Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
04/04/2005 второ гласуване

  ОТНОСНО: Общия проект, №553-03-19/24.3.05 на Законопроектите
  за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни
  представители, № 554-01-10, внесен от Даниел Вълчев и група народни
  представители; № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев и група
  народни представители и № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и
  група народни представители.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ОТНОСНО: Общия проект, №553-03-19/24.3.05 на Законопроектите
  за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни
  представители, № 554-01-10, внесен от Даниел Вълчев и група народни
  представители; № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев и група
  народни представители и № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и
  група народни представители.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
  (Обн. ДВ бр.37 от 13.04.2001 г. в сила от 13.04.2001 г.; Решение № 8 от 3.05.2001 г. на
  Конституционния съд на РБ бр.44 от 8.05.2001 г., изм. бр.45 от 30.04.2002 г. т. 1 р. 2, №
  120)
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПОДКРЕПЯ НАИМЕНОВАНИЕТО НА
  ЗАКОНА
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се нов §1 със следното съдържание:
  § 1. В чл. 3. се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Право да гласуват за народни представители на територията на Република
  България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния
  ден включително, през предходните 3 месеца постоянно са пребивавали в страната и
  писмено декларират, че нямат друго гражданство, с изключение на поставените под
  запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода."
  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Право да гласуват за народни представители в дипломатическите и
  консулските мисии на Република България имат българските граждани, които са
  навършили 18 години към изборния ден включително, могат да удостоверят, че през
  последната една година постоянно са пребивавали в Република България не по - малко от
  три месеца, като поне една седмица предварително са направили заявка за гласуване до
  ръководителя на мисията и писмено декларират, че нямат друго гражданство."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  Създава се нов §1 със следното съдържание:
  § 1. В чл.3 се създава нова алинея 3 със следния текст:
  (3) ДКСИ проверява включените в листи на партии и коалиции и независимите
  кандидати за принадлежност към бившите Държавна сигурност и Разузнавателното
  управление на Генералния щаб и Разузнавателния отдел на Гранични войски,
  включително и на техните предшественици и правоприемници в периода от 9
  септември 1944 г. до 25 февруари 1991 г. и предоставя информацията на съответните
  лидери на политическите партии и коалиции и на инициативните съвети, издигнали
  кандидатури за независими народни представители.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ:
  § 1. В чл.3 се създават ал. 3, 4 ,5 и 6
  “(3) По писмено искане на ръководствата на партиите, коалициите или на
  членовете на инициативните комитети ДКСИ проверява съвместно с компетентните
  органи включените в техните листи кандидати за принадлежност към бившите
  Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб и
  Разузнавателния отдел на Гранични войски, включително и на техните
  предшественици и правоприемници в периода от 9 септември 1944 г. до 25 февруари
  1991 г.
  (4) Установяването на принадлежност по ал. 3 е установяване на дейност като
  служители или сътрудници на тези служби.
  (5) Искането по ал. 3 се подава не по-късно от 30 дни преди регистрирането на
  кандидатските листи в районните избирателни комисии. Към искането се прилагат
  декларации от кандидатите, че са съгласни да бъдат проверявани.
  (6) Проверката по ал. 3 се извършва в 15-дневен срок. ДКСИ уведомява писмено
  ръководствата на партиите ,коалициите или инициативните кометети за резултатите от
  проверката.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТТЕГЛЕНО
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ § 1 СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 1. В чл.3 се създава а. 3:
  “(3) Държавната комисия по сигурността на информацията проверява
  включените в листи на партии и коалиции кандидати и независимите кандидати
  за принадлежност към бившите Държавна сигурност и Разузнавателното
  управление на Генералния щаб и Разузнавателния отдел на Гранични войски,
  включително и на техните предшественици и правоприемници в периода
  след 9 септември 1944 г. и предоставя информацията на съответните ръководства
  на политическите партии и коалиции и на инициативните комитети, издигнали
  кандидатури за независими народни представители.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се нов § 1 а със следното съдържание:
  2  § la. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя и допълва по следния начин:
  (1) Изборите се провеждат по смесена избирателна система - с изборни листи на
  партии и коалиции, регистрирани в многомандатни избирателни райони и по един
  кандидат от партия или коалиция, издигнат в съответния едномандатен район."
  2. Създава се нова алинея 6:
  “(6) Гласовете на избирателите в чужбина се събират в отделен многомандатен
  избирателен район, в който партиите и коалициите не издигат кандидати, а получените
  гласове се разпределят за тях по метода на Д~ Ондт на национално ниво."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШ ЛУКОВ:
  Създава се нов § 1 а със следното съдържание:
  §1. В чл.6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 и 2 на чл.6 се изменят така:
  (1) Изборите се произвеждат по пропорционална система с преференциално
  избиране на кандидатите от кандидатски листи на партии и коалиции и на
  независими кандидати, регистрирани в многомандатни избирателни райони.
  (2) Разпределението на мандатите между партии и коалиции се
  извършва пропорционално на подадените за съответната партия или коалиция
  гласове като се използва методът Д'Онт на национално ниво.
  2. Създава се нова ал. 4:
  (4) За избрани народни представители от листите на партиите и
  коалициите се определят получилите най-много преференции.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се нов §1б:
  § 1б.В чл. 7 се правят следните изменения:
  Създава се нова алинея 2:
  (2) За всяка двойка едномандатен и многомандатен избирателен район се създава една районна избирателна комисия."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  Създава се нов § 1 в:
  § 1в. В чл. 9, ал. 1 от досега съществуващия закон, в изречение
  второ след думата "секретар" се добавя израза "и говорители".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се нов § 1 в:
  § 1в. В Чл. 9 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
  (3) При спазване на изискванията на чл. 10, една трета от членовете на
  Централната избирателна комисия задължително са представители на Президента."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  3  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  Създава се нов § 1 г:
  § 1 г. В досега съществуващия закон се създава се нов член 15а
  със следното съдържание:
  Чл. 15 а. Възнагражденията на членовете на избирателните
  комисии по чл. 11 и чл. 15 не се облагат с данъци по Закона за облагане
  доходите на физическите лица, осигурителните вноски по Кодекса за
  социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка
  на републиканският бюджет."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ § 1г, КОЙТО СТАВА § 2 СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 2. Създава се чл.15 а:
  Чл.15а. Възнагражденията на членовете на избирателните
  комисии по чл. 15 не се облагат с данъци по Закона за облагане
  доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за
  социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка
  на републиканският бюджет."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов §1д:
  § 1д. Чл. 16 се изменя и допълва така:
  «Чл.16. Централната избирателна комисия, районните избирателни комисии
  и секционните избирателни комисии имат печат».
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА ДА СЕ
  СЪЗДАДЕ НОВ § 1д, КОЙТО СТАВА § 3 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 3. Чл. 16 се изменя така:
  «Чл.16. Централната избирателна комисия, районните избирателни комисии
  и секционните избирателни комисии имат печат».
  § 1. В чл. 22, ал. 1 се създава изречение второ: “Решенията са вземат с мнозинство
  две трети от присъстващите."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  В §1 думите "две трети" се заменят с "една втора".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 1,
  КОЙТО СТАВА § 4
  § 2. В чл. 23, ал.1 се изменя така:
  “ (1) Централната избирателна комисия:
  1. следи за изпълнението на този закон на територията на страната и в
  дипломатическите представителства в чужбина;
  2. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на
  районните и секционните избирателни комисии;
  3. поддържа страница в Интернет, в която публикува решения, методически
  указания, предварителни и окончателни резултати от изборите и други документи и
  данни;
  4  4. определя условията и реда за гласуване на българските граждани в чужбина
  не по-късно от 50 дни преди изборния ден;
  5. назначава районните избирателни комисии, както и секционни избирателни
  комисии в случаите, когато районната избирателна комисия не ги е назначила в
  установения срок;
  6. регистрира партии и коалиции за участие в изборите и им издава
  удостоверения;
  7. утвърждава образеца на изборната бюлетина и определя условията и реда за
  отпечатване на бюлетините;
  8. разглежда жалби против решения и действия на районните избирателни
  комисии, произнася се по тях в тридневен срок с окончателно решение и го обявява
  незабавно;
  9. определя условията и реда за участие на наблюдатели не по-късно от 50 дни
  преди изборния ден и им издава удостоверения;
  10. приема и обнародва в "Държавен вестник" методика за определяне на броя
  на мандатите в избирателните райони и методика за определяне на резултатите от
  гласуването не по-късно от 55 дни преди изборния ден;
  11. определя броя на мандатите в многомандатните избирателни райони въз
  основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на
  населението;
  12. определя условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната
  обработка на резултатите от изборите не по-късно от 54 дни преди изборния ден;
  13. възлага чрез конкурс компютърната обработка на резултатите от изборите
  не по-късно от 40 дни преди изборния ден;
  14. издава методически указания за работата на районните и секционните
  избирателни комисии по прилагане на този закон;
  15. определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в
  изборния ден не по-късно от 20 дни преди изборния ден;
  16. приема и обнародва в „Държавен вестник" образец на декларацията по чл. 36,
  ал. 9 не по-късно от 20 дни преди изборния ден;
  17.обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните
  народни представители по пропорционалната система;
  18. обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след
  обявяването им;
  19. определя реда за проверка за двойно гласуване и възлага на колектив от
  експерти извършването й;
  20. предоставя резултатите от проверката по т. 20 на заинтересованите лица и
  при установяване на двойно гласуване сезира прокуратурата;
  21. предоставя на участниците в изборите на магнитен носител резултатите от
  гласуването по избирателни секции за цялата страна и ги публикува в Интернет;
  22. публикува резултатите от изборите по избирателни секции за цялата страна
  в специален бюлетин и на магнитен носител не по-късно от 40 дни след изборния ден;
  23. предава по-късно един екземпляр от протоколите на секционните и
  районните избирателни комисии в Държавния архивен фонд.
  (2) Решенията на Централната избирателна комисия се съобщават чрез
  публикуване в бюлетин на Българската телеграфна агенция и в Интернет страницата на
  ЦИК.
  (3) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 5, 6, 9, 13 и 15
  могат да се обжалват в тридневен срок от съобщаването им пред Върховния
  административен съд. В тридневен срок Върховния административен съд се произнася с
  решение, което е окончателно.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  5  В §2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 цифрата "50" се заменя с "40".
  2. В ал.1, т. 9 цифрата "50" се заменя с "30”.
  3. В ал. 1, т.1б отпада, а останалите се изместват с един номер
  назад.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  По § 2. Чл. 23, ал. 1 се правят следните промени:
  1. В т. 5 се създава изречение второ със следното
  съдържание: “Член на РИК, който системно или грубо наруши този закон
  или решение на ЦИК, се освобождава и заменя с друг член по
  предложение на съответната политическа сила."
  2. Създава се нова т. 24 със следното съдържание:
  "24. организира и провежда чрез средствата за масово
  осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите
  в подготовката и произвеждането на изборите."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т. 1 Е ОТТЕГЛЕНО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т. 2
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  В § 2 се прави следното изменение и допълнение:
  В ал. 1, т. 7 се изменя така:
  "7. утвърждава образците на избирателните бюлетини на партии и коалиции и
  независими кандидати".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  В § 2 се извършва следното допълнение:
  В чл.23, ал. 1 се създава нова т. 9а:
  «9а. разработва методика за осигуряване на достъп на лицата с увреждания
  до избирателния процес".
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТТЕГЛЕНО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  В § 2, чл. 23, ал. 1, т. 16 се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  В параграф 2, чл.23, ал.1, т. 16 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  §2. В чл.23,ал. 1 се добавя нова т.24:
  24. извършва проверка на кандидатите за народни
  представители за принадлежност към бившата Държавна
  сигурност и бившето Разузнавателно управление на ГЩ
  чрез Държавната комисия по сигурността на информацията.
  Резултатите от проверката се оповестяват публично.
  6  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 2, КОЙТО СТАВА § 5:
  § 5. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения
  1. В ал.1:
  а) т.6 се изменя така:
  “6. регистрира партии и коалиции за участие в изборите и им издава
  удостоверения;”
  б) създава се нова т.7:
  “7. утвърждава техническия образец на изборната бюлетина и определя
  условията и реда за отпечатване на бюлетините;”
  в) досегашните т.7 и 8 стават съответно т.8 и 9;
  г) досегашната т.9 става т.10 и в нея след думите “райони и” се добавя
  “методика за определяне”;
  д) досегашните т.10 - 14 стават съответно т.11-15;
  е) създава се нова т.16:
  “16. приема и обнародва в „Държавен вестник" образец на декларацията по чл. 36, ал. 9 не по-късно от 20 дни преди изборния ден;”
  ж) досегашните т.15 - 17 стават съответно т.17-19;
  з) досегашната т.18 става т.20 и в нея думите ”т.17 се заменят с т.19”;
  и) досегашните т.19-21 стават съответно т.21-23;
  й) създава се т.24:
  "24. организира и провежда чрез средствата за масово
  осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на
  гражданите в подготовката и произвеждането на изборите."
  2. В ал.2 след думата “агенция” се добавя “и в Интернет страницата на ЦИК”.
  3. Ал.3 се изменя така:
  (3) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 5, 6, 9, 13 и 15
  могат да се обжалват в тридневен срок от съобщаването им пред Върховния
  административен съд. В тридневен срок Върховния административен съд се
  произнася с решение, което е окончателно.
  § 3. В чл. 24, ал.1, т. 12 накрая се добавя “до един час от постъпване на жалбата и
  преди края на изборния ден.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 3 се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  В § 3 се прави следното допълнение:
  В чл.24, ал.1 се създава нова т. 12а:
  "12а. извършва преброяването на преференциите по ред, определен от
  Централната избирателна комисия и изготвя протокол за подреждане на листите
  съобразно получените преференции."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  § 3. В чл.24, ал.1, т.11 пред "избирателни" се добавя "прозрачни", а текста "и
  пликове" се заличава.
  7  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЧАСТИЧНО ОТНОСНО
  ЗАЛИЧАВЕНЕТО НА ДУМАТА “ПЛИКОВЕ”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ ЗА S3. КОЙТО СТАВА S 6
  § 6. В чл.24, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вт.11 думите “и пликове” се заличават.
  2. В т.12 след думата “незабавно” се добавя “до един час от постъпване на
  жалбата и преди края на изборния ден”.
  § 4. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 6, накрая се добавя “и решението на секционната избирателна комисия се съобщава на жалбоподателя веднага.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Решенията на секционните избирателни комисии, свързани с недопускане на
  избирател до гласуване могат да се обжалват пред Районната избирателна комисия.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  В § 4 се прави следното изменение и допълнение:
  1. Чл.25, ал. 1, т.4 се изменя и допълва така:
  «4. преброява гласовете за независими кандидати и за кандидатски листи на
  партии и коалиции, изготвя протокол за резултата от гласуването в избирателната
  секция и го предава на районната избирателна комисия в срок 24 часа след
  приключване на гласуването».
  2. Настоящите т. 1 и 2 стават т.2 и 3.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН НИХРИЗОВ:
  В § 4, чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В алинея 1, точка 6 в добавката "и решението на секционната
  избирателна комисия се съобщава веднага" думите "на секционната
  избирателна комисия" да отпаднат.
  2. Създадената алинея 3 да добие вида:
  "(3) Решението на секционната избирателна комисия, свързано с недопускане на
  избирател до гласуване, може да бъде обжалвано пред Районната избирателна комисия."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ НА §4, КОЙТО СТАВА § 7:
  § 7. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 6, накрая се добавя “и решението се съобщава на жалбоподателя
  веднага.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Решението на секционната избирателна комисия, свързано с недопускане
  на избирател до гласуване може да се обжалва пред Районната избирателна
  комисия.”
  8  § 5. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите “заличават се” се добавя “също и”.
  2. Ал.8 се изменя така:
  “(8) Отказът за заличаване или дописване се съобщава на заявителя незабавно и
  може да се обжалва пред районния съд в двудневен срок от съобщението. Съдът
  разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок от постъпването й с
  призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 26, ал. 1 и постановява решение,
  което се обявява незабавно и е окончателно.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО § 5, КОЙТО СТАВА
  § 8
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов §5а:
  §5а. Създава се чл.28а със следното съдържание:
  «Чл.28а (1) За избиратели с тежки физически увреждания, които не
  позволяват упражняване на избирателно право в изборното помещение, извън
  случаите по чл.78а въз основа на тяхно писмено заявление се съставя избирателен списък
  за гласуване в подвижни избирателни секции.
  (2) Заявлението по ал.1 заедно с копие от документа, удостоверяващ трайно
  намалената работоспособност на лицето, се подават до кмета на общината по
  постоянен или настоящ адрес на избирателя не по-късно от 50 дни преди
  изборния ден.
  (3) В избирателния списък на една подвижна избирателна секция се включват
  най-малко 20 и не повече от 50 избиратели.
  (4) Редът за съставяне на избирателни списъци за подвижни избирателни секции
  се определя с инструкция от Централната избирателна комисия.»
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов §5б:
  §5б. В чл.29 се създава нова ал.2:
  «(2) Избирателните списъци за подвижни избирателни секции се обявяват от
  органите и в срока по ал.1 на видно място в района на общината.»
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  § 6. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал.9:
  Вариант 1 :
  „(9) Избирател, който е ученик или студент, може да гласува в избирателна секция по
  избор в населеното място, където се обучава, след представяне на документ за
  самоличност, надлежно заверена ученическа или студентска книжка и декларация по
  образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”
  Вариант 2:
  “(9)Ако избирателите са студенти или ученици с постоянен и настоящ адрес в
  различни населени места и те не са направили искане по ал.7 и 8, може да гласуват в
  избирателната секция по настоящ адрес след представяне на документ за самоличност,
  9  надлежно заверена студентска или ученическа книжка и декларация, че няма да гласуват
  на друго място”.
  2. Създава се ал.10:
  “(10) За декларациите по ал. 9 се прилагат съответно ал. 4 и 5."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  § 6 отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  § 6 отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  1. В параграф 6, чл.36 се създават ал.9, 10 и 11:
  “/9/ Избиратели, които са ученици или студенти, чиито постоянен или настоящ адрес
  са в населено място, различно от населеното място, в което се намира учебното им заведение
  и не са направили искане по ал.7, могат да гласуват в избирателна секция в избирателния
  район, в който се намира учебното заведение, като подадат заявление за това до кмета на
  общината, в която се намира учебното заведение не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
  /10/ Кметовете на общини определят избирателната секция, в която ще гласуват
  лицата по ал.9 и им издават удостоверение за гласуване, като уведомяват служебно органите
  по чл.26, ал.1 по постоянния и по настоящия адрес на лицата не по-късно от 7 дни преди
  изборния ден.
  /11/ Избирателите по ал.9 се вписват в списъка по ал.5, към който се прилагат
  удостоверенията по ал.10.”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  По § 6. В чл. 36 се създава нова ал. 9 със следното съдържание:
  “(9) Ако избирателите са студенти или ученици с постоянен и
  настоящ адрес в различни населени места и не са направили искане по
  ал. 7 могат да гласуват в избирателна секция по настоящ адрес след
  представяне на: документ за самоличност, надлежно заверена
  ученическа или студентска книжка, уверение от учебното заведение,
  издадено след датата на насрочване на изборите, удостоверение за
  настоящ адрес."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА
  ВНОСИТЕЛЯ (ВАРИАНТ 1) И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕАКЦИЯ НА § 6, КОЙТО
  СТАВА § 9:
  § 9. В чл.36 се създава ал.9:
  “(9) Избирател, който е ученик или студент, може да гласува в избирателна
  секция по избор в населеното място, където се обучава, след представяне на документ
  за самоличност, надлежно заверена за съответната учебна година ученическа
  книжка или надлежно заверена за съответния семестър студентска книжка и
  декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
  10  Ученическата или студентската книжка се подпечатват с печата на секционната
  избирателна комисия и се подписва от член на комисията.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се нов § 6а:
  § 6а. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя и допълва така:
  "Чл. 39 (1) За произвеждане на изборите територията на страната се разделя на:
  1. 32 многомандатни избирателни райони, в това число три в област София -
  град, два в област Пловдив и един за гласуващите в чужбина;
  2. 31 едномандатни избирателни района, които съвпадат с
  многомандатните, с изключение на многомандатния избирателен район за
  гласуващите в чужбина. Останалите избирателни райони съвпадат с границите на
  областите."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  Създава се нов § 6а:
  § 6а. В чл. 39, ал. 3 в досега съществуващия закон, в края на
  изречението се слага запетая и се добавя изразът "по данните за
  преброяване на населението на Република България от 2001 г."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА ДА СЕ
  СЪЗДАДЕ НОВ § 6А, КОЙТО СТАВА § 10:
  § 10. В чл. 39, ал. 3 след думите “остатък” се поставя запетая и се добавя "по
  данните за преброяване на населението на Република България от 2001 г."
  §7 . В чл. 41, ал. 8 се изменя така:
  “(8) Ръководителите на български дипломатически представителства в чужбина
  образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили
  лично желанието си да гласуват не по-късно от 14 дни преди изборния ден, в писмена
  форма /саморъчно подписано заявление, подадено лично или чрез писмо, телеграма или
  по друг начин, до посолството на Република България или консулската служба за
  съответната държава/. В заявлението се посочват трите имена по паспорт на избирателя,
  заявил желание да гласува, ЕГН, адрес на пребиваване в съответната държава, както и
  постоянният адрес на лицето в Република България” Ръководителят на българското
  дипломатическо представителство изпраща телеграма или писмо до Главна дирекция
  “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на
  регионалното развитие и благоустройството не по-късно от седем дни преди изборния ден,
  съдържаща трите имена, ЕГН и постоянния адрес в Република България на заявителите, за
  да бъдат заличени тези лица от списъците за гласуване в Република България и да бъдат
  включени в избирателните списъци за съответната секция.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТНИ КАЗАК:
  В параграф 7, чл.41, в ал.8, в изречение второ думата “паспорт” да се замени с
  думата “документ за самоличност”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  По § 7. В чл. 41, ал. 8 се добавя второ, ново изречение със
  следното съдържание: "Нова секция може да се разкрие, когато не по-малко от 500
  избиратели са заявили лично желанието си да гласуват."
  11  КОМИСИЯТА HE ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 7, КОЙТО СТАВА § 11
  §10 . В чл. 41, ал. 8 се изменя така:
  “(8) Ръководителите на български дипломатически представителства в
  чужбина образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20
  избиратели, заявили лично желанието си да гласуват не по-късно от 14 дни преди
  изборния ден, в писмена форма /саморъчно подписано заявление, подадено лично
  или чрез писмо, телеграма или по друг начин, до посолството на Република
  България или консулската служба за съответната държава/. В заявлението се
  посочват трите имена по паспорт или военна карта на избирателя, заявил желание
  да гласува, ЕГН, адрес на пребиваване в съответната държава, както и постоянният
  адрес на лицето в Република България. Ръководителят на българското
  дипломатическо представителство изпраща телеграма или писмо до Главна
  дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от седем
  дни преди изборния ден, съдържаща трите имена, ЕГН и постоянния адрес в
  Република България на заявителите, за да бъдат заличени тези лица от списъците за
  гласуване в Република България и да бъдат включени в избирателните списъци за
  съответната секция.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов §7а:
  §7а. Създава се нов чл.42а:
  «Чл.42а (1) За гласуване на избиратели с тежки физически увреждания, които не
  позволяват упражняване на избирателното право в изборното помещение, извън случаите
  на чл.78а, на територията на избирателните райони се създават подвижни избирателни
  секции.
  (2) Подвижна избирателна секция се образува от районната избирателна
  комисия въз основа на писмено заявление на не по-малко от 20 избиратели.
  (3) Една подвижна избирателна секция се формира за гласуване на не повече
  от 50 избиратели с тежки физически увреждания.
  (4) Предложението за образуване на подвижна избирателна секция се прави
  от кмета на общината в срока по чл.40, ал.2.
  (5) Редът за функциониране на подвижни избирателни секции се определя от
  Централната избирателна комисия.»
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се нов § 7б:
  § 7б. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  "Чл. 44 (1) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за
  регистриране само от една партия или коалиция най-много в два избирателни района,
  единият от които може да бъде едномандатен. Не се допуска регистрация на кандидат в два
  едномандатни избирателни района, както и водачът на листата в многомандатен избирателен район да бъде кандидат и в съответстващия му едномандатен избирателен район."
  2. Ал. 4 се изменя така:
  "(4) Независим кандидат може да бъде предложен за регистриране само от един
  инициативен комитет и само в един едномандатен избирателен район."
  12  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се нов § 7в:
  §7в. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя както следва:
  "Чл. 45 (1) Регистрирането на кандидатските листи за многомандатния избирателен
  район и кандидатите за едномандатния избирателен район се извършва от районните
  избирателни комисии в отделни регистри след представяне на следните документи:"
  2. Ал. 2 се изменя така:
  "(2) Регистрирането на кандидатите в районните избирателни комисии се извършва
  не по - късно от 30 дни преди изборния ден."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов §7г:
  §7г. В чл.46, ал.3, изречение второ след края се допълва с «като представя банкова
  сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания».
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  Създава се нов §7г:
  "§7г. В чл. 46, ал. 3, изречение второ след края се допълва с "като представя банкова
  сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ
  ПАРАГРАФ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ ЗА § 7 Г, КОЙТО СТАВА § 12:
  § 12. В чл.46, ал.3, изречение второ накрая се добавя «като представя банкова
  сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания».
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН НИХРИЗОВ:
  Създава се нов § 7д със следното съдържание: § 7д. В чл. 49 се
  създава нова алинея 3, а именно: "(3) Коалиция, участвала в
  предходния избор за народни представители, може да се регистрира в Централната
  избирателна комисия със същото наименование, само ако в нея участват всички партии
  или коалиции от състава на коалицията за предходния избор за народни представители
  или с писмено съгласие на неучастващите в коалицията за настоящите избори партии или
  коалиции."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  Създава се нов § 7д със следното съдържание:
  § 7д.В член 49 се създава нова алинея 3 със следния текст:
  (3) Коалиция, която е участвала на предишни избори, може да се регистрира
  в Централната избирателна комисия със същото наименование само
  ако в нея участват всички партии и коалиции от коалицията на предишни избори
  или с изрично писмено съгласие на неучастващите в коалицията за
  предстоящите избори партии и коалиции.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  13  § 8. Създава се чл. 49а:
  "Чл. 49а. (1) За участие в изборите партиите, коалициите и инициативните комитети
  внасят изборен безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка.
  (2) Депозитът по ал. 1 е в размер:
  1. 40 000 лв. за партиите;
  2. 50 000 лв. за коалициите;
  3. 10 000 лв. за инициативните комитети.
  (3) След обявяване на окончателните резултати от изборите с решение на
  Централната избирателна комисия депозитът се възстановява на политическите
  партии и коалиции, които са получили не по-малко от 1 на сто от
  действителните гласове на национално ниво, както и на инициативните
  комитети, чиито кандидати са получили гласове не по-малко от една четвърт от
  районната избирателна квота."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  Параграф 8 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  § 8, чл. 49а да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН НИХРИЗОВ:
  § 8 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  § 8 отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ И ГРУПА НАРОДНИ
  ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
  В § 8, чл. 49а (нов), ал. 2 депозитите се променят както следва: за партиите-80 000
  лв., за коалициите - 100 000 лв., за инициативните комитети - 20 000 лв.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  В § 8, чл. 49а, ал. 2 се изменя така:
  “1. числото “40 000 лв.” се заменя с “5 000 лв”;
  2. числото “50 000 лв.” се заменя със “7 000 лв.”;
  3. числото “10 000 лв” се заменя с“1 000 лв”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  По § 8, чл. 49а, ал. 2 числата “40 000 лв.”, “50 000 лв.” и “10 000 лв.” се заменя
  съответно с “20 000 лв.”, “25 000 лв.” и “5 000 лв.”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 8. В чл.49а:
  1. В ал. 1 отпада думата "коалициите".
  14  2. В чл.49а, ал. 2, т. 2 да отпадне.
  3. В чл.49а, ал. 3 след думата "партии" отпада израза "и коалиции" и
  след думата "ниво" се добавя израза "или не по-малко от 3 на сто
  са получили коалициите, в които партиите са участвали".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  В § 8, чл. 49а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.2 т.2 се отменя.
  2. Създава се нова ал.3 със следното съдържание:
  «(3) Размерът на изборния безлихвен депозит за коалициите се определя като сбор
  от дължимите по ал.2, т. 1 депозити за партиите, участващи в състава на коалицията.
  4. Настоящата ал.3 става ал.4.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  1. В § 8, ал.2, т.2 на чл.49а се променя така:
  «2. за коалициите - сума равна на произведението от броя на партиите в
  коалицията и сумата по т. 1;»
  2. В § 8 в ал.3 на чл.49а след думата "Възстановява" се добавя текста "в 5
  дневен срок".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 8, КОЙТО СТАВА §13 :
  § 13. Създава се чл. 49а:
  "Чл. 49а. (1) За участие в изборите партиите, коалициите и инициативните
  комитети внасят изборен безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка.
  (2) Депозитът по ал. 1 е в размер:
  1.40 000 лв. за партиите;
  2.10 000 лв. за инициативните комитети.
  «(3) Размерът на изборния безлихвен депозит за коалициите се определя като
  сбор от дължимите по ал.2, т. 1 депозити за партиите, участващи в състава на
  коалицията.
  (4) В седмодневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите с
  решение на Централната избирателна комисия депозитът се възстановява на
  политическите партии и коалиции, които са получили не по-малко от
  1 на сто отдействителните гласове на национално ниво, както и на
  инициативните комитети, чиито кандидати са получили гласове не по-малко от
  една четвърт от районната избирателна квота."
  § 9. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите "предпочитан основен и резервен цвят на бюлетината,
  както и" се заличават.
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Към заявлението партията представя:
  1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията
  в регистъра на политическите партии;
  15  2. удостоверение за актуално състояние към датата на насрочване на изборите;
  3. копие от броя на“Държавен вестник”, в който е обнародвано решението за
  регистрацията на партията или други документи според изискванията на действащото към
  момента на регистрацията й законодателство;
  4. образец от подписите на представляващите партията лица и образец от печата на
  партията;
  5. банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а;
  6. списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на не по-малко от 5000
  членове и копия на заявленията им за членство."
  3. Ал.4 се изменя така:
  “ (4) Към заявлението коалицията представя:
  1. документите по ал.3, т.1-4 и т.6 за всяка от участващите в нея партии;
  2. решение за образуването, подписано от представляващите партиите лица;
  3.образец от подписите на лицата, които представляват коалицията и образец от
  печата на коалицията, когато има такъв;
  4.банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а."
  4. В ал. 5 думите «ал. 3» се заменят с «ал. 3, т. 1-4 и 6»
  5. Създава се нова ал. 6:
  "(6) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите и списъците
  по ал. 3 и 4 и при установяване на нередовности отказва да регистрира съответната партия
  или коалиция."
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  В параграф 9, т.2, 3 и 4 да отпаднат, а в т.5 да отпаднат думите “и
  списъците”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  В § 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се допълва като в ал. 3 се създава нова т. 7 със следното
  съдържание:
  «7. банкова сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната
  кампания».
  2. Точка 3 се изменя, като ал. 4, т.1 се изменя и допълва така:
  «1 . документите по ал.3, т.1-4 и т.6 и 7 за всяка от участващите в нея партии».
  3. Точка 4 се изменя като в ал. 3 думите «ал. 3» се заменят с «ал. 3, т. 1-4,6 и 7».
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН НИХРИЗОВ:
  В § 9 се правят следните изменения:
  1. в алинея 3 предвидените точки 5 и 6 да отпаднат.
  16  2. в алинея 4, в точка 1 текстът "и т.6"да отпадне.
  3. в алинея 5 думите "и 6’’ да отпаднат.
  4. в предвидената нова алинея 6 думите "и списъците" да
  отпаднат.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  В § 9, чл. 50:
  1. В ал. 3, т. 6 се отменя.
  2. В ал. 4, т. 1 думите “и 6” се отменят.
  3. В ал. 5, т. 4 думите “и 6” се отменят.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  По §9:
  1. Чл. 50, в ал. 3 и 4 се създават нови точки 3 със следното
  съдържание:
  "3. удостоверение от Сметната палата за изпълнение на
  задълженията по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии за
  последните три години."
  2. Създава се нова ал. 7 със следното съдържание:
  “(7) Комисията дава указания за отстраняване на неточности и
  допълване на книжата за регистрация. Срокът за отстраняване е
  тридневен."
  3. Създава се нова ал. 8 със следното съдържание:
  ”(8) В случай на неизпълнение на указанията по т. 7 в срок ЦИК
  отказва регистрация. Решението е окончателно и не подлежи на
  обжалване."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ И ГРУПА НАРОДНИ
  ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
  В § 9, чл. 50, ал. 3, т. 6 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  В § 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 2 се допълва като в ал.3 се създават нови т.7 и 8 със следното
  съдържание:
  «7. удостоверение от Сметната палата за своевременно внесени финансови
  отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от
  последните три последователни години.
  8. банкова сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната
  кампания».
  2. т. 3 се изменя, като ал 4 се изменя и допълва така:
  " (4) Към заявлението коалицията представя:
  1 .документите по ал.3, т. 1-4, т.6 и 7 за всяка от участващите в нея партии;
  2.решение за образуването, подписано от представляващите партиите лица;
  3.образец от подписите на лицата, които представляват коалицията и образец
  17  от печата на коалицията, когато има такъв;
  4.банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а.
  2. банкова сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната
  кампания".
  1. т. 4 се изменя като в ал.5 се правят следните допълнения: В ал. 5 думите «ал. 3» се
  заменят с «ал. 3, т. 1-4, 6 и 7».
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  В §9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В §9, ал. 3 отпадат т. 5 и т. 6.
  2. В §9 ал. 4, т. 1 думите “т. 6” отпадат.
  3. В §9, ал. 4, т.4 отпада, а думите “ал.3,т. 1-4 и б" се заменят с "ал.3, т. 1-4".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  § 9. 1. В чл.50, ал.4 се създава нова т.3 със следния текст:
  1. «3.Декларация за съгласие за регистриране на коалиция, участвала в
  предишни избори, подписана от представляващите партиите, които не участват в
  коалицията за предстоящите избори.»
  2. В §9 в новата ал.6 след "проверка" се добавя "в 3 дневен срок" и след
  "нередовности" се добавя "определя допълнителен срок за отстраняване им и
  при констатиране на нови нередности окончателно отказва да регистрира
  съответната партия или коалиция.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т.1 СЕ ОТТЕГЛЯ, КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО
  ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т.2
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ КАТО ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 9, КОЙТО СТАВА § 14:
  § 14. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите "предпочитан основен и резервен цвят на бюлетината,
  както и" се заличават, а думата “или” се заменя с “и/или”.
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Към заявлението партията представя:
  1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на
  партията в регистъра на политическите партии;
  2. удостоверение за актуално състояние към датата на насрочване на
  изборите;
  3. копие от броя на “Държавен вестник”, в който е обнародвано решението за
  регистрацията на партията или други документи според изискванията на
  действащото към момента на регистрацията й законодателство;
  4. образец от подписите на представляващите партията лица и образец от
  печата на партията;
  5. банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а;
  6. списък, съдържащ трите имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис
  на не по-малко от от 5000 членове или избиратели, подкрепящи партията.
  18  7. удостоверение от Сметната палата за внесени финансови
  отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от
  последните три последователни години.
  8. банкова сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната
  кампания, както и отделни банкови сметки за избирателни райони, ако има такива.
  3. Ал.4 се изменя така:
  “ (4) Към заявлението коалицията представя:
  1. документите по ал.3, т.1,2,3,4,6 и 7 за всяка от участващите в нея партии;
  2. решение за образуването, подписано от представляващите партиите лица;
  3. образец от подписите на лицата, които представляват коалицията и образец от
  печата на коалицията, когато има такъв;
  4.банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а."
  4. В ал. 5 думите «ал. 3» се заменят с “ал. 3, т. 1, 2, 3, 4,6 и 7”
  5. Създават се нова ал. 6 и ал. 7 и 8:
  "(6) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите и
  списъците по ал. 3 и 4 и при установяване на нередовност дава указания за
  отстраняване им.
  (7) Срокът за отстраняване е тридневен.
  (8) В случай на неизпълнение на указанията по ал.6 в срок ЦИК
  отказва регистрация.”
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
  § 10. Създава се чл. 50а:
  “Чл. 50а. (1) Наименованието и/или абревиатурата на коалиция не може да повтаря
  наименованието и/или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за
  политическите партии, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви,
  цифри или други знаци.
  (2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието и/или абревиатурата на
  коалицията повтаря наименованието и/или абревиатурата на някоя от участващите в
  състава й партии.
  (3) Централната избирателна комисия отказва да регистрира коалиция, когато не е
  спазено условието по ал. 1."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ И ГРУПА НАРОДНИ
  ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
  В § 10, чл. 50а (нов), ал. 2 след последната дума “партии” се добавят думите:
  Вариант I: “или когато в предишни избори вече е участвала коалиция със същото
  наименование и/или абревиатура”.
  Вариант II: “или когато партията е регистрирана, след като вече същото
  наименование и/или абревиатура е използвано в предишни избори от дадена коалиция”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  В параграф 10, в чл. 50а, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Политически партии, които са регистрирани чрез повтаряне на
  наименованието или абревиатурата на друга партия, регистрирана преди тях, както и чрез
  19  прибавянето към нея на думи, букви, цифри, числа или други знаци, могат да се
  регистрират за участие в изборите само в състава на коалиция.”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН НИХРИЗОВ:
  В § 10 се прави следното допълнение: В чл. 50а, алинея 2 в
  края на изречението се добавя текстът: "или по чл. 49, алинея 3".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЯНАКИ СТОИЛОВ:
  § 10, чл. 50а да се промени, както следва:
  "Чл. 50а. (1) Наименованието и/или абревиатурата, както и емблемата
  на коалиция, не могат да повтарят наименованието и/или абревиатурата, както
  и емблемата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии,
  включително чрез съкращения, подобни символи или прибавянето към тях
  на думи, букви, цифри или други знаци.
  (2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието и/или
  абревиатурата, както и емблемата на коалицията, повтарят наименованието
  и/или абревиатурата, или емблемата на някои от участващите в състава й
  партии."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ХРИСТО КИРЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ И
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:
  В § 10 новият чл. 50а се променя така:
  "Чл. 50а /1/ Наименованието и/или абревиатурата на коалиция
  не може да повтаря частично или напълно абревиатурата на партия,
  регистрирана преди нея по Закона за политическите партии, включително чрез
  прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.”
  В ал. 2 досегашният текст отпада и тя се променя така:
  "/2/ Забраната по ал. 1 не се прилага само ако се приложи нотариално
  заверена декларация до ЦИК за съгласие за повторение, подписана
  от представляващия партията, чието наименование и/или абревиатура се повтаря от друга
  коалиция."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  §10. В чл.50(а) се създава нова ал. 3:
  (3) Коалиция, участвала в предишните парламентарни избори,
  може да се регистрира в ЦИК със същото наименование, само ако
  в нея са включени всички партии и/или коалиции също както на предишните
  парламентарни избори или с писмено съгласие от неучастващите в коалицията за писмено
  за предстоящите избори партии и/или коалиции.
  В чл. 50а в старата ал. 3, която става ал. 4 изразът "по ал. 1” става “ по ал. 1 и 3”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  20  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 10, КОЙТО
  СТАВА § 15
  § 11. В чл. 52, ал. 6, изречение първо накрая се добавя ”и народните
  представители”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА §11 И ПРЕДЛАГА
  ТОЙ ДА ОТПАДНЕ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се нов § 11а:
  § 11а. В чл. 55, ал. 2 се прави следното изменение и допълнение:
  "(2) Предизборната агитация се води само на български език."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов §11б:
  § 11б. Създава се нов чл.56а:
  "Чл.56а (1) Печатните издания предоставят едни и същи условия и цени на всички
  регистрирани за участие в изборите партии, коалиции и независими кандидати. Тарифите
  се обявяват най-късно 40 дни преди началото на предизборната кампания.
  (2) Всяка публикация по ал.1 се извършва при условията на предварително
  заплащане най-късно 24 часа преди публикуването й в съответното печатно
  издание.
  (3) Всички разплащания се извършват чрез регистрираната за участие в
  изборите банкова сметка".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 11Б, КОЙТО CTABA § 16:
  § 16. Създава се чл.56а:
  "Чл.56а (1) Печатните издания предоставят едни и същи условия и цени на
  всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции и независими
  кандидати. Тарифите се обявяват най-късно 40 дни преди началото на
  предизборната кампания.
  (2) Всяка публикация по ал.1 се извършва при условията на предварително
  заплащане най-късно 24 часа преди публикуването й в съответното печатно
  издание.
  (3) Всички разплащания се извършват чрез регистрираните за участие в
  изборите банкови сметки".
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  Създава се нов § 11 в:
  § 11в. В чл. 59 се правят следните промени:
  а) ал. 3 - в третото изречение изразът "19.00 ч" се заличава и се
  добавя изразът "след обявяване края на изборния ден от Централната
  избирателна комисия".
  б) създава не нова ал. 4 със следното съдържание:
  21  “(4) Разрешения за провеждане на социологически проучвания се издават от
  Централната избирателна комисия най-малко 15 дни преди изборния ден."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА §11В,
  КОЙТО СТАВА § 17 И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 17. В чл. 59 се правят следните измемения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите "след 19.00 ч." се заменят със "след обявяване края на
  изборния ден от Централната избирателна комисия".
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Разрешения за провеждане на социологически проучвания се издават от
  Централната избирателна комисия най-малко 15 дни преди изборния ден."
  § 12. В чл. 60 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Предизборната кампания се отразява от БНТ и БНР под формата на клипове,
  диспути и хроники."
  2. В ал. 5, изречение първо думите “като се отчита парламентарното им
  представителство” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §12, КОЙТО СТАВА § 18
  § 13. Член 62 се изменя така:
  "Чл. 62. (1) Редът на представянето на партиите и коалициите в различните форми
  на предизборната кампания се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една от тях
  поотделно, който се провежда в присъствие на представители на политическите партии и
  предизборните коалиции, регистрирали кандидати за народни представители, и на
  представители на БНТ и БНР.
  (2) Определеният от жребия ред се обявява от ЦИК по реда за обявяване на
  решенията й не по-късно от 31 дни преди изборния ден.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §13, КОЙТО СТАВА § 19
  § 14. Вариант 1:
  Член 63 се изменя така:
  "Чл. 63. (1) Предизборната кампания по БНТ и БНР започва и завършва с клипове
  на партиите и коалициите, регистрирали кандидати, или на техни кандидати с
  продължителност до една минута.”
  Вариант 2:
  Член 63 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  В § 14 се правят следните изменения и допълнения:
  Чл. 63 се изменя така:
  Чл. 63. /1/ Предизборната кампания по БНТ и БНР се открива и
  закрива при равни условия за всички партии, коалиции и инициативни комитети,
  регистрирали кандидати, или на техните кандидати, в рамките на до три минути."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  22  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  По § 14. В чл. 63, ал. 1 се добавя изречение второ със следното
  съдържание: "Времетраенето на предизборните клипове, излъчвани от
  другите оператори, не може да надхвърля това на БНТ и БНР
  съответно."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО ВАРИАНТ I И
  НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВАРИАНТ II И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ
  ЗА § 14, КОЙТО СТАВА § 20;
  § 20. Член 63 се изменя така:
  "Чл. 63. (1) Предизборната кампания по БНТ и БНР започва и завършва с
  клипове на партиите и коалициите или на техни кандидати с продължителност до
  една минута.”
  § 15. В чл.64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “ и клипове”.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  "(2) Хрониките се излъчват ежедневно за предизборните прояви на партиите и
  коалициите или на техните кандидати. Те се разделят на блокове за парламентарно
  представените и извънпарламентарните партии и коалиции, регистрирали кандидати за
  народни представители, при спазване принципа на равнопоставеност. Времетраенето на
  излъчването за всяка отделна партия и коалиция е до една минута.“
  3. Създава се ал. 3:
  "(3) Времето за излъчване на хрониките и клиповете се определя по споразумение
  между ръководствата на БНТ, БНР и на политическите партии и коалиции, регистрирали
  кандидати или упълномощени от тях представители.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  § 15 отпада. Създава се нов § 15 със следните изменения и
  допълнения:
  1. В чл. 64, ал. 1 думата "хроники" отпада, а след думата
  "коалиции" се добавя "и инициативни комитети".
  2. В чл. 64, ал. 2 думите "на хрониките" отпадат, а цифрата "5 мин." се заменя с "3
  мин."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  По § 15. В чл. 64, ал. 2 да се добави изречение второ със следното съдържание:"Времетраенето на предизборните хроники, излъчвани от другите оператори не може да надхвърля това на БНТ и
  БНР съответно, те следва да са съставени на принципа на равнопоставеност."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 15, КОЙТО
  СТАВА § 21
  23  § 16. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Българската национална телевизия и Българско национално радио предоставят
  на кандидатите за народни представители и на представителите на партиите и
  коалициите, регистрирали кандидати за народни представители, телевизионно и
  радиовреме за провеждане на диспути по предварително съгласувани теми.
  Провеждат се по два диспута на седмица (осем за цялата предизборна кампания) с
  времетраене до 90 минути.”
  2 Ал.2 се изменя така:
  Вариант 1:
  "(2) Времето по ал. 1 се предоставя по равно на регистрираните за участие в изборите
  партии и коалиции."
  Вариант 2:
  "(2)Най-малко половината от времето по ал. 1 се предоставя на парламентарно
  представените партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители и на
  определени от тях кандидати, а останалата част от времето- на извънпарламентарните
  партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители и на определени от
  тях кандидати по споразумение между представителите на БНТ, БНР и на партиите и
  коалициите, регистрирали кандидати."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  § 16. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
  "Чл. 65. (1) Българска национална телевизия и Българско национално радио
  предоставят на кандидатите за народни представители и на представителите на
  партиите и коалициите телевизионно и радиовреме за по три диспута с времетраене до 180
  минути, при условията на равнопоставеност."
  2. Ал. 2 се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  По § 16. В чл. 65, ал. 1 се добавя изречение второ със следното
  съдържание: "Правилата, относно броя и продължителността на
  диспутите се прилагат и относно останалите оператори."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  В §16, чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “/1/ Българска национална телевизия и Българско национално
  радио предоставят на кандидатите за народни представители и
  на представители на партии, коалиции, инициативни комитети
  телевизионно и радио време за по два диспута на седмица с
  времетраене до 90 минути."
  2. В ал. 2, Вариант 1 след думата "коалиции" се добавя
  "инициативни комитети", а Вариант 2 отпада.
  3. В алинея 3 след "коалиции" се добавя "и инициативни
  комитети".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  24  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  § 16 се прави следното изменение:
  1. ал. 2 се изменя така:
  «(2) Извънпарламентарните партии и коалиции от партии, които не са
  представени в парламента, регистрирали кандидати за народни представители, участват
  в два диспута. В останалите диспути участват парламентарно представените партии и
  коалиции, като броят на участията им се разпределя пропорционално на
  представителството им в парламента."
  2. чл.65, ал. 3 се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ВЪВ ВАРИАНТ II И
  НЕ ПОДКРЕПЯ ВАРИАНТ I И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 16,
  КОЙТО СТАВА § 22:
  §22. В чл. 65 ал. 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Българската национална телевизия и Българско национално радио
  предоставят на кандидатите за народни представители и на представителите на
  партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители,
  телевизионно и радиовреме за провеждане на диспути по предварително
  съгласувани теми. Провеждат се по два диспута на седмица (осем за цялата
  предизборна кампания) с времетраене до 90 минути.
  (2) Най-малко половината от времето по ал. 1 се предоставя на парламентарно
  представените партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни
  представители и на определени от тях кандидати, а останалата част от времето- на
  извънпарламентарните партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни
  представители и на определени от тях кандидати по споразумение между
  представителите на БНТ, БНР и на партиите и коалициите, регистрирали
  кандидати."
  § 17. Чл. 68 се изменя така:
  "Чл. 68. Предизборните предавания на БНТ и БНР и техните регионални центрове
  се заплащат по цени, определени по споразумение между ръководствата на БНТ, БНР и на
  парламентарно представените партии и коалиции, но не по-високи от 30 на сто от
  действащите тарифи.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  § 17 отпада.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА § 17 ДА
  ОТПАДНЕ
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов § 17а:
  § 17а. Създава се нов чл.68а:
  "Чл.68а. (1) Всяко радио- и телевизионно излъчване се извършва при
  условията на предварително заплащане най-късно 6 часа преди излъчването.
  (2) Всички разплащания се извършват чрез регистрираната за участие в
  изборите банкова сметка."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  25  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  Създава се нов § 17б:
  § 17б. Вчл.71 се създава нова ал.5:
  «(5) Всички разплащания по предизборната кампания се извършват чрез
  регистрираните за участие в изборите банкови сметки."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов § 17в:
  § 17в. Чл.73 се изменя така:
  «Чл. 73. В срок до един месец след изборния ден партиите, коалициите и
  инициативните комитети представят отчети пред Сметната палата за набраните и
  изразходваните в предизборната кампания средства, включващи и извлечения от
  регистрираните за участие в изборите банкови сметки».
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ НА § 17В, КОЙТО СТАВА § 23:
  § 23. В чл.73 след думата “средства” се поставя запетая и се добавя
  “включително и извлечения от регистрираните за участие в изборите банкови
  сметки”.
  § 18. Чл. 74 се изменя така:
  "Чл. 74. (1) Гласуването се извършва с бели общи бюлетини по образец.
  (2) Бюлетините не могат да съдържат реквизити извън изброените в
  закона.
  (3) Бюлетините съдържат:
  1. номера на избирателния район;
  2. поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати;
  3. пълните или съкратените наименования на партиите и коалициите,
  издигнали кандидати в съответния избирателен район, както и имената на
  независимите кандидати с означението "независим";
  4. имената на кандидатите, заемащи първо място в кандидатските листи
  на партиите и коалициите;
  5. квадратчета за отразяване на волята на избирателя срещу
  наименованията на партиите и коалициите, съответно срещу имената на
  независимите кандидати.
  (4) Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати се
  определят чрез жребий от районната избирателна комисия в присъствието на техни
  представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  § 18. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
  "Чл. 74 (1) Гласуването се извършва с бели и еднакви по размер бюлетини за всички
  кандидати."
  2. Ал. 2 се изменя по следния начин:
  "(2) На бюлетината се отбелязват номерът и вида на избирателния район,
  наименованието на партията или коалицията, както и имената на лицата от
  кандидатската листа или името на кандидата за едномандатен избирателен район или
  26  независимия кандидат. Имената в листата са подредени едно под друго с
  последователно номериране."
  3. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се отменят.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  В §18 се правят следните изменения:
  1. В чл. 74, ал. 1 думата "общи" отпада.
  2. В чл. 74, ал. 3, т. 2 се изменя така:
  "2. Поредният номер на партията, коалицията, независимия
  кандидат.", а т. 3,4 и 5 отпадат.
  3. В чл. 74, ал. 4 думите "Поредните номера" се заменят с
  "поредният номер".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЯНАКИ СТОИЛОВ:
  В § 18, чл. 74, ал. 3 да се създаде нова т. 3 със следното
  съдържание:
  "3. цветно изображение на емблемата на партията или коалицията, ако
  такава бъде заявена;"
  Досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно 4, 5 и 6.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ И ХРИСТО КИРЧЕВ:
  В § 18, чл. 74, ал. 4 думата “районната” се заменя с “централната”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  В §18, ал.4 на чл.74 "районната" се заменя с "централната". И се
  добавя изречение второ със следния текст: "Определените поредни номера са
  еднакви за цялата страна".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  В параграф 18, чл.74 се изменя така:
  “Чл.74./1/ Гласуването се извършва с бели бюлетини по образец.
  /2/ Бюлетините съдържат:
  1. Номера на избирателния район;
  2. Поредния номер и наименованието на политическата партия, коалиция или
  инициативен комитет, издигнали кандидати за народни представители в
  съответния избирателен район;
  3. Имената на кандидатите за народни представители на политическите партии,
  коалиции или на независимите кандидати за съответния избирателен район;
  /3/ Поредните номера на политическите партии, коалиции и инициативни комитети се
  отпечатват на отделен ред, в каре, в горния ляв ъгъл на бюлетините, с увеличен и
  удебелен шрифт.
  /4/ Поредните номера на политическите партии, коалиции и на инициативните
  комитети се определят чрез жребий от районната избирателна комисия в присъствието
  на техни представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
  27  /5/ Резултатите от жребия по ал.4 се обявяват от районната избирателна
  комисия на видно място в районите на избирателните секции и чрез
  местните медии.”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  В § 18 се правят следните изменения и допълнения:
  § 18. Чл. 74 се изменя така:
  "Чл. 74. (1) Гласуването се извършва с бели бюлетини по образец.
  (2) Бюлетините не могат да съдържат реквизити извън
  изброените в закона.
  (3) Бюлетините на партиите и коалициите съдържат:
  1. номера на избирателния район;
  2. поредния номер на партията и коалицията;
  3. пълните или съкратените наименования на партиите и
  коалициите,
  издигнали кандидати в съответния избирателен район;
  4. поредния номер и трите имената на всеки от кандидатите,
  5. указано поле (квадратче) за отразяване волята на избирателя след всяко име
  на кандидат.
  (4) За всеки независим кандидат в бюлетината се вписват следните данни: пореден
  номер, трите имена на кандидата и текст "независим".
  (5) Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати се
  определят чрез жребий от районната избирателна комисия в присъствието на техни
  представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО АЛЛ И АЛ.5
  ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО АЛ.2,3 И 4
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 18, КОЙТО СТАВА § 24:
  § 24. Член 74 се изменя така:
  "Чл. 74. (1) Гласуването се извършва с бяла обща бюлетина по образец.
  (2) Бюлетината не може да съдържа реквизити извън изброените в
  закона.
  (3) Бюлетината съдържа:
  1. номера на избирателния район,;
  2. квадратче за отразяване на волята на избирателя;
  3. поредният номер на партията или коалицията ;
  4. изображение на емблемата на партията или коалицията, ако
  такава бъде заявена;
  5. пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията ;
  6. имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската
  листа на партията или коалицията;
  (4) Номерът на избирателният район се изписва най-отгоре на бюлетината,.
  Реквизитите по ал.3, т.2, 3, 4, 5 и 6 се изписват отляво надясно на отделен
  хоризонтален ред за всяка партия или коалиция.
  (5) На хоризонтален ред, определен за независим кандидат след квадратчето
  по ал. 3, т. 2 се изписват пореден номер, трите имена на кандидата и означението
  "независим".
  28  (6) Редовете на отделните партии, коалиции и независими кандидати се отделят
  един от друг с празен ред и с плътна черна хоризонтална линия.
  (7) Поредните номера на партиите и коалициите се определят чрез жребий от
  централната избирателна комисия в присъствието на техни представители не по-
  късно от 25 дни преди изборния ден. Определените поредни номера са
  еднакви за цялата страна.
  (8) Когато съответната партия или коалиция не е издигнала кандидати в
  съответния избирателен район, в бюлетината се изписва само нейният номер.
  (9) Номерата на независимите кандидати следват номерата на партиите или
  коалициите съгласно поредността на регистрацията на кандидата от съответната
  районна избирателна комисия.
  (10) Бюлетината за гласуване в чужбина не съдържа реквизитите по ал. 3, т. 6 и
  по ал. 5.
  §19. Създава се чл. 74а:
  "Чл. 74а. Българските граждани, живеещи в чужбина, могат да гласуват и по
  електронен начин по ред, определен в закон."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 19 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ И ХРИСТО КИРЧЕВ:
  § 19 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЯНАКИ СТОИЛОВ:
  В § 19 чл. 74а да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  § 19 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА §19 ДА ОТПАДНЕ
  § 20. Чл. 75 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  § 20 отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  § 20. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  29  "(1) На бюлетината се отбелязват номерът на избирателния район, наименованието
  "независим кандидат" и имената на кандидата."
  2. Ал. 2 се изменя по следния начин:
  "(2) Когато в едномандатен избирателен район са регистрирани двама или
  повече кандидати е еднакви имена, наименованието на бюлетината е "кандидат №
  Номерът се определя от районната избирателна комисия чрез жребий в присъствие на
  независимите кандидати или техни застъпници."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 20, КОЙТО
  СТАВА § 25.
  § 21. В чл. 77 ал. 2 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  § 21 се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  § 21 отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  Параграф 21 се променя така:
  §21. Член 77 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ ЗА § 21, КОЙТО СТАВА § 26:
  § 26. Член 77 се отменя.
  § 22. Създава се чл.78а:
  "Чл. 78а. (1) Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи и
  секцията на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с
  увреждане на зрението се намира на някой от тях, избирателят може да гласува в
  избирателна секция, която се намира на първия етаж (партера), изрично посочена с
  решение на районната избирателна комисия.
  (2) В сградата по ал. 1 задължително се обособява поне една секция на първия
  етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и
  със зрителни увреждания, която да е с най-малко избиратели по основен избирателен
  списък."
  (3) Пред избирателната секция по ал. 1 се поставят табела и други обозначителни
  знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.
  (4) Не по-късно от 7 дни преди датата на произвеждане на изборите районната
  избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово
  30  осведомяване и местния печат мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни
  увреждания да се придвижат и да гласуват в изборния ден.
  (5) В обявлението по ал. 4 се посочват телефон и адрес, на които могат да се
  правят заявки за помощ в изборния ден."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  В § 22 се извършват следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал.4:
  «(4) В секцията по ал.2 бюлетините се разполагат така, че да се осигури свободен
  достъп до всяка една от тях за избирателите с физически увреждания на опорно-
  двигателния апарат.»
  2Ал.4 и 5 стават ал.5 и 6.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ ЗА § 22, КОЙТО СТАВА § 27:
  § 27. Създава се чл.78а:
  "Чл. 78а. (1) Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни
  етажи и секцията на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния
  апарат или с увреждане на зрението се намира на някой от тях, избирателят може да
  гласува в избирателна секция, която се намира на първия етаж (партера), изрично
  посочена с решение на районната избирателна комисия.
  (2) В сградата по ал. 1 задължително се обособява поне една секция на
  първия етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-
  двигателния апарат и със зрителни увреждания.
  (3) Пред избирателната секция по ал. 1 се поставят табела и други
  обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.
  (4) Не по-късно от 7 дни преди датата на произвеждане на изборите
  районната избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за
  масово осведомяване и местния печат мерките, позволяващи на хората с физически
  и зрителни увреждания да се придвижат и да гласуват в изборния ден.
  (5) В обявлението по ал. 4 се посочват телефон и адрес, на които могат да се
  правят заявки за помощ в изборния ден."
  § 23. В чл. 80, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Председателят на секционната избирателна комисия, определен от общинската
  избирателна комисия неин член и кметът на общината, района или кметството, или
  определено от тях с нарочна заповед длъжностно лице от общинската администрация
  подписват протокол за предаването и приемането на бюлетините, изборните книжа и
  материали. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия
  бюлетините, изборните книжа и материали се получават и протоколът се подписва от
  заместник-председателя на секционната избирателна комисия.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ:
  § 23. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т 2 изразът "и пликове за гласуване" се заличава;
  2. В ал. 1, се създава нова т. 3 със следното съдържание: "пликове
  за гласуване".
  3. Досегашните т. 3 - т. 6 от ал. 2 стават съответно т. 4- т. 7;
  4. Създават се ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:
  31  (4) Изборните книжа по ал. 1, т. 2 и 4 се предоставят на електронен
  носител от ЦИК на Министерство на външните работи, което ги изпраща
  на секционните избирателни комисии в чужбина по електронна поща.
  (5) Секционните избирателни комисии в чужбина сами осигуряват
  материалите по ал. 1, т. 1, 3 и 7 и отпечатват изпратените им по реда на
  предходната алинея изборни книжа."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т.1
  ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПО Т.2.3 И 4 СЕ ОТТЕГЛЯТ
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  В § 23 относно чл. 80, ал.2 думите «общинската избирателна комисия» се заменят
  с «районната избирателна комисия».
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  § 23. В чл. 80, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  "Чл. 80 (1) Двадесет и четири часа преди изборния ден секционната избирателна
  комисия получава от общинската администрация и от районната избирателна комисия:"
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  § 23. В чл.80 се правят следните изменения:
  1. В ал.1, т.1 пред "избирателни" се добавя "прозрачни".
  2. В ал.1, т.2 текста "и пликове" се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т. 1 И ПОДКРЕПЯ
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т. 2
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 23, КОЙТО СТАВА § 28.
  § 28. В чл. 80 се правят следните изменения:
  1. В ал.1, т.2 думите “и пликове” се заличават.
  2. Ал.2 се изменя така:
  “(2) Председателят на секционната избирателна комисия, определен от
  районната избирателна комисия неин член и кметът на общината, района или
  кметството, или определено от тях с нарочна заповед длъжностно лице от
  общинската администрация подписват протокол за предаването и приемането на
  бюлетините, изборните книжа и материали. В случай на неявяване на председателя
  на секционната избирателна комисия бюлетините, изборните книжа и материали се
  получават и протоколът се подписва от заместник-председателя на секционната
  избирателна комисия.”
  § 24. В чл. 81, ал. 1 думите "се поставят образци от бюлетините" се заменят с
  думите "се поставя образец на бюлетината"
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  § 24 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  32  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  § 24 отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО § 24, КОЙТО
  СТАВА § 29
  § 25. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  "(1) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от
  председателя на секционната избирателна комисия в 6.00 ч., ако присъстват повече от
  половината от членовете на секционната избирателна комисия. При липса на кворум се
  уведомява районната избирателна комисия. Ако в 6.00 ч. са се явили повече от половината
  от членовете на секционната избирателна комисия, но не се е явил председателят на
  комисията, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-
  председателя на комисията, което обстоятелство се вписва в протокола с изборните
  резултати.”
  2. В ал. 2 накрая се добавя “на мястото на неявилите се членове в срок от един час.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 25, КОЙТО
  СТАВА § 30
  § 26. В чл. 84 ал. 2 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  § 26 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  § 26 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  § 26.В чл.84 се правят следните изменения:
  1 .Алинея 2 се заличава.
  2. В ал.3 текста "пликове и" се заличава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА $ 26, КОЙТО СТАВА S 31:
  § 31. В чл.84 се правят следните изменения:
  1. Ал. 2 се отменя.
  2. В ал.3 думите "пликове и" се заличават.
  § 27. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “за страната- само за избирателитете, навършили 70-
  годишна възраст и ползващи се от привилегията на разпоредбата на § 9а от Преходните и
  заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност.”
  2. Ал. 3 се изменя така:
  33  “(3) Избирателите в чужбина удостоверяват самоличността си само с паспорт
  съгласно Закона за българските документи за самоличност.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  В параграф 27, т.2, в ал.3 думата “паспорт” да се замени с “документ за
  самоличност”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 27, КОЙТО СТАВА § 32
  § 32. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “за страната - само за избирателитете, ползващи се
  от привилегията на разпоредбата на § 9а от Преходните и заключителните
  разпоредби на Закона за българските документи за самоличност.”
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Избирателите в чужбина удостоверяват самоличността си с паспорт или
  военна карта, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от Закона за българските документи за
  самоличност. В случай че срокът на валидност на паспорта на избирателя е изтекъл,
  той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение издадено от
  дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал
  заявление за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт.”
  § 28. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: “Документът за самоличност остава в
  представителя на секционната избирателна комисия до полагането на подпис от
  избирателя в избирателния списък.”
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: “По същия начин се постъпва и когато се
  установи разлика в някое от имената на избирателя в списъка и според документа за
  самоличност при идентичност на единния граждански номер.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  § 28. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
  "Чл. 86. (1) Председателят или упълномощен член на комисията сверява данните от
  документа за самоличност на избирателя с тези от избирателния списък и го допуска до
  гласуване, след като удостовери с подпис, че няма друго гражданство."
  2. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  "(5) За невярна декларация по ал. 1, виновните лица носят наказателна отговорност
  по чл. 313 от Наказателния кодекс."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА
  § 28, КОЙТО СТАВА § 33 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 33. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: “Документът за самоличност остава в
  представителя на секционната избирателна комисия до полагането на подпис от
  избирателя в избирателния списък.”
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: “По същия начин се постъпва и когато се
  установи разлика в някое от имената на избирателя в списъка и според документа за
  самоличност при идентичност на единния граждански номер.”
  34  1. В ал.3 след думата “място” се добавя “или декларации по чл.36, ал.9”.
  § 29. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата "комисия" се добавят думите "бюлетина, подписана
  от председателя, заместник-председателя и секретаря на комисията и".
  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Бюлетината се подписва непосредствено преди предоставянето й на избирателя."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея :
  а) се създава се нова т. 1:
  "1. поставя в квадратчето срещу наименованието на партията или коалицията или
  името на независимия кандидат, който е избрал, знак, изразяващ по еднозначен начин
  неговия вот;"
  б) досегашната т.1 става т. 2 и се изменя така:
  "2. поставя бюлетината в плика и го затваря;"
  в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата “гласуването” се добавя
  изразът “и полагането на подпис в избирателния списък в графата “гласувал”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  § 29 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  § 29 отпада
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  §29. В чл. 87, ал. 3, т. 2 отпада
  В чл. 87, в старата т. 2 думата “плика” се заменя с думата
  "бюлетина".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  По § 29, чл. 87. Изразът "бюлетина, подписана от председателя, заместник-
  председателя и секретаря на комисията и" се заменят с
  думите "бюлетина, подпечатана от председателя или заместник-
  председателя или секретаря на комисията и".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  § 29 се допълва така:
  В т. 1 относно ал. 1 след думата "комисия" се добавят думите "бюлетина, подписана
  от председателя, заместник-председателя и секретаря на комисията и подпечатана с печата
  на комисията и".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  § 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 1 се отменя.
  2. т.2 се отменя.
  35  3. т.3 се изменя така:
  «3. Досегашната ал.2 се изменя така:
  а) създава се нова т. 1:
  «1. избира бюлетина за партия или коалиция или независим кандидат»;
  б) създава се нова т.2:
  «2. отразява със знак «X» или друг знак срещу трите имена на кандидатите в указаните в
  десния край на бюлетината на партия или коалиция полета своя избор за не повече от 5
  кандидата»;
  в) досегашната т.1 става т.3 и се изменя
  така:
  "3.поставя бюлетината в плика и го затваря;"
  г) досегашните т.2 и 3 стават т.4 и 5.
  4. т. 4 се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  В §29 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 "празен плик" се заменя с "бюлетина", а след "гласуване" се
  поставя запетая и се добавя текста: подписана от председателя, заместник
  председателя или секретаря на секционната избирателна комисия";
  2. В новата алинея 3 точка 2 се изменя така;
  «2.сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното
  маркиране на партия, коалиция или независим кандидат;»
  .3. В новата алинея 3 точка 3 се изменя така:
  «3. излиза от кабината, представя бюлетината за подпечатване от комисията с
  уникален печат и след подпечатването и я пуска в избирателната кутия;»
  4. Създават се нови ал.4 и ал.5 със следното съдържание:
  (4) Забранява се изнасянето на избирателна бюлетина по време на
  изборния ден извън помещението, в което се извършва гласуването.
  (5) Председателят на секционната избирателна комисия или определен от
  него член има право да обискира избирател, който е получил бюлетина за
  гласуване, но след излизане от кабината не я е пуснал в избирателната кутия и
  да изземе от него непуснатата бюлетина.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО-
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО АЛ. 5
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  § 29. В чл. 87, ал. 2, т. 1 се прави следното изменение:
  "1. поставя в плика една бюлетина за избрана от него кандидатска листа и една
  бюлетина за избран от него мажоритарен кандидат и го затваря;»
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 29,
  КОЙТО СТАВА § 34:
  § 34. Член 87 се изменя така:
  “Чл.87. (1) Избирателят получава от член на секционната избирателна комисия
  бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й,
  след което отива в кабината да гласува. В кабината може да се намира само един
  избирател.
  (2) Избирателят гласува като:
  36  1. поставя в квадратчето срещу наименованието на избараната от него партия,
  коалиция или независим кандидат знак, изразяващ по еднозначен начин неговия
  вот;
  2. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното
  маркиране на партия, коалиция или независим кандидат;
  3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията, който я
  подпечатва повторно с печата на комисията;
  4. пуска бюлетината в избирателната кутия;
  5. полага подпис в избирателния списък;
  (3) Когато избирателят е ученик или студент, който е гласувал при условията на
  чл.36, ал.9, член на секционната избирателна комисия полага печат и подпис и в
  ученическата или студентската книжка на избирателя.
  (4) При гласуване в чужбина член на секционната избирателна комисия полага
  печат и подпис и в паспорта на избирателя.
  (5) След гласуване избирателят получава обратно документа си за самоличност и
  напуска помещението на избирателната секция.
  § 30. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал.2 се изменя така:
  “(2) Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му позволява да
  извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може
  да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.
  При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава
  окончателно от секционната избирателна комисия. Името и единният граждански номер
  на придружителя, както и причината за гласуване с придружител, се вписват в графата
  “Забележки” на избирателния списък от член на комисията. Когато физическото
  увреждане не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на
  комисията отбелязва “гласувал”. Това обстоятелство се отбелязва в графата “Забележки” и
  в протокола на секционната избирателна комисия.”
  2. Създава се нова ал . 3:
  "(3) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.”
  3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал.4, 5, 6 и 7.
  4. Досегашната ал. 7 става ал.8 и в нея накрая се добавя “извън изборното
  помещение.”
  5. Досегашната ал.8 става ал.9 и се изменя така:
  “(9) Забранява се изнасянето на избирателни кутии и избирателни списъци извън
  изборното помещение след приемането им от комисията в предизборния ден и по време на
  гласуването и преброяването на гласовете.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  § 30. В ал.7 на чл.88 текста "пликове и" се заличава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 30, КОЙТО
  СТАВА § 35 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 35. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал.2 се изменя така:
  “(2) Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му
  позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят
  на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на
  придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя
  37  от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна
  комисия. Името и единният граждански номер на придружителя, както и причината
  за гласуване с придружител, се вписват в графата “Забележки” на избирателния
  списък от член на комисията. Когато физическото увреждане не позволява на
  избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва
  “гласувал”. Това обстоятелство се отбелязва в графата “Забележки” и в протокола
  на секционната избирателна комисия.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.”
  3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите “пликове и” се заличават, а
  след думата “избиратели” се добавя “извън изборното помещение.”
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
  “(9) Забранява се изнасянето на избирателни кутии и избирателни списъци
  извън изборното помещение след приемането им от комисията в предизборния ден и
  по време на гласуването и преброяването на гласовете.”
  § 31. Създава се чл. 88а:
  "Чл. 88а. (1) Избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с
  увреждане на зрението удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред
  секционната избирателна комисия в секцията по чл. 78а, ал. 1.
  (2) Член на секционната избирателна комисия от секцията по чл. 78а, ал. 1,
  определен от председателя и секретаря й, отива в секционната избирателна комисия на
  избирателя с документа му за самоличност.
  (3) След сверяване на данните на избирателя от документа му за самоличност с
  тези от основния избирателен списък председателят на секционната избирателна комисия
  в секцията по постоянен адрес зачертава името и останалите данни на избирателя в
  основния избирателен списък, отбелязва в графа "Забележки", че избирателят ще гласува в
  секцията по чл. 78а, ал. 1, и съставя протокол в два екземпляра - по един за всяка
  секционна избирателна комисия.
  (4) Протоколът съдържа:
  1. номер и дата на издаване на протокола;
  2. данни за секцията и секционната избирателна комисия, издаващи протокола;
  3. име, единен граждански номер и постоянен адрес на избирателя, вид и номер на
  документа за самоличност;
  4. номер на секцията по чл. 78а, ал. 1, в която ще гласува избирателят.
  (5) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на секционната
  избирателна комисия, която го съставя.
  (6) Екземпляр от протокола се прилага към основния избирателен списък на
  секцията по постоянен адрес на избирателя.
  (7) Другият екземпляр от протокола се предава на члена на секционната
  избирателна комисия от секцията по чл. 78а, ал. 1, като той се връща в секцията си и
  предава протокола на председателя на секционната избирателна комисия.
  (8) Избирателят се вписва в основния избирателен списък на секцията по чл. 78а,
  ал. 1, като в графа "Забележки" се отбелязват данните за номера и датата на протокола и се
  вписва думата "протокол". Протоколът се прилага към основния списък, след което
  избирателят се допуска да гласува.»
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ §31,
  КОЙТО СТАВА §36
  38  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов § 31а:
  § 31а. Създава се нов чл.88б със следното съдържание:
  «Чл.88б. (1) Избиратели с тежки физически увреждания, които не позволяват
  упражняване на избирателно право в изборното помещение, извън случаите на чл.78а,
  гласуват в подвижни избирателни секции.
  (2) По време на изборния ден подвижната секционна избирателна комисия
  посещава по домовете им избирателите по ал. 1 и им осигурява условия за
  тайно гласуване.
  (3) Ако избирателят няма възможност да извърши някои от действията по
  гласуването, председателят на комисията разрешава това да се извърши с
  помощта на посочено от избирателя лице, което не може да е от състава на
  комисията.
  (4) Ако към 19.00 часа в изборния ден има негласували избиратели по ал.1,
  подвижната секционна избирателна комисия продължава работата си до
  20.0 часа.
  (5) След приключване на гласуването подвижната секционна избирателна
  комисия транспортира избирателната кутия и изборните книжа и материали
  на посочен от районната избирателна комисия адрес, където извършва
  преброяване на гласовете и съставя протокол за всеки вид избор.
  (6) 3а неуредените в настоящия закон въпроси за гласуване в подвижни
  избирателни секции Централната избирателна комисия издава инструкция.»
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  § 32. В чл. 89, ал. 2 се създава изречение трето: “Това обстоятелство се вписва в
  протокола с изборните резултати.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  § 32. В чл.89 ал.1 "пликове" се заменя с "бюлетини".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 32, КОЙТО
  СТАВА § 37 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 37. В чл. 89 се правят следните измемения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата "пликове” се заменя с "бюлетини".
  2. В ал.2 се създава изречение трето: “Това обстоятелство се вписва в
  протокола с изборните резултати.”
  § 33. В чл. 90 ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
  “ (1) Избирателите гласуват до 19,00 ч. Когато в 19.00 ч. пред изборното
  помещение няма негласували избиратели, председателят на комисията обявява
  гласуването за приключило и комисията пристъпва към преброяването на подадените
  бюлетини и определянето на получените в секцията изборни резултати. Когато в 19,00 ч.
  пред изборното помещение има негласували избиратели, гласуването продължава, докато
  тези избиратели упражнят правото си на глас, но не по-късно от 20,00 ч. Председателят на
  комисията обявява гласуването за приключило веднага след като тези избиратели
  упражнят правото си на глас. Явилите се след обявяване на гласуването за приключило
  избиратели не се допускат до гласуване.
  39  (2) Секционната избирателна комисия може да преустанови
  гласуването, когато са налице съществени нарушения на изборния процес. След тяхното
  отстраняване гласуването продължава. Решението за преустановяване на гласуването се
  съобщава незабавно на Централната избирателна комисия чрез районната избирателна
  комисия. Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна
  комисия с изборните резултати.
  (3) При необходимост от възстановяване на реда и по решение на секционната
  избирателна комисия председателят може да потърси съдействието на кмета или кметския
  наместник и на органите на Министерство на вътрешните работи. Тези обстоятелства се
  отразяват в протокола на секционната избирателна комисия с изборните резултати.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  По § 33. В чл. 90, ал. 1, изречение второ се изменя, както следва:
  "Когато в 19.00 ч пред изборното помещение има негласували
  избиратели, установяването на техния брой и самоличността им се
  извършва от председателя и секретаря на секционната избирателна
  комисия. Тези избиратели им предават документите си за самоличност
  до гласуването. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19.00ч."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 33, КОЙТО
  СТАВА § 38 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 38. В чл. 90 се правят следните измемения и допълнения:
  1. Ал.1 се изменя така:
  “ (1) Избирателите гласуват до 19,00 ч. Когато в 19.00 ч пред изборното
  помещение има негласували избиратели, установяването на техния брой и
  самоличността им се извършва от председателя и секретаря на секционната
  избирателна комисия. Тези избиратели им предават документите си за самоличност
  до гласуването. Само тези избиратели се допускат до гласуване след
  19.0 ч."
  2. В ал.2 и 3 се създава изречение четвърто:
  “Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна
  комисия с изборните резултати.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Да се създаде § 33а:
  § 33а. В чл. 91, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  "Чл. 91. (1) След изтичане на изборния ден председателят на секционната
  избирателна комисия обявява гласуването за приключило, освен ако пред секцията
  няма гласоподаватели."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  Да се създаде § 33а:
  § 33а. В чл.91, ал.2 текста "и пликове" се заличава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ НА § 33А, КОИТО СТАВА § 39:
  § 39. В чл.91, ал.2 думите "и пликове" се заличават.
  40  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Да се създаде §33б:
  § 33б. В чл. 92, се правят следните изменения и допълнения:
  "Чл. 92. Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването и
  ги отразява в секционен протокол по многомандатен и едномандатен избор."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Да се създаде § 33в:
  §33в. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  "(2) Поправки в секционния протокол след подписването му могат да се правят преди
  и след обявяване на резултата, но само по отношение на явни фактически грешки и с
  подписите на всички членове на комисията. В противен случай поправката е
  недействителна. Поправка на поправка не се допуска."
  2. Ал. 5 се изменя така:
  "(5) Неподписването на протокола от членове на комисията не го прави
  недействителен, освен когато не са го подписали повече от половината от тях."
  3. Ал. 6 се изменя така:
  "(6) Извлечение от протокола се поставя на видно място пред секцията веднага след
  попълването му и преди да бъде изпратен в съответната районна избирателна комисия."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ § 33А, КОЙТО СТАВА § 40:
  § 40. В чл. 96, т. 6 след думата “място” се добавя “и на декларациите по
  чл. 36, ал. 9”.
  § 34. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 3 думите "по ал. 2" се заличават и се създава т.4:.
  “4. в бюлетините има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при
  производството”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  "(4) Гласът е недействителен, когато:
  1. пликът не съдържа бюлетина по установения образец;
  2. бюлетината отразява избор за повече от един кандидат;
  3. в бюлетината не е отразен избор;
  4. бюлетината не съдържа необходимия брой подписи."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  § 34 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  § 34 отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  41  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ И ХРИСТО КИРЧЕВ:
  В § 34, чл. 97, т. 4 да отпадне, тъй като съществува в закона като т. 2.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  По § 34:
  1. В чл.97, ал. 3, т. 1 отпада.
  2. В чл.97, ал.4, т. 1 с нов текст:
  “1. бюлетината не е по установения образец.”
  3. В чл. 97 ал. 5 отпада.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  § 34 се изменя и допълва така: § 34. В чл. 97 се правят следните изменения и
  допълнения: 1 .т.1 се изменя така:
  "1. един плик съответства на един глас за партия или коалиция или независим
  кандидат, който глас може да е действителен или недействителен."
  2. т.3 се изменя така:
  «3.Алинея 4 се изменя така:
  "(4) Гласът е недействителен, когато:
  1. пликът не е по образец или в плика не е намерена бюлетина по образец;
  2. в плика са намерени бюлетини за:
  а) две или повече партии или коалиции;
  б) партия или коалиция и независим кандидат;
  в) двама или повече независими кандидати.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  § 34. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1, т. 1 се изменя по следния начин:
  "1. един плик съответства на по един глас за многомандатния и едномандатния
  избирателен район, които може да са действителни или недействителни;
  2. Ал. 2 се изменя по следния начин:
  "(2) Плик, съдържащ една или повече бюлетини по установения образец за една и
  съща кандидатска листа и/или за мажоритарен кандидат, съответства на един действителен
  глас за съответния избор."
  3. Ал. 3, т. 1 се изменя така:
  " 1. заедно с бюлетините по образец, в плика са намерени и други вещи или самите
  бюлетини са механично увредени, зацапани или надраскани, стига това да не пречи за
  тяхното безспорно установяване;"
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕ/ТЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  § 34. В член 97 се правят следните изменения:
  1. В ал.1, т.1 "един плик" се заменя с "една бюлетина";
  2. В ал.1, т.2 "плика" се заменя с "бюлетината";
  3. В ал.1, т.3 "пликове" се заменя с "бюлетини";
  4. Алинея 2 отпада;
  5. В ал.3, т.1 отпада;
  6. Алинеи 4 и 5 отпадат.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  42  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 34, КОЙТО СТАВА § 41 И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 41. В чл.97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал.1 се изменя така:
  “При установяване на резултатите от гласуването:
  1. една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или
  недействителен;
  2. гласът е действителен само когато от съдържанието на бюлетината може да се
  определи категорично волята на избирателя и бюлетината съдържа 2 броя печати на
  съответната секционна избирателна комисия ;
  3. броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните
  кутии бюлетини.”
  2. Ал.2 се отменя.
  3. Ал.3 се изменя така:
  “(3) Гласът по ал.1 е действителен и когато:
  1. в бюлетините има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при
  производството;
  2. върху бюлетините има саморъчно написани знаци, думи, имена, както и
  механически увреждания и зачертавания, извън квадратчетата за отразяване
  волята на избирателя.”
  4. Ал.4 и 5 се отменят.
  § 35. В чл. 98, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  "2. купчинка от пликовете, съдържащи бюлетина по чл. 97, ал. 4, т. 2, 3 и 4 тези
  бюлетини се унищожават с надпис "унищожени" и се поставят обратно в плика;"
  2. Точка 3 се изменя така:
  "3. купчинки от бюлетините, съдържащи действителен глас за партия, коалиция или
  независим кандидат;"
  4. В т. 4 думите "чл. 97, ал. 2" се заменят с "т. 3"
  5.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  § 35 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  § 35 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  В § 35, чл. 98 думата “плик” се заличава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  § 35. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 5 се изменя така:
  "(5) Недействителни са бюлетините за различни кандидатски листи или кандидати,
  когато са намерени в един плик. Тези бюлетини се описват и се слагат отделно. В един и
  същ плик може да се намират недействителни бюлетини за мажоритарен избор и
  действителен за пропорционален и обратното."
  2. Ал. 6 се изменя по следния начин:
  43  "(6) Бюлетините се подреждат на купчинки, за всеки отделен кандидат и
  кандидатска листа.”;
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  § 35. В член 98 се правят следните изменения:
  1. В ал.2 "пликовете” се заменят с "бюлетините";
  2. Алинея 3 се изменя така":
  (3) Избирателната кутия се отваря, бюлетините се изваждат една по една и
  се броят.
  3. Алинея 4 се изменя така":
  (4) Когато в гласуването е била включена втора избирателна кутия, тя се
  отваря след изчерпване на бюлетините от първата кутия и изваждането и
  броенето на бюлетините продължава.
  4. Алинеи 5 и 7 се заличават;
  5. Алинея става ал.6 се изменя така:
  (6) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
  1. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен
  вота на избирателя;
  2. купчинка от бюлетини по установения образец с отбелязан вот за
  различни кандидатски листи; тези бюлетини се унищожават с надпис
  "унищожена";
  3. купчинки от бюлетини за кандидатски листи по установения образец за
  всяка кандидатска листа;
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА
  §35, КОЙТО СТАВА § 42 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 42. В чл.98 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.2 думите "пликовете и " се заличават;
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Избирателната кутия се отваря, бюлетините се изваждат една по една
  и се броят.”
  3. Ал. 4 се изменя така:
  “(4)Когато в гласуването е била включена втора избирателна кутия, тя се
  отваря след изчерпване на бюлетините от първата кутия и изваждането и
  броенето на бюлетините продължава.”
  4. Ал. 5 се отменя.
  5. Ал.6 се изменя така:
  “(6) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
  1. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен
  вота на избирателя;
  2. купчинка от бюлетини по установения образец:
  а) с отбелязан вот за две или повече различни кандидатски листи; или
  б) които не съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна
  комисия.
  44  Тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожена" върху всяка
  бюлетина;
  3. купчинки от бюлетини по установения образец с отбелязан вот, които
  съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;”
  6. В ал.7 думите “някой плик” се заменят с “някоя бюлетина”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Да се създаде § 35а:
  § 35а.В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  "Чл. 99. (1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията
  гласове за пропорционален и мажоритарен избор."
  2. Ал. 2 се изменя така:
  "(2) Броят на гласовете за всяка кандидатска листа е равен на броя на подадените
  действителни бюлетини за нея."
  3. Ал. 3 се изменя така:
  "(3) Броят на гласовете за всеки кандидат в едномандатен избирателен район е равен
  на броя на подадените действителни бюлетини за него."
  4. Ал. 4 се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  Да се създаде § 35а:
  § 35а. В член 99 ал.4 числото 4 се заменя с числото 3.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  Да се създаде § 35а:
  “§ 35а. В чл.99 думата “плик” се заличава.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА ДА СЕ
  СЪЗДАДЕ § 35а. КОЙТО СТАВА S 43:
  § 43. В чл.99 се правят следните изменения:
  1. Ал.2 се отменя.
  2. Ал.З се изменя така:
  “(3) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините по
  чл.98, ал.6, т.1 и 2.”
  3. Ал.4 се изменя така:
  “(4) Общият брой на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по чл.98,
  ал.6, т.3.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Да се създаде § 35б:
  § 35б. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 се внасят следните изменения и допълнения:
  "2. гласовете, подадени за всяка кандидатска листа и кандидат;"
  2. Т. 3 се изменя както следва:
  "3. общият брой на действителните гласове за мажоритарен и пропорционален избор;"
  3. Т. 4 се изменя както следва:
  ”4. броят на недействителните гласове за мажоритарен и пропорционален избор;"
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  45  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  Да се създаде § 35б:
  “§ 35б. В чл. 100 думата “плик” се заличава.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  Да се създаде § 35б:
  § 35б. В член 100, т. 1 отпада.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА ДА СЕ
  СЪЗДАДЕ § 35Б, КОЙТО СТАВА § 44 В СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  §44. Член 100 се изменя така:
  “Чл.100. В протокола на секционната избирателна комисия последователно се
  вписва:
  1. броят на намерените в избирателните кутии бюлетини;
  2. броят на недействителните гласове;
  3. броят на действителните гласове;
  4. брой на гласовете, подадени за всяка партия, коалиция или независим
  кандидат;
  5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях
  решения.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов § 35в:
  § 35в. Създава се нов чл. 101 а:
  «Чл.101а. Преброяването на гласовете от подвижна избирателна секция се
  извършва в нарочно определено за това помещение от районната избирателна,
  комисия.»
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  Създава се нов § 35г:
  § 35г. Създава се нов чл.102а със следното съдържание:
  Чл.102а. (1) Въз основа на данните от секционните протоколи и преброяване
  на преференциите от районната избирателна комисия се определят резултатите от
  гласуването в многомандатния избирателен район и районната избирателна комисия
  съставя протокол.
  (2) Районната избирателна комисия преброява преференциите в открито заседание.
  (3) Действителна е преференцията, когато върху бюлетината са отразени не повече от
  5 предпочитания.
  (4) Бюлетина без отбелязана преференция или с отбелязани повече от 5 преференции
  не носи преференция.
  (5) Районната избирателна комисия съставя протокол, в който подрежда имената във
  всяка листа според броя на получените преференции от всеки кандидат.
  (6) При равен брой преференции на двама или повече кандидата се запазва
  подредбата, направена от партиите (коалициите) в кандидатските листи.
  (7) Централната избирателна комисия издава оперативна инструкция за изпълнение на
  процедурата по преброяване на преференциите.
  46  (8) Районният протокол е в два идентични екземпляра и е изработен на
  двупластова индигирана хартия. Всеки екземпляр е на един лист с обособени
  страници. Преди попълване на районния протокол се съставя чернова, която по
  форма и съдържание е еднаква с него.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  §36. В чл.103 ал.4 се изменя така:
  “Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете във
  всеки многомандатен избирателен район по чл.39, ал.1, последователно по азбучен ред на
  държавите, в които са образувани избирателни секции по чл.41, ал.8 и според методиката
  за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на резултатите от
  гласуването по чл.23, ал.1 ,т.10”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  § 36 се изменя така:
  § 36. Чл.103 се изменя така:
  «Чл. 103. (1) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна
  секция, се прибавят към гласовете от многомандатния избирателен район по чл. 42.
  (2) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете
  във всеки многомандатен избирателен район по чл.39, ал.1, последователно по
  азбучен ред на държавите, в които са образувани избирателни секции по чл.41, ал.8 и
  според методиката за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на
  резултатите от гласуването по чл.23, ал.1 ,т.10, като те се броят за гласове без
  преференции".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  § 36. В чл. 103 се правят следните изменения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  "Чл. 103. (1) Въз основа на данните от секционните протоколи районната избирателна
  комисия отчита резултатите от гласуването в многомандатния и едномандатния
  избирателни райони и съставя районен протокол."
  2. Ал. 4 се изменя така:
  "(4) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите, събрани в отделния
  многомандатен избирателен район се разпределят на национално ниво по методиката Д'
  Ондт."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ,
  ЕЛИАНА МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  §36 се изменя така:
  1. Алинея 4 на чл.103 се изменя така:
  (4) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете
  във всеки многомандатен избирателен район според постоянния адрес в страната на
  лицето, гласуващо в чужбина.
  2. Предлаганата ал.4 става ал.5 и в нея след "от чужбина" се добавя "на лицата не
  притежаващи постоянен адрес в страната".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §36, КОЙТО
  СТАВА § 45 И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  §45. В чл.103 се правят следните изменения и допълнения:
  47  1. Ал.4 се изменя така:
  “(4) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете за
  партиите и коалициите, както следва:
  1. общият брой на спечелените мандати от партиите и коалициите се определя въз
  основа на сумата от гласовете в страната и чужбина;
  2. броят на мандатите на партиите и коалициите по избирателни райони се определя
  по метода на Д’Ондт въз основа на съответствието им с гласовете в страната.
  3. Създава се ал.5:
  “(5) Независим кандидат се смята за избран ако е получил районната избирателна
  квота от гласовете в избирателния район.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  Създава се нов § 36а:
  § 36а. Чл.104, ал.2 се изменя така:
  «(2) След подписването председателят обявява избраните независими кандидати и
  съобщава резултатите от гласуването по кандидатски листи на партии и коалиции,
  подредбата на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции
  съобразно получените преференции и броя на получените преференции за всеки
  кандидат от листите на партии и коалиции.»
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се нов § 36а:
  § 36а. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  "(1) След подписването на районния протокол, председателят на районната
  избирателна комисия обявява избраните мажоритарни кандидати и съобщава резултатите
  от гласуването по кандидатски листи на партии и коалиции. Когато никой от
  мажоритарните кандидати не е спечелил на първи тур, председателят на районната
  избирателна комисия насрочва втори тур една седмица след датата на първия."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  §37. В чл. 107 и в чл. 109 думите “т. 9” се заменят с “т. 10”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  §37 се изменя така:
  §37. В чл.107 думите "т. 9"' се заменят с "т. 10".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 37,
  КОЙТО СТАВА § 46
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  § 37. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
  "Чл. 107. Общият брой мандати за всяка партия и коалиция по пропорционалния избор се
  определя от Централната избирателна комисия пропорционално на подадените за тях
  действителни гласове в цялата страна и в чужбина по метода Д' Ондт."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се § 37а:
  §37а. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  48  1. Ал. 1 се изменя така:
  "(1) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и
  коалициите, получили не по - малко от четири на сто от действителните гласове в цялата
  страна и в чужбина. Това правило не се отнася до спечелилите мажоритарен избор
  кандидати, когато издигналата ги партия или коалиция е получила по - малко от четири на
  сто от действително подадените гласове."
  2. Ал. 2 се изменя, както следва:
  "(2) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите по ал. 1, е
  равен на броя на народните представители в Народното събрание, намален с броя на
  избраните мажоритарни кандидати."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  Създава се §37б:
  §37б. В чл.109 се извършват следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1 и думите "т. 9"' се заменят с "т. 10".
  2. Създава се нова ат.2:
  "(2) Разпределените по ал. 1 мандати се заемат от кандидатите според подреждането в
  протокола на районната избирателна комисия съобразно броя на получените
  преференции."
  3. Създава се нова ал.3:
  "(3) При равен брой преференции на двама кандидата първи за избран се определя този,
  който е по-напред в подредбата, направена от партиите или коалициите в кандидатските
  листи."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т.2 И ПОДКРЕПЯ
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т.1, КОЕТО Е ОТРАЗЕНО В ТЕКСТА НА КОМИСИЯТА
  ЗА § 46
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се §37в:
  §37в. В чл. 110, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  "(1) Когато кандидатът за народен представител, издигнат от партия или коалиция,
  е избран в два многомандатни избирателни района, или в един многомандатен и един
  едномандатен, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в
  Централната избирателна комисия в кой район желае да се счита избран."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ:
  Създава се §37г:
  §37г. В чл. 111, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  "2. имената на избраните народни представители - не по-късно от седем дни след
  изборния ден, с изключение на едномандатните избирателни райони, където предстои да се
  проведе втори тур."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  Създава се §37д:
  § 37д. В чл. 113, ал. 3 думите " по пропорционалната система" се заменят с думите
  "по пропорционална система с преференциално избиране на кандидатите от кандидатски
  листи на партии и коалиции и на независими кандидати".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  49  § 38. Наименованието “Допълнителна разпоредба” се изменя така:
  “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §38, КОЙТО СТАВА
  § 47.
  § 39. В § 1, т. 1. от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В буква ”б” след думата “паспорт” се добавя: “само за граждани, навършили 70-
  годишна възраст, ползващи привилегията на разпоредбата на § 9а от Преходните и
  заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност.”
  2. В буква ”г”, думата “(задграничен)” се заменя със “(задграничен - по смисъла на
  чл. 27, ал. 1, изречение второ от Закона за българските документи за самоличност)”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §39, КОЙТО СТАВА §
  48 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 48. В § 1, т. 1. от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В б.”б” след думата “паспорт” се добавя: “само за граждани, ползващи
  привилегията на разпоредбата на § 9а от Преходните и заключителните разпоредби
  на Закона за българските документи за самоличност.”
  2. създава се б.”е”:
  “ е) военна карта на кадрови военнослужещ от българската армия, намиращ
  се в деня на изборите в чужбина”
  § 40. В допълнителните разпоредби се създава § 1 а:
  "§ 1а. Невъзстановените суми от депозити по чл. 49а постъпват в Център "Фонд за
  лечение на деца" към министъра на здравеопазването."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН И ЧЕТИН КАЗАК:
  § 40 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА:
  § 40 отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §40, КОЙТО СТАВА §49
  § 41. Параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:
  “§ 2.Централна избирателна комисия за произвеждане на изборите за 40-о Народно
  събрание е Централната избирателна комисия за местни избори.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 41 да има следното съдържание:
  “§ 2 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ И ГРУПА НАРОДНИ
  ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
  В § 41 по § 2 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните
  изменения и допълнения:
  50  Вариант I: В края на изречението се поставя запетая и се добавят думите “допълнена
  с четирима нови членове, назначени с Указ на президента на Републиката, след консултации
  с парламентарно представените партии и коалиции”.
  Вариант II: § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на сега действащия
  закон отпада и остава да действа чл. 9, ал. 1 от сега действащия закон.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  § 41 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА §41 ДА ОТПАДНЕ
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛ МАРИНЧЕВ, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф със
  следното съдържание:
  § 42. В наказателния кодекс се създава нов чл
  .... Избирател, който изнесе или се опита да изнесе извън помещението за
  гласуване бюлетина се наказва с лишаване от свобода за срок от 1 до 3 години.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ
  “ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” И НОВ ПАРАГРАФ, КОЙТО СТАВА § 50:
  “ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 50. Централната избирателна комисия утвърждава техническия образец на
  бюлетите за гласуване в страната и чужбина за избиране на 40-о Народно събрание
  не по-късно от 25 дни преди изборния ден.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  Да се създаде § 43 със следното съдържание:
  “§ 43. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА § 43, КОЙТО СТАВА
  § 51
  Форма за търсене
  Ключова дума