Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
17/12/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за насърчаване на заетостта
  № 202-01-83/04.12.2002г., внесен от Министерски съвет;
  за първо четене
  до
  господин ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
  НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за насърчаване на заетостта
  № 202-01-83/04.12.2002г., внесен от Министерски съвет;
  за първо четене
  Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 11
  декември 2002 г., разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  насърчава]1е на заетостта № 202-01-83/04.12.2002г., внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха г-н Радослав Бозаджиев, заместник- министър на
  труда и социалната политика, г-н Валери Апостолов, заместник- министър на труда и
  социалната политика, г-н Тотю Младенов, изпълнителен директор на Изпълнителна
  агенция “Главна инспекция по труда”, г-н Добромир' Стефанов, изпълнителен
  секретар на КНСБ и др.
  Законопроектът и мотивите към него бе представен от г-н Радослав
  Бозаджиев, заместник- министър на труда и социалната политика. Беше подчертана
  философията на предлаганите в закона промени, която не променя философията на
  закона и разпоредбите с доказана ефективност. Целта е да се осигури разширяване
  развитието на пазара на труда, повишаването на неговата гъвкавост и осигуряване на
  постоянна работа на безработните лица. Важна част от промените представляват
  онези, която са насочени към опростяване на съществуващите лицензионни и
  разрешите дни режими, което е във връзка с цялостната политика на правителството за
  намаляване на лицензните и либерализиране на условията за развитие на бизнеса в
  България. Предвижда се преминаване към регистрационен режим за фирмите, които
  се занимават с посредничество при набиране на работа на български граждани в
  чужбина, което естествено ще доведе до осигуряване възможността на повече фирми
  да участват в този сегмент от пазара на труда.
  Второ основно направление на промените е даване на законова възможност за
  различни видове стимули за работодатели. Това се отнася до онези, които наемат лица
  в неравностойно положение и др. Текстовете, които изчерпателно изброяват видовете
  и начините за стимулиране на работодателите, наемащи лица в неравностойно
  положение, са заменени с по- общи, като по този начин се дава възможност на
  правителството да прилага по-гъвкави форми и да използва по-ефективно ресурсите,
  с които разполага. Предлагат се няколко вида основни стимулиращи мерки за
  работодателите, които да бъдат специфицирани в Националния план за действие по
  заетостта.
  С предлаганите промени ще се даде една по-голяма възможност за оперативно
  вземане га решения, което ще бъде представяно пред Съвета за тристранно
  сътрудничество и Съвета за насърчаване на заетостта, за да се оптимизира дейността
  по прилагане на всички мерки за стимулиране фиксираните в закона режими.
  Насърчава г се работодателите и за разкриване на нови работни места, като се въвежда
  изискването те да бъдат над средносписъчната численост на персонала, за да се
  избегне уволнение на досега работещи и наемане на такива от съответната група, за
  която има стимули и др.
  По насърчаване на безработните, и в частност на онези, които се занимават със
  земеделие, целта на промените е да бъдат подпомогнати за определен период от
  време, който е един производствен земеделски цикъл. След това те ще имат
  възможност за достъп до системата за подпомагане на регистрираните земеделски
  производители. За целта се предвижда да бъдат заделени средства от активните мерки
  на пазара на труда, като разчетите на предвижданите разходи са съгласно
  установените норми на фонд “Земеделие”.
  След представяне на законопроекта в проведените разисквания заместник-
  министър Бозаджиев изясни, че Националният план за действие по заетостта е
  изпълнен в целия си обем, ефективен е според Министерството на труда и социалната
  политика, но окончателната оценка на предприетите действия предстои да бъде
  направена
  Бяха поставени въпроси и дадени отговори и относно; достъпа до системата
  по заетост га, регистрацията на безработните, които са на социално подпомагане, но
  без право на обезщетение, прекратяване регистрацията при отказ за включване в
  програми и мерки за заетост, прекратяване регистрацията на безработни, които не я
  поддържат и нямат желание да ползват услугите на структурите на Агенцията по
  заетостта; връзката с Националния осигурителен институт към момента на разделяне
  на системата за регистриране и обезщетенията и др.
  След приключване на разискванията и проведено гласуване с резултати “За”-
  11 гласа, “Против”- няма, “Въздържали се”- 1, Комисията по труда и социалната
  политика прие следното становище;
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване
  законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта №202-
  01-83/04.1!2.2002г., внесен от Министерски съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума