Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
01/02/2005 второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за “Държавен
  вестник”, № 454-01-120, внесен от Огнян Герджиков-второ четене.
  На заседание, проведено на 27.01.2005 г., Комисията по правни въпроси обсъди
  на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за “Държавен
  вестник”, № 454-01-120, внесен от Огнян Герджиков.
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за “Държавен
  вестник”, № 454-01-120, внесен от Огнян Герджиков-второ четене.
  На заседание, проведено на 27.01.2005 г., Комисията по правни въпроси обсъди
  на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за “Държавен
  вестник”, № 454-01-120, внесен от Огнян Герджиков.
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за
  "Държавен вестник"
  (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; изм., бр. 123 от 1997 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 1от
  2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 9 и 42 от 2003 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В чл. 1, ал. 1 думата "печатно" се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  § 2. В чл. 4, ал. 1, т. 10 накрая се добавя "когато това е предвидено в
  закона".
  1  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЛАГОЙ ДИМИТРОВ И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  Отпада текстът на § 2.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да отпадне.
  § 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата "представят" се добавя "(включително и
  на магнитен носител)".
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  (5) В съпроводителното писмо с искане за обнародване на международния
  договор се посочват законът за ратифициране на международния договор и броят на
  Държавен вестник , в който е обнародван, или се представя копие от решението на
  Министерския съвет за утвърждаване на акта, както и датата на влизане в сила на
  договора за Република България.
  (6) Когато международният договор е двустранен, се посочват и името и
  длъжността на подписалите го за всяка от страните."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.
  § 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите "покани за свикване на събрания" се
  добавя "с приложени към тях протоколи за свикването".
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Обявленията за възлагане на обществени поръчки по Закона за
  обществените поръчки се обнародват в електронната страница на "Държавен
  вестник".
  3. Създава се нова ал. 3:
  (3) В последния брой за годината се обнародва годишното съдържание и
  азбучник на вестника."
  4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3.
  § 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо след думите "или известие" се добавя "и
  документът за внесена такса по чл. 9, ал. 2";
  б) в изречение второ накрая се добавя "като върху него се
  2

  полага и печатът на органа или организацията".
  2. Алинея 2 се изменя така:
  (2) В съпроводителното писмо се посочват правното основание за
  обнародването, длъжностните лица, отговорни за техническото съгласуване на текста
  преди обнародването му, и телефон за връзка."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага
  наименованието да се измени така: “ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”.
  § 6. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г., изм., бр.
  53 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 23, ал. 1 и 2 след думите "за обнародване" се добавя "в
  електронната страница на".
  2. В чл. 25, ал. 2, т. 14 думата "обнародване" се заменя с
  "изпращане".
  3. В чл.27:
  а) алинея 2 се изменя така:
  (2) Обявлението за обществена поръчка се изпраща в електронен вид и се
  обнародва в електронната страница на "Държавен вестник" до 12 дни след
  изпращането му.";
  б) в ал. 3 изречение второ се изменя така: "В публикацията се
  посочват най-малко обектът на обществената поръчка и датата на
  изпращане на обявлението за обнародване в електронната страница
  на Държавен вестник", и не може да се включва информация, която
  не се съдържа в обявлението."
  4. В чл. 64, ал. 1 след думата "обнародваме" се добавя "в електронната му
  страница".
  5. В чл. 65, ал. 3, изречение второ след думите "датата на" се
  добавя "изпращане на обявлението за".
  6. В чл. 76:
  а) в ал. 1 след думата "обнародване" се добавя "в електронната
  му страница";
  б) в ал. 4 думите "задължително и по факс" се заличават, а
  след думите "обнародва в" се добавя "електронната страница на".
  7. В чл. 80, т. 2 думата "обнародване" се заменя с "изпращане".
  8. В чл. 86, ал. 1 след думата "обнародване" се добавя "в
  електронната му страница".
  9. В чл. 89, ал. 1, т. 4 след думите "датата на" се добавя
  3  "изпращане за".
  10. В чл. 97, ал. 1 след думата "обнародване" се добавя "в
  електронната му страница".
  11. В чл. 105, ал. 4 след думите "обнародване в" се добавя
  "електронната страница на".
  12. В чл. 109 след думите "обнародване в" се добавя
  "електронната страница на".
  13. В чл. 114, ал. 2, изречение първо след думите "датата на" се
  добавя "изпращане за".
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби (относно
  изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки) предлагам
  следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови т.1, 2 и 3:
  "1. В чл. 15, ал. 2, т.1 след думата "наемите" се добавя "със";
  2. В чл. 19, ал.2, т. 8 думите "списък на лицата" се заменя с "примерен
  списък на лица ";
  3. В чл. 22, т.1 се отменя."
  2. В т. 3 от законопроекта относно чл. 27, ал. 2 думите "12 дни" се
  заменят с "5 дни".
  3. След т. 3 от законопроекта се създават нови т. За и 36:
  "За. В чл. 39, ал.1, т.1 и 2 след думата "оферти" се добавя "или
  заявления за участие ";
  36. В чл. 41, ал.2 след думите "офертата на кандидата" се добавя "с
  които е".
  4. В чл. 62, ал.2 накрая се добавя "но не по-рано от изтичане на
  срока за оспорване на решението на възложителя".
  5. След т. 5 от §6 на законопроекта се създава нова т.5а:
  “5а. В чл. 68, ал. 4 се създава изречение второ: "Допуснатите
  кандидати могат да присъстват и при отваряне и обявяване на ценовите
  оферти".
  6. По т. 9 да отпадне предложеното съдържание, а вместо него да
  добие следното съдържание:
  "9. В чл. 92 думите “чл.90, т. 11” се заменят с “чл. 90, ал.1, т. 11”.
  7. Точка 12 се изменя така:
  "12. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
  1. след думите "обнародване в" се добавя "електронната страница на";
  2. в т. 3 накрая се добавя "на обща стойност най-малко 1 800 000 лв. ”.
  4  8. Точка 13 да добие следното съдържание:
  "13. Член 113 се отменя. ”
  9. Създават се нови т. 14,15,16 и 17:
  "14. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите "което кандидат може да подпише до подаването на
  оферта" се заличават;
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: "Спорът може да бъде отнесен до
  Арбитражния съд само ако страни по арбитражното споразумение са
  всички субекти на обществената поръчка".
  15. В чл. 122 след думите "разпоредбите на" се добавя "Гражданския
  процесуален кодекс и на".
  16. След чл.122 се създава чл. 122а:
  Чл.122а. Оспорването на решенията на възложителите при възлагане
  на обществени поръчки по чл. 13, ал.2 и чл. 14, ал. 5 се извършва по реда на чл. 120-
  122.
  17. В § 5, ал. 2 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2". ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, а в останалата част не е
  обсъждано, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и
  дейността на Народното събрание.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 2, 5, 7, 9 и 13 и го
  подкрепя по принцип в останалата му част.
  Комисията предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
  § 5. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г., изм.,
  бр. 53 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  L В чл. 23, ал. 1 и 2 след думите "обнародване в" се добавя
  ’’електронната страница на".
  2. В чл. 27:
  а) алинея 2 се изменя така:
  (2) Обявлението за обществена поръчка се изпраща в електронен вид
  и се обнародва в електронната страница на "Държавен вестник" до 5 дни след
  изпращането му.";
  б) в ал. 3 изречение второ се изменя така: "В публикацията се
  посочват най-малко обектът на обществената поръчка и датата на
  обнародване на обявлението в електронната страница
  на "Държавен вестник", и не може да се включва информация, която
  не се съдържа в обявлението.".
  3. В чл. 64, ал. 1 след думата "обнародване" се добавя "в електронната му
  страница".
  4. В чл. 65, ал. 3, изречение второ след думите "обнародване в" се добавя
  5  ’’електронната страница на".
  5. В чл. 76:
  а) в ал. 1 след думата "обнародване" се добавя "в електронната
  му страница";
  б) в ал. 4 думите "задължително и по факс" се заличават, а
  след думите "обнародва в" се добавя "електронната страница на".
  6. В чл. 86, ал. 1 след думата "обнародване" се добавя "в
  електронната му страница".
  7. В чл. 97, ал. 1 след думата "обнародване" се добавя "в
  електронната му страница".
  8. В чл. 105, ал. 4 след думите "обнародване в" се добавя
  "електронната страница на".
  9. В чл. 109 след думите "обнародване в" се добавя
  "електронната страница на".
  § 7. Министерският съвет в срок до 31 декември 2004 г. привежда в
  съответствие е този закон подзаконовите нормативни актове по прилагането на
  Закона за обществените поръчки.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция за § 7, който става § 6:
  § 6. Министерският съвет в срок до 1 май 2005 г. привежда в
  съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове по прилагането
  на Закона за обществените поръчки.
  § 8. Параграф 4, т. 2 и § 6 влизат в сила от 1 януари 2005 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция за § 8, който става § 7:
  § 7. Параграф 3, т. 2 и § 5 влизат в сила от 1 май 2005 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума