Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
25/09/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 302-01-33, внесен от Министерски съвет.
  Проект
  Второ четене
  част втора
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 302-01-33, внесен от Министерски съвет.


  ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ ЧАСТ ВТОРА
  § 65. Глава десета се изменя така:
  “Глава десета
  Контрол за спазване на статута на държавния служител
  Контролни органи
  Чл. 127. (1) Цялостният контрол по изпълнението на този закон се упражнява от Министерския съвет.
  (2) Специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба, се извършва от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" чрез държавни инспектори.
  (3) За държавни инспектори могат да бъдат назначавани лица, които имат най- малко 10 години стаж в администрацията.
  Дейност на инспекторите
  Чл. 128. Инспекторите извършват общи и специализирани проверки по утвърден от изпълнителния директор на агенцията и съгласуван с министъра на държавната администрация годишен план, както и внезапни проверки по сигнали на ръководителите на инспекторатите в административните структури и на синдикалните организации или по жалби от държавни служители.
  Права на инспекторите
  Чл. 129. В рамките на своята компетентност инспекторите имат право:
  1. да изискват от органите по назначаването обяснения и представяне на всички необходими документи, книжа и сведения във връзка с упражняването на контрола;
  1  2. да се осведомяват пряко от държавните служители по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола.
  Задължения на инспекторите
  Чл. 130. Инспекторите са длъжни:
  1. да пазят в тайна поверителните сведения, които са им станали известни във връзка с упражняването на контрола;
  2. да пазят в тайна източника, от който е получен сигнал за нарушение на слзжебното правоотношение.
  Задължителни предписания
  Чл. 131. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани със статута на държавния служител и във връзка с изпълнението на неговите задължения, които са установени при проверките, държавните инспектори издават задължителни
  предписания на органите по назначаването за отстраняване на нарушенията.
  Сигнална функция
  Чл. 132. Когато при проверките се установят нарушения, които съдържат данни за извършено престъпление или други правонарушения, държавните инспектори уведомяват органите на прокуратурата.
  Отговорност за неизпълнение на задължително предписание
  Чл. 133. (1) Който не изпълни задължително предписание на държавен инспектор, се наказва с глоба от 250 до 2000 лв.
  (2) Който противозаконно пречи на контролен орган да изпълни служебните си задължения, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  Установяване на нарушенията, издаване, обжалване и изпълнение на
  наказателните постановления
  Чл. 134. (1) Неизпълнението на задължителните предписания и създаването на пречки за осъществяване на контрола за спазване статута на държавния служител се установяват с актове, съставени от инспекторите.
  (2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  § 65 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  2

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 65, чл.127,ал. 2 и 3; чл. 128-134 да отпаднат.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  В § 65 в чл. 127, ал. 3 след думата “администрацията” се добавя “и трети младши ранг”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНПИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 65:
  § 65. Глава десета се изменя така:
  “Глава десета
  Контрол за спазване на статута на държавния служител
  Контролни органи
  Чл. 127. (1) Цялостният контрол по изпълнението на този закон се упражнява от Министерския съвет.
  (2) Специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба, се извършва от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" чрез държавни инспектори.
  (3) За държавни инспектори могат да бъдат назначавани лица, които имат най-малко 10 години стаж в администрацията.
  Дейност на инспекторите
  Чл. 128. Инспекторите извършват общи и специализирани проверки по утвърден от изпълнителния директор на агенцията и съгласуван с министъра на държавната администрация годишен план, както и внезапни проверки по сигнали на ръководителите на инспекторатите в административните структури и на синдикалните организации или по жалби от държавни служители.
  Права на инспекторите
  Чл. 129. В рамките на своята компетентност инспекторите имат право:
  1. да изискват от органите по назначаването обяснения и представяне на всички необходими документи, книжа и сведения във връзка с упражняването на контрола;
  2. да се осведомяват пряко от държавните служители по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола.
  Задължения на инспекторите
  Чл. 130. Инспекторите са длъжни:
  1. да пазят в тайна поверителните сведения, които са им станали известни във връзка с упражняването на контрола;
  3


  2. да пазят в тайна източника, от който е получен сигнал за нарушение на служебното правоотношение.
  Задължителни предписания
  Чл. 131. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани със статута на държавния служител и във връзка с изпълнението на неговите задължения, които са установени при проверките, държавните инспектори издават задължителни предписания на органите по назначаването за
  отстраняване на нарушенията.
  Сигнална функция
  Чл. 132. Когато при проверките се установят нарушения, които съдържат данни за извършено престъпление или други правонарушения, държавните инспектори уведомяват органите на прокуратурата.
  Отговорност за неизпълнение на задължително предписание
  Чл. 133. (1) Който не изпълни задължително предписание на държавен инспектор, се наказва с глоба от 250 до 2000 лв.
  (2) Който противозаконно пречи на контролен орган да изпълни служебните си задължения, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  Установяване на нарушенията, издаване, обжалване и изпълнение на
  наказателните постановления
  Чл. 134. (1) Неизпълнението на задължителните предписания и създаването на пречки за осъществяване на контрола за спазване статута на държавния служител се установяват с актове, съставени от инспекторите.
  (2) Наказателните постановления се издават от директорите на областните инспекции по труда.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  § 66. Създава се Допълнителна разпоредба:
  “ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. “Свързани лица” са:
  а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
  б) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
  в) съдружниците;
  4

  г) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите,
  издадени с право на глас в дружеството;
  д) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
  е) лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
  ж) лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
  2. "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  По § 66, §1 да добие следната редакция:
  “§1. По смисъла на този закон "свързани лица" са:
  а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по
  съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително;
  б) лицата, едното от които участва в управлението на
  дружество, в което другото лице притежава акции или дялове;
  в) съдружниците;
  г) лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕЛЛАГА СЛЕДНАТА РЕЛАКПИЯ НА § 66:
  § 66. Създава се Допълнителна разпоредба:
  “ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. “Свързани лица” са:
  а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по
  съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително;
  б) лицата, едното от които участва в управлението на
  дружество, в което другото лице притежава акции или дялове;
  в) съдружниците;
  г) дружество и лице, което участва в управлението на дружеството или притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  д) лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
  § 67. Досегашният § 1 от Преходните и заключителните разпоредби става § 1а.
  5

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 67.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 68. Навсякъде в закона думата “нетрудоспособност” се заменя с “неработоспособност”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 68.
  § 69. (1) Държавната административна комисия се закрива.
  (2) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на закона урежда отношенията, свързани със закриването на комисията по ал. 1.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  § 69 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 69 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 69.
  § 70. Съставът на дисциплинарните съвети се привежда в съответствие с изискванията на този закон в 3-месечен срок от влизането му в сила.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 70.
  § 71. По взаимно писмено споразумение между страните по служебното правоотношение неползваните до 1 януари 2003 г. платени годишни отпуски или части от тях могат да бъдат компенсирани с обезщетение, определено по реда на чл. 60, независимо че служебното правоотношение не е прекратено.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  § 71 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 71.
  6

  § 72. Считано от 1 януари 2004 г. държавните служители, притежаващи VII до III старши ранг, се преназначават на същата длъжност с ранг V до I старши ранг, притежаващите II и I старши ранг се преназначават с I старши ранг.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 72.
  § 73. В случаите, когато до изтичането на срока на служебното правоотношение назначените във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за администрацията държавни служители придобият изискуемия ранг или професионален опит, служебното им правоотношение се преобразува в безсрочно.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 73.
  § 74. Служебните правоотношения на административните секретари, назначени срочно по чл. 9 от Закона за администрацията, се преобразуват в безсрочни.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  § 74 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 74 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 74:
  § 74. Служебните правоотношения на административните секретари, назначени срочно по чл. 9 от Закона за администрацията, се смятат за безсрочни от влизане в сила на този закон.
  § 75. (1) В едномесечен срок от обнародването на Класификатора на длъжностите в администрацията на изпълнителната власт лицата, които заемат по трудово правоотношение длъжност, определена за заемане от държавен служител, се назначават на длъжността, ако отговарят на изискванията на чл. 7 и в 14-дневен срок от определянето на длъжността за заемане от държавен служител подадат заявление по чл. 8. С акта за назначаване им се определя посоченият в Класификатора на длъжностите в администрацията на изпълнителната власт ранг за заемането на длъжността.
  (2) Алинея 1 се прилага съответно и за служителите в администрациите на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 75:
  7

  § 75. (1) в едномесечен срок от обнародването на Единния класификатор на длъжностите в администрацията лицата, които заемат по трудово правоотношение длъжност, определена за заемане от държавен служител, се назначават на длъжността, ако отговарят на изискванията на чл. 7 и в 14-дневен срок от определянето на длъжността за заемане от държавен служител подадат заявление по чл. 8. С акта за назначаване им се определя посоченият в Единния класификатор на длъжностите в администрацията ранг за заемането на длъжността.
  (2) Алинея 1 се прилага съответно и за служителите в администрациите на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията.
  (3) За лицата по ал. 1 и 2 не се прилага чл. 12, ал. 1.
  § 76. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г„ бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22, 56, 83, 108 и 113 от 1998 г.; 'Решение № 11 на Конституционния съд на от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г. и бр. 18 от 2003 г.) се правят следните допълнения;
  1. Създава се чл. 107а:
  “Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
  Чл. 107а. (1) Не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което:
  1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
  2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или синдик;
  3. е народен представител;
  4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
  5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; тази забрана
  не се отнася за експертните сътрудници и членовете на политическите кабинети.
  (2) Трудовият договор със служителя се сключва от органа на изпълнителната власт или от упълномощен от него заместник, или от административния секретар.
  (3) Минималният и максималният размер на трудовите възнаграждения на работещите в държавната администрация се определят с акт на Министерския съвет.
  (4) Индивидуалният размер на трудовото възнаграждение се определя в зависимост от оценката на индивидуалното изпълнение при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  8

  (5) Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, се атестират при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (6) При изпълнение на трудовите си задължения служителите трябва да спазват правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.”
  2. В чл. 126 се създават. 13;
  “13. да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 107а, ал. 1.”
  3. В чл. 325 се създава т. 13:
  “13. поради несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1; когато несъвместимостта е по чл. 107а, ал. 1, т. 1, работодателят прекратява трудовия договор с един от двамата служители по своя преценка.”
  4. В чл. 330, ал. 2 се създава т. 7:
  “7. работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 13.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 76 точки 1,2,3 и 4 се заличават.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАСИЛ МАРИНЧЕВ:
  В § 76 т. 4 на чл. 107а да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НИКОЛАЙ БУЧКОВ:
  В § 76 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 от § 76 се изменя така:
  “1. Създава се чл. 107а и 107б:
  Чл. 107б. Не може да бъде сключен трудов договор за работа при юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с 51 и повече проценти държавно участие с лице, което:
  1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
  2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или синдик;
  3. е народен представител;
  4. е общински съветник, но само за съответната общинска администрация;
  9

  5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа организация /партия/, като тази забрана не се отнася за експертните сътрудници и членове на политически кабинети.”
  2. В т. 2 от проекта след думите “чл. 107а, ал. 1” се добавя “чл. 107б”.
  3. В т. 3 от проекта след думите “чл. 107а, ал. 1, т. 1” се добавя “чл. 107б”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  По § 76, чл.107а, в ал. 2 думата "изпълнителната" да се замени с "държавната".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА:
  §76 се изменя така:
  1. В чл. 107а, ал. 2 думите „или от административния секретар" отпадат.
  2. В чл. 107а, ал. 6 се добабя: “За нарушаване, възпрепятстане или забавяне на изпълнението им се налагат съответните административни санкции и наказания".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕЛ.ЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 76:
  § 76. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение №12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2,12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22, 56, 83, 108 и 113 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1,105 и 120 от 2002 г. и бр. 18 от 2003 г.) се правят следните допълнения:
  1. Създава се чл. 107а:
  “Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
  Чл. 107а. (1) Не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което:
  1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
  2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или синдик;
  10


  3. е народен представител;
  4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
  5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; тази забрана не се отнася за експертните сътрудници и членовете на политическите кабинети.
  (2) Трудовият договор със служителя се сключва от органа на държавната власт или от упълномощен от него заместник, или от административния секретар.
  (3) Минималният и максималният размер на трудовите възнаграждения на работещите в държавната администрация се определят с акт на Министерския съвет.
  (4) Индивидуалният размер на трудовото възнаграждение се определя в зависимост от оценката на индивидуалното изпълнение при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (5) Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, се атестират при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (6) При изпълнение на трудовите си задължения служителите трябва да спазват правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.”
  2. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава се нова т. 12;
  ‘‘12. да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 107а, ал. 1.”
  б) Досегашната т. 12 става т. 13.
  3. В чл. 330, ал. 2 се създава т. 7 и 8:
  “7. работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12.
  8. поради несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1.”
  § 77. В Кодекса за задължително обществено осигуряване ( обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г. и бр. 8 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 546, ал. 3 след числото “107” се добавя “ал. 1, т. 1-4”.
  2. В чл. 54в, ал. 2 след думите “чл. 106, ал. 2” се добавя “и чл. 107, ал. 3”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В § 77 се правят следните изменения:
  11

  1. Създава се нова т. 1 със следното съдържание: "т. 1. В чл.6, ал. 5 се
  заличава"
  2. Точка 2 се заличава.
  3. Точка 1 става т. 3.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 77:
  § 77. В Кодекса за социалното осигуряване ( обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и дои., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1,10, 45, 74,112,119 и 120 от 2002 г.; бр. 8, бр. 42 и бр.67 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 54б, ал. 3 след числото “107” се добавя “ал. 1, т. 1-4”.
  2. В чл. 54в, ал. 3 след думите “чл. 106, ал. 2” се добавя “и чл. 107, ал. 3”.
  § 78. В чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г. и бр. 42 и бр. 67 от 2003 г.) след думите “чл. 106, ал. 2 и 3” се добавя “и чл. 107, ал. 3”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 78.
  § 79. В чл. 114 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 и 34 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г. и бр. 50 от 2003 г.) думите "с изключение на” се заменят с “както и”, а в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя “съответно по срочно служебно правоотношение”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 79.
  § 80. В чл. 218а, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 29 от 2000 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г. и бр. 17 и 26 от 2003 г.) т. 2 и 6 се отменят.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 80.
  § 81. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения;
  1. Член 9 се отменя.
  2. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
  12

  “(2) Служителите в администрацията се назначават от органа на държавна власт. Той може да възложи всички или отделни свои правомощия по служебното или по трудовото правоотношение на свой заместник или на административния секретар.”
  3. В чл. 13, ал. 1 думите “Единен класификатор на длъжностите в администрацията” се заменят с “класификатори на длъжностите”.
  4. Член 17 се отменя.
  5. В чл. 40 се правят следните изменения:
  а) в ал. 7 изречение второ се заличава;
  б) алинея 8 се отменя.
  6. В чл. 42 се правят следните изменения;
  а) в ал. 5 изречение второ се заличава;
  б) алинея 6 се отменя.
  7. В чл. 47 се правят следните изменения:
  а) в ал. 7 изречение второ се заличава;
  б) алинея 8 се отменя.
  8. В чл. 50 се правят следните изменения:
  а) в ал. 7 изречение второ се заличава;
  б) алинея 8 се отменя.
  9. В чл. 54 се правят следните изменения:
  а) в ал. 7 изречение второ се заличава;
  б) алинея 8 се отменя.
  10. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби думите “Единен класификатор на длъжностите в администрацията” се заменят с “Класификатор на длъжностите в администрацията на изпълнителната власт”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 81 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  В §81, Т.1 се заличава.
  В § 81, т. 2, чл. 10, ал. 2 изразът "всички или" се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  В § 81 т. 2 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  13  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРИНА ДИКОВА:
  1. По § 81, чл.10, ал. 2 се изменя така: (2) Служителите в администрацията се назначават от органа на държавна власт. Той може да възложи отделни свои правомощия по служебното или по трудовото правоотношение на свой заместник, с изключение на назначаването и прекратяването на правоотношенията, както и налагането на дисциплинарни наказания."
  2. Точка 3 на § 81 да се измени така:
  "3. Член 13 се изменя така:
  Чл. 13. (1) Държавните служители и лицата, работещи по
  трудово правоотношение заемат длъжности, чийто наименования се определят в Единен класификатор на длъжностите в администрацията. В класификатора се посочва и разпределението на длъжностите в длъжностни нива, минималните изисквания за заемането на всяка длъжност, както и вида на правоотношението, по което тя се заема.
  (2) Според функциите, които се изпълняват, длъжностите в администрацията са:
  1. ръководни;
  2. експертни;
  3. технически.
  (3) Лице, заемащо ръководна длъжност в администрацията, не може да я осъществява по трудово правоотношение.
  (4) Длъжностното разписание се утвърждава от органа по назначаването на съответната администрация.
  (5) Длъжностните характеристики се утвърждават от административния секретар или от упълномощен от него служител на ръководна длъжност. Структурата на длъжностните характеристики и процедурите за тяхното разработване и изменение се определят с наредба на министъра на държавната администрация."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЧАСТИЧНО ПО Т. 2.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 81:
  § 81. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 9 се отменя.
  2. Член 10, ал. 2 се отменя.
  3. Член 13 се изменя така:
  “Чл. 13. (1) Държавните служители и лицата, работещи по
  трудово правоотношение заемат длъжности, чийто наименования се определят в Единен класификатор на длъжностите в администрацията. В класификатора се посочва и разпределението на длъжностите в длъжностни
  14

  нива, минималните изисквания за заемането на всяка длъжност, както и вида на правоотношението, по което тя се заема.
  (2) Според функциите, които се изпълняват, длъжностите в администрацията са:
  1. ръководни;
  2. експертни;
  3. технически.
  (3) Лице, заемащо ръководна длъжност в администрацията, не може да я осъществява по трудово правоотношение.
  4. В чл. 14, ал. 1 запетаята се заличава, а думите ‘‘общ и служебен трудов стаж” се заменят с “и професионален опит”.
  5. Член 15 се изменя така:
  “Чл. 15. Степента на завършено образование и квалификация, както и професионалният опит, се удостоверяват с официални документи.”
  6. Членове 16 и 17 се отменят.
  7. В чл. 18 думата “трудов” се заличава.
  8. В чл. 40 се правят следните изменения:
  а) в ал. 7 изречение второ се заличава;
  б) алинея 8 се отменя.
  9. В чл. 42 се правят следните изменения:
  а) в ал. 5 изречение второ се заличава;
  б) алинея 6 се отменя.
  10. В чл. 47 се правят следните изменения:
  а) в ал. 7 изречение второ се заличава;
  б) алинея 8 се отменя.
  11. В чл. 50 се правят следните изменения:
  а) в ал. 7 изречение второ се заличава;
  б) алинея 8 се отменя.
  12. В чл. 54 се правят следните изменения:
  а) в ал. 7 изречение второ се заличава;
  б) алинея 8 се отменя.
  § 82. Член 47 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от
  1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г. и бр. 1 от 2001 г.) се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 82 ДА ОТПАДНЕ.
  15  § 83. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”. Разпоредбите на § 16, 25, 28, 30 и 33 влизат в сила от 1 януари 2004 г. В § 37 разпоредбата на чл. 73, ал. 2 влиза в сила от 1 януари 2004 г.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 83, КОЙТО СТАВА § 82:
  § 82. Разпоредбите на § 16, 25, 28, 30, 33 и чл. 73, ал. 2 от § 37 влизат в сила от 1 януари 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума