Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
22/04/2005 първо гласуване

  Доклад
  Относно: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители и № 554-01-47, внесен от Ремзи Осман.
  Доклад
  Относно: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители и № 554-01-47, внесен от Ремзи Осман.

  На заседание, проведено на 21.04.2005 г., Комисията по правни въпроси обсъди на първо четене Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители и № 554-01-47, внесен от Ремзи Осман.
  Първоначално комисията обсъди въпроса за допустимостта за разглеждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-47, внесен от народния представител Ремзи Осман. В изказаните становища на народните представители Татяна Дончева, Йордан Соколов, М. Дикова бе подчертано, че този законопроект не е внесен по дължимия процедурен ред и в този смисъл комисията не може да го подложи на обсъждане. Народният представител Р. Осман остро оспори това становище, като посочи, че подобни процедурни проблеми съществуват и при внасянето на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители. След протеклите разисквания Комисията допусна в консенсусен порядък разглеждането на двата законопроекта.
  От името на вносителите народният представител Михаил Миков изложи мотивите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители. Господин Миков посочи, че при приемането на измененията в Закона за избиране на народни представители е пропуснато да бъде даде легална дефиниция за парламентарно представени политически сили, която е необходима за дефиниране съотношението на членовете в съответни комисии. В този смисъл тази пропорция отразява съотношението на парламентарно представените сили в 37-то Народно събрание. Това е смисълът на действащия закон, който вече не отразява промените, настъпили в политическото пространство и парламентарното представителство. Втората част от предложените промени е свързана с броя на членовете на районните избирателни комисии.
  Народният представител Борислав Цеков посочи, че легалната дефиниция е възприетата вече в Закона за политическите партии, която се отнася до правото на получаване на държавна субсидия и на помещения за партийни нужди. Технически той е пренесен за нуждите на избирателния закон, за да няма съмнения и тълкувания
  1  от Централната избирателна комисия. Статутът на “парламентарно представени политически сили” има отношение не само към съставянето на различните видове избирателни комисии, но и към разпределението на времето за участие в националните електронни медии.
  Във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-47, внесен от народния представител Ремзи Осман, г-н Осман подробно изложи своите мотиви за внасяне на законопроекта, които общо се свеждат до опасения, че утвърдените законови срокове няма да дадат достатъчна възможност за запознаване с техническия образец на интегралната бюлетина. Това са нови правила. Приемат се в навечерието на изборите. За първи път се дават такива правомощия на ЦИК. Никога досега ЦИК не е имал такива правомощия. Ето защо ЦИК следва в достатъчно разумен срок да приеме техническия образец на бюлетината. Това е целта на законопроекта.
  След проведените разисквания зам. председателят на Комисията по правни въпроси г-н Четин Казак подложи на гласуване Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители и № 554-01-47, внесен от Ремзи Осман.
  Комисията по правни въпроси реши:
  - със 7 гласа за, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители;
  - с 4 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” да предложи на народните представители да не приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-47, внесен от Ремзи Осман.


  2  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители.
  ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ


  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
  (Обн., ДВ, бр. 37 от 13.04.2001 г., в сила от 13.04.2001 г.; Решение № 8 от 3.05.2001 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 44 от 8.05.2001 г.; изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., доп., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 32 от 12.04.2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)
  § 1. В § 1 от Допълнителните разпоредби се прави следното изменение и допълнение:
  1. Точка 4 се изменя така:
  "4. "парламентарно представени” са партии и коалиции, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители, за да образуват такава.”
  § 2. В чл. 13, т. 1 числото “П” се заменя с “13”, а числото “13” с числото “15”, а в т. 2а числото “15” се заменя със “17”, а числото “17” се заменя с “19”.
  ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
  (ЧЕТИН КАЗАК)
  3
  Форма за търсене
  Ключова дума