Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
03/12/2003 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за оттегляне на резервите, направени от
  Република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция
  относно корупцията, № 302-02-71, внесен от Министерския съвет.
  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за оттегляне на резервите, направени от
  Република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция
  относно корупцията, № 302-02-71, внесен от Министерския съвет.

  На редовно заседание, проведено на 27.11.2003 г., Комисията по
  правни въпроси обсъди Законопроект за оттегляне на резервите, направени от
  Република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция
  относно корупцията, № 302-02-71, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъства г-жа Надежда Тодорова от Министерство
  на правосъдието, която от името на вносителя запозна народните представители с
  основните положения и цели на предложения законопроект. При ратифицирането
  на Наказателната конвенция относно корупцията Република България е
  формулирала резерви поради обстоятелството, че към този момент българският
  наказателен закон не е обявявал за престъпления някои деяния, криминализирани
  в конвенцията. На 13.09.2002г. Народното събрание прие Закон за изменение и
  допълнение на Наказателния кодекс /ДВ бр. 92/2002г./, който приведе в
  сътветствие вътрешното законодателство с разпоредбите на конвенцията. По-
  конкретно - криминализирани са активния и пасивния подкуп в частния сектор,
  търговията с влияние и пасивния подкуп на чуждестранни длъжностни лица.
  След проведената дискусия и гласуване Комисията реши
  единодушно да предложи на народните представители да приемат на първо
  гласуване Законопроект за оттегляне на резервите, направени от Република
  България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция относно
  корупцията, № 302-02-71, внесен от Министерския съвет.
  ЗАКОН
  за оттегляне на резервите, направени от Република България в
  съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция относно корупцията
  Член единствен. Република България оттегля резервите, направени в
  съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция относно корупцията,
  ратифицирана със закон (ДВ, бр. 42 от 2001 г.).
  Законът е приет от XXXIX Народно събрание на 2003 г. и е
  подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  (Огнян Герджиков)
  Форма за търсене
  Ключова дума