Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Kомисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
18/02/2005 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  регионалното развитие, No 554-01-1, внесен от Ремзи
  Осман
  СТАНОВИЩЕ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  регионалното развитие, No 554-01-1, внесен от Ремзи
  Осман
  Комисията по местно самоуправление, регионална политика и
  благоустройство на свое редовно заседание, проведено на 16 февруари 2005 г.,
  обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регионалното
  развитие, внесен от народния представител Ремзи Осман.
  Законопроектът беше представен от г-н Ремзи Осман.
  Чрез предлаганите изменения и допълнения, както и прецизирането на
  показателите и най-вече на техните прагови стойности се цели разширяването
  на териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие и
  увеличаване на броя на общините, които ще попаднат в тях - общини, които се
  намират в неблагоприятно социално-икономическо положение, имат
  неблагоприятна демографска структура и са на много ниска степен на
  инфраструктурно развитие.
  Количеството на финансовия ресурс, осигурен за обезпечаването на
  провеждането на тази регионална политика не бива да бъде лимитиращ, както за
  териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие, така и за
  общините, попадащи в тях, като се има предвид обстоятелството, че
  спечелването на проекти се осъществява в една конкурентна среда при пълна
  обективност и прозрачност, гарантирани от действащия Закон за регионалното
  развитие.
  В хода на дискусията всички народни представители подкрепиха
  законопроекта. Членовете на комисията считат, че предложението за
  регламентиране на показателите за определяне на районите за целенасочено
  въздействие в закона е целесъобразно и ще създаде една по-стабилна основа за
  провеждане на регионалната политика.
  Народните представител считат, че в законопроекта могат да бъдат
  направени и някои и други промени между двете гласувания.  В резултат на разискванията, Комисията по местно самоуправление,
  регионална политика и благоустройство с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0
  гласа “въздържал се” реши да предложи на Народното събрание законопроекта
  за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, внесен от Ремзи
  Осман да бъде приет на първо гласуване.
  Форма за търсене
  Ключова дума