Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност
Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност
26/03/2002 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на
  Комисията по външна политика, отбрана и сигурност
  ВТОРО четене
  ДОКЛАД
  на
  Комисията по външна политика, отбрана и сигурност
  ВТОРО четене
  ОТНОСНО: Законопроект № 202-01-7 за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерски съвет на 16 януари 2002 г.
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Обн ДВ бр 112 от 27.12.1995 г., в сила от 27.02.1996 г., изм. и доп., бр. 67 от 6.08.1996 г., бр. 122 от 19.12.1997 г„ изм., бр. 70 от 19.06.1998 г„ бр. 93 от 11.08.1998 г„ в сила от 1 04 1999 г бр 152 от 22.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г„ в сила от 1.01.1999 г„ изм., бр. 12 от 12.02.1999 г„ доп., бр. 67 от 27.07.1999 г„ в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 49 от 16Л6.2000 г.,’в сила от 16.06.2000 г., доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 25 от 16.03.2001 г„ в сила от 31.03.2001 г„ бр. 34 от 6.04.2001 г„ в сила от 6.04.2001 г./

  § 1. В чл. 3, ал. 3 след думите “държавните органи” се добавят “специализираните служби,”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 2. В чл. 7, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Личният състав на въоръжените сили се състои от военнослужещи от Българската армия, Министерството на отбраната и структурите на подчинение на министъра на отбраната.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 3. Член 16 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 4. В чл.17, т. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на н.п.Ирина Бокова, Ангел Найденов и Бриго Аспарухов:
  Да отпадне § 4 от проектозакона за изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръжените сили.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п.Ирина Бокова, Ангел Найденов и Бриго Аспарухов:
  Създава се § 4а със следното съдържание:
  “§ 4а .Чл. 28 се изменя така:
  “Чл. 28 (1) Президентът на Републиката по предложение на Министерския съвет: привежда въоръжените сили или част от тях в по-високо състояние и степени на бойна готовност; обявява обща или частична мобилизация; назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява офицери с висши военни звания”.
  Ал.2 Президентът на Републиката по предложение на министър-председателя утвърждава плана за формиране и разпределение на стратегическите възможности на Българската армия.
  Ал.3 Като върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, президентът на Републиката се подпомага от военен кабинет.
  Ал.4 Във Военния кабинет служат кадрови военнослужещи от състава на Българската армия, назначени с указ на президента. Началник на военния кабинет е кадрови военнослужещ с виеше офицерско звание.
  Ал. 5 Военният кабинет и неговият началник нямат командни функции по отношение на Българската армия.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 5. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 8:
  “8. в рамките на числеността на въоръжените сили утвърждава числеността на военнослужещите в обхвата на едно военно звание, с изключение на висшите офицерски звания;”
  2. Досегашните т. 8 - 21 стават съответно т. 9 - 22.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  Предложение на н.п.Ирина Бокова, Ангел Найденов и Бриго Аспарухов:
  “2а. Приема военната стратегия на Република България”.
  Вносителите оттеглят предложението си.
  § 6. В чл. 35, ал. 1 се създават т. 30 и 31:
  “30. ръководи дейността по осъществяване на контрол върху материално-отговорните лица в Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
  31. осъществява сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и организации.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя.
  Предложение на н.п.Цонко Киров и Кемал Еюп:
  В т. 31 да се добавят думите “и сдружения на военнослужещите” и текстът да се чете
  така:
  “т. 31. Осъществява сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и организации и сдружения на военнослужещите”.
  Комисията подкрепя предложението на народните представители и предлага следния окончателен вариант:
  § 6. В чл. 35, ал. 1 се създават т. 30 и 31:
  “30. ръководи дейността по осъществяване на контрол върху материалноотговорните лица в Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
  31. осъществява сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и организации и сдружения на военнослужещите.”
  § 7. В чл.36, ал. 2 думата “звена” се заменя със “структури”.
  Комисията подкрепя тескта на вносителя.
  § 8. В чл. 38,ал. 3 се изменя така:
  “(3) Дейността на служба “Военна информация”, както и организацията и редът за преминаване на кадровата военна служба в нея, се регламентират с правилник на Министерския съвет, а организационно-щатната структура на службата се утвърждава от министъра на отбраната.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 9. В чл. 39, ал. 2 думите “първият заместник-началник на Генералния щаб” се заменят със “заместник-началниците на Генералния щаб.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 10. В чл. 62, ал .6 думите “ал. 1 и 3” се заменят с “ал .2 и 3”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 11. В чл. 73 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се отменя.
  2. В ал. 4, изречение първо думите “извън числения състав на Българската армия” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на н.п.Ирина Бокова, Ангел Найденов и Бриго Аспарухов:
  Точка 2 от проекта на вносителя да отпадне т.е. остава текстът на действащия закон.
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 12. В чл. 75^ал. 2 се изменя така:
  “(2) Длъжността началник на Генералния щаб на Българската армия се заема измежду заместник-началниците на Генералния щаб на Българската армия и началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на н.п.Ирина Бокова, Ангел Найденов и Бриго Аспарухов
  Чл. 75, ал.2 се изменя така:
  “/2/ Длъжността началник на ГЩ на БА се заема измежду заместник-началниците на ГЩ, началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили и началника на Военния кабинет на Президента на Републиката”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п.Ирина Бокова, Ангел Найденов и Бриго Аспарухов за
  създаване на § 12а със следното съдържание:
  В Чл. 78, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а/ т. 4 се изменя така:
  “4. утвърждава плановете, разработвани в Генералния щаб на Българската армия и оперативните планове за бойните действия на видовете въоръжени сили и плановете за тяхното оперативно, материално и техническо осигуряване;”
  б/ създава се нова точка 23 със следното съдържание:
  “23. Ръководи дейността на висшите военни училища;”
  в/ в ал. 3 след края на текста да се добави “...и ръководи международното сътрудничество на Българската армия.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението за изменение в подточка “а” на
  § 12а.
  Комисията не подкрепя предложението за изменение в подточка “б” и подточка “в” на § 12а.
  Комисията по външна политика, отбрана и сигурност предлага следната окончателна редакция на § 12а:
  § 12а. Чл. 78, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  “4. утвърждава съвместните оперативни планове и плановете на видовете въоръжени сили за тяхното оперативно, материално и техническо осигуряване;”
  § 13. В чл. 79, ал. 2 думите “първият заместник- началник на Генералния щаб” се заменят е “заместник-началниците на Генералния щаб.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 14. В чл. 80, ал. 3 изречение второ се изменя така:
  “Членове на военните съвети са заместник-началниците на главния щаб и командирите на обединения (съединения).”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 15. В чл. 90;ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 16. В чл. 91 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Министърът на отбраната по предложение на началника на Генералния щаб определя длъжностите в обхвата на едно военно звание за Българската армия, с изключение на висшите военни звания.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Министърът на отбраната определя длъжностите в обхвата на едно военно звание за Министерството на отбраната и подчинените му структури, с изключение на висшите военни звания.”
  3. Алинея 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 17. В чл. 92 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “и в уставите на въоръжените сили” се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 18. В чл. 96, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Наборната военна служба е задължителна и се изпълнява в Българската армия и в Министерството на вътрешните работи при условия и по ред, определени в този закон и в уставите на въоръжените сили.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 19. В чл. 106, ал. 1 се създава т. 7:
  “7. наборници, които не са завършили основно образование - до завършването, но не по-късно от 27 години.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя.
  Предложение на н.п. Цонко Киров:
  В чл.106 ал.1 да отпаднат т. 1 и т. 2, както и т.7 от предложението на вносителя и да се създаде нова т. 1 и т. 7 при следната редакция:
  “1. учащите се в основни и средни училища, в редовна форма на обучение във висшите училища, в училищата, създадени по законоустановения в страната ред и приравнените към тях чужди учебни заведения - до завършване на образованието, но не по- късно от 27 години.”


  “7. лицата, определени за придружители на член от семейството, на родител, единствен брат или сестра, които са с тежка степен на намалена работоспособност - за срока, за който са определени за придружители.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението на народния представител и предлага следната окончателна редакция на § 19;
  “§ 19. В чл. 106, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а/ точка 1 придобива следната редакция:
  “1. учащите се в основни и средни училища, в редовна форма на обучение във висшите училища и в други училища създадени по законоустановения в страната ред и приравнените към тях чужди учебни заведения, до завършване на образованието, но не по-късно от 27 годишна възраст.”
  б/ точка 2 се отменя.
  в/ създава се т. 7 със следната редакция:
  “7. лицата определени за придружители на член от семейството, на родител, единствен брат или сестра, които са с тежка степен на намалена работоспособност - за срока за който са определени за придружители”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  §20. В чл. 115(ал. 1 се изменя така:
  “(1) Кадровата военна служба се изпълнява като професия в Българската армия, Министерството на отбраната и в структурите на подчинение на министъра на отбраната при условия и по ред, определени в този закон и в сключения договор.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 21. В чл. 119 думите “обхватът на длъжностите” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 22. В чл. 120, ал. 1 след думите “военните училища” се добавят “за нуждите на въоръжените сили”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 23. В чл. 122f ал. 1 се изменя така:
  “(1) Договорите За кадрова военна служба се сключват с министъра на отбраната или с упълномощени от него длъжностни лица.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 24. Член 124а се изменя така:
  “Чл. 124а. Приемането на кадрова военна служба и присвояването на първо военно звание на сержантите и войниците се извършват от министъра на отбраната или от упълномощени от него длъжностни лица.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.


  § 25. В чл. 125, т.2 се изменя така:
  “2. на останалите офицери - със заповед на министъра на отбраната или на упълномощени от него длъжностни лица;”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 26. Член 126 се изменя така:
  “Чл. 126. Длъжностното развитие на кадровите военнослужещи се извършва последователно по ред, определен в Правилника за кадрова военна служба.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на н.п. Цонко Киров:
  Създава се нов § 26а със следното съдържание:
  § 26а . В чл. 127, ал. 1 да се направят следните изменения: в т. 5 цифрата 56 се заменя е 53; в т. 6 цифрата 57 се заменя с 54;
  - в т. 7 цифрата 58 се заменя с 55;
  - в т. 8 цифрата 59 се заменя с 56; в т. 9 цифрата 60 се заменя с 57.
  Комисията подкрепя предложението на народния представител и предлага следната окончателна допълнена редакция на § 26а:
  § 26а. В чл. 127:
  1. ал. 1 се правят следните изменения: а/ в т. 5 числото 56 се заменя с 53;
  б/ в т. 6 числото 57 се заменя с 54; в/ в т. 7 числото 58 се заменя с 55; г/ в т. 8 числото 59 се заменя с 56; д/ в т. 9 числото 60 се заменя с 57;
  2. ал. 2 числото 57 се заменя с 54.
  § 27. В чл. 1286 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думите “частична ликвидация” се добавят думите “при намаляване броя на военнослужещите в обхвата на едно военно звание въз основа на акт на Министерския съвет”;
  б) създава се т. 4:
  “4. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за задължително обществено осигуряване.”
  2. Алинея 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 28. В чл. 128в т. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на н.п. Цонко Киров:
  Чл. 128в^т. 1 да добие следната редакция: ”При отпадане на основанието за приемане на кадрова военна служба по чл. 116, ал. 1, т. 7”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 28:
  § 28. В чл. 128в се правят следните изменения:
  1. Точка 1 придобива следната редакция:
  ”1. при отпадане на основанието за приемане на кадрова военна служба по чл. 116, ал. 1, т. 7”.
  2. Точка 4 се отменя.
  29. В чл. 128г се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) При условията на чл. 1286, ал. 1, т. 2 министърът има право на подбор и може в интерес на службата да прекрати договорите за кадрова военна служба на кадрови военнослужещи, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на военна служба тези, които имат по-висока квалификация и по-висока атестационна оценка.”
  2. В ал. 2 думите “пълна пенсия” се заменят е “пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за задължително обществено осигуряване”.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Условията и редът за извършване на подбора по ал. 1 се определят в Правилника за кадрова военна служба.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 30. Чл. 129 се изменя така:
  “Чл. 129. Офицерите и сержантите, а за Военноморските сили - старшините, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за задължително обществено осигуряване, могат да бъдат освободени и по тяхна молба поради преминаването им в пенсия по решение на министъра на отбраната.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 31. Член 130 се изменя така:
  “Чл. 130. /1/ “Освобождаването от кадрова военна служба на висшия команден състав се извършва с Указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Указът на президента се приподписва от министър-председателя. Прекратяването на договора за кадрова военна служба се извършва от министъра на отбраната.
  /2/ Освобождаването от кадрова военна служба на останалите офицери и прекратяването на договора за кадрова военна служба се извършват със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на Генералния щаб.
  /3/ Освобождаването от кадрова военна служба и прекратяването на договора за кадрова военна служба на сержантите, а за Военноморските сили - на старшините и войниците, се извършват със заповед на длъжностните лица, упълномощени от министъра на отбраната.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя.
  Предложение на н.п. Цонко Киров:
  От чл. 130, ал. 2 от предложението на вносителя, да отпаднат думите “по предложение на началника на Генералния щаб”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 31:
  § 31. Член 130 се изменя така:
  “Чл. 130. /1/ “Освобождаването от кадрова военна служба на висшия команден състав се извършва с Указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Указът на президента се приподписва от министър-председателя. Прекратяването на договора за кадрова военна служба се извършва от министъра на отбраната.
  /2/ Освобождаването от кадрова военна служба на останалите офицери и прекратяването на договора за кадрова военна служба се извършват със заповед на министъра на отбраната.
  /3/ Освобождаването от кадрова военна служба и прекратяването на договора за кадрова военна служба на сержантите, а за Военноморските сили - на старшините и войниците, се извършват със заповед на длъжностните лица, упълномощени от министъра на отбраната.”
  § 32. Чл. 131 се изменя така:
  “Чл. 131. Кадровият военнослужещ може да обжалва заповедта за освобождаване по административен ред в седемдневен срок по реда на Закона за административното производство.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 33. В чл. 150г се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “обхватът на основните, междинните и приравнените длъжности, които лицето може да изпълнява” се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Договорът за служба в постоянния резерв се сключва с министъра на отбраната или с упълномощени от него лица.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 34. В чл. 150д, ал. 1, т. 1 думите “договорения обхват на длъжностите” се заменят с “договора”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 35. В чл. 150е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “което включва възнаграждение за съответната длъжност на кадрови военнослужещ и възнаграждение за притежаваното военно звание” се заменят е “определено по реда на чл. 224”.
  2. В ал. 2 след думите “основното месечно възнаграждения” се добавят думите “за притежаваното военно звание” и текста до края на изречението се заличава.


  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на н.п. Кемал Еюп и Николай Чуканов:
  Създава се § 35а със следното съдържание:
  § 35а.Член 198 се изменя така:
  “Чл. 198 /1/ В мирно време военнослужещите могат да се сдружават за осъществяване на дейности от взаимен интерес извън служебните им задължения. Тези дейности не могат да накърняват бойната готовност, подготовката, дисциплината, моралния дух на личния състав и да нарушават установения ред и единоначалието във въоръжените сили.
  /2/ Въпросите свързани с отбранителната политика на държавата, военното строителство, подготовката, бойната готовност и мобилизацията на въоръжените сили, тяхното комплектоване с личен състав, въоръжение, техника и други имущества не могат да бъдат предмет на дейността на дружествата.
  /3/ (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.)
  /4/ Сдруженията могат да членуват в сродни международни организации.
  /5/ Дейността на сдруженията в поделенията и звената на Министерството на отбраната се регламентират със споразумение между сдружението, Министерството на отбраната и Генералния щаб.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната окончателна редакция на $ 35а:
  § 35а.Член 198 се изменя така:
  “Чл. 198 III В мирно време военнослужещите могат да се сдружават за осъществяване на дейности от взаимен интерес извън служебните им задължения. Тези дейности се извършват извън служебно време и не могат да накърняват бойната готовност, подготовката, дисциплината, моралния дух на личния състав и да нарушават установения ред и единоначалието във въоръжените сили.
  12/ Въпросите свързани с отбранителната политика на държавата, военното строителство, подготовката, бойната готовност и мобилизацията на въоръжените сили, тяхното комплектоване с личен състав, въоръжение, техника и други имущества не могат да бъдат предмет на дейността на дружествата.
  /3/ (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.)
  /4/ Сдруженията могат да членуват в сродни международни организации.
  151 Дейността на сдруженията в Министерството на отбраната и Българската армия се регламентират със споразумение между сдружението и Министерството на отбраната.”
  § 36. В чл. 222, ал. 2 думите “със срок до навършване на пределна възраст” се заличават.


  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 37. В чл. 223 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от кадрова военна служба на основание чл. 1286, ал. 1, т. 2, 3 и 4, при освобождаване от кадрова военна служба на основание чл. 129, както и станалите негодни за военна служба при или по повод изпълнение на служебните си задължения - по чл. 128, т. 4, имат право да се обучават в квалификационни курсове е продължителност до 6 месеца.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Кадровите военнослужещи с връчено предизвестие се ползват от правото си за участие в квалификационен курс в срока на предизвестието.”
  3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 38. Член 224 се изменя така:
  “Чл. 224. (1) Военнослужещите получават основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание.
  (2) Размерите на възнаграждението за военно звание се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната. Месечният размер на възнаграждението се определя на базата на данните за размера на средното месечно възнаграждение на заетите в бюджетната сфера, както следва:
  1. За кадрови военнослужещи:
  а) за офицери - не по-малко от две средни месечни заплати;
  б) за сержанти - не по-малко от 1,3 средни месечни заплати;
  в) за кадрови войник - не по-малко от 1 средна месечна заплата;
  2. За военнослужещи на наборна военна служба - за звание “редник” - не по-малко от 0,15 средна месечна заплата.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 38:
  § 38. Член 224 се изменя така:
  “Чл. 224. (1) Военнослужещите получават основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание.
  (2) Размерите на възнаграждението за военно звание се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната. Месечният размер на възнаграждението се определя на базата на данните за размера на средното месечно възнаграждение на заетите в бюджетната сфера, съобразно данните на Националния статистически институт както следва:
  1. За кадрови военнослужещи:
  а) за офицери - не по-малко от две средни месечни заплати;
  б) за сержанти - не по-малко от 1,3 средни месечни заплати;
  в) за кадрови войник - не по-малко от 1 средна месечна заплата;
  2. За военнослужещи на наборна военна служба - за звание “редник” - не по-
  малко от 0,15 средна месечна заплата.

  § 39. Член 228 се изменя така:
  “Чл. 228. Военнослужещите имат право на допълнително възнаграждение за заместване или съвместяване на длъжности по ред и в размери, определени от министъра на отбраната.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 40. В чл. 240, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Кадровите военнослужещи - офицери и сержанти могат да закупят едно жилище от фонда на Министерството на отбраната през целия срок на службата, ако са прослужили в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната не по-малко от 10 години. Изискването за прослужени не по-малко от 10 години не се прилага в случаите на прекратяване на договора за кадрова военна служба на основание чл. 1286, ал.1, т. 2 от закона.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 41. В чл. 244 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата “-пистолет” се заличава и на края се добавя “и не се облага с данък.”.
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) За съществен принос и заслуги към отбраната на страната български и чуждестранни граждани могат да бъдат награждавани от министъра на отбраната с отличия и предметни награди.

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 42. В чл. 252, ал. 2 след думите “военните клубове” се добавя “или други подходящи помещения или сгради, управлявани от Министерството на отбраната,”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 43. В чл. 253 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Военнослужещите на наборна военна служба имат право на 15 календарни дни домашен отпуск при 9 месеца военна служба и на 10 календарни дни домашен отпуск при 6 месеца военна служба за целия срок на службата, който се зачита за военна служба.”.
  2. В ал. 2 числото “15” се заменя с “10”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 44. В наименованието на глава десета думите “и въоръжените сили”, се заменят с “в Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 45. В чл. 269 и 270 думите “и във въоръжените сили” се заменят с “в Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 46. В чл. 271 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “Министерството на отбраната” се добавя “и в структурите на подчинение на министъра на отбраната”.
  2. В ал. 2 думите “и във въоръжените сили” се заменят с “в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  § 47. В чл. 272, 273, 274, 275, 276 и 278 думите “и във въоръжените сили” се заменят с “в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 48. В чл. 275, ал. 2 и 3 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 49. В чл 278 след думите “чл. 227” се поставя запетая и се добавя “228”, а след числото “244” се поставя запетая и се добавя числото”245”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 50. В чл. 283, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  “4. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на н.п. Цонко Киров за нов параграф 50а.
  § 50а. В ал. 1 на чл. 300 думите “т. 1”и “128а” се заличават.
  H. п. Цонко Киров оттегля предложението си в ал. 1 на чл. 300 да се заличат думите “128а”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на народния представител за създаване на § 50а със следната окончателна редакция;
  § 50а. В ал. 1 на чл. 300 думите “1 и ” се заличават.
  § 51. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  I. Точка 4 се изменя така:
  “4.“Специализирани служби” са Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана.”
  2. Създава се т. 16:
  “16.’’Структури на подчинение на министъра на отбраната” са служба “Военна информация”, служба “Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване”, Военната академия “Г.С.Раковски”, Военномедицинската академия и изпълнителните агенции към министъра на отбраната.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 52. Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  § 53. Навсякъде в закона думите “ръководител на друго ведомство”, “ръководителя на друго ведомство”, ръководителят на друго ведомство”, “ръководителят на другото ведомство”, “ръководителите на другите ведомства”, “или ръководител на друго ведомство”, “или ръководителя на друго ведомство”, “или ръководител на ведомство”, “на ръководителя на друго ведомство”, “от ръководителя на друго ведомство”, “от ръководителя на другото ведомство”, “с ръководителя на друго ведомство”, “до ръководителя на друго ведомство” се заличават.
  Комисията подкрепя по ПРИНЦИП текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 53. Навсякъде в закона думите “ръководител на друго ведомство”, “ръководителя на друго ведомство”, ръководителят на друго ведомство”, “ръководителят на другото ведомство”, “ръководителите на другите ведомства”, “или ръководител на друго ведомство”, “или ръководителя/ят на друго ведомство”, “или на ръководителя на друго ведомство”, “или ръководител на ведомство”, “или от
  ръководителя на друго ведомство”, “ или с ръководителя на друго ведомство”, “или до ръководителя на друго ведомство”, “от ръководителя на друго ведомство”, “от
  ръководителя на другото ведомство”, “с ръководителя на друго ведомство”, “до
  ръководителя на друго ведомство”, “на ръководителя на друго ведомство”, се
  заличават.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 54. /1/ Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана прилагат този закон и Правилника за кадрова военна служба до приемането на закони за организацията и дейността им.
  /2/ Службите по ал. 1 се финансират от държавния бюджет.
  /3/ Ръководителите на службите по ал. 1 имат правата на министъра на отбраната по този закон.
  /4/ Офицерите, сержантите и гражданските лица от Националната разузнавателна служба и от Националната служба за охрана запазват правата си по този закон до приемането на актовете по ал. 1.
  /5/ Назначаването и освобождаването на офицерите с висши офицерски звания, както и удостояването с висши офицерски звания в службите по ал. 1 се извършват по реда на чл. 28, т. 4 и чл. 32, т. 20.
  Комисията по външна политика, отбрана и сигурност предлага следната окончателна редакция на $ 54:
  “§ 54./1/ Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана прилагат този закон и Правилника за кадрова военна служба до приемането на закони за организацията и дейността им.
  /2/ Службите по ал. 1 се финансират от държавния бюджет.
  /3/ Ръководителите на службите по ал. 1 имат правомощията на министъра на отбраната по този закон.
  /4/ Офицерите, сержантите и гражданските лица от Националната разузнавателна служба и от Националната служба за охрана запазват правата си по този закон до приемането на актовете по ал. 1.
  /5/ Назначаването и освобождаването на офицерите с висши офицерски звания, както и удостояването с висши офицерски звания в службите по ал. 1 се извършват по реда на чл. 28, т. 4 и чл. 32, т. 21.
  /6/ Пределната възраст за кадрова военна служба в Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана е както следва:
  1. за офицери със звание “полковник”, “капитан I ранг” - 56 години;
  2. за офицери със звание “бригаден генерал”, “бригаден адмирал” - 57 години;
  3. за офицери със звание “генерал-майор”, “контраадмирал” - 58 години;
  4. за офицери със звание “генерал-лейтенант”, “вицеадмирал” - 59 години;
  5. за офицери със звание “генерал”, “адмирал” - 60 години;
  /7/ Пределната възраст на офицерите с военно звание “полковник” и по-ниско, които са хабилитирани лица и заемат длъжност, изискваща хабилитация, както и за лица с научна степен “доктор на науките”, е 57 години.
  § 55. Гражданските лица от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, които са получавали заплата за длъжност, равна със заплатата на кадровите военнослужещи на основание чл.275, ал.2 и 3, запазват възнагражденията, определени за длъжностите, на които са заварени, до влизането им в съответните равнища.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 56. Във връзка с определяне числеността на кадровите военнослужещи в обхвата на едно военно звание на основание чл. 32, т. 8 до 31.12.2004 г. ежегодно се извършва извънредно атестиране на кадровите военнослужещи при условия и по ред, определени в Правилника за кадрова военна служба.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 57. В чл.95, ал.4, т.5 от Закона за висшето образование думите “за срока на обучение, който се зачита за отбиване на наборна военна служба” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 58. В чл. 19, ал. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица се създава т.8:
  “8. наградата по чл. 244, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на § 35, § 38 и § 48, които влизат в сила от 1 януари 2003 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 59:

  “§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на § 26а, който влиза в сила от 1 юли 2002 г., както и § 35, § 38 и § 48, които влизат в сила от 1 януари 2003 г.”.
  Форма за търсене
  Ключова дума