Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
25/09/2003 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния
  кодекс, № 354-01-31, внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители,
  № 354-01-37, внесен от Пламен Панайотов и Пламен Моллов, № 354-01-75, внесен от
  Борислав Ралчев, № 354-01-80, внесен от Димитър Илиев Димитров и група народни
  представители, № 354-01-85, внесен от Нонка Матова, № 302-01-38, внесен от
  Министерски съвет и № 302-01-44, внесен от Министерски съвет.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния
  кодекс, № 354-01-31, внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители,
  № 354-01-37, внесен от Пламен Панайотов и Пламен Моллов, № 354-01-75, внесен от
  Борислав Ралчев, № 354-01-80, внесен от Димитър Илиев Димитров и група народни
  представители, № 354-01-85, внесен от Нонка Матова, № 302-01-38, внесен от
  Министерски съвет и № 302-01-44, внесен от Министерски съвет.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
  (Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., попр., бр. 29 от 12.04.1968 г.,
  изм., бр. 92 от 28.11.1969 г., изм. и доп., бр. 26 от 30.03.1973 г., доп., бр. 27 от 3.04.1973
  г., изм., бр. 89 от 15.11.1974 г., в сила от 1.03.1975 г., изм. и доп., бр. 95 от 12.12.1975
  г., изм., бр. 3 от 11.01.1977 г., доп., бр. 54 от 11.07.1978 г., бр. 89 от 9.11.1979 г., изм. и
  доп., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., попр., бр. 31 от 20.04.1982 г., доп., бр.
  44 от 5.06.1984 г., изм. и доп., бр. 41 от 28.05.1985 г., доп., бр. 79 от 11.10.1985 г.,
  попр., бр. 80 от 15.10.1985 г., изм. и доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., попр., бр. 90 от
  21.11.1986 г., изм., бр. 37 от 16.05.1989 г., в сила от 16.05.1989 г., бр. 91 от 24.11.1989
  г., в сила от 24.11.1989 г., бр. 99 от 22.12.1989 г., в сила от 22.12.1989 г., доп., бр. 10 от
  2.02.1990 г., изм., бр. 31 от 17.04.1990 г., изм. и доп., бр. 81 от 9.10.1990 г., в сила от
  9.10.1990 г., бр. 1 от 4.01.1991 г., бр. 86 от 18.10.1991 г., попр., бр. 90 от 1.11.1991 г.,
  изм., бр. 105 от 19.12.1991 г., доп., бр. 54 от 3.07.1992 г., в сила от 3.07.1992 г., изм. и
  доп., бр. 10 от 5.02.1993 г., бр. 50 от 1.06.1995 г.; Решение № 19 от 12.10.1995 г. на

  Конституционния съд на РБ - бр. 97 от 3.11.1995 г.; доп., бр. 102 от 21.11.1995 г.,
  в сила от 21.01.1996 г., изм. и доп., бр. 107 от 17.12.1996 г., бр. 62 от 5.08.1997 г., изм.,
  бр. 85 от 26.09.1997 г.; Решение № 19 от 21.11.1997 г. на Конституционния съд на РБ -
  бр. 120 от 16.12.1997 г.; доп., бр. 83 от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 24.07.1998 г.,
  доп., бр. 132 от 10.11.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 133 от 11.11.1998 г., изм. и
  доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 7 от 26.01.1999 г., изм., бр. 51 от 4.06.1999 г., бр. 81 от
  14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 21 от 17.03.2000 г., бр. 51 от
  23.06.2000 г.; Решение № 14 от 23.11.2000 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 98 от
  1.12.2000 г.; доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 101 от 23.11.2001 г., бр. 45 от
  30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.09.2002 г.)
  §1. В чл. 53, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В буква "а" в края запетаята се заменя с точка и
  запетая, а съюзът "и" се заличава.
  2. Буква "б" се изменя така:
  "б) имуществото, придобито чрез или по повод на престъпление, независимо чия
  собственост е, освен ако не подлежи на връщане или възстановяване; когато придобитото липсва
  или подлежи на връщане или възстановяване, присъжда се неговата равностойност;"
  3. Създава се буква "в":
  "в) имуществото, получено при отчуждаване на имущество, придобито
  чрез или по повод на престъпление."
  § 2. В чл. 61 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Когато прокурорът реши да не образува предварително производство или
  прекрати образуваното производство, той изпраща преписката на комисията за
  налагане на възпитателна мярка.”
  § 3. В чл. 93 се създава т. 25, 26, 27 и 28:
  “25. “далекосъобщителен трафик” е насочен пренос на сигнали, писмен текст,
  изображения, звук, данни или съобщения от всякакъв вид чрез проводник,
  радиовълни, оптична или друга преносна среда;
  26. “Нерегламентирано присъединяване” е всяко техническо свързване на обект
  - собственост на физическо или юридическо лице, към електропреносната или
  електроразпределителната мрежа при неспазване на нормативноустановените
  изисквания с цел отклоняване или създаване на условия за отклоняване на
  електрическата енергия от уредите за нейното търговско измерване;
  27. “Неправомерно въздействие върху уред за търговско измерване на
  електрическа енергия” е всяко физическо, техническо или друго действие върху самия
  уред или върху отделни негови части, с което се цели създаването на условия за
  непълно отчитане на действително потребената електроенергия.
  28. "Придобито чрез или по повод на престъпление" е всяко имущество,
  което произтича непосредствено или опосредено от извършено престъпление или
  е получено заради извършено престъпление."
  § 4. В чл. 104 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “сведения, съставляващи държавна тайна” се заменят с
  “класифицирана информация, представляваща държавна тайна”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  2

  “(3) Класифицираната информация, представляваща държавна
  тайна, и нейните категории се определят със закон.”
  § 5. В чл. 157 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Който извърши хомосексуални действия по отношение на лице,
  ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не представлява
  престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години."
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Който извърши хомосексуални действия по отношение на лице,
  навършило 14-годишна възраст, което не разбира свойството или значението на
  извършеното, се наказва с лишаване от свобода до три години."
  § 6. В чл. 161, ал. 1 думите “чл. 145-148а” се заменят с “чл. 145, 146-148а”.
  § 7. Създават се чл. 182а и чл. 182б:
  "Чл. 182а. (1) Който с цел извличане на имотна облага подбуди родител чрез
  дарение, обещание, заплаха или злоупотреба със служебно положение да изостави свое дете или да даде съгласие за осиновяването му, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба до две хиляди лева.
  (2) При условията и с наказанието по ал. 1 се наказва и лице, което подбужда
  непълнолетен да даде съгласие за осиновяването си, когато законът го изисква.
  (3) Който с цел извличане на имотна облага посредничи, без да има право за това,
  между лице или семейство, желаещо да осинови дете, и родител, желаещ да изостави свое дете,
  или жена, приемаща да износи в утробата си дете с цел да го предаде за осиновяване, се
  наказва с лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева.
  (4) Ако деянието по ал. 3 е извършено повторно, наказанието е лишаване от
  свобода до три години и глоба до четири хиляди лева.
  Чл. 1826. Който по какъвто и да е начин разпространява информация за деца, които
  могат да бъдат осиновени или са осиновени без съгласието на техните родители или законните
  им представители, или без съгласието на съответните компетентни органи, се наказва с
  лишаване от свобода до шест месеца и глоба до хиляда лева."
  § 8. Създава се чл. 192а:
  "Чл. 192а. (1) Който приеме лице, ненавършило 18-годишна възраст, на работа, която е
  възможно да увреди здравето, безопасността или морала му, се наказва с лишаване от свобода
  до шест месеца и глоба от 500 до 1000 лева.
  (2) Ако престъплението по ал. 1 е извършено по отношение на лице, ненавършило 16-
  годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от 500 до 3000 лева
  (3) Ако деянието по ал. 1 и 2 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от 500 до 3000 лева по ал. 1 и лишаване от свобода до три години и глоба от 1000 до 5000 лева по ал. 2."
  § 9. В чл. 193а накрая се добавят думите “до прокуратурата и не може да се
  прекрати по негово искане.”
  § 10. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 10:
  3

  “10. ако предмет на кражбата са взривни вещества, огнестрелни оръжия
  или боеприпаси, за придобиването на които е необходимо разрешение по Закона за
  контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.”
  2. В ал. 2 след думата “размери” се поставя запетая и се добавя “както и за
  кражба на взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните
  звена на Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната,
  Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, Държавна
  агенция “Гражданска защита” и Държавна агенция “Държавен резерв и
  военновременни запаси”.
  3. В ал. 4 думите “до една година” се заменят с “до три години”.
  § 11. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “от сто до триста” се заменят с “от петстотин до хиляда”.
  2. В ал. 2. думите “от сто до триста” се заменят с “от хиляда до пет хиляди”.
  3. В ал. 3 навсякъде думите "сто до триста" се заменят с “от пет хиляди до
  десет хиляди”.
  4. Създава се ал. 4:
  “(4) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако
  липсва или е отчужден се присъжда неговата равностойност.”
  § 12. В чл. 210, ал. 1, т. 3 накрая се добавя “или от лице, което
  непосредствено извършва сделки с валута в наличност”.
  § 13. В чл. 214а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) За приготовление към престъпление по чл. 213а, ал. 2 и 3 и
  чл. 214, ал. 2, когато приготовлението е свързано с набавяне на взривни вещества,
  огнестрелни оръжия, боеприпаси или специални технически средства за
  предизвикване на взрив, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.”
  § 14. В чл. 216, ал. 5 след цифрата “8” се поставя запетая и се добавя “или
  ако деянието е свързано с унищожаване или повреждане на елементи от
  далекосъобщителната мрежа”.
  § 15. Създава се чл. 216а:
  “Чл. 216а. (1) Който неправомерно наруши целостта на съоръжения от
  електропреносната или електроразпределителната мрежа, се наказва с лишаване от
  свобода до три години и глоба до петнадесет хиляди лева.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от
  свобода от една до десет години и глоба до двадесет хиляди лева.”
  § 16. В чл. 225в, ал. 4 съюзът "и" се заменя с "или".
  § 17. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  4

  “(1) Който извършва външнотърговска дейност с оръжие и със
  стоки и технологии с възможна двойна употреба или посредническа дейност, свързана
  с външнотърговски сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна
  употреба без съответното разрешение и/или лиценз, както и ако дейността е
  извършена в нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени по линия на
  Съвета за сигурност на ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
  и Европейския съюз, двустранни и многостранни международни договори, по които
  Република България е страна, или с акт на Министерския съвет, се наказва с лишаване
  от свобода до шест години и с глоба до двеста хиляди лева.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и посредническата дейност, свързана
  с външнотърговски сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна
  употреба, осъществени извън територията на Република България, в нарушение на
  забрани, ограничения или санкции, наложени по линия на Съвета за сигурност на
  ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Европейския съюз,
  двустранни и многостранни международни договори, по които Република България е
  страна.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и следващите алинеи се преномерират
  съответно.
  § 18. Създава се чл. 234в:
  “Чл. 234в. (1) Който осъществи нерегламентирано присъединяване към
  електропреносната или електроразпределителната мрежа или неправомерно
  въздействие върху уредите за търговско измерване на потребената електрическа
  енергия, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба до десет
  хиляди лева.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от
  свобода от една до осем години и глоба до петнадесет хиляди лева.”
  § 19. Член 235 се изменя така:
  “Чл. 235. (1) Който в нарушение на установените в специален закон
  правила без редовно писмено позволително или с редовно позволително, но извън
  указаните в него места, срокове, количество и вид сече, събира, добива, взема или
  извозва дървесни материали, когато с това са причинени немаловажни вреди, се
  наказва с лишаване от свобода до шест години, както и с глоба от хиляда до двадесет
  хиляди лева.
  (2) С наказанието по ал. 1 се наказва и онзи, който в нарушение на
  изискванията, установени в специален закон, товари, транспортира, разтоварва,
  съхранява или преработва дървен материал или извършва покупко-продажба и други
  разпоредителни сделки с тях, когато е това са причинени немаловажни вреди.
  (3) За престъпление по ал. 1 и 2 наказанието е лишаване от свобода от една
  до осем години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева:
  1. ако е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за
  неговото осъществяване;
  5

  2. ако е извършено в съучастие с лице - служител по горите, или е
  извършено от горски служител, който се е възползвал от служебното си положение;
  3. ако е извършено чрез използване на чужд, неистински или подправен
  документ или документ е невярно съдържане;
  4. ако е извършено повторно;
  5. ако стойността на незаконно придобития дървен материал е в големи
  размери.
  (4) Когато престъпленията по ал. 1-3 са извършени от организирана
  престъпна група или представляват опасен рецидив, наказанието е лишаване от
  свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева.
  (5) За престъпление по ал. 1-4 в особено големи размери, представляващо
  особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години
  и глоба от петдесет хиляди до петстотин хиляди лева.
  (6) Предметът на престъплението по този член се отнема в полза на
  държавата, а ако липсва или е отчужден, присъжда се неговата равностойност.
  (7) За приготовление към престъпление по този член или за сдружаване е
  такава цел наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до десет хиляди
  лева.
  (8) Наказанието по ал. 7 се налага и на онзи, който знае, че се върши
  престъпление по този член и не съобщи за това на властта.
  (9) Алинея 8 не се прилага спрямо съпруга, низходящите, възходящите,
  братята и сестрите на дееца и техните съпрузи.”
  § 20. В чл. 242, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква “б” се изменя така:
  “б) с използване на чужд, преправен, неистински или е невярно съдържание
  документ;”
  2. В буква “г” след думата “боеприпаси” се добавя “химически,
  биологически и ядрени оръжия”, а след думата “лъчения” се добавя “и/или
  компоненти или прекурсори за тях, определени със закон или с акт на Министерския
  съвет или”.
  3. В изречение първо накрая думите “до шест години” се заменят е “до
  десет години”, а думите “до две хиляди лева” се заменят е “от двадесет хиляди до сто
  хиляди лева”.
  § 21. В чл. 242а, изречение първо след думите “се наказва е“ се добавя
  “лишаване от свобода до шест години и”.
  § 22. В чл. 246, ал. 1 думите “до три години” се заменят е “до шест години”.
  § 23. В чл. 253 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който извърши финансова операция или сделка е имущество или
  прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права,
  свързани е имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез или по повод
  6

  на престъпление, се наказва за изпиране на пари е лишаване от свобода от една до
  шест години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на този, който придобие, получи,
  държи, използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за
  преобразуването на имущество, за което знае или предполага в момента на
  получаването му, че е придобито чрез или по повод на престъпление.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата “деянието” се добавя
  “по ал. 1 и 2” и се създава т. 4:
  “4. чрез откриване или поддържане на сметка във финансова институция
  под фиктивно име или под името на лице, което не е дало своето съгласие за това.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата “деянието” се добавя
  “по ал. 1 и 2”.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Предметът на престъплението по ал. 1-5 или имуществото, в което е
  трансформиран, се отнема в полза на държавата, а ако липсва, се присъжда неговата
  равностойност.”
  7. Създава се ал. 7:
  “(7) Разпоредбите на ал. 1-6 се прилагат и когато престъплението, чрез или
  по повод на което е придобито имуществото, не попада под наказателната юрисдикция
  на Република България.”
  § 24. Създава се нов чл. 253а:
  “Чл. 253а. (1) Приготовлението за изпиране на пари или сдружаването с
  такава цел се наказва е лишаване от свобода до две години или е глоба от пет хиляди
  до десет хиляди лева.
  (2) Същото наказание се налага и на онзи, който подбужда другиго към
  изпиране на пари.
  (3) Имуществото, предназначено за извършване на изпиране на пари, се
  отнема в полза на държавата, а ако липсва, се присъжда неговата равностойност.”
  § 25. Досегашният чл. 253а става чл. 253б и в него думите “до една година”
  се заменят е “до три години”.
  § 26. В чл. 278 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "сто до триста" се заменят е “от петстотин до хиляда”.
  2. В ал. 2 думите " или видоизменение" се заменят с " видоизменение или за
  износ", а думите "сто до триста" се заменят е “от хиляда до пет хиляди”.
  3. В ал. 3 думите "сто до триста" се заменят с “от хиляда до пет хиляди”.
  4. В ал. 4 думите "сто до триста" се заменят е “от хиляда до пет хиляди”.
  5. В ал. 5 навсякъде думите "сто до триста" се заменят е “от пет хиляди до
  десет хиляди”.
  § 27. В чл. 278а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "сто до триста" се заменят с “от петстотин до хиляда”.
  2. В ал. 2 думите "сто до триста" се заменят с “от хиляда до пет хиляди”.
  7

  § 28. В чл. 278б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1 и в нея след думата “разкопки” се добавя
  “или изкопни работи”, а думите "сто до триста" се заменят с “от петстотин до хиляда”.
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако
  липсва или е отчужден се присъжда неговата равностойност.”
  § 29. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие,
  организация или на частно лице разгласи или допусне разгласяване на класифицирана
  информация, представляваща служебна тайна, която му е била предоставена или
  станала известна по служба, се наказва с лишаване от свобода до три години или с
  поправителен труд.”
  2. В ал. 2 думите “сведения, представляващи служебна тайна” се заменят с
  “класифицирана информация, представляваща служебна тайна”.
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на онзи, който промени, увреди,
  предостави или унищожи класифицирана информация, представляваща служебна
  тайна, или осъществи всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата й
  или до загубване на такава информация.”
  § 30. Член 287 се изменя така:
  “Чл. 287. Орган на властта, който при или по повод изпълнение на службата
  си, извърши действие, с което причини силно психическо или физическо страдание
  или болка на заподозрян, обвиняем, свидетел или вещо лице, за да изтръгне
  признание, показание, заключение или информация от него или от другиго, се
  наказва с лишаване от свобода от три до десет години и с лишаване от право по чл.
  37, т. 6 или 7.”
  § 31. В чл. 308 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  “(2) Когато деянието по ал. 1 има за предмет български или чуждестранни
  документи за самоличност, за завършено образование или за придобита квалификация,
  свидетелства за управление на моторни превозни средства, свидетелства за
  регистрация на превозни средства и визови стикери, наказанието е лишаване от
  свобода до осем години.
  (3) Когато деянието по ал. 2 е извършено с цел набавяне на имотна облага,
  наказанието е лишаване от свобода до десет години. Имотната облага се отнема в
  полза на държавата, а ако липсва или е отчуждена, се присъжда нейната
  равностойност.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) В маловажни случаи наказанието е:
  8

  1. за престъпления по ал. 1 - лишаване от свобода до шест месеца или
  поправителен труд;
  2. за престъпления по ал. 2 - лишаване от свобода от една до две години;
  3. за престъпления по ал. 3 - лишаване от свобода от две до три години.”
  § 32. Създават се чл. 308а и 308б:
  “Чл. 308а. (1) Приготовлението за извършване на престъпление по чл. 308,
  ал. 1 се наказва с лишаване от свобода до една година, а по ал. 2 и 3 или сдружаването
  с такава цел, или за разпространяване на неистински или преправени официални
  документи се наказва с лишаване от свобода до шест години.
  (2) Не се наказва онзи съучастник в сдружението, който преди да е
  довършено съставянето на неистински официален документ или преправянето на
  съдържанието на официален документ (ако сдружението е образувано с такава цел)
  или преди да започне разпространяването на неистински или преправени документи
  (ако сдружението е образувано за това), се откаже от деянието и съобщи за него на
  властта.
  Чл. 308б. Който изготвя, пази или укрива предмети, материали или оръдия,
  за които знае, че са предназначени или че са послужили за съставяне на неистински
  официален документ или за преправяне съдържанието на официален документ по чл.
  308, ал. 2 и 3, се наказва с лишаване от свобода до шест години.”
  § 33. В чл. 325, ал. 2 след думата “дързост” се поставя запетая и се добавя
  “както и когато то е извършено преди, по време или непосредствено след спортно
  мероприятие”.
  § 34. В чл. 337 се създава ал. 5:
  “(5) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от
  свобода от шест месеца до две години.”
  § 35. Създава се чл. 339б:
  “Чл. 339б. Който произвежда, пренася, държи, придобива или предава
  другиму стоки и технологии с възможна двойна употреба, определени със закон или с
  акт на Министерския съвет, в нарушение на забрани, ограничения или санкции,
  наложени по линия на Съвета за сигурност на ООН, Организацията за сигурност и
  сътрудничество в Европа и Европейския съюз, двустранни и многостранни
  международни договори, по които Република България е страна, или с акт на
  Министерския съвет, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба от
  десет хиляди до двадесет хиляди лева.”
  § 36. В чл. 346 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 4:
  “4. отнемането е извършено за набавяне на имотна облага от връщането на
  моторното превозно средство.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на лице, което срещу получаването на
  имотна облага предлага съдействие за връщане на отнетото превозно средство.”
  9

  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и следващите алинеи се преномерират
  съответно.
  § 37. Създава се нов чл. 346а:
  “Чл. 346а. Ако до приключване на съдебното следствие в
  първоинстанционния съд отнетото моторно превозно средство бъде върнато,
  наказанието е:
  1. в случаите по чл. 346, ал. 1 - лишаване от свобода до пет години;
  2. в случаите на чл. 346, ал. 2, т. 4, ако връщането е извършено преди
  получаването на имотната облага - лишаване от свобода до осем години.”
  § 38. Досегашният чл. 346а става чл. 346б.
  § 39. Създава се нов чл. 348а:
  “Чл. 348а. (1) Който чрез измама или по друг незаконен начин използва
  далекосъобщителна мрежа, съоръжение или услуга, за да генерира или пренасочи
  далекосъобщителен трафик в свой или чужд интерес и с това причини имотна вреда на
  далекосъобщителен оператор или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода до
  шест години и глоба до десет хиляди лева.
  (2) В случаите, когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото
  осъществяване, когато деянието не представлява маловажен случай;
  2. чрез използване на нерегистрирано далекосъобщително средство;
  3. повторно,
  наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба от хиляда лева
  до пет хиляди лева.
  (3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една
  година или поправителен труд.”
  § 40. Досегашният чл. 348а става чл. 348б.
  § 41. Чл. 350 се изменя така:
  “Чл. 350. (1) Който изготви храни по смисъла на Закона за храните,
  предназначени за общо ползуване, по такъв начин, че в тях се създават или попадат
  опасни за здравето вещества, както и онзи, който продава, предлага за продал или по
  друг начин тури вобръщение такива храни, се наказва с лишаване от свобода до пет
  години.
  (2) Който наруши правила, издадени във връзка с добива, производството,
  преработката, съхранението, реализацията и търговията с животни, суровини или
  храни по смисъла на Закона за храните и с това изложи на опасност здравето или
  живота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
  (3) Ако от деянието по ал. 1 и 2 е последвала средна телесна повреда за другиго
  - наказанието е лишаване от свобода до шест години, ако е последвала тежка телесна
  повреда за другиго -лишаване от свобода от една до осем години, а ако е последвала
  смърт - лишаване от свобода от три до петнадесет години.”
  § 42. Създава се чл. 350а.
  "Чл. 350а. Който произвежда и/или предлага на пазара храни по смисъла на
  Закона за храните, суровини от животински или растителен произход, храни за
  10

  животни или ветеринарномедицински препарати без необходимите за това
  документи се наказва с лишаване от свобода до три години."
  § 43. В чл. 354а ал. 3 се заличава.
  § 44. В чл. 354б, ал. 6 думите "до три години" се заменят с "от една до шест
  години, глоба до пет хиляди лева".
  § 45. В чл. 356а думите “чл. 352, ал. 1” се добавя “чл. 353г, 353д”.
  § 46. Създава се чл. 356к:
  “Чл. 356к. (1) Който без надлежно разрешение придобие, държи, превозва
  или пренася ядрен материал, източници на йонизиращи лъчения или компоненти за
  тях, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
  (2) Ако в случаите по ал. 1 е последвала:
  1. опасност за живота или здравето на друг, наказанието е лишаване от
  свобода от две до осем години;
  2. средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е
  лишаване от свобода от пет до десет години;
  3. смърт на едно и повече лица, наказанието е лишаване от свобода от осем
  до петнадесет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.
  (3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е глоба до пет хиляди лева.”
  § 47. Заглавието на глава дванадесета се изменя така:
  “Глава дванадесета
  Престъпления против отбранителната способност на републиката и защитата на
  класифицираната информация, представляваща държавна тайна, и чуждестранната
  класифицирана информация”
  § 48. Заглавието на раздел I от глава дванадесета се изменя така:
  “Раздел I
  Престъпления против класифицираната информация, представляваща държавна тайна,
  и чуждестранната класифицирана информация”
  § 49. Член 357 се изменя така:
  “Чл. 357. (1) Който в нарушение на установените правила разгласи,
  промени или предостави класифицирана информация, съставляваща държавна тайна,
  или чуждестранна класифицирана информация, която му е била поверена или станала
  известна по служба или работа, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
  (2) Когато от деянието по ал. 1 е последвало застрашаване на суверенитета,
  независимостта или териториалната цялост на Република България или на нейната
  11

  външна политика и международни отношения, свързани с националната
  сигурност, или са възникнали вреди в областта на националната сигурност, отбраната,
  външната политика или защитата на конституционно установения ред, наказанието е
  лишаване от свобода от три до петнадесет години.
  (3) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който разгласи или предостави
  класифицирана информация, съставляваща държавна тайна, или чуждестранна
  класифицирана информация, като съзнава, че от това може да последва застрашаване
  на суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България
  или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната
  сигурност, или да възникнат вреди в областта на националната сигурност, отбраната,
  външната политика или защитата на конституционно установения ред.
  (4) В случаите по ал. 1 и 2 съдът може да постанови и лишаване от права по
  чл. 37, т. 6 и 7.”
  § 50. Член 358 се изменя така:
  “Чл. 358. (1) Който загуби, увреди или унищожи документи, издания или
  други материали, съдържащи класифицирана информация, съставляваща държавна
  тайна, или чуждестранна класифицирана информация, се наказва с лишаване от
  свобода до три години.
  (2) Ако от деянието по ал. 1 са последвали вреди за суверенитета,
  независимостта или териториалната цялост на Република България или за нейната
  външна политика и международни отношения!, свързани с националната сигурност,
  или са възникнали вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната
  политика или защитата на конституционно установения ред, наказанието е лишаване
  от свобода до шест години.
  (3) С наказанието по ал. 2 се наказва и онзи, който съзнателно пропусне да
  класифицира информация с поставяне на съответен гриф за сигурност или неправилно
  определи грифа за сигурност и от това са последвали вреди за суверенитета,
  независимостта или териториалната цялост на Република България или за нейната
  външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност,
  или са възникнали вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната
  политика или защитата на конституционно установения ред.”
  § 51. Създава се чл. 358а:
  “Чл. 358а. (1) За приготовление към престъпление:
  1. по чл. 357 - наказанието е лишаване от свобода до две години или
  поправителен труд;
  2. по чл. 357а и чл. 357б, ал. 2 - наказанието е лишаване от свобода до една
  година или поправителен труд.
  (2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на онзи, който подбужда към
  престъпление по чл. 357, 357а и 357б.”
  § 52. В чл. 359 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “държавна тайна” се заменят с “класифицирана
  информация, представляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана
  информация”.
  12  2. В ал. 2 думите “специални правила за съхраняване на документи,
  издания и други материали” се заменят с “нормативно установените изисквания за
  защита на класифицирана информация”.
  § 53. Член 360 се отменя.
  § 54. В чл. 393 думите “сведения от военен характер, съставляващи
  държавна тайна” се заменят с “класифицирана информация е военен характер,
  съставляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация”.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 55. В Наказателно-процесуалния кодекс в чл. 111, ал. 2, в думите “глава
  пета, раздели I-VI” числото “VI” се заменя със “VII”, думите “глава шеста, раздели III
  и IV” се заменят е “глава шеста, раздели II-IV”, а след думите “по глава девета “а” се
  добавя “и по чл. 219, ал. 4, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2 и 3, чл. 308а, ал. 1,
  изречение второ, чл. 308б, 321, 321а, 356к и 393”.
  Форма за търсене
  Ключова дума