Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
10/07/2003

  Консултативен съвет по законодателството
  СТАНОВИЩЕ
  ОТНОСНО: Законопроекта за изменение и допълнение на
  Закона за кадастъра и имотния регистър,
  № 302-01-22/07.04.2003 г., внесен от Министерския съвет
  СТАНОВИЩЕ
  ОТНОСНО: Законопроекта за изменение и допълнение на
  Закона за кадастъра и имотния регистър,
  № 302-01-22/07.04.2003 г., внесен от Министерския съвет
  На свое заседание на 2 юли 2003 г. Консултативният съвет по
  законодателството обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на
  Закона за кадастъра и имотния регистър и прави следните предложения за
  неговото подобряване.

  I. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
  1. Да се прегледа много внимателно систематиката на Закона за
  изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
  (ЗИДЗКИР), а и на самия Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
  Структурирането на закона не отговаря на изискванията на ЗНА и Указа
  за неговото прилагане. Съгласно чл. 28, ал. 2 УПЗНА главите в закона
  имат непрекъсната поредна номерация за целия нормативен акт.
  Действащият ЗКИР не отговаря на това изискване на УПЗНА. Затова
  предлагаме или да отпадне делението в закона на “части”, или в
  сегашните части I, IV и V да се обособят глави и създаде единна
  непрекъсната номерация на главите в целия закон.
  2. Да се прегледа ЗКИР, за да се отразят в него последиците от
  предлаганите изменения и допълнения със ЗИДЗКИР върху останалите
  текстове на закона.
  3. Законопроектът съдържа много препращания към текстове на
  действащия ЗКИР и към разпоредбите на ЗИДЗКИР. Тази правна техника
  ще затруднява процеса на правоприлагането на значителна част от
  нормите.
  4. Особено сериозно внимание да се обърне на “Преходните и
  заключителни разпоредби” в ЗИДЗКИР, в които се съдържат много
  изменения и на други закони и различни срокове за влизане в сила на
  целия закон и отделни негови разпоредби.
  II. КОНКРЕТНИ БЕЛЕЖКИ
  5. В § 1, чл. 2, ал. 2, т. 1 предлагаме да придобие следната
  редакция:
  “1. данни за местоположението, границите и размерите на
  недвижимите имоти, за техните собственици и носителите на вещни
  2

  права върху недвижимите имоти, както и за актовете, от които те черпят
  правата си.”
  6. Като се има предвид важността на правото на ползване
  предлагаме то изрично да се добави в чл. 2, ал. 2, т. 2.
  7. По § 2, чл. 5.
  Чрез прередактирането на нормата отпада разпоредбата в
  действащия ЗКИР (чл. 5, ал. 2), която предвижда, че съдията по
  вписванията разпорежда извършването на вписванията в партидите на
  недвижими имоти, които се намират на територията на съответния
  съдебен район.
  8. В законопроекта трябва по-ясно да се проведе разделянето на
  двете функции: на съдията по вписванията, които се запазват като
  властнически функции, и техническите по отразяването на вписването в
  имотния регистър. При “разделянето” на тези две функции съществува
  опасност да се създадат трудности за гражданите и правна несигурност в
  осъществяването на вписванията в имотния регистър. В закона трябва да
  се предвидят правни гаранции за това и изрично да се запазят функциите
  на съдията по вписванията.
  9. В чл. 5, ал. 2 думата “упражнява” да отпадне.
  10. Предлагаме чл. 7, ал. 2 да придобие следната редакция:
  “(2) Министърът на правосъдието ръководи и контролира
  цялостната дейност във връзка с имотния регистър.”
  11. В § 7, чл. 11, ал. 3 предлагаме да придобие следната редакция:
  “(3) Изпълнителен директор е лице, което:”
  3

  12. В § 7, чл. 11, ал. 4 трябва да бъде съгласувана с Комисията по
  бюджет и финанси. В Закона за устройството на държавния бюджет е
  предвиден редът за разходване на бюджетните средства. Отклонения на
  средства по предвидения в чл. 11, ал. 4 ЗИДЗКИР може да наруши
  сериозно изпълнението на бюджета.
  13. В § 8, чл. 12, т. 9 думата “администратор” да бъде заменена с
  българската дума “управлява”.
  14. Изразът “които са планирани в собствения й бюджет за
  съответната година” в чл. 12, т. 9, предлагаме да отпадне. Глоби и
  имуществени санкции нито е възможно, нито е морално да бъдат
  планирани.
  15. В § 10, чл. 21, ал. 2 предлагаме да придобие следната редакция:
  “(2) В случаите по ал. 1, т. 5 лицето се лишава от правоспособност
  за срок от 1 до 3 години.”
  Мотиви: трябва да бъдат градирани нарушенията, за които лицето
  може да бъде лишено от правоспособност. Ако всяко лишаване от
  правоспособност бъде свързано с конкретното нарушение, точният размер
  на определеното наказание “лишаване от правоспособност от 1 до 3
  години” ще бъде резултат на усмотрението на наказващия орган, и
  следователно, в значителна степен произволно.
  16. В § 13, чл. 33, ал. 2 “условията за обмен на данни” трябва да се
  определят в закона. Това са важни въпроси. Те се отнасят до същността на
  уредбата и компетентността за извършване на съответната дейност.
  Тяхното място съгласно чл. 3, ал. 1 ЗНА е в закона, а не в под нормативен
  акт. Тук трябва да се създадат 1-2 нови текста, които уреждат условията
  за осъществяване на тази дейност. “Редът за обмен на данни” може да
  бъде уреден в подзаконов акт - наредба на Министерския съвет.
  4

  17. По § 18, чл. 41, ал. 2.
  Ако чл. 2, ал. 2, т. 1 се измени в предложения по-горе смисъл, това
  да намери отражение и тук, като се отнесе за всички вещни права.
  18. По § 23, чл. 49, ал. 4: предлагаме в израза “непосредствено на
  съседните на тях имоти” да отпадне думата “непосредствено”, тъй като
  във вещното право имотите не могат да бъдат непосредствено и
  опосредено съседни.
  19. По § 23, чл. 49, ал. 4: предлагаме да се допълни с пояснение, че
  заповедта се обжалва “по реда на ал. 2”. А в ал. 2 се съдържа препращане
  към ЗАП. Препращането към ЗАП означава, че се включва както
  административното, така и съдебното обжалване.
  20. В § 24, чл. 49а, ал. 3 да се прецизира нормата, като се
  конкретизира какво означава думата “съответно”. Сега то може да
  означава одобряването на приетата кадастрална карта и кадастрални
  регистри: със заповед на началника на службата по кадастъра, утвърдена
  от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; със заповед само
  и единствено на всеки един от тях; със заповед на двамата едновременно;
  с отделна заповед на всеки един от тях.
  21. В § 25, чл. 52, ал. 6 предлагаме да не се отменя.
  22. По § 27: да се синхронизира номерацията на “Глава седма “а” с
  номерацията на действащия ЗКИР.
  23. Една обща бележка по Глава седма “а”. Тъй като тази глава и
  създадената с нея Агенция по вписванията е симетрична на главата за
  Агенцията по кадастъра при МРРБ предлагаме тя да се структурира както
  и Агенцията по кадастъра. И бележките, които бяха направени за
  5

  Агенцията по кадастъра съответно да се имат предвид и при Агенцията по
  вписванията.
  24. По § 27, чл. 58б:
  а) в т. 4 да се прецени дали е възможно заснемането на партидите
  заедно с приложените към тях документи. Сканирането им е много
  трудоемка и скъпа дейност. Заема много памет на компютъра и изисква
  много мощни компютри. Законът не трябва да предвижда неща, които не
  могат да се реализират;
  б) точка 6 предлагаме да придобие следната редакция:
  “6. управлява приходите от таксите събирани по този закон, които
  са планирани в собствения й бюджет за съответната година.”
  в) предлагаме т. 7 да отпадне. Не може с правилника да се възлагат
  функции, които не са предвидени в закона.
  25. В § 27, чл. 58в, ал. 2 предлагаме да придобие следната
  редакция:
  “(2) Изпълнителен директор е лице, което:”
  Предлагаме т. 1 и 2 да бъдат обединени в един текст, който за
  придобие следната редакция:
  “1. е завършило виеше юридическо образование и е придобило
  юридическа правоспособност;”
  В т. 3 стажът да бъде увеличен на 5 години.
  26. По § 27, чл. 58г.
  Предлагаме в закона, а не в устройствения правилник, както това
  сега е предвидено в законопроекта, да се уредят основните положения на
  дейността на Агенцията, защото това са важни въпроси и съгласно чл. 3,
  ал. 1 ЗНА тяхното място е в закона, а не в под нормативен акт, какъвто е
  устройствения правилник. В устройствения правилник могат да се уредят
  6

  структурата, организацията на работата и съставът на Агенцията по
  вписванията.
  27. Предлагаме част IV да отпадне. Тя включва само два члена - 94
  и 95. Член 95 се предлага да бъде отменен със законопроекта, а чл. 94,
  който се отнася за финансирането, може да бъде отнесен в Общите
  положения или на друго подходящо място.
  28. По § 38 предлагаме примерно следната редакция:
  “Създава се § 4а в Преходните и заключителните разпоредби на
  Закона за кадастъра и имотния регистър.”
  29. Параграф 4а, ал. 3 (нова) ще създаде много затруднения в
  практиката, защото ако договорът за изработване на кадастрални планове
  е възложил това изработване до 31 декември 2000 година, това означава,
  че плановете ще бъдат изработени по старите законови правила.
  30. По § 48:
  Едномесечният срок, който е предвиден за одобряването на
  образци на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на
  границите на поземлен имот е твърде кратък и предлагаме да се удължи.
  Форма за търсене
  Ключова дума