуващи се или приемащи дружества, които са длъжни да уведомят общите събрания на своите дружества.
  Решение за преобразуване
  Чл. 262о. (1) Решението за преобразуване се взема поотделно за всяко преобразуващо се или приемащо дружество.
  (2) С решението за преобразуване се одобрява договорът или планът за преобразуване.
  (3) Ако общото събрание е одобрило проект на договор за преобразуване, управителният орган на дружеството е длъжен да го сключи само ако това е изрично предвидено в решението.
  (4) С решението за преобразуване се приемат и предвидените в този раздел решения относно всички свързани с преобразуването промени.
  Мнозинство за вземане на решението за преобразуване
  Чл. 262п. (1) Преобразуване на събирателно или командитно дружество се извършва със съгласието на всички съдружници, дадено в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
  (2) Решението за преобразуване на дружество с ограничена отговорност се взема от общото събрание на съдружниците с мнозинство три четвърти от капитала.
  (3) Решението за преобразуване на акционерно дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство три четвърти от представените акции с право на глас. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.
  (4) За преобразуване на командитно дружество с акции е необходимо решение на неограничено отговорните съдружници, взето единодушно в писмена форма с нотариална заверка на подписите, и решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство три четвърти от представените акции с право на глас.
  Съгласие за преобразуване
  Чл. 262р. (1) Когато в резултат на преобразуване съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер става неограничено отговорен съдружник, необходимо е изричното му съгласие.
  (2) Съгласието се счита дадено, ако съдружникът или акционерът е гласувал за решението за преобразуване. В този случай на общото събрание присъства нотариус, който съставя констативен протокол по чл. 488а от ГПК, препис от който се прилага към протокола на общото събрание.
  (3) Ако съдружник или акционер не е участвал при вземане на решението, съгласието му може да бъде дадено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
  Новоучредено дружество
  Чл. 262с. (1) Ако при преобразуване се учредява ново дружество, с решението на всяко от преобразуващите се дружества се приема дружественият договор и/или уставът на всяко от новоучредените дружества и се избират органи.
  (2) С вземането на решението по ал. 1 се считат изпълнени изискванията за форма на дружествения договор или устава.
  17

  18
  (3) Размерът на капитала на новоучредено дружество не може да бъде по-голям от чистата стойност на имуществото, преминаващо към дружеството при преобразуването. Прилага се съответно и чл. 262у, ал. 3.
  (4) За новоучреденото дружество се прилагат съответно правилата за конкретния вид търговско дружество.
  Изменение на дружествения договор или устава
  Чл. 262т. (1) Измененията или допълненията на дружествения договор и/или устава на приемащо дружество, които се извършват при преобразуването, се приемат с решението на всяко от преобразуващите се дружества и с решението на това приемащо дружество.
  (2) Измененията или допълненията на дружествения договор и/или устава на преобразуващо се дружество се приемат с решението за преобразуването му.
  (3) С вземането на решението по ал. 1 и 2 се считат изпълнени изискванията за форма на дружествения договор и/или устава.
  Увеличаване на капитала
  Чл. 262у. (1) Капиталът на приемащо дружество се увеличава за извършване на преобразуването, доколкото е необходимо да бъдат създадени нови дялове или акции за съдружниците и акционерите на преобразуващите се дружества. Размерът на увеличението не може да е по-голям от чистата стойност на имуществото, преминаващо към това дружество при преобразуването.
  (2) Увеличаване на капитала на приемащо дружество може да не се извършва, когато:
  1. то притежава собствени акции, или
  2. преобразуващо се дружество притежава акции в приемащото дружество и те са изплатени изцяло.
  (3) Не може да се извършва увеличаване на капитала на приемащо дружество, когато:
  1. то притежава акции в преобразуващо се дружество;
  2. преобразуващо се дружество притежава собствени акции, или
  3. преобразуващо се дружество притежава акции в приемащото дружество и те не са изплатени изцяло.
  Проверка на капитала
  Чл. 262ф. (1) Когато при преобразуване се учредява капиталово търговско дружество или се извършва увеличаване на капитала на приемащо дружество, проверителите на всички дружества изготвят освен доклада по чл. 262м и общ доклад, в който проверяват дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1.
  (2) Чистата стойност на имуществото се установява като разлика между справедливата цена на правата и задълженията, които при преобразуването преминават към новоучредено или приемащо дружество.
  (3) В случаите по ал. 2 не се прилагат правилата за вноски в капитала.
  Намаляване на капитала
  Чл. 262х. (1) Ако при отделяне се извършва намаляване на капитала на преобразуващото се дружество, не могат да се правят плащания на съдружниците и акционерите. Правилата за защита на кредиторите не се прилагат.
  18

  19
  (2) Алинея 1 се прилага и когато приемащо дружество намалява капитала си за извършване на преобразуването.
  Притежатели на особени права
  Чл. 262ц. (1) На притежателите на ценни книжа, които не са акции и дават особени права, трябва да бъдат предоставени равностойни права в приемащите или новоучредените дружества след преобразуването.
  (2) За предаването на ценни книжа по ал. 1 се прилага чл. 262ч.
  (3) Алинея 1 не се прилага, в случай че събранието на притежателите на тези ценни книжа, ако такова се предвижда от закона, се е съгласило с промяната на правата по тях или всеки притежател поотделно е дал съгласие за промяна на правото си или може да предяви притежаваните от него ценни книжа за обратно изкупуване.
  Предаване на акциите
  Чл. 262ч. (1) След вземане на решение за преобразуване от всички участващи дружества управителният орган на приемащо или новоучредено акционерно дружество или командитно дружество с акции предава на депозитар временните удостоверения или акциите, които трябва да получат съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества.
  (2) Депозитарят е физическо или юридическо лице, упълномощено от управителния орган на отделно преобразуващо се дружество. За отношенията между депозитаря и съдружниците или акционерите на преобразуващото се дружество се прилагат правилата на договор за поръчка. Депозитарят не упражнява правата по предадените му акции.
  (3) Депозитарят е длъжен след вписването по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 да предаде в двумесечен срок на акционерите временните удостоверения или акциите. Срокът тече отделно за съдружниците или акционерите на всяко от преобразуващите се дружества от датата на обнародване на преобразуването от съда по неговото седалище.
  (4) Неполучените в срока по ал. 3 временни удостоверения или акции се връщат на управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество. Непотърсените в едногодишен срок акции на приносител се продават от управителния орган, като правата на досегашните акционери се погасяват, а получените суми се отнасят във фонд “Резервен”. Едногодишният срок тече от изтичането на срока по ал.3.
  (5) Когато съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества трябва да получат безналични акции, управителният орган на приемащо или новоучредено дружество заявява пред Централния депозитар регистрацията на емисията акции, включително откриването на сметки, или прехвърлянето на вече издадени акции. След вписването по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 Централният депозитар регистрира емисията и разпределя акциите по сметки или регистрира прехвърлянето на акциите.
  Замяна на акции на приносител
  Чл. 262ш. (1) Притежателите на акции на приносител в преобразуващо се дружество се посочват в списъка на лицата, придобиващи дялове, акции или членство в новоучредено или приемащо дружество, в книгата на акционерите, водена от дружеството или от Централния депозитар, или в търговския регистър с обозначение на класа и номерата на притежаваните от тях акции.
  19

  20
  (2) Когато притежател на акции на приносител до заявяване на преобразуването за вписване депозира в дружеството акциите си, той се посочва поименно в документите по ал. 1.
  (3) След датата на преобразуването всяко лице може да поиска писмено да бъде посочено поименно в книгата на акционерите или в търговския регистър, като представи притежаваните от него акции на приносител. До този момент лицето не може да упражнява правата по дяловете, акциите или членството, придобити в замяна на съответните акции на приносител, и те не се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.
  Заявяване за вписване на вливане и сливане
  Чл. 263. (1) Управителният орган на всяко от преобразуващите се дружества заявява за вписване вливането или сливането в съда по седалището на съответното дружество. Към заявлението за вписване се прилагат договорът за преобразуване и решенията на всички участващи в преобразуването дружества.
  (2) Управителният орган на приемащото или новоучреденото дружество заявява за вписване вливането или сливането в съда по седалището на това дружество. Освен документите по ал. 1 към заявлението се прилагат:
  1. доказателства за правното положение на всяко от преобразуващите се
  дружества;
  2. официално удостоверен препис от представения в съда дружествен договор и/или устав на всяко от преобразуващите се дружества;
  3. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
  4. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
  5. доказателства, че преобразуването е заявено за вписване съгласно ал. 1 за всяко от преобразуващите се дружества;
  6. докладите на проверителите;
  7. съгласията по чл. 262р;
  8. списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
  9. декларация на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5.
  (3) Заявяването за вписване за всяко от преобразуващите се дружества до ал. 1 може да бъде направено и от управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество.
  (4) Заявяването за вписване при персонални дружества се извършва от всеки от съдружниците с право на управление.
  Заявяване за вписване на разделяне и отделяне
  Чл. 263а. (1) Управителният орган на всяко от новоучредените и/или приемащите дружества заявява за вписване разделянето или отделянето в съда по седалището на съответното дружество. Към заявлението за вписване се прилагат:
  1. договорът или планът за преобразуване и решенията на всички участващи в преобразуването дружества;
  20

  21
  2. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
  3. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на органите му.
  (2) Управителният орган на преобразуващото се дружество заявява за вписване разделянето или отделянето в съда по седалището на това дружество. Освен документите по ал. 1 за всички новоучредени и/или приемащи дружества към заявлението се прилагат:
  1. доказателства за правното положение на всяко от приемащите
  дружества;
  2. официално удостоверен препис от представения в съда дружествен договор и/или устав на всяко от приемащите дружества;
  3. препис от дружествения договор и/или устава на преобразуващото се дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
  4. доказателства, че преобразуването е заявено за вписване съгласно ал. 1 за всяко от новоучредените и/или приемащите дружества;
  5. докладите на проверителите;
  6. съгласията по чл. 262р;
  7. списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
  8. декларация на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5.
  (3) Заявяването за вписване за всяко от новоучредените и/или приемащите дружества по ал. 1 може да бъде направено и от управителния орган на преобразуващото се дружество.
  (4) Заявяването за вписване при персонални дружества се извършва от един или от всички съдружници с право на управление.
  Срок за заявяване за вписване
  Чл. 263б. (1) Заявлението по чл. 263, ал. 2 и чл. 263а, ал. 2 не може да бъде направено по-късно от 8 месеца след датата, към която е определено съотношението на замяна с договора или плана за преобразуване. Този срок не може да бъде продължаван или възобновяван.
  (2) В случаите, когато закон предвижда предварително разрешение за преобразуването от държавен орган, заявлението се подава в срока по ал. 1, а разрешението се представя на съда след издаването му.
  Вписване на вливане и сливане
  Чл. 263в. (1) Вписването на вливане или сливане се извършва от съда по седалището на приемащото или новоучреденото дружество не по-рано от 14 дни след заявяването. Съдът вписва едновременно и изменение на дружествения договор или устава, изменение на капитала и промени на лицата, управляващи и представляващи приемащото дружество, ако такива са направени при преобразуването.
  (2) Съдът по седалището на всяко от преобразуващите се дружества вписва вливането или сливането и заличава дружеството въз основа на съдебното решение по
  21

  22
  ал. 1, след като му е изпратено служебно или му е представено от лицата, оправомощени да заявят вписването.
  (3) Съдът по седалището на всяко от преобразуващите се дружества изпраща служебно и заверен препис от партидата в търговския регистър на заличеното дружество на съда по седалището на приемащото или новоучреденото дружество.
  Вписване на разделяне и отделяне
  Чл. 263г. (1) Вписването на разделяне или отделяне се извършва от съда по седалището на преобразуващото се дружество не по-рано от 14 дни след заявяването. Съдът вписва едновременно и изменение на дружествения договор или устава, изменение на капитала и промени на лицата, управляващи и представляващи преобразуващо се или приемащо дружество, ако такива са направени при преобразуването. При разделяне преобразуващото се дружество се заличава.
  (2) Съдът по седалището на всяко от приемащите и/или новоучредените дружества вписва разделянето или отделянето, новото дружество, ако такова се учредява, както и останалите промени за съответното дружество въз основа на съдебното решение по ал. 1, след като му е изпратено служебно или му е представено от лицата, оправомощени да заявят вписването.
  (3) Съдът по седалището на преобразуващото се дружество изпраща служебно и заверен препис от партидата в търговския регистър на това дружество на съда по седалището на всяко приемащо или новоучредено дружество.
  Отказ за вписване на преобразуването
  Чл. 263д. Влязлото в сила решение, с което се отказва вписване на преобразуването, се изпраща служебно от съда по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 на съда по седалището на всяко от участващите в преобразуването дружества.
  Обнародване на преобразуването
  Чл. 263е. (1) Всеки съд по седалището на участващо в преобразуването дружество обнародва извършеното от него вписване.
  (2) Обявлението в “Държавен вестник” трябва да съдържа и уведомление на кредиторите за правата им във връзка с преобразуването.
  Дата на преобразуването
  Чл. 263ж. (1) Преобразуването има действие от деня на вписване на вливането или сливането от съда по седалището на приемащото или новоучреденото дружество, съответно от деня на вписване на разделянето или отделянето от съда по седалището на преобразуващото се дружество.
  (2) В договора или в плана за преобразуване може да се предвиди по-ранна дата, от която действията на преобразуващите се дружества се считат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите за целите на счетоводството. Тази дата не може да предхожда с повече от 6 месеца датата на договора или плана за преобразуване.
  Заключителен и встъпителен баланс
  Чл. 263з. (1) Всяко преобразуващо се дружество, което се прекратява, съставя заключителен баланс към датата на преобразуването. Екземпляр от заключителния баланс се предава на всяко от приемащите или новоучредените дружества.
  22

  23
  (2) Всяко новоучредено дружество съставя встъпителен баланс към датата на преобразуването на основата на балансовите стойности на получените чрез преобразуването активи и пасиви или на основата на справедливата им цена.
  (3) Когато в договора или в плана за преобразуване е предвидена по-ранна дата съгласно чл. 263ж, ал. 2, заключителни и встъпителни баланси се съставят към тази дата.
  Действие на преобразуването
  Чл. 263и. (1) С вписването на преобразуването по чл. 263в, ал. 1, съответно по чл. 263г, ал. 1, възникват новоучредените дружества и се прекратяват преобразуващите се дружества освен преобразуващото се дружество при отделяне.
  (2) С вписването на вливането или сливането правата и задълженията на преобразуващите се дружества преминават върху приемащото или новоучреденото дружество. Съдружниците и акционерите в преобразуващите се дружества стават съдружници или акционери в приемащото или в новоучреденото дружество.
  (3) С вписването на разделянето правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават върху всяко приемащо и/или новоучредено дружество съответно на разпределението, предвидено в договора или плана за преобразуване. Ако едно право не е разпределено, то преминава върху всички правоприемници пропорционално на припадащата им се според договора или плана за преобразуване чиста стойност на имуществото. Съдружниците и акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници или акционери в едно или повече от приемащите или новоучредените дружества според предвиденото в договора или плана за преобразуване.
  (4) С вписването на отделянето част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминава върху всяко приемащо и/или новоучредено дружество съответно на разпределението, предвидено в договора или плана за преобразуване. Съдружниците и акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници или акционери в едно или повече от приемащите или новоучредените дружества и/или запазват членството си в преобразуващото се дружество според предвиденото в договора или плана за преобразуване.
  (5) С вписването на отделяне на еднолично търговско дружество предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминава върху новоучреденото дружество. Преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество.
  (6) Когато в имуществото на преобразуващо се дружество има вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, съдебното решение по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 се вписва в съответния регистър. При разделяне и отделяне към съдебното решение се прилага и договорът или планът за преобразуване.
  (7) При разделяне и отделяне заварените висящи производства по. дела продължават в лицето на правоприемника на страната според предвиденото в договора или плана за преобразуване. Когато преобразуващото се дружество е ответник, съдът служебно привлича като страна всички дружества, които отговарят солидарно съгласно чл. 263л, ал. 1 и 2.
  (8) Разрешения, лицензни или концесии, притежавани от преобразуващо се дружество, когато то се прекратява, преминават върху приемащото или новоучреденото дружество при вливане и сливане, а при разделяне - върху
  23

  24
  определеното с договора или плана за преобразуване дружество, доколкото закон или актът за предоставяне не предвиждат друго.
  Защита на кредиторите при вливане и сливане
  Чл. 263к. (1) Приемащото или новоучреденото дружество управляват отделно преминалото върху тях имущество на всяко от преобразуващите се дружества за срок 6 месеца. Срокът тече отделно за всяко от преобразуващите се дружества от датата на обнародване на вливането или сливането от съда по неговото седалище.
  (2) В срока по ал. 1 всеки необезпечен кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.
  (3) Членовете на управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.
  Защита на кредиторите при разделяне и отделяне
  Чл. 263л. (1) За задълженията, възникнали до датата на преобразуването, отговарят солидарно всички участващи в преобразуването дружества освен прекратените. Отговорността на всяко дружество е до размера на получените от него права освен на дружеството, на което задължението е разпределено с договора или плана за преобразуване.
  (2) Ако при разделяне едно задължение не е разпределено, за него отговарят солидарно и неограничено всички приемащи и/или новоучредени дружества. Платеното на кредитора се понася от тях пропорционално на припадащата им се според договора или плана за преобразуване чиста стойност на имуществото.
  (3) В случаите на разделяне и отделяне, когато част от имуществото преминава върху едно или повече съществуващи дружества, за всяко от приемащите дружества се прилагат съответно и правилата за отделно управление по чл. 263к.
  (4) Когато при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяване размерът на капитала на преобразуващото се дружество е бил по-голям от общия размер на капитала на всички новоучредени дружества, кредиторите с вземания, възникнали преди датата на преобразуването, могат да поискат обезпечение до размера на разликата в капитала. Това важи и когато някое или всички новоучредени дружества са персонални.
  Неограничена отговорност при преобразуване
  Чл. 263м. (1) Неограничено отговорните съдружници в преобразуващите се дружества продължават да отговарят пред кредиторите за задължения, възникнали до датата на преобразуването.
  (2) Когато при преобразуване едно лице става неограничено отговорен съдружник в приемащо дружество, то не отговаря за задълженията на това дружество, възникнали до датата на преобразуването.
  Забрана за освобождаване от задължение за вноски
  Чл. 263н. (1) Съдружници или акционери в преобразуващо се или приемащо дружество не се освобождават от задължението за вноски, които не са изплатени изцяло.
  24

  25
  (2) След датата на преобразуването вноските се дължат към приемащото или новоучреденото дружество при вливане или сливане, а при разделяне и отделяне - съобразно предвиденото в договора или плана за преобразуване.
  Оспорване на преобразуването
  Чл. 263о. (1) Всеки съдружник или акционер в участващо в
  преобраз5щането дружество, както и всяко от участващите в преобразуването дружества може да предяви иск пред съда по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1, за да установи, че при преобразуването е допуснато някое от следните нарушения, независимо от това при кое от участващите в преобразуването дружества е нарушението:
  1. липсва договор, проект за договор, план за преобразуване или те са недействителни;
  2. не са спазени изискванията на чл. 262е, чл. 262ж, ал. 2, т. 1, 2 и 8 и ал. 3, чл. 262и, чл. 262к, чл. 262л, ал. 2 и 3, чл. 262м -262ф и чл. 262ц, ал. 1;
  3. решението за преобразуване противоречи на императивни разпоредби на закона или учредителния договор съответно на устава на дружеството.
  (2) Нееквивалентно съотношение на замяна не е основание за предявяване на иск по ал. 1. Срещу решението за преобразуване не може да се предяви иск по чл. 74.
  (3) Искът по ал. 1 се предявява най-късно до датата на преобразуването срещу всички участващи в преобразуването дружества освен новоучредените. Всеки съдружник или акционер може да встъпи в производството и да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.
  (4) Ако искът по ал. 1 е предявен от участващо в преобразуването дружество, от неограничено отговорен съдружник, от съдружници с повече от 1/10 от капитала или от акционери с повече от 20 на сто от акциите с право на глас, вписването на преобразуването се спира до приключване на производството по този иск.
  (5) В случаите извън ал. 4 предявяването на иск по ал. 1 не спира вписването на преобразуването. Съдът може да разпореди спиране на вписването, когато искът е подкрепен с писмени доказателства, и ако прецени, че тежестта на твърдяното нарушение надвишава неблагоприятните резултати от по-късното вписване на преобразуването с оглед интересите на участващите в преобразуването дружества и техните съдружници и акционери. Определението за спиране подлежи на обжалване по реда на чл. 315 от ГПК.
  (6) Искът по ал. 1 се разглежда по правилата на глава дванадесета “а” - “Бързо производство” от ГПК, като чл. 126д не се прилага.
  (7) Когато вписването е спряно въз основа на влязлото в сила решение, с което се уважава искът по ал. 1, съдът отказва вписване на преобразуването.
  (8) Ако искът по ал. 1 бъде уважен, след като преобразуването е вписано, предявилият иска съдружник или акционер има право на обезщетение за претърпените вреди. Член 498 от Гражданския процесуален кодекс не се прилага.
  Недействителност на новоучредено дружество
  Чл. 263п. (1) След датата на преобразуването може да се иска обявяване на недействителност на новоучреденото при преобразуването дружество, като се прилага съответно чл. 70. Искът може да бъде предявен само от съдружник или акционер, или от орган на новоучреденото дружество.
  25

  26
  (2) Съдружник или акционер може да иска обявяване на недействителност и когато общото събрание, на което е взето решението за преобразуване, не е свикано по установения в закона или предвиден в дружествения договор или устава ред и той не е присъствал.
  (3) Искът по ал. 1 не може да бъде предявяван от съдружник или акционер, който е участвал в производство по иск за оспорване на преобразуването и искът е бил отхвърлен.
  Иск за парично уравняване
  Чл. 263р. (1) Всеки съдружник или акционер в срок 3 месеца от датата на преобразуването може да предяви пред окръжния съд иск за парично уравняване, ако приетото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна не е еквивалентно.
  (2) Искът по ал. 1 се предявява срещу приемащото или новоучреденото дружество при вливане или сливане. При отделяне и разделяне искът се предявява срещу дружеството или дружествата, в което съдружникът или акционерът участва след преобразуването.
  Право на напускане
  Чл. 263с. (1) Съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер, чието правно положение се променя след преобразуването и който е гласувал против решението за преобразуване, може да напусне дружеството, в което е получил дялове или акции. Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до дружеството в срок 3 месеца от датата на преобразуването.
  (2) Напусналият съдружник има право да получи равностойността на притежавания преди преобразуването дружествен дял или акции съобразно предвиденото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна. Напусналият съдружник може да предяви иск за парично уравняване в срок 3 месеца от уведомлението по ал. 1.
  (3) Дяловете на напусналия съдружник се поемат от останалите съдружници, предлагат се на трето лице или е тях се намалява капиталът. Акциите на напусналия акционер се поемат от дружеството и за тях се прилагат правилата за придобиване на собствени акции освен чл. 187а, ал. 4.
  Особени правила при участие само на персонални дружества
  Чл. 263т. (1) Когато всички участващи в преобразуването дружества са персонални, чл. 262и-262н не се прилагат.
  (2) По искане на съдружник е право на управление в едно от участващите дружества окръжният съд по седалището му назначава проверител, който извършва проверка за всички участващи в преобразуването дружества. В този случай се прилагат съответно чл. 262л и 262м.
  Раздел III
  Преобразуване чрез промяна на правната форма
  Промяна на правната форма
  Чл. 264. (1) Търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество
  26

  27
  от друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.
  (2) Едновременно с промяната на правната форма не могат да се приемат нови съдружници или акционери.
  План за преобразуване
  Чл.264а. (1) При промяна на правната форма управителният орган или съдружниците с право на управление в персонално дружество съставят план за преобразуване в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
  (2) Планът за преобразуване трябва да съдържа най-малко следното:
  1. правната форма, фирмата и седалището на новоучреденото дружество;
  2. съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата;
  3. размера на паричните плащания, ако такива са предвидени съгласно чл. 2616, ал. 2, както и срок за изплащането им;
  4. описание на дяловете, акциите или членството, което всеки сдружник или акционер придобива в новоучреденото дружество, както и данни за съществуващи залози и запори;
  5. условията относно разпределението и предаването на акциите от новоучреденото дружество;
  6. правата, които получават акционерите с особени права и притежателите на ценни книжа, които не са акции.
  (3) Към плана за преобразуване се прилага и проект на нов дружествен договор или устав на новоучреденото дружество.
  Предоставяне на информация
  Чл. 264б. (1) Планът за преобразуване се представя в съда по седалището на дружеството. Ако преобразуващото се дружество е капиталово, представянето на плана се обнародва в “Държавен вестник” в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решение за преобразуване.
  (2) На разположение на съдружниците и акционерите се предоставят:
  1. планът за преобразуване заедно с проекта на нов дружествен договор или устав на новоучреденото дружество;
  2. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на плана за преобразуване, освен ако последният годишен счетоводен отчет се отнася за финансова година, приключила по-малко от 6 месеца преди тази дата;
  3. данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл.
  262ч.
  (3) Материалите по ал. 2 се предоставят в седалището и на адреса на капиталовите търговски дружества в срок 30 дни преди датата на общото събрание. При поискване копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник или акционер безплатно.
  (4) Срокът по ал. 3 може да не бъде спазен, ако всички съдружници или акционери са гласували за преобразуването.
  27

  28
  Проверка на преобразуването
  Чл. 264в. (1) Когато новоучреденото дружество е капиталово, планът за преобразуване се проверява от нарочен проверител, назначен от управителния орган или от съдружниците с право на управление.
  (2) Проверителят съставя доклад за проверката до съдружниците или акционерите. Докладът трябва да съдържа оценка дали предвиденото в плана съотношение на замяна е адекватно и разумно и да посочва данните по чл. 262м, ал. 2.
  (3) За проверителя се прилагат съответно правилата на чл. 262л, ал. 3 и 4 и чл. 262м, ал. 3.
  (4) Освен в случаите по ал. 1 проверка на преобразуването се извършва и по искане на съдружник или акционер или по решение на управителен или контролен орган на дружеството. Когато проверката е поискана от съдружник, акционер или от контролен орган, проверителят се назначава от окръжния съд по седалището на дружеството.
  Решение за преобразуване
  Чл. 264г. (1) Промяната на правната форма на дружеството се извършва с решение за преобразуване съгласно чл. 262п.
  (2) Когато при промяна на правната форма съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер става неограничено отговорен съдружник, се прилага чл. 262р.
  (3) С решението за преобразуване се одобрява или изменя планът за преобразуване. С това решение се приема и дружественР1ят договор и/или уставът на новоучреденото дружество и се избират органи, с което се считат изпълнени изискванията за форма на дружествения договор или устава.
  (4) За новоучреденото дружество се прилагат съответно правилата за конкретния вид търговско дружество.
  Капитал на новоучреденото дружество
  Чл. 264д. (1) Когато новоучреденото дружество е капиталово, размерът на капитала му не може да бъде по-голям от чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество. В този случай проверителят извършва проверка за спазването на това изискване.
  (2) Прилагат се съответно правилата на чл. 262ф, ал. 2 и 3.
  Допълнителни правила при акционерно и командитно дружество с акции
  Чл. 264е. (1) За притежателите на акции на приносител и на особени права, които не са акции в преобразуващото се дружество, се прилагат съответно чл. 262ш и чл. 262ц
  (2) За предаването на акции в новоучреденото дружество се прилага съответно чл. 262ч.
  Вписване
  Чл. 264ж. (1) Промяната на правната форма се вписва от съда по седалището на преобразуващото се дружество не по-рано от 14 дни след заявяването.
  (2) Заявлението за вписване се подава от управителния орган или от съдружник с право на управление в новоучреденото дружество и към него се прилагат;
  1. решението за преобразуване;
  28

  29
  2. съгласията по чл. 264г, ал. 2;
  3. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
  4. докладът на проверителя, ако е извършена проверка;
  5. списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучреденото дружество, както и видът на членството;
  6. декларация на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5.
  (3) Вписването се обнародва в “Държавен вестник”, когато преобразуващото се или новоучреденото дружество е капиталово.
  Действие на вписването
  Чл. 264з. (1) Промяната на правната форма има действие от вписването в търговския регистър.
  (2) С вписването на промяната на правната форма преобразуващото се дружество се прекратява и възниква новоучреденото. Правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество.
  (3) Съдружниците и акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници или акционери в новоучреденото.
  (4) Когато в имуществото на преобразуващото се дружество има вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, съдебното решение за вписване на промяната на правната форма се вписва в съответния регистър.
  (5) Разрешения, лицензни или концесии, притежавани от преобразуващото се дружество, преминават върху новоучреденото дружество, доколкото закон или актът за предоставяне не предвиждат друго.
  (6) Към датата на вписването се съставя заключителен и встъпителен баланс съгласно чл. 263з, ал. 1 и 2.
  Защита на кредиторите
  Чл. 264и. (1) Неограничено отговорните съдружници в преобразуващото се дружество продължават да отговарят пред кредиторите за задължения, възникнали преди промяната на правната форма. Когато едно лице става неограничено отговорен съдружник в новоучреденото дружество, то не отговаря за задълженията, възникнали до промяната на правната форма.
  (2) Съдружници или акционери в преобразуващо се дружество не се освобождават от задължението за вноски, които не са изплатени изцяло.
  (3) Когато преобразуващото се дружество е капиталово, а новоучреденото е персонално или дружество с по-малък размер на капитала, кредиторите с вземания, възникнали преди промяната на правната форма, могат да поискат обезпечение до размера на разликата в капитала.
  Оспорване на преобразуването
  Чл. 264к. (1) Всеки съдружник или акционер в преобразуващо се дружество може да предяви иск пред окръжния съд по седалището му, за да установи, че при промяната на правната форма е допуснато някое от следните нарушения:
  1. липсва план за преобразуване или планът е недействителен;
  29

  30
  2. не са спазени изискванията на чл. 264а, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2 и 6, чл. 264б-264д и чл. 262ц, ал. 1;
  3. решението за преобразуване противоречи на императивни разпоредби на закона или учредителния договор, съответно на устава на дружеството.
  (2) Нееквивалентно съотношение на замяна не е основание за предявяване на иск по ал. 1. Срещу решението за преобразуване не може да се предяви иск по чл. 74.
  (3) Искът по ал. 1 се предявява срещу преобразуващото се дружество най- късно до вписването на промяната на правната форма. Всеки съдружник или акционер може да встъпи в производството и да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.
  (4) Ако искът по ал. 1 е предявен от неограничено отговорен съдружник, от съдружници с повече от 1/10 от капитала или от акционери с повече от 20 на сто от акциите с право на глас, вписването на промяната на правната форма се спира до приключване на производството по този иск.
  (5) В случаите извън ал. 4 предявяването на иск по ал. 1 не спира вписването на промяната на правната форма. Съдът може да разпореди спиране на вписването, когато искът е подкрепен с писмени доказателства, и ако прецени, че тежестта на твърдяното нарушение надвишава неблагоприятните резултати от по- късното вписване на промяната на правната форма с оглед интересите на всички съдружници и акционери. Определението за спиране подлежи на обжалване по реда на чл. 315отГПК.
  (6) Искът по ал. 1 се разглежда по правилата на глава дванадесета “а” - “Бързо производство”, от ГПК, като чл. 126д не се прилага.
  (7) Когато вписването е спряно въз основа на влязлото в сила решение, с което се уважава искът по ал. 1, съдът отказва вписване на промяната на правната форма.
  (8) Ако искът по ал. 1 бъде уважен, след като промяната на правната форма е вписана, предявилият иска съдружник или акционер има право на обезщетение за претърпените вреди.
  Недействителност на новоучреденото дружество
  Чл. 264л. След вписване на промяната на правната форма съдружник, акционер или орган на новоучреденото дружество може да иска обявяване на недействителност. Прилага се съответно чл. 263п.
  Защита на съдружник и акционер
  Чл. 264м. (1) Всеки съдружник или акционер в срок 3 месеца след вписването на промяната на правната форма може да предяви пред окръжния съд иск за парично уравняване срещу дружеството, ако приетото в плана за преобразуване съотношение на замяна не е еквивалентно.
  (2) Съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер, чието правно положение се променя след промяната на правната форма и който е гласувал против решението за преобразуване, може да напусне новоучреденото дружество. Прилага се съответно чл. 263с.
  Промяна на правната форма на еднолично дружество
  Чл. 264н. (1) Когато се извършва промяна на правната форма на еднолично търговско дружество, план за преобразуване не се съставя и няма задължение за
  30

  31
  предоставяне на информация. Назначеният проверител извършва само проверка на капитала по чл. 264д.
  (2) Едноличният собственик на капитала няма правата по чл. 264к, 264л и 264м.
  Раздел IV
  Преобразуване чрез прехвърляне на имущество
  върху едноличния собственик
  Прехвърляне на имущество върху едноличния собственик
  Чл. 265. (1) Цялото имущество на еднолично търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да премине върху едноличния собственик, ако той е физическо лице и е вписан като едноличен търговец. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.
  (2) Преобразуване по ал. 1 не може да бъде извършено, ако дялове или акции в преобразуващото се дружество са заложени или запорирани.
  (3) Решението за преобразуване се взема от едноличния собственик в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
  Вписване
  Чл. 265а. (1) Прехвърлянето на имущество върху едноличния собственик се вписва от съда по седалището на преобразуващото се дружество, което се заличава.
  (2) Съдът по седалището на едноличния търговец вписва прехвърлянето на имуществото въз основа на съдебното решение по ал. 1, след като му е изпратено служебно или му е представено от едноличния търговец.
  (3) Съдът по ал. 1 изпраща служебно заверен препис и от партидата в търговския регистър на заличеното дружество на съда по седалището на едноличния търговец.
  (4) Вписването на прехвърляне на имущество върху едноличния собственик се обнародва от съда по седалището на преобразуващото се дружество и от съда по седалището на едноличния търговец. Обявлението в “Държавен вестник” трябва да съдържа и уведомление на кредиторите за правата им по чл. 265в.
  Действие
  Чл. 265б. (1) Прехвърлянето на имущество върху едноличния собственик има действие от деня на вписването му от съда по седалището на преобразуващото се дружество.
  (2) С вписването всички права и задължения на преобразуващото се дружество преминават върху едноличния търговец.
  (3) Когато в имуществото на преобразуващото се дружество има вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, съдебното решение за вписване на прехвърляне на имущество върху едноличния собственик се вписва в съответния регистър.
  (4) Разрешения, лицензни или концесии, притежавани от преобразуващото се дружество, преминават върху едноличния търговец, доколкото закон или актът за предоставяне не предвиждат друго.
  Защита на кредиторите
  31

  32
  Чл. 265в. (1) Едноличният търговец управлява отделно преминалото
  върху него имущество на преобразуващото се дружество за срок 6 месеца. Срокът тече отделно за кредиторите на преобразуващото се дружество и на едноличния търговец от датата на обнародването от съответния съд.
  (2) В срока по ал. 1 всеки необезпечен кредитор на преобразуващото се дружество и на едноличния търговец, чието вземане е възникнало преди вписването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.
  (3) До изтичането на срока на отделното управление едноличният търговец не може да иска заличаване от търговския регистър.”
  § 51. Член 270а се отменя.
  § 52. В чл. 274, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Тази разпоредба се прилага и при прекратяване на дружество с ограничена отговорност по чл. 155, т. 3, както и на акционерно дружество - по чл. 252, ал. 2, т. 6.”
  § 53. Член 608 се изменя така:
  “Неплатежоспособност
  Чл. 608. (1) Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност.
  (2) Обстоятелството, че един длъжник е платил или е в състояние да плати частично или изцяло претенциите на отделни кредитори, не означава само по себе си, че длъжникът е платежоспособен.
  (3) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията или не е изпълнил в 60-дневен срок от падежа парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение, установено с влязъл в сила акт.”
  § 54. Член 613а се изменя така:
  “Обжалване на определенията и решенията на окръжния съд
  Чл. 613а. (1) Постановените от окръжните съдилища решения и определения по чл. 630, ал.1 и ал. 2, 631, 632, 701, 705, ал. 2, 709, ал. 1, 710, 735, 744 и 755, ал. 2 подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд по правилата на глава XlXa от Гражданския процесуален кодекс.
  (2) Постановените от окръжните съдилища актове в производството по несъстоятелност, освен тези по предходната алинея, подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд по правилата на глава XVIII и XIX от Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Апелативният съд образува делото в деня на подаване на жалбата или най-късно на следващия работен ден и постановява акта си в 14-дневен срок от датата на заседанието, в което е приключило разглеждането, на делото.”
  § 55. Член 613б се отменя.
  § 56. В чл. 614 ал. 2 се изменя така:
  32

  33
  “(2) В имуществото на длъжника - едноличен търговец, се включват и една втора част от вещите, правата върху вещи и паричните влогове - съпружеска имуществена общност.
  § 57. В чл. 619 се създава ал. 4:
  “(4) В случаите, в които този закон предвижда призоваването да става чрез “Държавен вестник”, обнародването на поканата, съобщението или призовката трябва да се извърши най-късно 7 дни преди събранието, съответно заседанието.”
  § 58. В чл. 623 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  “(1) Името и адресът на назначения синдик или временен синдик, а в случаите по чл. 707, ал. 1 - на назначените членове на надзорния орган, се вписват в съответния съдебен регистър и се обнародват в “Държавен вестник”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Вписват се и се обнародват промените в обстоятелствата по
  ал. 1.”
  § 59. В чл. 625 след думите “както и” се добавя “от Агенцията за държавни
  вземания за .
  § 60. В чл. 630, ал. 2 след думата ’’синдика” се поставя запетая и се добавя ’’Агенцията за държавни вземания”, а накрая се добавя “или по-късно, но преди да е изтекъл срокът за предлагане на план по чл. 696”.
  § 61. Създава се чл. 631а:
  “Обезщетение
  Чл. 631а. (1) Когато с влязло в сила решение молбата на кредитор за откриване на производство по несъстоятелност бъде отхвърлена, длъжникът има право на обезщетение за имуществените и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица, ако кредиторът е действал умишлено или с груба небрежност.
  (2) Обезщетение се ДЪЛЖИ за всички вреди, които се пряка И непосредствена последица от увреждането. То може да бъде платимо еднократно или периодично.
  (3) Ако длъжникът е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.
  (4) Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.
  (5) Ако молбата за откриване на производство по несъстоятелност е подадена от няколко кредитори, отговорността им е солидарна.”
  § 62. В чл. 634г след думите “чл. 707, ал. 1” се добавя “и 2”.
  § 63. В чл. 637, ал. 1 след думите “граждански и търговски дела срещу длъжника” се добавя “с изключение на трудови спорове по парични вземания”.
  § 64. В чл. 641 думите “апелативния или на” се заличават.
  § 65. В чл. 655 се правят следните изменения и допълнения:
  33

  34
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Синдик може да бъде физическо или търговско дружество.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Лицата, които осъществяват правомощията на синдика - юридическо лице, трябва да отговарят на изискванията по ал. 3. Те се утвърждават поименно от съда по несъстоятелността.”
  3. Досегашните ал. 2, 3,4 и 5 стават съответно ал. 3,4, 5 и 6.
  4. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) точка 7 се изменя така:
  “7. да е издържал успешно изпит за придобиване на квалификация съгласно условия и ред, определени в наредбата по чл. 655а, ал. 1, и да бъде включен в утвърден съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката, министъра на финансите и обнародван в “Държавен вестник” списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици;”
  б) създава се т. 10:
  “10. да е декларирал писмено спазването на професионални етични правила за поведение.”
  § 66. Създава се чл. 655а:
  “Вноска за и професионална квалификация”
  Чл. 655а. (1) Синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за условията и реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.
  (2) Невнасянето в срок на вноските по ал. 1 е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7.
  (3) Министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката са длъжни да организират ежегодно курсове за квалификация на синдиците.”
  (4) Министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката и министъра на финансите приемат Наредба за професионалните етични правила за поведение на синдиците.
  § 67. В чл. 657 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите “ал. 2” се заменят с “ал. 3”.
  2. В ал. 1, т. 4 думите “2/3” се заменят с “повече от половината”.
  3. В ал. 3 думите “и 4” се заличават.
  4. В ал. 6 след думите “ал. 1” се добавя “т. 1,2,3, 5,6,7”.
  5. Създава се ал. 8:
  “(8) В случаите по чл. 657, ал. 1, т. 4 кредиторите са длъжни да посочат в искането си и избран от тях синдик.”
  §68. В чл. 658 се създава ал. 3:
  “(3) Всички органи в страната се задължават да оказват необходимото съдействие при изпълнение служебните задължения на синдика.”
  34

  35
  § 69. В чл. 659 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата “съда” се добавя “и комитета на кредиторите”.
  2. Създава се нова алинея 4:
  “Ал. 4. Министърът на правосъдието ежемесечно публикува бюлетин с
  информация за действащите синдици, тяхното текущо и окончателно
  възнаграждение и разходите за управление на дружеството.”
  § 70. В чл. 661, ал. 4 думите “Окончателното възнаграждение на синдика се определя в зависимост от следните обстоятелства” се заменят с “Окончателното възнаграждение на синдика може да се определи и при приемане на план за оздравяване, съответно при постигане на извънсъдебно споразумение между длъжника и кредиторите, като то е в зависимост от следните обстоятелства”.
  § 71. Създава се чл. 663а:
  “Застраховане
  Чл. 663а. Синдикът се застрахова за времето, през което е назначен за синдик по конкретното производство, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. Минималният размер на застрахователната сума се определят в наредбата по чл. 655а., ал. 1.”
  § 72. В чл. 672 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  “4. взема решение дали ще се приеме план за оздравяване.”
  2. В ал. 2 думите “ал. 2 “ се заменят с “ал. 3”.
  § 73. В чл. 673 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Съдът може да предостави право на глас и на кредитор по чл. 637, ал. 3, ако в подкрепа на вземането му са представени убедителни писмени доказателства, на кредитор с неприето вземане, който е предявил иск по чл. 694, както и на кредитор с прието вземане, срещу когото е предявен иск по чл. 694 за установяване несъществуване на вземането му.“
  § 74. В чл. 677, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  “5. определя размера на текущото възнаграждение на синдика, неговото изменение, както и размера на окончателното възнаграждение;”
  2. Точка 8 се изменя така:
  “8. определя ред и начин за осребряване имуществото на длъжника, начална цена, метод и условия за оценка на имуществото, избор на оценители и определяне на възнаграждението им.”
  §75. В чл. 681 се създава ал. 3:
  “(3) Комитетът на кредиторите може по своя инициатива или по искане на съда да дава становища относно продължаване дейността на предприятието на длъжника, възнаграждението на временния и служебния синдик, действията по осребряването, отговорността на синдика по чл. 663, ал. 1 и други случаи.”
  35

  36
  §76. Член 686 се изменя така:
  “Списък на предявените вземания
  Чл. 686. (1) В 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 685, ал. 1 синдикът съставя:
  1. списък на приетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването;
  2. списък на вземанията по чл. 687;
  3. списък на предявените и неприетите вземания, годишен счетоводен отчет за предходната календарна година и за последния месец преди датата на откриване на производството по несъстоятелност.
  (2) В 7-дневен срок от обнародване на съобщението всеки кредитор и длъжникът имат право да възразят писмено срещу предявено от друг кредитор вземане пред синдика.
  (3) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 синдикът съставя окончателен списък на кредиторите с приети вземания, включително вземанията по чл. 687, и списък на неприетите от него вземания и ги внася в съда заедно с всички възражения и становището си по всяко от тях.”
  § 77. В чл. 688 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Вземане, което е предявено след изтичането на срока по чл. 685, ал. 1, но не по-късно от два месеца, се вписва в списъка на предявените вземания и се приема по предвидения от закона ред. След изтичането на този срок вземания, възникнали до датата на откриване на производството по несъстоятелност, не могат да се предявяват.”
  § 78. Член 689 се изменя така:
  “Списък на приетите от синдика вземания
  Чл. 689. Синдикът прави обявление в “Държавен вестник” за съставянето на списъците и за счетоводните отчети незабавно след съставянето им и ги оставя на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда.”
  § 79. Член 690 се изменя така:
  “Оспорване на списъка
  Чл. 690. (1) Длъжникът или кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие до синдика срещу прието или неприето от синдика вземане в 7- дневен срок от обнародването на обявлението за представянето на списъците и отчета по чл. 686, ал. 1.
  (2) Синдикът е длъжен да представи пред съда становище по всяко постъпило възражение в 3-дневен срок от получаването му, но не по-късно от датата на провеждане на съдебното заседание за разглеждане на възраженията.”
  § 80. В чл. 692 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  36

  37
  “(1) Списъкът на приетите от синдика вземания, за които не са постъпили възражения по реда на чл. 690, ал. 1, се одобрява от съда в закрито заседание незабавно след изтичането на срока по чл. 690, ал. 1. Съдът се произнася с определение.
  (2) Съдът разглежда постъпилите възражения в открито заседание с призоваване на синдика, длъжника, кредитора, чието включване или невключване на вземане в списъка се оспорва, и направилия възражението кредитор. По възможност всички възражения се разглеждат в едно съдебно заседание.”
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Определенията по ал. 1 и 3 не подлежат на обжалване.”
  § 81. Член 694 се изменя така:
  “Чл. 694. (1) Кредитор или длъжникът, ако са направили възражение по чл. 690, ал. 1, може да предяви иск за установяване съществуването на неприето вземане или несъществуването на прието вземане в 7-дневен срок от датата на обнародване на определението на съда за одобряване на списъка по чл. 692, ал. 3. Искът се предявява пред съда по несъстоятелността.
  (2) При предявяване на установителен иск не се внася предварително държавна такса. Ако искът бъде отхвърлен, разноските са за сметка на ищеца.”
  § 82. В чл. 700 се създават ал. 5 и 6:
  “(5) С плана за оздравяване може да се предвиди назначаване на надзорен орган за осъществяване на контрол върху дейността на длъжника за срока на действие на оздравителния план или за по-кратък срок.
  (6) Когато планът за оздравяване предвижда превръщане на вземания в част от капитала, към плана се прилага списък с имената на кредиторите, изразили съгласие да запишат дялове, съответно акции, пълно описание на непаричните вноски - вземания, паричната им оценка по чл. 72, ал. 2, основанията на правата на вносителя, както и броя, вида и номиналната стойност на дяловете, съответно акциите, които се придобиват. В тези случаи не се прилага чл. 72, ал. 5. Ако имуществото на дружеството не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения, превръщането на вземането в част от капитала се извършва по номиналната стойност на дяловете, съответно акциите. Ако имуществото на дружеството е достатъчно, за да покрие паричните му задължения, превръщането на вземането в част от капитала се извършва по балансовата стойност на дяловете, съответно на акциите. Когато планът за оздравяване предвижда превръщане на вземане в дял от капитала, решението за утвърждаване на оздравителния план има сила на решение на общото събрание на акционерите, съответно на съдружниците, за увеличаване на капитала чрез непарични вноски.”
  § 83. Създава се чл. 700а:
  “ Надзорен орган
  Чл. 700а. (1) Надзорният орган по чл. 700, ал. 5 може да бъде едноличен или колективен.
  (2) Колективният надзорен орган се състои от 3 до 7 души, в това число председател и заместник-председател.
  (3) Председателят свиква заседанията на надзорния орган по свой почин, както и по искане на членовете на надзорния орган или на длъжника.
  37

  38
  (4) Редът за свикване на колективния надзорен орган, кворумът и начинът за приемане на решения се уреждат в плана за оздравяване.
  (5) Длъжникът представя пред надзорния орган доклад за дейността си и за предприетите действия по изпълнение на плана за оздравяване най-малко веднъж на 3 месеца.
  (6) Длъжникът уведомява незабавно надзорния орган за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за изпълнението на плана за оздравяване.
  (7) Надзорният орган има право по всяко време да поиска от длъжника да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дейността на длъжника и изпълнението на плана за оздравяване.
  (8) Органите на длъжника само след предварителното съгласие на надзорния орган могат да вземат решения за:
  1. преобразуване на длъжника;
  2. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от
  тях;
  3. сделки с имущество извън обичайните действия и сделки, свързани с упражняването на търговската дейност на длъжника;
  4. съществена промяна на дейността на длъжника;
  5. съществени организационни промени;
  6. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за изпълнението на плана за оздравяване или прекратяване на такова сътрудничество;
  7. създаване или закриване на клон.
  (9) Обстоятелствата по ал. 8 се вписват в търговския регистър.
  (10) Възражения, че действията са извършени в нарушение на ал. 9, не могат да се противопоставят на трети лица.”
  § 84. В чл. 703 се създава ал. 7;
  “(7) Събранието на кредиторите може да вземе решение за назначаване на надзорен орган по чл. 700а и в случаите, в които това не е предвидено в плана за оздравяване на предприятието.”
  § 85. В чл. 707 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “и назначава надзорния орган, предложен в плана или избран от събранието на кредиторите”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) По искане на кредитор, на надзорния орган или на длъжника с решението за утвърждаване на плана или по-късно с цел запазване на имуществото и осигуряване изпълнението на плана съдът може:
  1. да определи имущество, с което длъжникът да се разпорежда само с предварителното разрешение на надзорния орган, а когато няма такъв - на съда;
  2. да замени един или повече членове на надзорния орган с други лица.”
  § 86. В чл. 709 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Ако длъжникът не изпълнява задълженията си по плана или по чл. 700а, ал. 5, 6, 7 и 8, кредиторите, чиито вземания са преобразувани с плана и представляват не по-малко от 15 на сто от общия размер на вземанията, или надзорният орган по чл. 700а могат да поискат възобновяване на производството по
  38

  39
  несъстоятелност, без да се доказва нова неплатежоспособност, съответно
  свръхзадълженост.”
  § 87. В чл. 716 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Продажбата на имуществените права от масата на несъстоятелността се извършва от синдика след разрешение на съда.”
  § 88. Член 717 се изменя така:
  “Продажба на вещи и имуществени права
  Чл. 717. (1) Вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения в тази глава ред и съобразно решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8, освен в случаите по чл. 677, ал. 4.
  (2) По предложение на синдика и съобразно решението на събранието на кредиторите съдът по несъстоятелността разрешава продажба на вещите и имуществените права като цяло, на обособени части или отделни имуществени права. Съдът е длъжен да се произнесе по предложението на синдика в деня на постъпването му в съда или най-късно на следващия работен ден.”
  § 89. Създават се чл. 717а-717н:
  “Обявление за продажба
  Чл. 717а. (1) Синдикът изготвя обявление за продажбата, в което посочва реда и начина на продажба, определен от събранието на кредиторите, мястото и деня, в който ще се извърши продажбата, и оценката на имуществото, което ще се продава.
  (2) Синдикът поставя обявлението по ал. 1 на видно място в сградата на общината по седалището на длъжника и в сградата по адреса на управление на длъжника в срок 15 до 30 дни преди посочения в обявлението ден и съставя протокол за това. Синдикът обнародва обявлението за продажба в специализираната притурка на “Държавен вестник” и го посочва в бюлетина на Министерството на икономиката в срок 15 дни преди посочения в обявлението ден за продажба.
  Място на извършване на продажбата
  Чл. 717б. Продажбата се извършва по адреса на управление на длъжника в деня, посочен в обявлението.
  Ред за извършване на продажбата
  Чл. 717в. (1) Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика и по адреса на управление на длъжника и са на разположение на всеки заинтересуван.
  (2) За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху оценката.
  (3) Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деня на продажбата до края на работното време при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър.
  (4) Веднага след приключването на работното време синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за
  39

  40
  което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имущественото право се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокола, който се подписва от него и от явилите се наддавачи,
  (5) Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, както и предложения за цена под 75 на сто от оценката, ако има такива, са недействителни.
  Ограничение за участие в продажбата
  Чл. 717г. (1) Длъжникът, неговият законен представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от ЗЗД, нямат право да участват в наддаването.
  (2) Когато имущественото право е купено от лице, което е нямало право да наддава, продажбата е недействителна.
  (3) В случая по ал. 2 внесените от купувача пари се задържат за удовлетворяване вземанр1ята на кредиторите.
  Плащане на цената
  Чл. 717д. Купувачът трябва в срок 5 дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.
  Последващи купувачи
  Чл. 717е. Ако в срока по чл. 717д цената не бъде внесена:
  1. внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите;
  2. синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка; ако този наддавач се съгласи, той се обявява за купувач; ако не се съгласи или ако не внесе цената в 5-дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът предлага имота на следващия по реда на предложените цени наддавач и постъпва така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена най- малко 75 на сто от оценката, ако такава е определена от събранието на кредиторите; наддавачът, който се е съгласил да купи имуществото и не внесе в срок предложената цена, отговаря съобразно т. 1.
  Провеждане на нов търг
  Чл. 717ж. Ако не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения, или купувачът не е внесъл цената, в 7-дневен срок се провежда нов търг с явно наддаване с начална цена 1 лев след ново обявяване по реда на чл. 717а, ал. 2.
  Възлагане
  Чл. 717з. (1) Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът с постановление му възлага имота в деня, следващ деня на плащането. Плащането на цената покрива неспазването на изискванията за представяне на задатък.
  40

  41
  (2) От датата на издаване на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имущественото право. Правата, които трети лица са придобили върху имущественото право, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на кредиторите.
  (3) Ако възлагането не бъде обжалвано, действителността на продажбата може да се оспорва по исков ред само при нарушаване на чл. 717г и при невнасяне на цената. В последния случай купувачът може да отклони уважаването на иска, ако внесе дължимата сума заедно с лихвите от деня на обявяването му за купувач.
  Отменяне на възлагането
  Чл. 717и. Ако постановлението за възлагането бъде отменено или ако продажбата бъде обявена за недействителна съгласно чл. 717г, новата продан се извършва след ново обявяване.
  Придобиване и оспорване на собствеността
  Чл. 717к. (1) Купувачът на движими вещи става техен собственик, независимо от това дали са принадлежали на длъжника.
  (2) Предишният собственик има право да получи цената, ако тя не е изплатена, а ако тя е била изплатена, той има право да иска от кредиторите и от длъжника това, което те са получили по разпределението.
  Въвод и преминаване на риска
  Чл. 717л. (1) Купувачът се въвежда във владение на имущественото право от синдика въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане, както и на удостоверение за платените такси за прехвърляне на имота и за извършеното вписване на същото постановление.
  (2) Рискът от погиване на имущественото право, както и разноските по опазването му до въвода във владение на купувача са за сметка на масата на несъстоятелността.
  (3) Въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имущественото право. Това лице може да се брани само с иск за собственост.
  Продажба при съсобственост
  Чл. 717м. (1) Когато изпълнението бъде насочено върху имуществено право, което е съсобствено, за дълг на някой от съсобствениците, имущественото право се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника.
  (2) Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено.
  Продажба на ипотекиран имот
  Чл. 717н. При продажба на ипотекиран имот, която се извършва не по вземането на ипотекарния кредитор, синдикът му изпраща съобщение за насрочването на продажбата.”
  § 90. В чл. 722, ал. 1, т. 4 думите “до една година” се заличават.
  41

  42
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 91. Промяна на седалище на търговец и откриване на клон, заявени за вписване до влизането в сила на този закон, се вписват по досегашния ред.
  § 92. Прехвърляне на предприятие, извършено до влизането в сила на този закон, се вписва по досегашния ред.
  § 93. За заварените търговски дружества срокът по чл. 70, ал. 2 започва да тече от влизането в сила на този закон.
  § 94. Исковете по чл. 70 и по 74 срещу решения за преобразуване, заведени до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
  § 95. Преобразуванията на търговски дружества, заявени за вписване до влизането в сила на този закон, се вписват по досегашния ред и имат действие съгласно досегашните разпоредби.
  § 96. Правата на кредитори във връзка с преобразувания, вписани до влизането в сила на този закон, се запазват.
  § 97. (1) В срок 3 месеца след влизането в сила на закона министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономика и министъра на финансите издават наредбите по чл. 655а.
  (2) До издаването на наредбата по чл. 655а, ал.1 и провеждането на изпита по чл. 655, ал. 7 синдиците се назначават по досегашния ред.
  (3) В едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 се организира и провежда изпит за придобиване на квалификация за синдик по реда на наредбата по чл. 655а, ал. 1.
  (4) Лицата издържали успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик се включват в списък, който се обнародва в Държавен вестник.
  (5) Лице, което е назначено за синдик или за временен синдик по заварено производство по несъстоятелност се освобождава незабавно от съда, ако не е включено в обнародвания в Държавен вестник списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.
  § 98. Заварените при влизане в сила на закона неприключили производства по несъстоятелност продължават по реда на този закон. Подадените въззивни жалби срещу актовете по чл. 613а, ал. 1 се разглеждат по досегашния ред.
  42

  43
  § 99. В чл. 21 от Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1997 г. и бр. 42 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) При преобразуване на залогодателя чрез разделяне и отделяне и чрез промяна на правната форма залогът на търговско предприятие следва и търговските предприятия на всички новоучредени дружества.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) При преобразуване на залогодателя чрез вливане, сливане, разделяне чрез придобиване, отделяне чрез придобиване и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик залогът на търговско предприятие преминава само върху съвкупността, която е принадлежала на залогодателя. В срока на отделното управление заложният кредитор може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено в едномесечен срок, кредиторът може да продаде съвкупността, принадлежала на залогодателя, като търговско предприятие по реда на този закон. С изтичането на срока на отделното управление залогът се погасява.”
  3. Създава се ал. 6:
  “(6) Едновременно с вписването на преобразуването съдът по седалището на всяко участващо в преобразуването дружество, както и по седалището на едноличния търговец при прехвърляне на имущество върху едноличен собственик вписва и преминаването на залога на търговско предприятие върху съответния правоприемник.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  § 100. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г. и бр. 28 и 61 от 2002 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 122:
  а) в ал. 1 думите “новообразуваното дружество или дружества, както и приемащото дружество при вливане” се заменят с “новоучредените и/или приемащите дружества”;
  б) алинея 2 се отменя;
  в) в ал. 3 думите “новообразуваното дружество или дружества, както и приемащото дружество при вливане,” се заменят с “новоучредените и/или приемащите дружества”;
  г) алинея 4 се изменя така:
  “(4) При преобразуване по ал. 1 съобщение за представянето на документите по чл. 262к от Търговския закон се публикува от всяко от преобразуващите се и приемащите дружества и в един централен ежедневник.”
  д) алинеи 5-8 се отменят.
  2. Членове 123-126 се отменят.
  § 101. В Закона за "Държавен вестник" (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 123 от 1997 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г. и бр. 97 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1.ВЧЛ.6:
  а) досегашният текст става ал. 1.
  б) създава се ал. 2:
  43

  44
  “(2) Към “Държавен вестник” всяка седмица се издава специализирана притурка, в която се обнародват покани, съобщения или други обявления, свързани с производства по несъстоятелност.”
  2. В чл. 9, ал. 2 след думите “неофициалния раздел” се добавя “и в специализираната притурка по чл. 6, ал. 2”.
  3. В чл. 10, ал. 1 след думите “неофициалния раздел” се поставя запетая и се добавя “както и в специализираната притурка по чл. 6, ал. 2”.
  4. В чл. 11 се създава т. 3:
  “3. известията в специализираната притурка — в 7-дневен срок от постъпването им.”
  § 102. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12,26,37,44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г.,бр. 25 от 2001 г. и бр. 105 от 2002 г.).
  1. в чл. 126а, ал. 1 се добавя нова буква “р” със следната редакция
  “р) искове по чл. 263о и 264к от Търговския закон”
  2. в чл 218а се създава буква “г”:
  “г) решенията и определенията на окръжните съдилища в производството по несъстоятелност, когато отделен закон предвижда това.”
  Форма за търсене
  Ключова дума