Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
06/10/2004 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Общ проект на Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 402-01-34, внесен от Министерски съвет; № 454-01-22, внесен от Румяна Георгиева и група народни представители и № 454-01-41, внесен от Наско Рафайлов.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ОТНОСНО: Общ проект на Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 402-01-34, внесен от Министерски съвет; № 454-01-22, внесен от Румяна Георгиева и група народни представители и № 454-01-41, внесен от Наско Рафайлов.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
  (Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г., изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г. и бр. 26 от 2004 г.)
  § 1. В чл. 23, ал. 2, изречение първо думата “пробация” и запетаята след нея се заличават.
  § 2. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Изтърпяното наказание пробация се приспада изцяло от лишаването от свобода и обратно, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.”
  § 3. В чл. 37, ал. 1 т. 2а се отменя.
  § 4. В чл. 42а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “ограничителни” се заличава.
  2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
  1

  “(2) Пробационните мерки са:
  1. задължителна регистрация по настоящ адрес;
  2. задължителни периодични срещи с пробационен служител;
  3. ограничения в свободното придвижване;
  4. включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие;
  5. поправителен труд;
  6. безвъзмезден труд в полза на обществото.
  (3) Пробационните мерки са с продължителност:
  1. от шест месеца до три години - за мерките по ал. 2, т. 1-4;
  2. от три месеца до две години - за поправителния труд по ал. 2, т. 5;
  3. от 100 до 400 часа годишно за не повече от три поредни години - за безвъзмездния труд в полза на обществото по ал. 2, т. 6.
  (4) Мерките по ал. 2, т. 1 и 2 се налагат задължително на всички осъдени на
  пробация.”
  § 5. Създава се чл. 426:
  “Чл. 426. (1) Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се изпълнява чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице.
  (2) Пробационната мярка периодични срещи с пробационния служител се провежда по настоящия адрес на осъдения или на друго място, определено от пробационния служител, и срещите са планирани, извънредни или по искане на осъдения.
  (3) Пробационната мярка ограничения в свободното придвижване може да
  включва:
  1. забрана за посещаване на определени в присъдата места, райони и
  заведения;
  2. забрана за напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение;
  3. забрана за напускане на жилището, което обитава, за определен период от денонощието.
  (4) Пробационната мярка включване в курсове за професионална квалификация и в програми за обществено въздействие се организира от пробационните служби.
  (5) Пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото се организира от пробационния служител съвместно с длъжностно лице, упълномощено от кмета на съответната община или кметство.”
  § 6. Член 43 се изменя така:
  “Чл. 43. (1) Пробационната мярка поправителен труд се изпълнява по местоработата на осъдения и включва удръжки върху възнаграждението му от десет до двадесет и пет на сто в полза на държавата.
  2

  (2) Когато осъденият остане без работа, съдът заменя остатъка от поправителния труд с безвъзмезден труд в полза на обществото, като за един ден от остатъка се определя един час безвъзмезден труд.
  (3) Разпоредбата на ал. 2 може да се приложи и когато осъденият напусне местоработата, където изтърпява наказанието, и в едномесечен срок не уведоми пробационния служител за новата си месторабота.”
  § 7. Създава се чл. 43а:
  “Чл. 43а. (1) Изпълнението на пробационните мерки се организира от пробационни служби и пробационни съвети.
  (2) Ако осъденият без основателна причина не изпълнява наложена пробационна мярка, по предложение на съответния пробационен съвет съдът може:
  1. да наложи друга пробационна мярка;
  2. да замени изцяло или отчасти пробацията с лишаване от свобода; в тези случаи срокът на лишаването от свобода може да бъде и под минимума по чл. 39, ал. 1.
  (3) След изтърпяване на половината от размера на постановените мерки за показано примерно поведение пробационният съвет може да направи предложение съдът да освободи предсрочно осъдения от изтърпяване на остатъка на наложената пробационна мярка.”
  § 8. В чл. 55, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:
  1. В буква “б” думите “поправителен труд” и запетаята след тях се
  заличават.
  2. В буква “в” думите “поправителния труд” се заменят с “пробацията”.
  § 9. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения;
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо думите “поправителен труд” се заличават;
  б) в изречение второ думите “поправителен труд” се заличават, а думата “три“ се заменя с “два”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Времето, през което не се внасят удръжките по чл. 43, ал. 1, не се зачита за изпълнение на пробационната мярка поправителен труд.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “чл. 37, т. 6 и 7” се заменят с “чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7”.
  § 10. В чл. 62 се правят следните изменения:
  1. Точка 1а се заличава.
  2. В т. 3 думите “чл. 37, т. 7” се заменят с “чл. 37, ал. 1, т. 7”.
  § 11. В чл. 63, ал. 1 се правят следните изменения;
  1. В т. 5 думите “поправителният труд” се заменят с “пробацията”.
  2. Точка 6 се отменя.
  § 12. В чл. 68 ал. 3 се изменя така:
  3

  “(3) Ако условно осъденият не изпълнява без основателна причина някоя от определените му по реда на чл. 67, ал. 3 пробационни мерки, съдът може да я замени с друга или да постанови да изтърпи изцяло или отчасти отложеното наказание лишаване от свобода.”
  § 13. В чл. 69а думите “продължава да не работи и да не учи без основателна причина” се заменят с “продължава да не изпълнява без основателна причина някоя от определените му по реда на чл. 67, ал. 3 пробационни мерки”.
  § 14. В чл. 70, ал. 6 след думата “пробация” се поставя запетая и се добавя “като взема предвид доклад от пробационния служител”.
  § 15. В чл. 86, ал. 1, т. 2 думите “на поправителен труд” се заличават.
  § 16. В чл. 87, ал. 3 думите “или поправителен труд” се заличават.
  § 17. В чл. 114, ал. 1 думите “пробация, както и” се заличават.
  § 18. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 12 изречение второ се заличава.
  2. В ал. 2 думите “или на” се заличават и след думите “лице от състава на Министерство на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавят думите “ на митнически служител или на служител от данъчната администрация”.
  § 19. В чл. 124, ал. 3 след думите “десет години” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  § 19а. В чл. 131, ал. 2 думата “или” се заличава и след думите “лице от състава на Министерство на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавят думите “на митнически служител или на служител от данъчната администрация”.
  § 20. В чл. 131а изречение второ се заличава.
  § 20а. В чл. 143, ал. 3 думата “или” се заличава и след думите “лице от състава на Министерство на вътрешните работи” се поставят запетая и се добавят думите “на митнически служител или на служител от данъчната администрация”.
  § 21. В чл. 155 ал. 7 се отменя.
  § 22. В чл. 157, ал. 5 след думата “лева” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  § 23. В чл. 162 ал. 5 се отменя.
  § 24. В чл. 166 след думата “наказание” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  § 25. В чл. 183, ал. 1 думите “или с пробация” се заличават.
  § 26. В чл. 195, ал. 2 думите “и пробация” се заличават.
  § 27. В чл. 196, ал. 2 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  § 28. В чл. 199, ал. 1 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  4

  § 29. В чл. 202, ал. 3 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  § 30. В чл. 211 думите “и пробация” се заличават.
  § 31. В чл. 226, ал. 4 и 5 след думата “години” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  § 32. В чл. 242, ал. 5 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  § 33. В чл. 272, ал. 1 думите “и пробация” се заменят с “или пробация”.
  § 34. В чл. 279, ал. 1 и 2 изречение второ се заличава.
  § 35. Член 300 се отменя.
  § 36. В чл. 320а изречение второ се заличава.
  § 37. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “както и с обществено порицание” се поставя запетая и се добавя “а когато деянието е извършено при спортни мероприятия и е непосредствено свързано с тях, наказанието е лишаване от свобода до три години и обществено порицание, като съдът може да постанови и пробация”.
  2. Вариант I: В ал. 3 изречение второ се заличава.
  Вариант II: Алинея 3 придобива следната редакция: “(З)Когато деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е: по ал. 1, предложение първо - лишаване от свобода до три години; по ал. 1, предложение второ - лишаване от свобода до четири години; по ал. 2 - лишаване от свобода от една до пет години. Съдът може да постанови и пробация”.
  3. В ал. 4 след думата “години” се поставя точка и текстът до края се
  заличава.
  § 38. В чл. 326 след думата “години” се поставя точка и текстът до края се
  заличава.
  § 39. В чл. 328, ал. 2 думите “и с пробация” се заменят с “или с пробация”.
  § 40. В чл. 329, ал. 1 думите “и пробация” се заменят с “или с пробация” и думите “или с поправителен труд” се заличават.
  § 41. Навсякъде в Особената част думите “поправителен труд” се заменят с “пробация”.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 42. (1) Наказанието задължително заселване, наложено заедно с наказанието лишаване от свобода преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 92 от 2002 г.), не се изпълнява.
  5  (2) След влизането на този закон в сила остатъкът от наказанието поправителен труд без лишаване от свобода се заменя изцяло с пробация и се изпълнява по реда на Закона за изпълнение на наказанията.
  § 43. В § 90 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 92 от 2002 г.) се добавя изречение второ:
  “Наказанието се определя по реда на чл. 304 от НПК.”
  § 44. Този закон влиза в сила от 1 януари 2005 г., а § 43 - от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума