Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
23/07/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския
  процесуален кодекс, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет и № 254-01-75, внесен
  от Йордан Нихризов.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския
  процесуален кодекс, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет и № 254-01-75, внесен
  от Йордан Нихризов.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС,
  (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г., изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр, 90 от
  1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50, 90 и попр., бр. 99 от 1961 г., изм. и
  доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от
  1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от
  1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г.,, бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г.,
  бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12,26, 37,44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и
  124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от
  2000 г., бр. 25 от 2001 г. и бр.105 от 2002 г.)
  § 1. В чл.63, ал.1 се създава б. ”г”:
  “г) от Министерството на правосъдието, когато действа в качеството си на
  централен орган по смисъла на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на
  решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на
  родителски права от 1980 г.”
  1

  § 2. В чл.237 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова буква “г”:
  “г) документите и извлеченията от счетоводните книги, с които се установяват
  задълженията на работодателите за парични вземания на работници и служители,
  произтичащи от трудови правоотношения.”
  2. Досегашните букви “г”, “д”, “е”, “ж”, “з”, “и”, и “к” стават съответно ”д’ “е”,
  “ж”, “з”, “и, “к” и “л”.
  § 3. В чл.238, ал.1 се правят следните изменения и допълнения :
  1. След думата “издръжка” се поставя запетая, думата “или” се заличава и след
  думата “възнаграждение” се добавя “и обезщетения”.
  2. Създава се изречение второ:
  “Въззивната жалба не спира предварителното изпълнение.”
  § 4. В чл.239, ал.2 се отменя.
  § 5. В чл.303 се правят следните допълнения :,
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  “Международният договор се прилага и за решение на друг орган, ако тон е
  компетентен да го постанови според правото на чуждата държава.”
  2. В ал.3 накрая се поставя запетая и се добавя “съответно особените правила по
  глава тридесет и втора “а” “Особени правила за признаване и допускане изпълнение на
  решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи”.
  § 6. В част трета “Особени искови производства” се създава глава тридесет и
  втора “а”:
  “Глава тридесет и втора “а”
  Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на
  чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи”
  Чл.307а.(1) Молбата за признаване и допускане на изпълнение на решение на
  чуждестранен съд или друг чуждестранен орган за упражняване на родителски права и
  за възстановяване упражняването на родителски права при неправомерно прехвърляне
  на дете, основаваща се на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на
  решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на
  родителски права от 1980 г., наричана по-нататък “Люксембургската конвенция”, се
  разглеждат от Софийския градски съд в открито заседание, в което участват:
  1. Министерството на правосъдието;
  2

  2. страните по чуждестранното решение;
  3. прокурор.
  (2) Алинея 1, т. 1 не се прилага, когато молителят е сезирал пряко съда.
  (3) В производството по ал.1 участва дирекция “Социално подпомагане” към
  общината по настоящия адрес на детето. Съдът изслушва детето съгласно чл.15 от
  Закона за закрила на детето.
  (4) Съдът може по направено искане или служебно да определи подходяща
  привременна мярка за закрила на детето с цел предотвратяване на по-нататъшни
  опасности за детето или вреди за заинтересуваните страни.
  Чл.307б.(1) Съдът спира производството по чл.307а, ал.1, когато:
  1. решението е предмет на редовно обжалване;
  2. в български съд има висящо производство по съществото на спора, което е
  започнало преди производството в държавата, където е постановено решението, чието
  признаване и допускане на изпълнение се иска;
  3. друго решение относно упражняване на родителските права е предмет на
  производство по признаване и/или допускане на изпълнението му.
  (2) В случаите по ал.1, т.2 съдът уведомява незабавно съответния съд, който е
  длъжен да се произнесе в 30-дневен срок от уведомлението.
  Чл.307в.(1) Съдът се произнася с решение в 30-дневен срок от постъпването на
  молбата.
  (2) Решението на съда подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в
  14-дневен срок при условията на чл.197.
  (3) Софийският апелативен съд се произнася с решение в срока по ал.1, което е
  окончателно.
  Чл.307г.(1) По реда на тази глава може да се иска признаване И допускане на
  изпълнение на решение за упражняване на родителските права, постановено след
  прехвърлянето на детето, с което това прехвърляне е обявено за неправомерно.
  (2) Признаването и изпълнението на решение на друга държава - член на
  Люксембургската конвенция, се отказва и в случаите по чл.8 и 9, когато са налице
  предпоставките по чл.10, ал.1 от конвенцията.
  (3) Признаването и изпълнението на решението се допуска само и доколкото то
  е изпълняемо в държавата, където е постановено.”
  Чл.307д. Доколкото няма особени правила за това производство, прилагат се
  правилата на общото исково производство.
  3

  § 7. Създава се чл.423а;
  “Чл.423а.(1) Правилата на тази глава се прилагат при принудително изпълнение
  на съдебно решение относно родителските права и мерките относно личните
  отношения между родители и деца.
  (2) Алинея 1 се прилага и при изпълнение на съдебните решения по глава
  тридесет и втора “а” и част седма.
  § 8. Създава се част седма :
  “Част седма.
  Производство по спорна съдебна администрация.
  Съдействие за връщане на дете или за ефективно упражняване на правото
  на лични отношения”
  Чл.502. (1) Молбата за съдействие за връщане на дете или за ефективно
  упражняване правото на лични отношения по Хагската конвенция за гражданските
  аспекти на международното отвличане на деца, наричана по-нататък “Хагската
  конвенция”, се разглеждат от Софийския градски съд в открито заседание, в което
  участват:
  1. Министерството на правосъдието или лицето, направило искането;
  2. заинтересуваните страни;
  3. прокурор.
  (2) В производството по ал.1 участва и дирекция “Социално подпомагане” към
  общината по настоящия адрес на детето. Съдът изслушва детето съгласно чл.15 от
  Закона за закрила на детето.
  (3) Министерството на правосъдието представлява молителя, когато молбата е
  подадена чрез него. То може да определи представител, който да действа от негово име.
  Чл.503. Съдът може по направено искане или служебно да определи подходяща
  привременна мярка за закрила на детето с цел предотвратяване на по-нататъшни
  опасности за детето или вреди за заинтересуваните страни.
  Чл.504. (1) Съдът се произнася с решение в 30-дневен срок от постъпването на
  молбата.
  (2) В производството по ал.1 съдът не разглежда по същество въпроса за
  упражняването на родителските права.
  Чл.505. (1) Решението на Софийския градски съд подлежи на обжалване пред
  Софийския апелативен съд от страните по делото.
  4

  (2) Жалбата се подава чрез Софийския градски съд в 14-дневен срок при
  условията на чл. 197.
  (3) В 30-дневен срок от постъпването на жалбата съдът се произнася с решение,
  което е окончателно.”
  Чл.506. В това производство съдът може по своя инициатива да събира
  доказателства, както и да подпомага страните за упражняване на техните процесуални
  права.
  Чл.507. Ако чуждестранният съд приложи чл.15 от Хагската конвенция,
  компетентният български орган за установяване на неправомерността на прехвърлянето
  или задържането на дете, е съдът, който е разгледал или разглежда въпросите относно
  родителските права или Министерството на правосъдието, когато тези въпроси не са
  били предмет на съдебно производство.
  § 9. В § 9 от преходните разпоредби думите “чл. 339, б. “б”” се заменят с
  “чл.339, б. ”ж”.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 10. В чл.35, ал.1 от Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр.80 от 1991 г., изм.,
  бр.104 от 1996 г., бр.59 от 1998 г. и бр.61 от 2000 г.) се създава т.3:
  “3. лица, подали молба за признаване или допускане на изпълнение на решение в
  случаите, предвидени в Европейската конвенция за признаване И изпълнение на
  решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на
  родителските права от 1980 г.”
  § 11. В чл.5 от Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм. и
  доп., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974
  г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от
  1995 г., бр. 37 от 1996 г., 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г.,
  бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62,63 и 90 от 2002 г.,.) се създава б. ”с”:
  “с) в случаите, предвидени в международни договори, които са в сила за
  Република България.”
  § 12. В чл.26 от Закона за Върховния административен съд (обн., ДВ, бр. 122 от
  1997 г., изм. и доп., бр.133 от 1998 г., и бр.95 от 1999 г.) се правят следните изменения и
  5

  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал.2:
  “(2) Съдът се произнася с решение в 14-дневен срок от постъпване на жалбата
  срещу отказа на министъра на правосъдието да приеме молба по Европейската
  конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителските
  права и възстановяване упражняването на родителските права от 1980 г. и Хагската
  конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.
  Решението на съда е окончателно.”
  § 13. В чл.136з от Семейния кодекс ( обн., ДВ, бр.41 от 1985 г., изм. и доп. бр.11
  и бр.15 от 1992 г., и бр.63 от 2003 г.) се създава ал.3 :
  (3) По тези производства участието на прокурор е задължително.”
  § 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването в “Държавен вестник” на
  Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на
  родителски права и възстановяване упражняването на родителските права от 1980 г.,
  съответно на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното
  отвличане на деца от 1980 г., с изключение на §2, §3, § 4, § 5 в частта относно чл.423а,
  ал.1, §9 и § 11.
  Форма за търсене
  Ключова дума