Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
23/09/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 302-01-33, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ ЧАСТ ПЪРВА
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 302-01-33, внесен от Министерски съвет.

  ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ ЧАСТ ПЪРВА
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
  (Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г. и
  бр. 45 от 2002 г.)
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАКОНА
  § 1. Член 2 се изменя така:
  “Чл. 2. (1) Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.
  (2) Министерският съвет определя наименованието на длъжностите на държавните служители в администрацията на изпълнителната власт, както и минималните изисквания за заемането им в Класификатор на длъжностите в администрацията на изпълнителната власт, който се обнародва.
  (3) Наименованието на длъжностите на държавните служители в администрациите на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията, както и минималните изисквания за заемането им се определят в класификатори, които се обнародват.
  (4) Длъжностното разписание се утвърждава от органа по назначаването на съответната администрация.
  (5) Длъжностните характеристики се утвърждават от административния секретар или от упълномощен от него служител на ръководна длъжност. Структурата

  2
  на длъжностните характеристики и процедурите за тяхното разработване и изменение се определят с наредба на министъра на държавната администрация.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАСИЛ МАРИНЧЕВ:
  По § 1:
  1. В ал. 1 на чл. 2 след думата “държавната” се добавя “или общинската”.
  2. В ал. 5 на чл. 2 след думата “секретар” се поставя точка и останалия текст се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  1. В § 1, чл. 2, ал. 2 думите “на изпълнителна власт” да отпаднат.
  2. В §1, ЧЛ.2, ал.3 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО ПРИНПИП
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  По §1.Член 2 се изменя така:
  “Чл. 2. (1) Държавен служител е лице, което по силата на
  административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.
  (2) Длъжностите, които се заемат от държавни служители се определят в Единен класификатор на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО ПРИНПИП
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНПИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕЛАКЦИЯ ПА § 1:
  § 1. Член 2 се изменя така:
  “Чл. 2. (1) Държавен служител е лице, което по силата на
  административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.
  (2) Длъжностите, които се заемат от държавни служители се определят в Единен класификатор на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в “Държавен вестник”.
  (3) Длъжностното разписание се утвърждава от органа по назначаването на съответната администрация.
  (4) Длъжностните характеристики се утвърждават от административния секретар или от упълномощен от него служител на ръководна длъжност.
  2

  3
  Структурата на длъжностните характеристики и процедурите за тяхното разработване и изменение се определят с наредба на министъра на държавната администрация.”
  § 2. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Органът по назначаването може да възложи всички или отделни свои правомощия по служебното правоотношение на свой заместник или на административния секретар.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 2 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  § 2 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА:
  § 2 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 2 се правят следните изменения:
  В ЧЛ.6, ал. 2 изразът "всички или" се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАСИЛ МАРИНЧЕВ:
  В § 2, чл. 6, ал. 2 след думата “административния секретар” се поставя запетая и се добавя “с изключение на назначаването и прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  В § 2, чл. 6, ал. 2 се изменя така: “Органът по назначаването възлага всички или отделни свои правомощия по служебното правоотношение на административния секретар."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 2
  3

  4
  § 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думата “пряка” се заличава.
  2. В т. 2 след думата “(прокурист)” се поставя запетая и се добавя “ликвидатор или синдик”.
  3. В т. 4 думите “или в районен” се заличават и думата "общинската" се заменя със "съответната общинска".
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 3, т. 1 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУМЯНА ГЕОРГИЕВА:
  По § 3. В чл. 7, ал. 2 след т. 1 се правят следните допълнения:
  “2. е едноличен търговец или лице, което от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
  3. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
  4. е член на управителен или контролен орган на дружество с преобладаващо частно участие, с изключение на случаите, когато е упълномощен да представлява държавата в дружество, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;
  5. е търговски представител, търговски пълномощник /прокурист/, ликвидатор или синдик.
  Сега съществуващите т. 3,4,5 и 6 стават 6,7,8 и 9.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 3, КОЙТО СТАВА § 2
  § 4. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Служебното правоотношение е за неопределен срок, освен когато в закон е посочено друго.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 4, КОЙТО СТАВА § 3
  § 5. Заглавието и чл. 10 се изменят така:
  “Задължителен конкурс
  Чл. 10. (1) Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс.
  4

  5
  (2) Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  В § 5 в чл. 10, ал. 2 след думата “качества” се добавя “и компетентност”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА:
  § 5 се правят следните изменения и допълнения:
  В чл. 10, ал. 2 след думите “професионални качества” се допълва :”определени с ясни критерии”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 5, КОЙТО СТАВА § 4
  § 6. Създават се чл. 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е и 10ж:
  “Обявяване на конкурс
  Чл. 10а. (1) Конкурсът се обявява от органа по назначаването, който със заповед определя:
  1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
  2. специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
  3. начинът за провеждане на конкурса;
  4. необходимите документи, мястото и срокът за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса;
  5. общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.
  (2) Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в един централен или местен ежедневник и се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5. В обявлението трябва да се съдържат всички данни по ал. 1.
  Конкурсна комисия
  Чл. 10б. (1) Конкурсната комисия се състои от 3 до 7 членове.
  (2) Поименният състав на комисията се определя със заповед на органа по назначаването по предложение на административния секретар. В състава на комисията задължително се включват ръководителят на административното звено, в което е свободната длъжност, служител или лице с юридическо образование и представител на звеното “Човешки ресурси”. В нея могат да участват и представители на синдикалните организации на държавните служители от съответната администрация, както и външни специалисти в съответната област.
  5

  6
  Допускане до конкурс
  Чл. 10в. (1) Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсната комисия. До участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
  (2) Конкурсната комисия изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които поставя на общодостъпното място в съответната администрация и обявява в електронната й страница, при наличие на такава, на 7-ия ден от крайната дата за подаване на документите. Комисията посочва датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни след изтичането на срока за подаване на документите, часа за започване и мястото на провеждане на конкурса.
  (3) В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускане.
  (4) Недопускането до участие в конкурса подлежи на административен контрол пред органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъка. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.
  Участие в конкурс
  Чл. 10г. За участие в конкурса не се изисква съгласие на работодателя или на органа по назначаване, като кандидатът има право на неплатен отпуск за дните на участие в конкурса и до 2 дни за пътуване, когато конкурсът се провежда в друго населено място. Отпускът се зачита за трудов или служебен стаж.
  Провеждане на конкурса
  Чл. 10д. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира до трима от успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването, който издава акт за назначаване на един от тях.
  (2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.
  (3) Допуснатите кандидати, които не са класирани, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.
  Особени правила за подбор на кандидати за висши ръководни длъжности
  Чл. 10е. Подборът и кариерното развитие на държавните служители, заемащи висши ръководни длъжности, могат да се извършват от специализирано звено в Администрацията на Министерския съвет, чиито функции се определят с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
  Подзаконова уредба
  Чл. 10ж. Процедурата и начините за провеждане на конкурсите се определят с наредба на Министерския съвет.”
  6

  7
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 6 се правят следните изменения:
  1. В чл. 10а, ал.1,т. 2 пред думата "специфичните" се добавя "минималните и".
  2. В чл. 10а, ал.1, т. 4 изразът "от 10 дни и по-дълъг" се заличава.
  3. В чл. 10а, ал. 2 след израза "по ал. 1, т. 5" се добавя "и се обявява по електронен път".
  4. В чл. 10б, ал. 1 числото "3" се заменя с числото "5".
  5. В чл. 10б, ал. 2 изразът "лице с юридическо образование" се заменя с "юрист".
  6. В чл. 10б, ал. 2 изречение второ се изменя така: "В конкурсната комисия задължително участват и представители на синдикалните организации на държавните служители от съответната администрация. В комисията могат да участват и представители на представителните синдикални организации, както и външни специалисти в съответната област".
  7. В чл. 10в, ал. 1 след израза "и не отговарят на" се добавя "минималните и".
  8. В чл. 10в, ал. 4 последното изречение се заличава.
  9. В чл. 10г второто изречение се заличава.
  10. Чл. 10д се изменя така:
  "Чл. 10д, ал. 1. Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Решенията на комисията не подлежат на обжалване."
  11. Чл. 10е се заличава.
  12. Чл. 10ж. се изменя така: "Процедурата и начина за провеждане на конкурса се определят с наредба на Министерския съвет."
  13. Създава се нов чл. 10з със следното съдържание:
  "Съдебен контрол
  Чл. 10з. Административните актове по чл. 10а, ал. 1 и чл. 106, ал. 2 не подлежат на административен контрол."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕПИЕТО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА Т. 11 ОТНОСНО ЧЛ. 10 е
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА:
  §6 се прабят следните изменения и допълнения:
  1. Чл. 10а, ал. 2 се изменя така:
  ”/2/ Обявлението за конкурса се публикува 6 регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в поне един централен и в поне един
  местен ежедневник и се поставя на общодостъпно място по ал. 1, Т.5. В обявлението трябва да се съдържат всички данни по ал. 1"
  2. Чл. 10в, ал. 4 се изменя така:
  След думата “списъка”, се поставя запетая и се добавя “който се произнася в 3- дневен срок”.
  3. Чл. 10д, ал. 1 се изменя така:
  7

  8
  Думите „до трима" се заменят с “първите трима", в последното изречение „на един от тях" се заменя с “първия в класацията"
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА Т. 2 ОТНОСНО ЧЛ. 10в. АЛ.4
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  По § 6:
  1. Чл. 106, изр. 2 на ал. 2 да се промени така:
  "В състава на комисията задължително се включват непосредственият ръководител на свободната длъжност и представител на звеното "Човешки ресурси".
  2. Чл. 10в , нови редакции на алинеи 2,3 и 4:
  “(2) Конкурсната комисия изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, въз основа на които председателят на конкурсната комисия уведомява писмено допуснатите и недопуснатите кандидати.
  (3) С уведомлението по предходната алинея допуснатите кандидати се уведомяват за датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни след изтичането на срока за подаване на документите, часа за започване и мястото на
  провеждане на конкурса.
  (4) В уведомлението до недопуснатите кандидати се посочват
  основанията за недопускане. Недопускането до участие в конкурса подлежи на административен контрол пред органа по назначаването в 3-дневен срок от получаване на уведомлението по ал.2. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението на органа по
  назначаването не подлежи на съдебен контрол."
  3. Член 10е да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО ПРИНЦИП
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  1. В § 6, чл.10д в ал.1 след "класира" да отпаднат думите “до трима от", както и след “назначаване" да отпаднат думите "който издава акт за назначаване на един от тях". Да се добави ново изречение:
  "Акт за назначаване се издава на класиралия се на първо място, а в случай че не отговаря на изискванията по чл.7 - на следващия в класацията".
  2. В § 6, чл.10д, ал.3 да отпадне израза в началото на изречението "допуснатите кандидати, които не са класирани" и да се замени с "кандидатите по ал.1".
  3. Заглавието “Особени правила за подбор на кандидати за висши ръководни длъжности" и чл. 10е да отпаднат.
  8

  9
  КОМИСИЯТА HE ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА Т. 3 ОТНОСНО ЧЛ. 10 е.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНПИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 6, КОЙТО СТАВА § 5
  § 5. Създават се чл. 10а, 10б,10в, 10г, 10д, 10е:
  “Обявяване на конкурс
  Чл. 10а. (1) Конкурсът се обявява от органа по назначаването, който със заповед определя:
  1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
  2. специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
  3. начинът за провеждане на конкурса;
  4. необходимите документи, мястото и срокът за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса;
  5. общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.
  (2) Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в един централен или местен ежедневник и се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5. В обявлението трябва да се съдържат всички данни по ал. 1.
  Конкурсна комисия
  Чл. 10б. (1) Конкурсната комисия се състои от 3 до 7 членове.
  (2) Поименният състав на комисията се определя със заповед на органа по назначаването. В състава на комисията задължително се включват непосредственият ръководител на свободната длъжност, служител или лице с юридическо образование и представител на звеното “Човешки ресурси”. В нея могат да участват и представители на синдикалните организации на държавните служители от съответната администрация, както и външни специалисти в съответната област.
  Допускане до конкурс
  Чл. 10в. (1) Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсната комисия. До участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
  (2) Конкурсната комисия изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които поставя на общодостъпното място в съответната администрация и обявява в електронната й страница, при наличие на такава, на 7-ия ден от крайната дата за подаване на документите. Комисията посочва датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни след изтичането на срока за подаване на документите, часа за започване и мястото на провеждане на конкурса.
  9

  10
  (3) в списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускане.
  (4) Недопускането до участие в конкурса подлежи на административен контрол пред органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъка. Органът по назначаването се произнася в 3-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.
  Участие в конкурс
  Чл. 10г. За участие в конкурса не се изисква съгласие на работодателя или на органа по назначаване, като кандидатът има право на неплатен отпуск за дните на участие в конкурса и до 2 дни за пътуване, когато конкурсът се провежда в друго населено място. Отпускът се зачита за трудов или служебен стаж.
  Провеждане на конкурса
  Чл. 10д. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира до трима от успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването.
  (2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.
  (3) Допуснатите кандидати, които не са класирани, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.
  (4) След приключване на конкурсната процедура органът по назначаването издава акт за назначаване на един от класираните кандидати.
  Подзаконова уредба
  Чл. 10е. Процедурата и начините за провеждане на конкурсите се определят с наредба на Министерския съвет.”
  § 7. В чл. 11, ал.2 т. 6 се изменя така:
  “6. размера на основната заплата и допълнителните възнаграждения;”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 7 се правят следните изменения:
  1. В чл. 11, ал. 2 се създава нова т. 6 със следното съдържание:
  ”т. 6. мястото и характера на работата”, а т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8.
  2.Чл. 11, ал. 3 се изменя така: ”ал. 3. В акта за назначаването могат да се определят и допълнителни условия, свързани със спецификата на длъжността.”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  10

  11
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 7, КОЙТО СТАВА § 6
  § 8. Член 12 се изменя така:
  “Чл. 12. (1) Когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в едногодишен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие. В случай че правоотношението се измени преди изтичането на срока, срокът за изпитване продължава да тече при следващото служебно правоотношение.
  (2) Ако в срока по ал. 1 служебното правоотношение бъде прекратено, при постъпване на държавна служба в друга администрация започва да тече нов срок за изпитване.
  (3) Когато държавният служител се назначава на държавна служба в друга администрация, след изтичане на сроковете по ал. 1 и 2 в 6-месечен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаване може мотивирано да прекрати служебното правоотношение.
  (4) Срокът за изпитване не тече през времето, през което държавният служител е бил в законоустановен отпуск.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАСИЛ МАРИНЧЕВ:
  § 8 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  По § 8, ЧЛ.12 да отпадне ал. 3, като ал. 4 стане съответно
  ал. 3.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 8 се правят следните изменения:
  В чл. 12 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:
  ”(5) В сроковете по ал. 1, 2 и 3 държавният служител може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 8, КОЙТО СТАВА § 7:
  § 7. Член 12 се изменя така:
  “Чл. 12. (1) Когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в едногодишен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие. В случай че правоотношението се измени преди изтичането на
  11

  12
  срока, срокът за изпитване продължава да тече при следващото служебно правоотношение.
  (2) Ако в срока по ал. 1 служебното правоотношение бъде прекратено, при постъпване на държавна служба в друга администрация започва да тече нов срок за изпитване.
  (3) Срокът за изпитване не тече през времето, през което държавният служител е бил в законоустановен отпуск.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  Да се създаде § 8а:
  § 8а. В ЧЛ.14, ал. 6 да се заличи думата ‘‘друг”, вместо нея да се добави "следващия”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ § 8 СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:
  § 8. В чл. 14, ал. 6 думите “когато е проведен конкурс” се заличават.
  § 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Държавният служител може да бъде назначаван за определен срок за заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от 3 месеца.”
  2. В ал. 2 думите “изискванията на чл. 8, 9, 11 и 14” се заменят с “при спазване на условията за назначаване”.
  3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 9,чл.15, т. 1 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 9
  § 10. Заглавието и чл. 16 се изменят така:
  “Допълнително служебно правоотношение при незаета длъжност
  12

  13
  Чл. 16. (1) Органът по назначаването може да предложи на определен държавен служител работа по вътрешно съвместителство за срок до назначаването на служител на незаетата длъжност.
  (2) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
  (3) В случая по ал. 1 държавният служител получава заедно със заплатата си и 50 на сто от минималния размер на основната заплата за незаетата длъжност.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  В § 10 в чл. 16 старата ал. 2 става ал. 3.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 10
  § 11. В чл. 17, ал. 3 след думата “изрично” се добавя “писмено”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 11
  § 12. Заглавието и чл. 26 се отменят.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 12
  § 13. в чл. 28 се правят следните изменения и допълнения;
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата “служба” се добавя “и да съответства на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация се приема от Министерския съвет и се обнародва в “Държавен вестник.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 13, т. 2 се изменя така:
  "(2) Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация се приема с постановление на Министерския съвет."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 13
  §14. Създава се чл. 29а:
  “Задължение за разкриване и за избягване на конфликт на интереси
  13

  14
  Чл. 29а. (1) Държавният служител е длъжен всяка година до 31 март по образец, утвърден от министъра на държавната администрация, да декларира писмено пред органа по назначаването всеки търговски, финансов или друг делови интерес, който той или свързани с него лица имат във връзка с функциите на администрацията, в която работи.
  (2) Държавният служител е длъжен да не участва при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато той или свързаните с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
  (3) В случаите по ал. 2 държавният служител уведомява писмено органа по назначаването.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 14
  § 15. Заглавието и чл. 31 се отменят.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  § 15 се заличава.
  ОБСЪЖДАНЕТО И ГЛАСУВАНЕТО НА § 15 СЕ ОТЛАГА
  § 16. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) За изпълнение на държавната служба държавният служител има право на брутна заплата, която включва основна заплата и допълнителни възнаграждения.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 16
  § 17. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Държавният служител, изпратен на обучение с обща продължителност повече от един месец в рамките на една календарна година при условията на ал. 2, се задължава да работи в съответната администрация за период от 1 до 3 години. Условията и конкретният срок се уговарят между органа по назначаването и държавния служител. При виновно неизпълнение на задълженията от страна на държавния служител той възстановява разходите по обучението съответно на неизпълнението.”
  2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  “(4) Органът по назначаването или лицето по чл. 6, ал. 2 утвърждава годишен план за обучение на служителите в съответната администрация
  14

  15
  (5) Въз основа на утвърдените годишни планове за обучение министърът на държавната администрация утвърждава обобщения план за обучение на служителите в администрацията съобразно средствата, предвидени за обучение в държавния бюджет за съответната година.
  (6) Ежегодно със закона за държавния бюджет се определят средства за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в администрацията в размер до 0,8 на сто от планираните средства за работна заплата.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 17, ЧЛ.35, ал. 3 да отпадне.
  § 17, ЧЛ.35, ал. 6 думите ‘‘в размер до 0,8 на сто от планираните средства за работна заплата" да отпаднат.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА:
  В §17 се правят следните изменения и допълнения:
  В чл. 35, ал. 3 думите „се задължава да работи в" се заменят с „не може да напуска по собствено желание преди".
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  В § 17 в чл. 35, ал. 6 думата “квалификация” се заменя с “компетентност”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 17
  § 18. Създава се чл. 35а:
  “Провеждане на обучение
  Чл. 35 а. (1) За осъществяване на обучение за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация се създава Институт по публична администрация и европейска интеграция със статут на изпълнителна агенция към министъра на държавната администрация.
  (2) На задължително обучение подлежат постъпилите за първи път на държавна служба, както и назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители.
  (3) Органът по назначаването е длъжен да осигури обучението на лицата по ал. 2 в едногодишен срок от встъпването им в длъжност.
  (4) Финансирането на обучението по ал. 2 се осъществява от средствата по чл. 35, ал. 6.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  15

  16
  в § 18 в чл. 35а, ал. 1 думите ‘‘квалификация и преквалификация” се заменят с “компетентност и развитието”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 18
  § 19. В чл. 36 ал. 1 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 19
  § 20. Заглавието и чл. 37 се отменят.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 20
  § 21. В чл. 38, ал. 1 думите “съгласно отделен закон” се заличават.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  1. § 21 се заличава.
  2. Създава се нов § 21а със следното съдържание:
  § 21 а. В чл. 38, ал. 2 се изменя така:
  ”(2) Осигурителните вноски за държавните служители се разпределят между осигурителите и осигурените съгласно чл. 6, ал. 3 на КСО.”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 21
  § 22. В заглавието и в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения;
  1. Заглавието се изменя така;
  “Представително, униформено и специално облекло”
  2. Досегашният текст става ал. 1.
  3. Създава се ал. 2;
  “(2) Органът по назначаването предоставя безплатно специално облекло и лични предпазни средства на държавни служители, които работят при опасни или вредни за здравето или живота условия, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 22
  16

  17
  § 23. Създава се чл. 42а:
  “Право на изявления
  Чл. 42а. Държавният служител може да прави изявления от името на органа по назначаването или администрацията със съгласието на органа по назначаването или на определен от него служител на ръководна длъжност.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 23, чл. 42а изразът "на ръководна длъжност" се заличава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕЛАКЦИЯ НА § 23:
  § 23. Създава се чл. 42а:
  “Право на изявления
  Чл. 42а. Държавният служител може да прави изявления от името на органа по назначаването или администрацията със съгласието на органа по назначаването или на определен от него служител."
  § 24. В чл. 43 и в чл. 45, ал. 1 думата “идеална” се заменя с “нестопанска”. КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 24.
  § 25. В чл. 56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото “30” се заменя с “25”.
  2. В ал. 2 думите “неговия ранг и служебен стаж” се заменят с “неговата длъжност” и числото “20” се заменя с “10”
  3. В ал. 3 думите “и ранг” се заличават.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 25, т. 1 числото "25" се заменя с "20”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 25:
  § 25. В чл. 56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото “30” се заменя с “25”.
  17

  18
  2. В ал. 2 думите “неговия ранг и служебен стаж” се заменят с “неговата длъжност” и числото “20” се заменя с “15”.
  3. В ал. 3 думите “и ранг” се заличават.
  § 26. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. ДосегашнР1ят текст става ал. 1 и се изменя така:
  “(1) За времето на платения годишен отпуск държавният служител получава брутна заплата, определена по служебното правоотношение към момента на започване ползването на отпуска.”
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) При вътрешно съвместителство и при заместване по чл. 84 заплатата за отпуск се определя въз основа на брутната заплата по основното служебно правоотношение. ”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 26
  § 27. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) При прекратяване на служебното правоотношение размерът на паричното обезщетение за компенсиране на неизползваните дни платен годишен отпуск се определя съобразно размера на брутната заплата, определена на държавния служител, към датата на прекратяване на служебното правоотношение.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 27
  § 28. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в т. 1 цифрата “3” се заменя с “2”;
  б) в т. 3 думата “три” се заменя с “2”;
  в ) създава се т. 7:
  “7. при честване на празници на негови деца до 18-годишна възраст - 2 работни дни за съответната календарна година, за което той своевременно уведомява непосредствения си ръководител.”
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) По време на отпуските по т. 1-3 на държавния служител се изплаща заплата в размера по чл. 60, ал. 1, а по т. 4-6 - според предвиденото в специалните закони.
  (3) Отпускът по ал. 1, т. 7 е в рамките на платения годишен отпуск.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  18

  19
  В § 28 в чл. 62, т. 1 отпадат подточки “а” и “б”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 28 се правят следните изменения:
  В чл. 62, т. 3 изразът "и по съребрена линия до второ степен" се заличават.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 28
  § 29. В чл. 63 думите “и за две или повече живи деца” се заличават и числото “168” се заменя със “167”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 29
  § 30. Създава се чл. 63а:
  “Отпуск на синдикални дейци
  Чл. 63 а. (1) За осъществяване на синдикална дейност нещатните членове на централни и отраслови ръководства на синдикалните организации по чл. 45, както и нещатните председатели на синдикалните ръководства в съответната администрация имат право на платен отпуск в размер 25 работни часа за една календарна година.
  (2) Отпускът по ал. 1 се заплаща съгласно чл. 60, ал. 1 и не може да се компенсира с парично обезщетение.
  (3) Времето на ползване на отпуска по ал. 1 се определя от съответния синдикален деец, за което той своевременно уведомява непосредствения си ръководител. Времето и продължителността на използвания отпуск се отчитат в специална книга, която се води от лице, определено от органа по назначаването.
  (4) Отпускът по ал. 1 не може да бъде ползван през следваща календарна година.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 30
  § 31. в чл. 65 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “получава” се заменя с “ползва”.
  2. В ал. 2 думата “трудов” се заличава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 31
  § 32. Заглавието на раздел VI се изменя така:
  “Раздел VI
  Заплата”
  19

  20
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 32
  § 33. Заглавието и чл. 67 се изменят така:
  “Брутна заплата
  Чл. 67. (1) Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения.
  (2) Минималните и максималните размери на основните заплати се установяват с акт на Министерския съвет. Органът по назначаването определя индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител, като отчита нивото на заеманата длъжност и оценката на индивидуалното изпълнение от последното атестиране, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (3) Допълнителните възнаграждения се определят за:
  1. прослужено време;
  2. работа в почивни и празнични дни;
  3. извънреден труд;
  4. работа през нощта;
  5. време на разположение;
  6. постигнати резултати по ред, установен с нормативен акт или с вътрешните правила за работната заплата;
  7. други допълнителни случаи, определени с нормативен акт.
  (4) Размерите и условията за получаване на допълнителните възнаграждения се определят с акт на Министерския съвет и не могат да бъдат по-ниски от определените в трудовото законодателство.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 33, чл. 67, ал. 2 думите ‘‘нивото на заеманата длъжност" отпада и се заменя с “категорията администрация, ранга".
  В § 33,чл. 67,ал.З към т. 1 се добавя "или ранг"
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 33 се правят следните изменения:
  1. В чл. 67, ал. 3, т. 3,4 и 6 се заличават.
  2. В чл. 67, ал. 3, т. 5 след думата "разположение" се добавя "извън местоработата и извън установеното работно време".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 33
  § 34. Член 68 се изменя така:
  “Чл. 68. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет и не може да бъде по-нисък от размера за предходната година.”
  20

  21
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 34
  § 35. Заглавието и чл. 69 се отменят.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАСИЛ МАРИНЧЕВ:
  § 35 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 35
  § 36. Заглавието и чл. 70 се отменят.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАСИЛ МАРИНЧЕВ:
  § 36 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 36
  § 37. Член 73 се изменя така:
  “Чл. 73. (1) Рангът е израз на професионалната квалификация на държавния служител като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на задълженията.
  (2) Ранговете на държавните служители се разделят в две групи: "младши ранг" и "старши ранг". Младшият и старшият ранг имат по 5 степени.
  (3) Минималният ранг за всяка длъжност се определя в класификаторите по чл. 2, като за ръководните длъжности се определя най-малко трети младши ранг.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  В § 37 в чл. 73, ал. 1 думата “квалификация” се заменя с “компетентност”. КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 37 ЧЛ.73, ал.1 в края на изречението думата "задълженията" се заменя с “длъжността".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  21

  22
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 37:
  § 37. Член 73 се изменя така:
  “Чл. 73. (1) Рангът е израз на професионалната квалификация на държавния служител като съвкупност от знания и умения, необходими за
  качествено изпълнение на длъжността.
  (2) Ранговете на държавните служители се разделят в две групи: "младши ранг" и "старши ранг". Младшият и старшият ранг имат по 5 степени.
  (3) Минималният ранг за всяка длъжност се определя в класификаторите по чл. 2, като за ръководните длъжности се определя най-малко трети младши ранг.”
  § 38. Заглавието и чл. 74 се изменят така:
  “Определяне на ранг
  Чл. 74. (1) При постъпване за първи път на държавна служба на лицата, които нямат стаж, органът по назначаването определя пети младши ранг.
  (2) При постъпване за първи път на държавна служба на лицата, които отговарят на изискванията за години професионален опит в осъществяване на съответната дейност, органът по назначаването определя ранг, съответстващ на минимално предвидения в класификаторите по чл. 2 ранг за съответната длъжност.
  (3) При повишаване в длъжност или при спечелване на конкурс от държавен служител, който притежава по-нисък ранг от минимално изискващия се за новата длъжност, но отговарящ на изискванията за години професионален опит, органът по назначаването му определя минимално предвидения в класификаторите по чл. 2 ранг за заемане на длъжността.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 38
  § 39. Заглавието и чл. 75 се изменят така;
  “Повишаване в ранг
  Чл. 75. (1) Повишаването в ранг се извършва на не по-малко от 3 и на не повече от 5 години въз основа на атестиране, чрез оценка на изпълнението на държавния служител.
  (2) Държавният служител може да бъде повишен в следващия по-висок ранг преди 3-годишния срок по ал. 1, при условие че при атестиране е получил най- високата оценка.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  22

  23
  В § 39 в чл. 75, ал. 1 след думата “изпълнението” се добавя “на работата”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 39:
  § 39. Заглавието и чл. 75 се изменят така:
  “Повишаване в ранг
  Чл. 75. (1) Повишаването в ранг се извършва на не по-малко от 3 и на не повече от 5 години въз основа на атестиране чрез оценка на изпълнението на длъжността на държавния служител.
  (2) Държавният служител може да бъде повишен в следващия по-висок ранг преди 3-годишния срок по ал. 1, при условие че при атестиране е получил най-високата оценка.”
  § 40. Заглавието и чл. 76 се изменят така:
  “Атестиране
  Чл. 76. (1) Държавният служител ежегодно се атестира чрез оценка на изпълнението.
  (2) Атестирането се извършва по система от критерии, чрез които се оценяват постигането на предварително съгласувани цели, степента на изпълнение на задълженията и професионалните компетентности на държавния служител.
  (3) Оценката на изпълнението на държавния служител следва да бъде
  мотивирана, като се основава на обективно установени факти и обстоятелства.
  (4) Държавният служител задължително се запознава с направената му оценка, по която може да изрази писмено становище.
  (5) Условията и редът за провеждане на атестирането се определят с наредба на Министерския съвет.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  В § 40 в чл. 76 след думата “изпълнението” се добавя “на работата”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 40:
  § 40. Заглавието и чл. 76 се изменят така:
  “Атестиране
  Чл. 76. (1) Държавният служител ежегодно се атестира чрез оценка на изпълнението на длъжността.
  23

  24
  (2) Атестирането се извършва по система от критерии, чрез които се оценяват постигането на предварително съгласувани цели, степента на изпълнение на задълженията и професионалните компетентности на държавния служител.
  (3) Оценката на изпълнението на длъжността на държавния служител следва да бъде мотивирана, като се основава на обективно установени факти и обстоятелства.
  (4) Държавният служител задължително се запознава с направената му оценка, по която може да изрази писмено становище.
  (5) Условията и редът за провеждане на атестирането се определят с наредба на Министерския съвет.”
  § 41. В чл. 82 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така:
  “Преназначаване на държавния служител”
  2. В ал. 2 думите “притежава необходимия ранг за заемане на новата държавна служба” се заменят с “отговаря на условията за заемане на съответната длъжност”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 41
  § 42. В чл. 83 ал. 3 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 42
  § 43. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “до 30 работни дни” се заличават.
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Когато отсъствието е над 30 работни дни, но не повече от 3 месеца, със заповедта по ал. 2 се определя допълнителна заплата в размер 50 на сто от основната заплата на замествания служител.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИПД ТОТКОВА:
  В § 43, т. 2 се изменя така:
  Създава се ал. 4: "ал. 4. В случая по ал. 1 държавния служител получава заедно със заплатата си и 50 на сто от минималния размер на основната заплата на замествания служител."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 43
  24

  25
  § 44. Създава се чл. 87а:
  “Запазване на служебното правоотношение при преобразуване на администрация
  Чл. 87а. При преобразуване на администрация, при преминаване на дейност от една администрация в друга, както и при преминаване на дейност от закрита администрация в друга служебното правоотношение с държавния служител не се прекратява.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА:
  § 44 отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 44
  § 45. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “награди” се добавя “със заповед на органа по назначаването или на лицето по чл. 6, ал. 2, която се оповестява по подходящ начин”.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Отличията са:
  1. грамота;
  2. сребърен почетен знак на съответната администрация;
  3. златен почетен знак на съответната администрация.
  (3) Наградите са парични и предметни.”
  3. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на държавния служител.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 45, т. 1 изразът "или на лицето по чл. 6, ал. 2" се заличава. КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 45
  § 46. В чл. 89 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
  25

  26
  “5. неспазване правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. ”
  2. В ал. 3 думата “началник” се заменя с “ръководител”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 46
  § 47. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1, като в т. 2 думата “степента” се заменя с “формата”.
  2. Създава; се ал. 2;
  “(2) За неизпълнение на задължението по чл. 29а, ал. 2 се налага дисциплинарно наказание “уволнение”.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 47, т. 1 изразът "като в т. 2 думата "степента” се заменя с "формата” се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 47
  § 48. В чл. 92 ал. 2 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 48
  § 49. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Дисциплинарно наказващият орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да му даде срок за писмени обяснения, да събере и оцени посочените от него доказателства.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  § 49 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  §49 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  26

  27
  §49, ЧЛ.93, ал.1 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 49
  § 50. В чл. 94, ал. 1 думите “един месец” и “6 месеца” се заменят съответно с “2 месеца” и “1 година”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 50
  § 51. В чл. 95 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Във всяка администрация се създава дисциплинарен съвет в състав от 3-ма до 7 редовни и двама резервни членове, които са държавни служители. Най-малко един от редовните членове на дисциплинарния съвет трябва да е с юридическо образование, освен в случаите, когато в администрацията няма държавен служител с такова образование.“
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАСИЛ МАРИНЧЕВ:
  В § 51 в ал. 1 на чл. 95 след думата “образование” се поставя точка и останалия текст до края се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 51, чл. 95, ал. 5 думата "трима" се заменя с “петима" и накрая се добавя следното ново изречение: "Един от редовните членове на съвета е представител на синдикалните организации на държавните служители от съответната организация, ако има такава."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 51
  § 52. В чл. 99, ал. 2 думите “и се вписва в неговото служебно досие и в служебната му книжка” се заменят със “ и се прилага към служебното досие”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  § 52 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 52
  § 53. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “или от непосредствения ръководител” се заличават. 27
  28
  2. В ал. 1, т. 3, изречение второ след думата “отстраняването” се добавя “може да се извърши от непосредствения ръководител и”.
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Държавният служител не получава заплата за времето, през което е бил отстранен.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 53
  § 54. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  “2. когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда и държавният служител не се яви да заеме предишната длъжност в срока по чл. 122, ал. 1;”
  б) създават се т. 6 и 7:
  “6. поради изтичане на срока, за който е назначен държавният служител;
  7. поради завръщане на замествания държавен служител;”
  в) досегашната т. 6 става т. 8.
  2. Алинея 2 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 54, т. 1, буква “б”, т. 6 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 54, чл.103,ал. 2 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 54
  § 55. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “В случая по чл. 103, ал. 1, т. 2” се заменят с “Когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) В случая по чл. 103, ал. 1, т. 8 съответната администрация поема обичайните разноски по погребението на държавния служител и изплаща обезщетение в размер на толкова брутни заплати, определени към момента на смъртта, колкото прослужени години като държавен служител има той, но не повече от 20. Обезщетението се изплаща общо на преживелия съпруг, на ненавършилите пълнолетие и на навършилите пълнолетие деца на държавния служител, когато те учат
  28

  29
  редовно в средни училища и са на възраст до 20 години или учат във висши училища и са на възраст до 25 години.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 55
  § 56. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 3 и 4 се отменят;
  б) точка 5 се изменя така:
  “5. при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.”
  2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  “(3) В случаите по ал. 1, т. 5 държавният служител има право на обезщетение в размер на толкова месечни брутни заплати, определени към момента на прекратяване на служебното правоотношение, колкото прослужени години като държавен служител има той, но не повече от 20. Ако към момента на прекратяване на служебното правоотношение държавният служител е работил в същата администрация през последните 10 години, той има право да получи 6-месечни брутни заплати, а когато е работил по-малко от 10 години - 2 месечни брутни заплати, когато това е по- благоприятно за него. Това обезщетение може да бъде получено само веднъж. Обезщетението се дължи и в случаите, когато служебното правоотношение е прекратено едностранно от държавния служител или по взаимно съгласие и към момента на прекратяването държавният служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (4) При неспазване на срока на предизвестие от органа по назначаването на държавния служител се дължи обезщетение в размер на брутната заплата за неспазения срок на предизвестието.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 56
  § 57. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се създават т. 5, 6 и 7:
  “5. е налице обективна невъзможност държавният служител да изпълнява служебните си задължения извън сл5^аите по чл. 103, ал. 1, т. 3;
  6. заеманата от служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен държавен служител, заемал преди това същата длъжност;
  7. държавният служител е назначен при неспазване на условията по чл. 7 и нарушението съществува и към момента на прекратяване на правоотношението. ”
  2. Създават се ал. 2иЗ:
  “(2) Органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие с държавен служител, получил най-ниска обща оценка при атестиране.
  29

  30
  (3) В случаите по чл. 107, ал. 1, т. 6 държавният служител има право на обезщетение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от два месеца. С акт на Министерския съвет може да се предвиди обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок държавният служител е постъпил на друга държавна служба с по-ниска заплата, той има право на разликата за същия срок.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 57, т. 2, ал. 3 да се заличи.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНПИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 57:
  § 57. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се създават т. 5, 6 и 7:
  “5. е налице обективна невъзможност държавният служител да изпълнява служебните си задължения извън случаите по чл. 103, ал. 1, т. 3;
  6. заеманата от служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен държавен служител, заемал преди това същата длъжност;
  7. държавният служител е назначен при неспазване на условията по чл. 7 и нарушението съществува и към момента на прекратяване на правоотношението.”
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие с държавен служител, получил най-ниска обща оценка при атестиране.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 6 освободеният държавен служител има право на обезщетение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от два месеца. С акт на Министерския съвет може да се предвиди обезщетение за по- дълъг срок. Ако в този срок държавният служител е постъпил на друга държавна служба с по-ниска заплата, той има право на разликата за същия срок.”
  § 58. Създава се чл. 107а:
  “Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по
  назначаването срещу уговорено обезщетение
  Чл. 107а. (1) Органът по назначаването може да предложи по своя инициатива на държавния служител прекратяване на служебното правоотношение срещу обезщетение. Ако служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, смята се, че то не е прието.
  (2) Ако държавният служител приеме предложението по ал. 1, органът по назначаването му дължи обезщетение в размер не по-малко от
  30

  31
  6-кратния и не повече от 10-кратния размер на последната получена месечна брутна заплата.
  (3) Обезщетението по ал. 2 се изплаща заедно с връчването на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 58 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАСИЛ МАРИНЧЕВ:
  § 58 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 58 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА:
  §58 отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  По § 58, Чл. 107а да се прередактира така:
  Чл. 107а. (1) Органът по назначаването може да предложи по своя инициатива на държавния служител прекратяване на служебното правоотношение срещу обезщетение, в размер на не по-малко от 6- кратния и не повече от 10-кратния размер на последната
  получена месечна брутна заплата. Ако служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, смята се, че то не е прието.
  (2) Ако държавният служител приеме предложението по ал. 1, органът по назначаването е длъжен да му изплати уговореното обезщетение, заедно с връчването на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 58:
  31

  32
  § 58. Създава се ял. 107а:
  ‘‘Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа
  по назначаването срещу уговорено обезщетение
  Чл. 107а. (1) Органът по назначаването може да предложи по своя инициатива на държавния служител прекратяване на служебното правоотношение срещу обезщетение, в размер на не повече от 6- кратния размер на последната получена месечна брутна заплата. Ако служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, смята се, че то не е прието.
  (2) Ако държавният служител приеме предложението по ал. 1, органът по назначаването е длъжен да му изплати уговореното обезщетение, заедно с връчването на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение."
  § 59. Създава се чл. 107б:
  “Закрила при прекратяване на служебното правоотношение
  Чл. 1076. Органът по назначаването не може да прекрати служебното правоотношение с бременна служителка, която е започнала ползване на отпуск за бременност и раждане, освен в случаите на закриване на администрацията.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 59, чл. 107б се изменя така:
  "Чл. 107б. Органът по назначаването не може да прекрати служебното правоотношение с:
  1. държавна служителка, която е бременна, майка на дете до 3 -годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба, освен при закриване на администрацията;
  2. държавен служител, който е председател или секретар на синдикална организация в съответната администрация, или член на синдикално ръководство на отраслов или национален изборен ръководен синдикален орган определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация, освен при закриване на администрацията."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ЧАСТИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т. 1
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИПЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 59:
  § 59. Създава се чл. 107б:
  “Закрила при прекратяване на служебното правоотношение
  Чл. 1076. Органът по назначаването не може да прекрати служебното правоотношение с държавна служителка, която е бременна или майка на дете до 3-годишна възраст, освен в случаите на закриване на администрацията.”
  32

  33
  § 60. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се създава изречение второ:
  “В случаите по чл. 107, ал. 1, т. 5 се посочват и фактическите обстоятелства, обуславящи обективната невъзможност за изпълнение на служебните задължения.”
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) При прекратяване на служебното правоотношение, с изключение на случаите по чл. 107, ал. 1, т. 1, 3 и 7, държавният служител запазва ранга си.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 60
  § 61. В чл. 111, ал. 1 и 3 пред думите “органа по назначаването” се добавя “лице, определено от”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 61
  § 62. В чл. 112, ал. 2 и в чл. 113 думите “органът по назначаването е длъжен” се заменят с “определеното от органа по назначаването лице е длъжно”.
  КОМИСИЯТА П07ПСРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 62
  § 63. в чл. 121, ал. 1 т. 2 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  § 63 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  § 63 да отпадне.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 63
  § 64. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) При отменяне на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаването или от съда държавният служител се възстановява на предишната длъжност, ако се яви в съответната администрация в двуседмичен срок от влизането в сила на административния акт или на съдебното решение.”
  2. В ал. 2 думата “служба” се заменя с “длъжност” и след думите “чл. 107” се поставя запетая и се добавя “ал. 1”.
  33

  34
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Когато възстановен по реда на ал. 1 държавен служител не бъде допуснат да изпълнява съответната длъжност, той има право и на обезщетение в размер на брутната му заплата от деня на явяването му на работа до действителното му допускане да изпълнява служебните си задължения.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  По § 64, чл. 122, в ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  “(1) При отменяне на заповедта за прекратяване на
  служебното правоотношение от органа по назначаването или от съда държавният служител се възстановява на предишната длъжност, ако се яви в съответната администрация в двуседмичен срок от влизането в сила на административния акт или на съдебното решение, за което органът по назначаването или съда уведомява служителя."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА:
  В §64 се правят следните изменения и допълнения:
  В чл. 122, ал. 1 след последното изречение се добавя:
  „Разходите по делото се възстановяват на осъдената институция от възнаграждението на съответния работодател."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 64
  Следва продължение - част II.
  Форма за търсене
  Ключова дума