Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
11/06/2002

  Консултативен съвет по законодателството
  СТАНОВИЩЕ
  Относно: Законопроекта за изменение и допълнение на
  Закона за патентите, № 202-01-20/15.04.2002 г.,
  внесен от Министерския съвет
  На заседание на 6 юни 2002 г. Направлението по гражданскоправни
  отрасли на Консултативният съвет по законодателството обсъди
  Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за патентите, внесен
  от Министерския съвет. След станалите разисквания Направлението по
  гражданскоправни отрасли прави следните предложения за подобряване
  на законопроекта.

  I. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
  1. В § 2, чл. 5 съществуват съмнения за противоконституционност.
  Предвидена е възможност Министерският съвет с подзаконов нормативен
  акт да определя по-благоприятен режим за определени лица. Колизията е
  е чл. 60, ал. 1 и 2 Конст.: “Гражданите са длъжни да плащат данъци и
  такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.
  Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със
  закон.”
  Предлагаме кръгът от лицата, които ползуват това облекчение да се
  определи в Закона за патентите (ЗП). А конкретният размер на таксите би
  могъл да се определи е подзаконов нормативен акт.
  2. Законопроектът не е съобразен с последната редакция на ЕПК,
  приета с решение на Административния съвет на Европейската Патентна
  организация от 28.06.2001 г. въз основа на Акта за ревизиране на ЕПК от
  29.11.2000 г. Със закона за ратифициране на ЕПК е ратифициран и
  последният акт (обн., ДВ, бр.15 от 8.02.2002 г.).
  Примери, които водят до този извод:
  В §36:
  а) чл. 72в, ал. 5 препраща към чл. 102 ал. 3 от Конвенцията, но в
  последната й редакция чл. 102 ЕПК е отменен;
  б) чл.72е:
  - ал. 1 т. 1 препраща към чл. 77, ал. 5 ЕПК, но в чл. 77 няма алинея
  5;
  - ал. 1, т. 2 препраща към чл. 90, ал. 3 ЕПК. Обаче в чл. 90, ал. 3
  ЕПК изобщо не става въпрос за оттегляне на заявката, а за “проверка на
  формалните изисквания”;
  - ал. 2 определя срокове за молба за трансформация като препраща
  към ЧЛ.135, ал. 2 ЕПК, но там не са определени никакви срокове.
  Предлагаме да се съобразят предлаганите изменения с последната
  редакция на ЕПК и да се прецизират препращанията на ЗП към
  съответните точни текстове от ЕПК.
  3. Налице е непоследователност в използуваната терминология.
  а) В чл. 1 ал. 2 ЗП в субектния обхват на закона са включени
  чуждестранни граждани и юридически лица от държави-страни по
  международни договори, по които България е страна. С предлаганите
  изменения в някои текстове се изоставят понятията “чуждестранни
  граждани” и “юридически лица” и се въвеждат две нови понятия:
  “заявители с местожителство или седалище в България”.
  Например: в чл. 25, ал. 1 и в чл. 72а, ал. 2 ЗП се заменя “български
  граждани и юридически лица” със “заявители с местожителство или
  седалище в България”. Ако се приемат измененията, ЗП ще е
  непоследователен в използуваната терминология.
  Предлагаме да се предвиди адекватна промяна във всички
  текстове, които използуват понятието “чуждестранни граждани” и
  “юридически лица” като се заменят със “заявители с местожителство или
  седалище в България”.
  б) При тази замяна, следва да се вземе предвид, че с вътрешното
  законодателство на Република България терминът “местожителство” е
  изоставен. Законът за гражданската регистрация, заменил уредбата в ЗЛС,
  6 възприел термина “постоянен адрес”. Използуването на
  “местожителство” ще означава, използване на термин, който не е
  законово определен.
  4. Много са случаите на вътрешно препращане. Около половината
  от текстовете препращат към други текстове. Това затруднява
  ползуването на ЗП. Предлагаме да се съкратят до минимум вътрешните
  препращания.
  II. КОНКРЕТНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
  1. По § 1, чл. 2
  Изоставя се терминът “автор”, “авторство” и се въвежда термина
  “изобретател”, съответно “право на изобретателя да бъде посочен”.
  Изменението съответства на чл. 60 ЕПК и така се разграничава
  приложното поле на ЗП от ЗАПСП. Отпада рискът от смесване на двете
  понятия за авторство - по ЗП и ЗАПСП. Но има несъответствие между
  наименованието на чл. 2 и съдържанието на текста.
  Затова предлагаме чл. 2 да бъде разделен на две, като ал. I получи
  наименованието “Изобретател”, а ал. 2 и 3 да останат в нов член 2а с
  наименование: “Право на изобретателя да бъде посочен”. Така ще има
  съответствие на наименование със съдържание.
  2. По § 2, чл. 5.
  Съмнения за противоконституционност. (вж по-горе в “Общи
  забележки” № 1)
  3. По § 3, чл. 6.
  Изменят се изискванията за патентоспособност на изобретението
  изоставя се изискването за “изобретателско равнище” и се въвежда
  терминът “изобретателска стъпка” (съответствие с ЕПК чл. 52 ЕП, но
  само с английския текст), (вж. по долу § 6).
  4. По § 4, чл. 7, т. 2 е изпусната фразата “чрез хирургическа намеса
  или терапия”, която съществува в чл. 53 ЕПК. Така се разширява
  приложното поле на забраната.
  В редакционно отношение изразът трябва да се подобри, тъй като
  използуването на точка и запетая в изречението не е най-удачното.
  Предлагаме отделянето в изречението да стане със “с изключение на”.
  5. По § 6, чл. 9.
  Изоставя се терминът “изобретателско равнище” и се въвежда
  термина “изобретателска стъпка”, (съответства на чл. 56 ЕПК).
  Понятието “изобретателска стъпка” е подробно разяснено в чл.56
  от ЕПК. Но понятието “изобретателска стъпка” е използувано само в
  английския текст “invention step” на ЕПК, но не и в немския и френския
  текст. Очевидно предложението за промяна произтича от английски
  текст. Може да се постави въпрос дали буквалният превод е най-удачен,
  тъй като “стъпка” не звучи добре на български. Като че ли “равнище” е
  по-удачен термин.
  Предлагаме да се помисли дали да не остане старият термин
  “равнище”.
  6. По § 7, чл. 11, ал. 1 предлагаме да отпадне изразът “се дължи на
  или” като е излишен.
  7. По § 9, чл. 15, ал. 5 изоставя се терминът “авторство”.
  Предлагаме вместо препращане да се каже: “право да бъде посочен”. Така
  ще се намалят вътрешните препращания.
  8. По § 11, чл.19, ал. 3 и 4.
  С изменението се разширява приложното поле на закрилата -
  въвежда се извънтериториално действие на изключителното право върху
  изобретението с добавката “внос и износ”, и “търговия” вместо
  “продажба”. (В ЕПК и ДПК няма подобна разпоредба)
  9. По § 13, чл. 20а.
  Възпроизвежда текста на отменената т. 5 от предходния чл. 20.
  Предлагаме да се помисли дали заглавието “изчерпване на права” не е по-
  подходящо. (В ЕПК и ДПК няма съответна разпоредба).
  10. По § 14, чл. 25, ал. 1 се заменя израза “български граждани и
  юридически лица” със “заявители с местожителство или седалище в
  България”. Непоследователност в терминологията, (вж. “Общи бележки”
  № 3, б. ”а”) (Съответствие с чл.133 ЕПК)
  11. По § 16, чл. 30, ал. 1 се въвежда еднократност на възможността
  за публично предлагане за използуване. (Няма съответна разпоредба в
  ЕПК).
  12. По § 24, чл. 46.
  а) в ал. 2 и на други места в законопроекта предлагаме да се каже:
  “производството се прекратява”, а не “заявката се счита оттеглена”, за да
  има единство в използуваните изрази;
  б) в ал. 3 вместо “се взема решение за отказ за издаване на патент”
  да се каже: “отказва издаването на патент”.
  13. По § 25, чл. 47, ал. 5 е допусната техническа грешка.
  Предлагаме да отпадне и “издаването на патент”, за да няма повторение.
  14. По § 28, чл. 51 се въвежда тримесечен срок за публикация. В
  ЕПК не е определен срок, а се употребява изразът “възможно най-скоро”
  (чл. 98 ЕПК).
  15. По § 32, чл. 60.
  Отпада терминът “авторство и съавторство” и се въвежда
  “действителния изобретател”. Използуването на думата “изобретатели” е
  ненужно. Ясно е, че се отнася не само за един, а за няколко изобретатели.
  Предлагаме да отпадне думата “изобретатели”. (Съответства на чл. 64
  ЕПК, според която нарушенията на Европейския Патент са обект на
  национално законодателство!)
  16. По § 33, чл. 67 да се замени думата "подава" превод е
  "представя" превод.
  17. По § 34, чл. 69, ал. 2 предлагаме да се подобри редакцията:
  “тридесет и един месечен срок” да се замени с “в срок от тридесет и един
  месеца”.
  18. По § 36, Глава VI
  а) в чл. 72а, ал. 1 предлагаме вместо израза “езиците по чл.14
  ЕГЖ” да се използува “английски, немски и френски”. Това са езиците на
  ЕПК. Така ще има единство в ЗП и ще съответствува на чл. 67 ЗП, където
  са изброени езиците на Договора за патентно коопериране;
  б) в ал. 3 предлагаме да се сложи точка след думата “ведомство”,
  тъй като чл.77 ЕПК от своя страна препраща към правилника и така се
  установява поредица от препращания;
  в) в чл. 72в, ал. 5 препраща към чл.102 ал.3 от Конвенцията. Но в
  последната й редакция чл. 102 ЕПК е отменен. Да се уточни текстът от
  ЕПК, към който се препраща;
  г) в чл. 72г заглавието не съответствува на съдържанието;
  д) в чл. 72е, ал. 1, т. 1 препраща към чл. 77, ал.5 ЕПК, но такава
  алинея няма;
  е) в чл. 72е, ал. 1, т. 2 препраща към чл.90 ал.3 ЕПК, но в ал. 3 не
  става въпрос за оттегляне;
  ж) в чл. 72е, ал. 2 говори за срокове по чл.135, ал.2 ЕПК, но там не
  се определят никакви срокове.
  Предлагаме да се извършат необходимите уточнения с текстовете
  от ЕПК, към които препращат ал. 1 и 2.
  з) чл. 72е, ал. 4 е систематически неиздържана. Трябва да е в
  самостоятелен член.
  19. По Чл. 72ж (В чл. 139 ал.3 ЕПК е дадена възможност на всяка
  договаряща държава да определи съотношението между национален и
  европейски патент)
  Предлагаме текстът да се прередактира, като се раздели на две
  изречения или на две алинеи.
  20. По чл. 72з (В чл. 1056, ал.3 от ЕПК, става въпрос не за
  "недействителност", а за “ограничаване и анулиране на патента”.)
  Предлагаме да се преработи материята в закона и там кьдето става
  въпрос за “недействителност” да се установи съответствие с ЕПК и да се
  използува понятието “ограничаване и анулиране на патента”.
  Форма за търсене
  Ключова дума