Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
12/03/2002 второ гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на Законопроект за семейни помощи за деца, № 102-01-42/20.12.2001 г., внесен от Министерски съвет
  До
  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на Законопроект за семейни помощи за деца, № 102-01-42/20.12.2001 г., внесен от Министерски съвет.
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  Комисията по труда и социалната политика разгледа на проведени заседания Законопроекта за семейни помощи за деца, № 102-01-42/20.12.2001 г., внесен от Министерски съвет, постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на заседанията.
  Комисията по труда и социалната политика предлага на Народното събрание за второ гласуване следния проект на
  ЗАКОН
  за семейни помощи за деца
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  Наименованието на закона да се измени така: “Закон за семейни помощи за бременност, раждане и отглеждане на деца
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на закона.
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на Глава първа.
  Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за придобиване право на семейни помощи за деца.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  Член 1 да се измени така:
  “Чл.1. Този закон урежда условията за придобиване правото на семейни помощи за деца и реда за тяхното предоставяне. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 1:
  “Чл.1. Този закон урежда условията за придобиване правото на семейни помощи за деца и реда за тяхното предоставяне.”
  Чл. 2. Семейните помощи за деца по този закон са:
  1. еднократна помощ при раждане на дете;
  2. месечни помощи за дете до навършване на 18 години;
  3. месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т.2 “месечни помощи при бременност”;
  2. В т.3 “една година ” се заменя с “две години
  3. Създава се нова т.3 “целеви месечни помощи за деца-ученици”;
  4. Точките в чл. 2 се преномерират.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков:
  Да се допълни чл.2 с нова т.1:
  “ 1 .еднократна помощ за бременност; ”
  Останалите точки да променят номерацията си.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
  Чл. 3. Право на семейни помощи за деца имат:
  1 .семействата на българските граждани за децата, които отглеждат в страната;
  2. семействата, в които единият от родителите е български гражданин, детето е с българско гражданство и се отглежда в страната;
  3. семейства на роднини, близки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  4. семейства на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат детето си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, който е в сила за Република България.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 3:
  “Чл.3. Право на семейни помощи за деца имат:
  1. семействата на българските граждани- за децата, които отглеждат в страната;
  2. семействата, в които единият от родителите е български гражданин- за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
  3. семействата на роднини, близки или приемни семейства- за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  4. семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.”
  Чл. 4. Право на семейни помощи по чл. 2, т. 2 и 3 имат семейства, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца е по-нисък или равен на дохода, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, освен в случаите по чл. 7, ал. 2.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков:
  В чл.4 след думите “по- нисък или равен на дохода” да се добави “за подпомагане на семейството ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  Член 4 да се измени така:
  “ Чл. 4. Право на семейни помощи по чл. 2, т.2 и 3 имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца, по- нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, освен в случаите по чл. 7, ал.2. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 4:
  “Чл. 4. Право на семейни помощи по чл. 2, т.2 и 3 имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца, по- нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, освен в случаите по чл.7, ал. 2. ”
  Чл. 5. Семейните помощи за деца по този закон се финансират със средства от републиканския бюджет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
  Глава втора
  СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ПРИ РАЖДАНЕ И ЗА
  ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  Заглавието на Глава втора се изменя така: “Семейни помощи при бременност, раждане и за отглеждане на деца
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова. Димитър Димитров и Кръстьо Петков:
  Заглавието на Глава втора да придобие вида: СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ПРИ БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ И ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на Глава втора.
  Чл. 6. (1) Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.
  (2) Помощта по ал. 1 е в размер, както следва:
  1. за първо, за второ и за трето дете - по 200 лв.;
  2. за четвърто и за всяко следващо дете - по 100 лв.
  (3) При раждане на близнаци, един от които е трето дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете-близнак в размера за трето дете.
  (4) При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането на детето.
  (5) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката или на друг законен представител на детето, когато майката не може да я получава по уважителни причини.
  Предложение от народния представител Иван Козовски:
  Глава втора, чл. 6, ал.1 да се промени както следва:
  “Чл.6.(1)Майката има право на еднократна помощ за всяко живородено дете в размер на 200 лева, ако не се е отказала от него или не го е оставила временно за отглеждане в специализирано здравно заведение. ”
  Алинеи 2 и 3 да отпаднат.
  Предложение за нова ал. 2:
  “(2)Когато детето е живородено с тегло под 1000 г. майката получава съответната парична помощ само ако то остане живо до регистрацията му след навършване на 6 дни от раждането. ”
  Алинея 4 да отпадне.
  Алинея 5 да стане алинея 3.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова. Димитър Димитров и Кръстьо Петков:
  В чл. 6 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 да се измени така:
  “(2) Помощта по ал. 1 е в размер, както следва:
  1.за първо дете- 500 лева;
  2.за второ дете- 300 лева;
  3.за трето дете- 200 лева;
  4.за четвърто и всяко следващо дете- 100 лева. ”
  2. В ал.5 думата “получава” да стане “получи”.
  Комисията не подкрепя предложението по т.1 за ал. 2.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 за ал. 5.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  В чл.6, ал.4 да отпаднат думите “на детето”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Да се създаде ал. 6, както следва:
  “(6)Ако до навършване на 2- годишна възраст на детето се установят трайни увреждания над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лева. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 6:
  “Чл. 6. (1) Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.
  (2) Помощта по ал. 1 е в размер, както следва:
  1. за първо, за второ и за трето дете - по 200 лв.;
  2. за четвърто и за всяко следващо дете - по 100 лв.
  (3) При раждане на близнаци, един от които е трето дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете-близнак в размера за трето дете.
  (4) При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането.
  (5) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи- на друг законен представител на детето.
  (6) Ако до навършване на 2- годишна възраст на детето се установят трайни увреждания над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лева.”
  Предложение на народния представител Росица Тоткова и Димитър Димитров:
  Създава се нов чл. 6а:
  “Чл.6а.(1)Ако до навършване на 3- годишна възраст на детето се установят трайни увреждания над 50%, на майката (осиновителя) се изплаща еднократна помощ в размер на 3 минимални работни заплати.
  (2)Ако до навършване на 3- годишна възраст на детето се установят тежки увреждания над 90%, на майката (осиновителя) се изплаща еднократна помощ в размер на 5 минимални работни заплати. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова. Димитър Димитров и Кръстьо Петков:
  Да се добави нов чл. 6а, както следва:
  “Чл.6а.(1)Неосигурените за всички осигурителни случаи бременни жени, които отговарят на изискванията на чл.4, имат право на еднократна помощ за доизносване на бременността си за срок от 45 дни преди раждането.
  (2)Помощта по предходната алинея е в размер на 150 лв. и се изплаща от общинските служби за социално подпомагане по местоживеене срещу заверен документ от личния лекар. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова. Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  Създава се нов чл. 6а:
  “Чл.6а.(1)Право на месечни помощи при бременност по този закон имат неработещите и неосигурени жени, включително учащите се, в семейства със средномесечен общ доход на член от семейството за предходните 6 месеца, който е по- нисък или равен на дохода, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (2) Месечните помощи по ал.1 започват да се изплащат 45 календарни дни преди раждането след представяне на документ от женска консултация.
  (3) Размерът на помощите по ал.1 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Създава се чл. 6а:
  “Чл. 6а.(1)Право на месечни помощи при бременност по този закон имат неработещите и неосигурени жени, включително учащите се, когото семействата им отговарят на условията за подпомагане по реда на Закона за социалното подпомагане.
  (2) Месечните помощи по ал. 1 започват да се изплащат 45 календарни дни преди раждането след представяне на документ от женска консултация.
  (3) Размерът на помощите по ал.1 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Чл. 7. (1) Месечните помощи за дете до навършване на 18 години се изплащат на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода, определен по чл. 4, при условие че:
  1. детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
  2. детето от 7 години до навършване на 18 години редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  3. детето живее постоянно в страната.
  (2) При условията на ал. 1, т. 1, 2 и 3 месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се изплаща независимо от дохода.
  (3) Размерът на помощите по ал. 1 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  Предложение на народния представител Иван Козовски:
  Да отпадне т.2 от ал.1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова. Димитър Димитров и Кръстьо Петков:
  Да отпадне ал.2 на чл. 7.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  В чл. 7 се създават нови ал.4 и ал.5:
  “(4)Размерът на месечните помощи за деца в семейства с един родител се увеличава с 20 на сто.
  (5) Размерът на месечните помощи за второ дете се увеличава с 50 на
  сто. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 7:
  Чл. 7. (1) Месечните помощи за дете до навършване на 18 години се изплащат на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие че детето:
  1. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
  2. от 7 години до навършване на 18 години редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  3. живее постоянно в страната.
  (2) При условията на ал. 1, т. 1- 3 месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се изплаща независимо от дохода на семейството.
  (3) Размерът на помощите по ал. 1 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (4) При условията на ал.1, т.1 и 3, месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се изплаща независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта, определена по реда на ал. 3.”
  Чл. 8. Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година в размер 100 лв. се изплащат на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода, определен по чл. 4, при условие че:
  1. майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване;
  2. детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;
  3. детето живее постоянно в страната.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  В чл. 8 изразът “дете до една година ” се заменя с “дете до две години ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тошкова:
  Да се създаде нова ал.3:
  “(З)При условията на ал.1, т. 1-3, месечни помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания в размер на 100 лева се изплащат до навършване на 2- годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 8:
  “Чл. 8. (1)Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година в размер 100 лв. се изплащат на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие че:

  1. майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване;
  2. детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;
  3. детето живее постоянно в страната.
  (2) При условията на ал.1 месечна помощ за отглеждане на дете се изплаща и на самотния баща-осиновител.
  (3) При условията на ал.1, т. 1-3 месечни помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания в размер на 100 лева се изплащат до навършване на 2- годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.”
  Чл. 9. (1) Помощите по чл. 7 и 8 се изплащат през месеца, следващ месеца, за който се дължат на майката (осиновителя/осиновителката).
  (2) С изричното писмено съгласие на майката помощи могат да се получават от бащата.
  (3) При невъзможност на майката (осиновителя/осиновителката) да получава помощите, те се изплащат на законния представител или попечител на детето.
  (4) Месечните помощи за деца с разведени родители се изплащат на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права.
  (5) Месечните помощи по чл. 7 за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се изплащат на лицата, при които е настанено детето.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
  Чл. 10. (1) Семейните помощи за деца по чл. 6, 7 и 8 се отпускат от общинските служби за социално подпомагане след представяне на:
  1. актовете за раждане на децата и молба-декларация по образец, определен с правилника за прилагане на закона - за еднократните помощи при раждане на дете;
  2. молба-декларация по образец, определен с правилника за прилагане на закона - за месечните помощи за дете по чл. 7 и 8;
  3. други документи, определени с правилника за прилагане на закона.
  (2) За неверни данни, посочени в молбата-декларация, лицето носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  (3) След изтичането на срока от 6 месеца, определен с чл. 4, за отпускане на месечните помощи по чл. 7 и 8 се подава нова молба-декларация.
  (4) Когато лицата, подали молба-декларация за отпускане на семейни помощи по чл. 2, не отговарят на изискванията за получаването им, общинските служби за социално подпомагане ги уведомяват писмено.
  (5) Отказите по ал. 4 се обжалват по реда на Закона за административното производство.
  (6) Редът за отпускане, спиране и прекратяване на семейните помощи за деца се урежда с правилника за прилагане на закона.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 10:
  “Чл.10.(1)Семейните помощи за деца се отпускат от общинската служба за социално подпомагане въз основа на молба- декларация по образец за всяка отделна помощ, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Образците се обнародват в “Държавен вестник”.
  (2) След изтичане на 6 месеца от отпускането на месечните помощи по чл. 7 и 8 се подава нова молба- декларация.
  (3) Семейните помощи за деца се отпускат с решение на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане.
  (4) Отказът за отпускане на парична помощ за деца се мотивира.
  (5) Решението за отпускане или отказ на парична помощ за деца се съобщава писмено на лицето, подало молбата в 7- дневен срок от постановяването му.
  (6) Решението по ал. 5 може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.
  (7) Редът за отпускане и изплащане на семейните помощи се урежда с правилника за прилагане на този закон.”
  Чл. 11. Органите на данъчната администрация, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и другите държавни органи са длъжни да представят при поискване информация на службите по чл. 10, ал. 1 за доходите на лицата.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  След думата “лицата” да се добавят думите “в 14- дневен срок”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 11:
  “Чл. 11. Органите на данъчната администрация, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и другите държавни органи са длъжни да представят при поискване информация на службите по чл. 10, ал. 1 за доходите на лицата в 14- дневен срок.”
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  Създава се нов чл. Па:
  “Чл.11а.(1)Целеви месечни помощи за деца- ученици могат да се отпускат на семейства с деца, които подлежат на социално подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане.
  (2) Целевите месечни помощи по ал.1 се отпускат след извършване на социална анкета от общинските служби за социално подпомагане по местоживеене.
  (3) Целевите месечни помощи за деца-ученици са:
  1. еднократни целеви месечни помощи за деца- ученици в държавни и общински училища за покриване на част от разходите в началото на всяка учебна година;
  2. целеви месечни помощи за деца, ползващи междуселищен транспорт за придвижване до учебното заведение, за покриване на част от транспортните разходи след удостоверяване от училищното ръководство.
  (4) Целеви месечни помощи за деца- ученици не се изплащат, ако детето е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
  (5) Целевите месечни помощи за деца- ученици могат да се отпускат в пари и/или в натура за всеки конкретен случай по преценка на общинската служба за социално подпомагане, след съгласуване с училищното ръководство. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Чл. 12. Вземанията по този закон се погасяват в срок, както следва:
  1. три години - за еднократните помощи при раждане на дете, считано от края на месеца, през който е родено детето;
  2. три месеца - за месечните помощи за деца до 18-годишна възраст, считано от края на месеца, за който се отнасят;
  3. три месеца - за месечните помощи за отглеждане на дете до 1 година, считано от края на месеца, за който се отнасят.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  Член 12 да се измени, както следва:
  “Чл.12. Вземанията по този закон се погасяват в едногодишен срок. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  Да се създаде нов чл. 12а, както следва:
  “Чл.12а.Върху вземанията за семейни помощи по този закон не се дължат данъци и такси и не могат да бъдат правени удръжки, освен за:
  1. надвзети средства за семейни помощи в резултат на счетоводно- техническа грешка;
  2. недобросъвестно получени суми. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 12а:
  “Чл.12а.Върху вземанията за семейни помощи по този закон не се дължат данъци и такси и не могат да бъдат правени удръжки, освен за:
  1. надвзети средства за семейни помощи в резултат на счетоводно- техническа грешка;
  2. недобросъвестно получени суми.”
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  Да се създаде чл. 126, както следва:
  “Чл.12б.Недължимо изплатените семейни помощи по този закон, когато са получени недобросъвестно, подлежат на връщане със законната лихва. Те се събират по реда за събиране на държавните вземания. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 12б:
  “Чл.12б.Недължимо изплатените семейни помощи по този закон, когато са получени недобросъвестно, подлежат на връщане със законната лихва. Те се събират по реда за събиране на държавните вземания.”
  Глава трета
  КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  В заглавието на Глава трета думите “административнонаказателни разпоредби” да бъдат заменени с думите “административнонаказателна отговорност ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за заглавие на Глава трета:
  “Глава трета
  Контрол и административнонаказателна отговорност.”
  Чл. 13. Контролът по прилагането на този закон се осъществява от инспектората към Националната служба за социално подпомагане.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
  Чл. 14. (1) Длъжностните лица, нарушили разпоредбите на този закон и на правилника за неговото прилагане, както и лицата, подали декларации и/или документи с невярно съдържание, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежат на по- тежко наказание, а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв.
  (2) Нарушението е повторно, когато е извършено до 1 година от влизането в сила на акта, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
  (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностни лица от Инспектората на Националната служба за социално подпомагане.
  (4) Наказателните постановления се издават от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  Член 14, ал.1 да се измени така:
  “(1) Длъжностните лица, нарушили разпоредбите на този закон, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение- от 1000 до 2000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 14:
  “Чл.14.(1) Длъжностните лица, нарушили разпоредбите на този закон, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение- от 1000 до 2000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.
  (2) Нарушението е повторно, когато е извършено до 1 година от влизането в сила на акта, с който нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
  (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал.1 и 2 се съставят от длъжностни лица от Инспектората на Националната служба за социално подпомагане.
  (4) Наказателните постановления се издават от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  Чл. 15. Недобросъвестно получените и неоснователно изплатените суми по този закон се възстановяват със законната лихва по общия исков ред.
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Член 15 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Член 15 отпада.
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 1.По смисъла на този закон:
  1 .“Семейството” включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т.1 на §1.
  2.“Доход” са пенсии, обезщетения и помощи, както и всички брутни приходи на семейството, които са облагаеми по Закона за облагане доходите на физическите лица, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, както и помощта, получена на същото основание.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  Точка 2 на §1 да се измени така:
  “2. ’’Доход ” са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за облагане на доходите на физическите лица, както получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, стипендиите на учащите се до 18- годишна възраст, както и помощите, получени по този закон. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  В §1 от Допълнителна разпоредба се създава нова т.2
  “2. ’’Семейство с един родител е лице с дете/деца, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак ги отглежда сам. ”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на Комисията за окончателен текст на т.2 на §1:
  “2.”Доход” са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за облагане доходите на физическите лица, както получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 на Кодекса за задължително обществено осигуряване, стипендиите на учащите се до 18- годишна възраст, както и помощите, получени по този закон.”
  3. “Осигурени” са лицата, които са осигурявани по реда на дял първи от Кодекса за задължително обществено осигуряване.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на т. 3 на §1:
  “3.“Осигурени” са лицата, които се осигуряват по реда на дял първи от Кодекса за задължително обществено осигуряване.”
  4. “Специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка” са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло, без да се заплаща такса.
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Точка 4 на §1 да се измени така:
  “4. “Специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка” са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на т.4 на §1:
  “4.“Специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка” са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.”
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Да се създаде т.5 в §1, както следва:
  “5. “Самотен баща-осиновител ” е лице, което при осиновяването на детето не се намира в граждански брак. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  В §1 се създава точка 5:
  “5.“Самотен баща-осиновител е лице, което при осиновяване на детето не се намира в граждански брак.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 2. (1) До 1 януари 2004 г. еднократните помощи при раждане на дете се изплащат от:
  1. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - чрез осигурителя на осигурения родител; когато и двамата родители са осигурени, помощта се изплаща на майката;
  2. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - за пенсионерите и самоосигуряващите се лица; когато и двамата родители са пенсионери или самоосигуряващи се, помощта се изплаща на майката;
  3. общинската служба за социално подпомагане - когато и двамата родители не работят и не са осигурени.
  (2) До 1 януари 2004 г. месечните помощи за дете до навършване на 18 години се изплащат от:

  1. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - чрез осигурителя на осигурения родител; когато и двамата родители са осигурени, помощта се изплаща на майката;
  2. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - за пенсионерите и самоосигуряващите се лица; когато и двамата родители са пенсионери или самоосигуряващи се, помощта се изплаща на майката;
  3. учебните заведения - на родителите, учещи се в средните и висшите училища и в колежите - редовна форма на обучение; когато и двамата родители са учащи се, помощта се изплаща на майката;
  4. общинските служби за социално подпомагане - за деца, на които двамата родители не са осигурени, и за деца, настанени за отглеждане при роднини, близки или в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 помощите се изплащат след представяне на документите по чл. 10, ал. 1.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  В ал.1 и ал.2 изразът “до 1 януари 2004 година” се заменя с “до 1 януари 2003 година ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  В ал. 1, т. 3 думите “не работят ” да отпаднат.
  Точка 3 се изменя така:
  “3.общинската служба за социално подпомагане- когато и двамата родители не са осигурени. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §2:
  “§ 2. (1) До 1 януари 2004 г. еднократните помощи при раждане на дете се изплащат от:
  1. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - чрез осигурителя на осигурения родител; когато и двамата родители са осигурени, помощта се изплаща на майката;
  2. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - за пенсионерите и самоосигуряващите се лица; когато и двамата родители са пенсионери или самоосигуряващи се, помощта се изплаща на майката;
  3. общинската служба за социално подпомагане - когато и двамата родители не са осигурени.

  (2) До 1 януари 2004 г. месечните помощи за дете до навършване на 18 години се изплащат от:
  1. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - чрез осигурителя на осигурения родител; когато и двамата родители са осигурени, помощта се изплаща на майката;
  2. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - за пенсионерите и самоосигуряващите се лица; когато и двамата родители са пенсионери или самоосигуряващи се, помощта се изплаща на майката;
  3. учебните заведения - на родителите, учещи се в средните и висшите училища и в колежите - редовна форма на обучение; когато и двамата родители са учащи се, помощта се изплаща на майката;
  4. общинските служби за социално подпомагане - за деца, на които двамата родители не са осигурени и за деца, настанени за отглеждане при роднини, близки или в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1- 3 помощите се изплащат след представяне на документите по чл. 10, ал. 1.”
  § 3. (1) До 1 януари 2004 г. контролът по прилагането на закона освен от контролните органи по чл. 13 се осъществява и от органите на Министерството на образованието и науката и Националния осигурителен институт, които установяват нарушенията.
  (2) Наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния контролен орган или от упълномощени от него длъжностни лица съобразно ведомствената принадлежност на съставителите на актовете.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (4) Осигурителите ежегодно представят отчет за изплатените суми по чл. 2 на съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  В ал.1 изразът “до 1 януари 2004 година” се заменя с “до 1 януари 2003 година
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Алинея 4 на §3 да отпадне и се обособи като нов §3а.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §3:
  “§ 3. (1) До 1 януари 2004 г. контролът по прилагането на закона освен от контролните органи по чл. 13 се осъществява и от органите на Министерството на образованието и науката и Националния осигурителен институт, които установяват нарушенията.
  (2) Наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния контролен орган или от упълномощени от него длъжностни лица съобразно ведомствената принадлежност на съставителите на актовете.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §3а:
  “§3а.Осигурителите ежегодно представят отчет за изплатените суми по чл. 2 на съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт.”
  § 4. Този закон отменя Указа за насърчаване на раждаемостта (обн.,
  ДВ, бр. 15 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1968 г., бр. 63 от 1973 г., бр. 17 от 1974 г., бр. 3 и 21 от 1975 г., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 и 93 от 1979 г., бр. 4 от 1981 г., бр. 73 от 1982 г., бр. 51 от 1984 г., бр. 36 и 87 от 1988 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 88 от 1993 г. и бр. 1 от 2002 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §4.
  § 5. (1) Средномесечният доход по чл. 4 за 2002 г. е 150 лв.
  (2) Размерът на месечните помощи за дете до навършване на 18 години по чл. 7, ал. 1 за 2002 г. е 15 лв.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Лимитър Димитров и Кръстьо Петков:
  Алинея 2 да се измени така:
  “(2)Размерът на месечните помощи за дете до навършване на 18 години по чл. 7, ал.1 за 2002 г. е, както следва:
  1.за дете до навършване на 7 години- 20 лв.;
  2.за дете от 7 до 16 години- 25 лв.;
  3.за дете от 16 до 18 години- 30 лв. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §5.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова- Гайдова:
  Създава се §5а:
  “§5а.В чл.40 на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал.4:
  “(4)Неосигурени родители (осиновители) на деца с трайни увреждания до тригодишна възраст извън периода по чл.8 от Закона за семейните помощи за деца, имат право на месечни помощи за отглеждане на дете в размер на 100 лв. Месечните помощи се изплащат за сметка на фонд “Рехабилитация и социална интеграция ”
  2. Алинея 4 става ал.5”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В Закона за социално подпомагане, обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г., в чл. 13, ал.1, т.5 след думата “заетост” се добавят думите “с изключение на неосигурените и неработещи бременни жени- 45 дни преди раждане и неосигурените и неработещи майки (осиновителки) на деца до 2- годишна възраст. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 6. След влизането в сила на закона налагащите се промени в размера на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. целеви субсидии за социални помощи между отделните общини се утвърждават от министъра на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §6:
  “§6. Произтичащите от този закон промени в размера на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. целеви субсидии за социални помощи на отделните общини, се утвърждават от министъра на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.”
  § 7. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, който приема правилник за прилагането му.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  § 7 да се измени така:
  “§7. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, който приема правилник за прилагането му в срок до три месеца от влизането на закона в сила. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §7:
  “§7. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, който приема правилник за прилагането му в срок до три месеца от влизането на закона в сила.”
  § 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  §8 да се измени така:
  “§ 8. Законът влиза в сила от първо число на следващия месец, в който е обнародван в “Държавен вестник ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  §8 да се измени така:
  “§ 8. Законът влиза в сила от 1 април 2002 г. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Форма за търсене
  Ключова дума