Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
30/01/2003 второ гласуване

  ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 202- 01-57/09.9.2002 г., внесен от Министерски съвет.
  ДО
  Г-Н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 202- 01-57/09.9.2002 г., внесен от Министерски съвет.
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  На свое заседание, проведено на 30.01.2003, Комисията по труда и социалната политика прегласува и прие текста на §7 от Доклада за второ четене, внесен под № 253-08-49/20.12.2002г., както следва:
  Предложение на Комисията за §7 (стр.3 от Доклада):
  § 7. Чл. 32 се изменя така:
  „ Чл. 32. (1) В кооперации с членски състав с 50 и повече кооператори, а в кооперации със състав до 50 кооператори се изгражда съответно комитет или група по условия на труд.
  (2) Представителите в комитетите или групите по условия на труд се избират от общото събрание на кооперацията. Председател на комитета или групата по условия на труд е председателят на кооперацията.“
  Форма за търсене
  Ключова дума