Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
08/04/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  държавната собственост, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  държавната собственост, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет
  На редовно заседание, проведено на 3.04.2003 г., Комисията по правни въпроси
  обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост,
  № 302-01-18, внесен от Министерски съвет
  На заседанието присъстваха г-жа Петя Гегова, зам.-министър на регионалното
  развитие и благоустройството, г-жа Галина Маринска, директор на дирекция “Правна”
  на Министерски съвет и г-жа Красимира Стоянова, директор на дирекция “Правна” на
  Министерство на транспорта и съобщенията.
  Госпожа Гегова представи законопроекта от името на вносителя Министерския
  съвет. Предлаганият законопроект цели да се създадат възможности за усвояване на
  средства от Европейските фондове, международни финансови институции и частни
  инвеститори за големи и от стратегическо значение за страната проекти. Предложени са
  промени в глава трета от Закона за държавната собственост “Принудително
  отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди”. Промените се
  налагат от необходимостта за ускоряване на процедурите за извършване на
  принудително отчуждаване на имоти - частна собственост с оглед своевременната
  реализация на проекти и усвояването на средства при изграждането на големи
  инфраструктурни обекти, финансирани със средства от предприсъединителните
  фондове на Европейския съюз, както и от други програми и проекти. Законопроектът
  предвижда държавната нужда да се установява с влязъл в сила подробен устройствен
  план, който от своя страна е основание за отчуждаване на частни имоти. Предлага се
  промяна в сега съществуващата процедура - отпадане на възможността за водене на
  преговори за покупко-продажба, замяна или договаряне размера на обезщетението.
  Предвижда се обезщетението да се определя по пазарна оценка и да бъде само парично,
  а отчуждаването да се извършва със заповед на областния управител. При несъгласие с
  размера на обезщетението, собствениците могат да защитят правата си по съдебен ред,
  като съдът се произнася в бързо производство.
  В дискусията взеха участие народните представители Йордан Соколов, Марина
  Дикова, Константин Пенчев, Михаил Миков, Стоян Кушлев, както и Галина Маринска
  и Красимира Стоянова, представители на вносителя.
  Към законопроекта бяха отправени следните бележки и препоръки:
  1


  1. Да бъде предвидено изрично, че отчуждаването се извършва за изграждане на
  държавни инфраструктурни проекти или държавната нужда, за която се извършва
  отчуждаването, да бъде дефинирана конкретно.
  2. Отчуждените имоти да бъдат винаги публична държавна, а не частна
  държавна собственост.
  3. Обезщетението да може да бъде и имотно, а не само парично.
  4. Да не бъдат премахвани законовите критерии за определяне равностойността
  на паричното обезщетение.
  5. При обжалване на заповедта на областния управител за отчуждаване, съдът да
  може да преценява дали съответната държавна нужда може да бъде задоволена по друг
  начин, различен от отчуждаването.
  6. Да се предвиди изменение в Закона за Върховния административен съд, с
  което да се предвиди обжалването на заповедта на областния управител за отчуждаване
  да е подсъдно на съответния окръжен съд.
  7. Отчуждаването да се извършва с акт на Министерския съвет, а не на
  областния управител.
  8. Да отпадне възможността за участие на инвеститора в процеса по обжалване
  на заповедта на областния управител за отчуждаване.
  9. Подаването на жалба срещу заповедта на областния управител за
  отчуждаване, да не спира нейното изпълнение.
  10. Инвеститорът на обекта да може да получава разрешение за строеж, дори и
  заповедта за отчуждаването на имота да не е влязла в сила.
  По точки 2, 3,4, 5, 9 и 10 бяха отправени противоположни предложения.
  След проведеното гласуване Комисията реши с 9 гласа “за”, 4 гласа “против и
  4 гласа “въздържали се” да предложи на народните представители да приемат на първо
  гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната
  собственост, № 302-01-18, внесен от Министерския съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума