Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Kомисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
31/03/2005 второ гласуване

  Доклад
  Второ гласуване
  от РЕМЗИ ОСМАН - Председател на Комисията по местно самоуправление,
  регионална политика и благоустройство
  ОТНОСНО: Законопроект № 554-01-1 за изменение и допълнение на
  Закона за регионалното развитие, внесен от Ремзи Осман
  Доклад
  Второ гласуване

  от РЕМЗИ ОСМАН - Председател на Комисията по местно самоуправление,
  регионална политика и благоустройство
  ОТНОСНО: Законопроект № 554-01-1 за изменение и допълнение на
  Закона за регионалното развитие, внесен от Ремзи Осман


  Проект!
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие
  (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.)
  § 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Териториалният обхват на видовете райони за целенасочено въздействие по
  ал. 4, т. 1-5 се определя, като се отчитат равнището и динамиката на икономическото
  развитие, структурата на икономиката, заетостта и безработицата, степента на
  изграденост на транспортната и техническата инфраструктура, демографската,
  социалната и селищната структура, географското положение и наличния потенциал за
  постигане на целите за развитие на съответния вид район.”
  2. В ал. 6 думите “в съответствие с критериите и показателите по ал. 5” се
  заменят с “по данни на Националния статистически институт”.
  3. В ал. 7 числото “2” се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 1:
  § 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Териториалният обхват на видовете райони за целенасочено
  въздействие по ал. 4, т. 1-5 се определя, като се отчитат равнището и динамиката
  на икономическото развитие, структурата на икономиката, заетостта и
  безработицата, степента на изграденост на техническата инфраструктура,
  демографската, социалната и селищната структура, географското положение и
  наличния потенциал за постигане на целите за развитие на съответния вид
  район.”
  2. В ал. 6 думите “в съответствие с критериите и показателите по ал. 5” се
  заменят е “по данни на Националния статистически институт”.
  § 2. Преди Глава трета се създават чл. 7а и чл. 7б:
  “Чл. 7а (1) В териториалния обхват на район за икономически растеж се
  включват общини с развита икономика, транспортна, техническа и социална
  инфраструктура и отговарящи поотделно на две трети от следните показатели:
  1. нетни приходи от продажби на един жител над 120 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  2. средногодишен темп на нетните приходи от продажби на един жител над
  средната стойност за страната за последните 3 г.;
  3. равнище на средната работна заплата, по-високо от средната стойност за
  страната за последните 3 г.;
  2  4. средногодишен темп на нарастване на средната работна заплата, по-висок от
  средната стойност за страната за последните 3 г.;
  5. средно равнище на безработицата, по-ниско от 105 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  6. средногодишен темп на безработицата, по-нисък от 105 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  7. коефициент на възрастова зависимост, по-нисък от 110 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  8. средногодишен темп на увеличаване на броя на населението, по-висок от
  средния за страната за последните 3 г.;
  9. повече от 50 на сто от населението попада в зона с развита транспортна
  инфраструктура, отстояща до 30 км от автомагистрала, път от I клас, железопътна гара,
  гражданско летище или пристанище за обществен транспорт.
  (2) В териториалния обхват на район в индустриален упадък се включват
  общини, в които е извършено или се извършва преструктуриране на индустриални
  структуроопределящи предприятия, довело или водещо до спад на производството,
  увеличаване на безработицата, ниско равнище на доходите и обезлюдяване и
  отговарящи поотделно на две трети от следните показатели:
  1. дял на индустриалната заетост повече от 115 на сто от средния дял за
  страната за последните 3 г.;
  2. средногодишен темп на безработицата по-висок от 105 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  3. средногодишен темп на нетните приходи от продажби на предприятията, по-
  висок от средния темп за страната за последните 3 г.;
  4. равнище на средната работна заплата по-ниско от средната стойност за
  страната за последните 3 г.;
  5. средногодишен темп на нарастване на средната работна заплата, по-нисък от
  средната стойност за страната за последните 3 г.;
  6. средногодишен темп на намаляване на броя на населението, по-висок от
  средния за страната за последните 3 г.
  (3) В териториалния обхват на изостанал граничен район се включват общини, в
  които част от административната граница на поне от една от тях съвпада с част от
  държавната граница и отговарящи поотделно на две трети от показателите по ал. 6.
  (4) В териториалния обхват на изостанал селски район се включват общини, с
  преобладаваща заетост на трудоспособното население в селското и горското
  стопанство и отговарящи поотделно на две трети от показателите по ал. 6.
  (5) В териториалния обхват на изостанал планински район се включват общини,
  територията на всяка от които е със средна надморска височина над 500 м или под 500
  м, но със средна за територията дълбочина на разчленение на релефа над 150 метра
  разлика между най-ниската и най-високата точка на един квадратен километър, със
  средна за територията гъстота на разчленение на релефа над 1,5 км на квадратен
  километър и среден наклон на релефа над 7 градуса и отговарящи поотделно на две
  трети от показателите по ал. 6.
  (6) При определяне на териториалния обхват на изостанал граничен, изостанал
  селски и изостанал планински район се отчитат следните показатели:
  3  1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната стойност
  за страната за последните 3 г.;
  2. равнище на средната работната заплата, по-ниско от средната стойност за
  страната за последните 3 г.;
  3. средно равнище на безработица над 110 на сто от средната стойност за
  страната за последните 3 г.;
  4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната стойност за
  страната за последните 3 г.;
  5. гъстота на населението под 70 души на 1 кв. км.;
  6. над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с асфалтово
  покритие помежду им или с общинския център;
  7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа;
  8. над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от
  качеството, прието като стандарт за страната или имат режим във водоснабдяването за
  последните 3 г.;
  9. над 30 на сто от населените места нямат изградена селищна цифрова
  автоматична телефонна централа и цифрова съединителна мрежа между селищните
  централи.
  Чл. 7б. (1) При настъпили промени в стойностите на показателите за общините,
  отчетени в годишните доклади за изпълнението на регионалните планове за развитие,
  но не по-рано от 3 г. от влизането им в сила, се допускат промени в териториалния
  обхват на районите за целенасочено въздействие, чрез:
  1. изключване на една или повече общини при достигането на стойности извън
  определените прагове на показателите по съответните критерии;
  2. включване на една или повече нови общини, отговарящи на определените
  прагове на показателите по съответните критерии.
  (2) Промените в териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие
  се извършват чрез промени в регионалните планове за развитие.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 2:
  § 2. Преди Глава трета се създават чл. 7а и чл. 7б:
  “Чл. 7а (1) В териториалния обхват на район за икономически растеж се
  включват общини с развита икономика, транспортна, техническа и социална
  инфраструктура и отговарящи поотделно на две трети от следните показатели:
  1. нетни приходи от продажби на един жител над 120 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  2. средногодишен темп на нетните приходи от продажби на един жител над
  средната стойност за страната за последните 3 г.;
  3. равнище на средната работна заплата, по-високо от средната стойност за
  страната за последните 3 г.;
  4. средногодишен темп на нарастване на средната работна заплата, по-
  висок от средната стойност за страната за последните 3 г.;
  5. средно равнище на безработицата, по-ниско от 105 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  6. средногодишен темп на безработицата, по-нисък от 105 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  7. коефициент на възрастова зависимост, по-нисък от 110 на сто от
  средната стойност за страната за последните 3 г.;
  4  8. средногодишен темп на увеличаване на броя на населението, по-висок от
  средния за страната за последните 3 г.;
  9. повече от 50 на сто от населението попада в зона с развита транспортна
  инфраструктура, отстояща до 30 км от автомагистрала, път от I клас,
  железопътна гара, гражданско летище или пристанище за обществен транспорт.
  (2) В териториалния обхват на район в индустриален упадък се включват
  общини, в които е извършено или се извършва преструктуриране на
  индустриални структуроопределящи предприятия, довело или водещо до спад на
  производството, увеличаване на безработицата, ниско равнище на доходите и
  обезлюдяване и отговарящи поотделно на две трети от следните показатели:
  1. дял на индустриалната заетост повече от 115 на сто от средния дял за
  страната за последните 3 г.;
  2. средногодишен темп на безработицата по-висок от 105 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  3. средногодишен темп на нетните приходи от продажби на предприятията,
  по-висок от средния темп за страната за последните 3 г.;
  4. равнище на средната работна заплата по-ниско от средната стойност за
  страната за последните 3 г.;
  5. средногодишен темп на нарастване на средната работна заплата, по-
  нисък от средната стойност за страната за последните 3 г.;
  6. средногодишен темп на намаляване на броя на населението, по-висок от
  средния за страната за последните 3 г.
  (3) В териториалния обхват на изостанал граничен район се включват
  общини, в които част от административната граница на поне от една от тях
  съвпада с част от държавната граница и отговарящи поотделно на две трети от
  показателите по ал. 6.
  (4) В териториалния обхват на изостанал селски район се включват
  общини, в които над 20 на сто от трудоспособното население е заето в селското и
  горското стопанство и отговарящи поотделно на две трети от показателите по
  ал. 6.
  (5) В териториалния обхват на изостанал планински район се включват
  общини, територията на всяка от които е със средна надморска височина над 500
  м или под 500 м, но със средна за територията дълбочина на разчленение на
  релефа над 150 метра разлика между най-ниската и най-високата точка на един
  квадратен километър, със средна за територията гъстота на разчленение на
  релефа над 1,5 км на квадратен километър и среден наклон на релефа над 7
  градуса и отговарящи поотделно на две трети от показателите по ал. 6.
  (6) При определяне на териториалния обхват на изостанал граничен,
  изостанал селски и изостанал планински район се отчитат следните показатели:
  1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  2. равнище на средната работната заплата, по-ниско от средната стойност за
  страната за последните 3 г.;
  3. средно равнище на безработица над 110 на сто от средната стойност за
  страната за последните 3 г.;
  5  4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната
  стойност за страната за последните 3 г.;
  5. гъстота на населението под 70 души на 1 кв. км.;
  6. над 25 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с
  асфалтово покритие помежду им или с общинския център;
  7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна
  мрежа;
  8. над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от
  качеството, прието като стандарт за страната или имат режим във
  водоснабдяването за последните 3 г.
  Чл. 7б. (1) При настъпили промени в стойностите на показателите за
  общините, отчетени в годишните доклади за изпълнението на регионалните
  планове за развитие, но не по-рано от 3 г. от влизането им в сила, се допускат
  промени в териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие, чрез:
  1. изключване на една или повече общини при достигането на стойности
  извън определените прагове на показателите по съответните критерии;
  2. включване на една или повече нови общини, отговарящи на
  определените прагове на показателите по съответните критерии.
  (2) Промените в териториалния обхват на районите за целенасочено
  въздействие се извършват чрез промени в регионалните планове за развитие.”
  § 3. В §1 от допълнителните разпоредби т. 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. В § 2 от преходните и заключителни разпоредби се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се отменят.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Приетите Национален план за регионално развитие, Областните и
  общинските планове за развитие запазват действието си до приемането на
  стратегическите плановите и програмните документи по този закон.”
  Комисията предлага § 4. да отпадне.
  Форма за търсене
  Ключова дума