Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
17/06/2003 второ гласуване

  Доклад
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за уреждане на някои права на лицата, които са били президенти на Република България, № 302-01-8, внесен от Министерския съвет.
  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за уреждане на някои права на лицата, които са били президенти на Република България, № 302-01-8, внесен от Министерския съвет.
  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  за уреждане на някои права на лицата, които са били президенти на
  Република България
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  Наименованието на закона се изменя така:
  "Закон за уреждане на някои права на Президента на Република България".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЗАКОНА СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  "Закон за някои права на лицата, които са били президенти на Република
  България"

  Чл. 1. Със закона се уреждат някои права на лицата, които са били президенти на Република България, след изтичането на мандата им или след предсрочното прекратяване на пълномощията им по чл. 97, ал. 1, т. 1 или 2 от Конституцията на Република България.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  Чл. 1 се изменя така:
  *‘Чл. 1. Този закон урежда някои права на президента на Република България по време и след края на неговия мандат”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ ЗА ЧЛ. 1:
  Чл. 1. Този закон урежда някои права на лице, което е било президент на Република България, след изтичане на мандата или след предсрочното прекратяване на пълномощията му по чл. 97, ал. 1, т. 1 или 2 от Конституцията на Република България.
  Чл. 2. (1) Лицата по чл. 1 имат право на персонално държавно месечно възнаграждение в размер 75 на сто от основното месечно възнаграждение на действащия Президент на Република България за съответния месец, което при наличие на определените в този закон условия се изплаща пожизнено.
  (2) Средствата за възнаграждението по ал. 1 се осигуряват от републиканския бюджет и се изплащат от бюджета на Администрацията на Президента на Република България.
  (3) Възнаграждението по ал. 1 се облага авансово месечно и окончателно годишно с данък по Закона за облагане доходите на физическите лица.
  (4) Върху възнаграждението по ал. 1 се правят вноски за задължителното здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет, освен ако лицето е осигурено за това на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход.
  (5) Възнаграждението по ал. 1 не се взема предвид при пенсиониране и върху него не се правят осигурителни вноски за задължителното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  (6) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща по избор на лицето лично или по посочена от него банкова сметка.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЕТКО ГАНЧЕВ:
  В чл. 2, ал. 1 думите “75 на сто” да се заменят с “50 на сто”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  Чл. 2 се изменя така:
  “Чл. 2. (1) Президентът на Република България получава основно месечно възнаграждение, което се равнява на удвоеното основно месечно възнаграждение на народен представител.
  (2)Вицепрезидентът получава основно месечно възнаграждение в размер на 70 на сто от възнаграждението на президента”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ ЗА ЧЛ. 2:
  Чл. 2. (1) Лицето по чл. 1 има право на пожизнено месечно възнаграждение в размер 60 на сто от основното месечно възнаграждение на президента на Република България за съответния месец.
  (2) Възнаграждението по ал. 1 се облага авансово месечно и окончателно годишно с данък по Закона за облагане доходите на физическите лица.
  (3) Върху възнаграждението по ал. 1 се правят вноски за задължителното здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет, освен ако лицето е осигурено за това на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход.
  (4) Възнаграждението по ал. 1 не се взема предвид при пенсиониране и върху него не се правят осигурителни вноски за задължителното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  Създава се нов чл. 3 със следното съдържание:
  ”Чл. 3.(1) След края на своя мандат Президентът на Република България има право на персонална пенсия за особени заслуги в размер 75 на сто от основното месечно възнаграждение на действащия Президент за съответния месец, която се изплаща пожизнено при наличие на определените в този закон условия.
  (2) Средствата за възнаграждението по ал.1 се осигуряват от Републиканския бюджет и се изплащат от бюджета на администрацията на Президента на Република България.
  (3) Персоналната пенсия за особени заслуги на Президента на Република България не може да се получава едновременно с друг вид пенсия.
  (4) Краят на мандата е неговото изтичане или предсрочно прекратяване на пълномощията на Президента по чл. 97, ал.1, т. 1 и 2 от Конституцията на Република България".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  Чл. 3. (1) Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 не се изплаща за периода, в който лицето е избрано за президент, вицепрезидент, народен представител или кмет, както и когато заема държавна или общинска служба.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват е декларация, която се подава в Администрацията на Президента на Република България в срок 7 дни от възникването им.
  (3) Изплащането на възнаграждението по чл. 2, ал. 1 се преустановява от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по ал. 1.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  В чл. 3, който става чл. 4 се правят следните изменения:
  В ЧЛ.З, ал. 1 думата “Възнаграждението’* се заменя с "Персоналната пенсия за особени заслуги".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА ЧЛ. 3 ДА СТАНЕ ЧЛ. 7 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  Чл.7. (1) Когато лицето по чл. 1 бъде избрано за президент, вицепрезидент, народен представител, конституционен съдия, назначено за съдия, прокурор, следовател или назначено по служебно или трудово правоотношение, не може да се ползва от правата по този закон.
  (2) При отпадане на основанието по ал. 1 правата по този закон се възстановяват.
  Чл. 4. (1) Лицата по чл. 1 имат право на лична охрана и специализиран транспорт, осигурени от Националната служба за охрана при Президента на Република България, за срок до една година след изтичането на мандата им или след предсрочното прекратяване на пълномощията им по чл. 97, ал. 1, т. 1 или 2 от Конституцията на Република България.
  (2) След изтичането на срока по ал. 1 лицата по чл. 1 имат право на специализиран транспорт, осигурен от Националната служба за охрана при Президента на Република България.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  В ЧЛ.4, който става чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ЧЛ.4, ал.1 думата "изтичането" се заменя с "края";
  2. Алинея 2 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНПИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА ЧЛ. 4. КОЙТО СТАВА ЧЛ. 3 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  Чл. 3. (1) Лицето по чл. 1 има право на лична охрана и специализиран транспорт, осигурени от Националната служба за охрана при президента на Република България, за срок до една година след изтичането на мандата му или след предсрочното прекратяване на пълномощията му по чл. 97, ал. 1, т. 1 или 2 от Конституцията на Република България.
  (2) След изтичането на срока по ал. 1 лицето по чл. 1 има право на специализиран транспорт, осигурен от Националната служба за охрана при президента на Република България.
  Чл. 5. (1) На лицата по чл. 1 се учредява по тяхно искане безсрочно право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот - частна държавна собственост, до 200 кв. м в посочен от тях областен град за извършване на обществена дейност.
  (2) Правото на ползване по ал. 1 се учредява по реда на Закона за държавната собственост.
  (3) За периода, в който лицата по чл. 1 заемат длъжности от посочените в чл. 3, ал. 1, правото на ползване по ал. 1 се прекратява.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЕТКО ГАНЧЕВ:
  В чл. 5, ал. 1 думата “безсрочно” да се замени с “пожизнено”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  Чл.5, който става чл. 6 се изменя така:
  “Чл. 6. На лицата по чл. 3, ал.1 се предоставя по тяхно искане месечна сума за представителни разходи в размерите отпускани на народните представители за извършване на обществена дейност".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА ЧЛ. 5, КОЙТО СТАВА ЧЛ. 4 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  Чл. 4. (1) На лицето по чл. 1 се учредява по негово искане безсрочно право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот - частна държавна собственост - до 200 кв. м в посочен от него областен град за извършване на обществена дейност.
  (2) Правото на ползване по ал. 1 се учредява по реда на Закона за държавната собственост.
  Чл. 6. (1) За осъществяването на дейността на лицата по чл. 1 в бюджета на Администрацията на действащия президент ежегодно целево се осигуряват необходимите финансови средства:
  1. за изплащане на възнаграждението и здравно-осигурителните вноски
  по чл. 2;
  2. за функционирането на техния офис в размер до 50 хил. лв.;
  3. за осигуряване на трудовото възнаграждение и осигурителните вноски на един сътрудник.
  (2) Сътрудникът по ал. 1, т. 3 се определя по предложение на лицата по чл. 1, а трудовият договор с него се сключва, изменя и прекратява от главния секретар на Администрацията на президента, като основното му месечно възнаграждение се определя не по-високо от 30 на сто от възнаграждението по чл. 2, ал. 1.
  (3) За осъществяване дейността на лицата по чл. 1 се осигуряват еднократно и средства за закупуване на техническо офис оборудване в размер до 20 хил. лв., което се предоставя по опис с двустранно подписан протокол.
  (4) Преустановяване на финансирането по ал. 1 се извършва в срока по чл. 3, ал. 3, а движимото имущество по ал. 3 се връща в същия срок по начина, по който е предоставено.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  Член 6 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЕТКО ГАНЧЕВ:
  В чл. 6, ал. 1, т. 2 думите “50 хил.” да се заменят с “30 хил.”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА ЧЛ. 6, КОЙТО СТАВА ЧЛ. 5 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКПИЯ:
  Чл. 5. (1) За осъществяването на дейността на лицето по чл. 1 в бюджета на администрацията на президента на Република България ежегодно целево се осигуряват необходимите финансови средства:
  1. за изплащане на възнаграждението и здравно-осигурителните вноски по чл. 2;
  2. за функционирането на неговия офис в размер до 30 хил. лв.;
  3. за осигуряване на трудовото възнаграждение и осигурителните вноски на един сътрудник.
  (2) Сътрудникът по ал. 1, т. 3 се определя по предложение на лицето по чл. 1, а трудовият договор с него се сключва, изменя и прекратява от главния секретар на администрацията на президента на Република България, като основното му месечно възнаграждение се определя не по-високо от 30 на сто от възнаграждението по чл. 2, ал. 1.
  (3) За осъществяване дейността на лицето по чл. 1 се осигуряват еднократно и средства за закупуване на техническо офис оборудване в размер до 20 хил. лв., което се предоставя по опис с двустранно подписан протокол.
  Чл. 7. (1) Лицата по чл. 1, както и членовете на техните семейства до 18- годишна възраст, а ако са учащи се и несемейни - до 26-годишна възраст, ползват медицинско обслужване, почивни и лечебно- възстановителни бази при условията и по реда, определени за служителите в Администрацията на Президента на Република България.
  (2) Лицата по чл. 1 и членовете на техните семейства до 18-годишна възраст, а ако са учащи се и несемейни - до 26-годишна възраст, имат право на дипломатически паспорти.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  Член 7 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЕТКО ГАНЧЕВ:
  В чл. 7, ал. 2 цифрата “26-” да се замени с “25-”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА ЧЛ. 7, КОЙТО СТАВА ЧЛ. 6 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  Чл. 6. Лицето по чл. 1, неговият съпруг(а) и деца до 18-годишна възраст ползват медицинско обслужване, почивни и лечебно-възстановителни бази при условията и по реда, определени за служителите в администрацията на президента на Република България.
  Чл. 8 (1) Средствата за възнаграждението и за здравноосигурителните вноски по чл. 2, ал. 1 и 4, както и за съответната друга издръжка се осигуряват ежегодно в отделна дейност по бюджета на Администрацията на Президента на Република България.
  (2) Средствата по ал. 1 не могат да се ползват за други цели освен за тези, за които са предназначени.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  Член 8 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА ЧЛ. 8 ДА ОТПАДНЕ, КАТО СЕ ВКЛЮЧВА В СЪДЪРЖАНИЕТО НА § 1 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЧЛ. 8 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  Чл. 8. Лицето по чл. 1 загубва правата си по този закон с влизане в сила на присъда, с която му е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление.
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. (1) Президентът на Република България получава основно месечно възнаграждение, което е в удвоен размер на основното месечно възнаграждение на народен представител.
  (2) Вицепрезидентът получава основно месечно възнаграждение в размер 70 на сто от възнаграждението по ал. 1.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  Параграф 1 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 1 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  §1. (1) Финансовите средства по изпълнението на закона се осигуряват ежегодно от републиканския бюджет и се изплащат от бюджета на администрацията на президента на Република България.
  (2) Средствата по ал.1 не могат да се ползват за други цели.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА, БОРИСЛАВ КИТОВ, ЕЛИАНА МАСЕВА И ИВАН Н.ИВАНОВ:
  Параграф 2 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНПИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 2 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 2. Законът влиза в сила от 1 юли 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума