Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
25/03/2003 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския
  процесуален кодекс, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет и № 254-01-75, внесен
  от Йордан Нихризов.
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския
  процесуален кодекс, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет и № 254-01-75, внесен
  от Йордан Нихризов.
  На редовно заседание, проведено на 20.03.2003 г„ Комисията по правни въпроси
  обсъди Законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския процесуален
  кодекс, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет и № 254-01-75, внесен от Йордан
  Нихризов.
  На заседанието присъства г-жа Даниела Белчина от Министерство на
  правосъдието. От името на вносителя - Министерски съвет г-жа Белчина изложи
  основните положения на внесения законопроект. Законопроектът за изменение и
  допълнение на Гражданския процесуален кодекс предвижда синхронизиране на
  българското законодателство с Европейската конвенция за признаване и изпълнение на
  решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на
  родителски права от 1980 г. /Люксембургска конвенция/ и с Хагската конвенция за
  гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. Въвеждат се
  специални правила за признаване и допускане изпълнение на решения за упражняване
  на родителски права и възстановяване упражняването на такива права при
  неправомерно прехвърляне на дете. Определя се Софийският градски съд за
  компетентен съд по тези въпроси, а Министерството на правосъдието за централен
  орган по Люксембургската конвенция. Производството е уредено като бързо, каквото е
  изискването на конвенцията, като съдът следва да се произнесе с решение в 30-дневен
  срок, а Софийският апелативен съд се произнася по жалбата в 14-дневен срок.
  В част VI на ГПК - “Охранителни производства”, се предлага включване на
  специална глава 52а “Съдействие за връщане на дете или за ефективно упражняване
  правото на лични отношения”, с което се отговаря на изискванията на Хагската
  конвенция. Компетентен съд е Софийския градски съд, който трябва да се произнесе в
  30-дневен срок. Софийският апелативен съд също следва да се произнесе в 30-дневен
  срок. В производството участва Министерството на правосъдието в качеството му на
  централен орган по конвенцията.
  Проектът предвижда и промени в Закона за адвокатурата, Закона за държавните
  такси и Закона за Върховния административен съд. Определя се 14-дневен срок, в
  1

  който Върховният административен съд следва да се произнесе по жалба срещу отказ
  на министъра на правосъдието да приеме молба по Люксембургската или Хагската
  конвенция. Неговото решение е окончателно.
  Народният представител Йордан Нихризов представи внесения от него
  Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
  Проектът предвижда облекчаване възможността работници и служители да съберат
  принудително своите трудови възнаграждения. Предлага се в чл. 237 да се създаде
  допълнителна точка, която предвижда извлеченията от счетоводните книги на
  работодателя да служат за извънсъдебно изпълнително основание. Допълнението в чл.
  238, ал. 1 предвижда предварителна изпълняемост на решението, с което се присъжда
  обезщетение от трудово правоотношение. Предлага се и отмяна на ал. 2 от чл. 239,
  която понастоящем предвижда, че не се допуска изпълнение на невлязло в сила
  решение срещу държавните учреждения, общините, както и лечебните заведения,
  субсидирани от републиканския и общинските бюджети.
  Народният представител Любен Корнезов заяви, че ще подкрепи и двата
  законопроекта, като отправи забележки относно систематиката и номерацията на част
  от текстовете.
  Председателят на комисията доц. д-р Анелия Мингова изрази съмнение относно
  практическата приложимост на предложението извлеченията от счетоводните книги на
  работодателя да служат за издаване на изпълнителен лист. Тя възрази и срещу
  предварителната изпълняемост срещу държавните учреждения, общините и лечебните
  заведения.
  Дон. Мингова подкрепи законопроекта на Министерския съвет и предложението
  на г-н Йордан Нихризов по чл. 238, ал. 1. Тя отправи препоръки във връзка със
  систематиката на проекта на Министерски съвет, както и да се предвиди възможност за
  касационно обжалване в производството по екзекватура.
  След проведеното гласуване Комисията реши е 11 гласа “за”, “против”- 0 и
  “въздържали се”-0 да предложи на народните представители да приемат на първо
  гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален
  кодекс, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет и Законопроекта за изменение и
  допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 254-01-75, внесен от Йордан
  Нихризов, който бе подкрепен със 7 гласа “за” , 0-“против” и 3 “въздържали се”.
  Форма за търсене
  Ключова дума