Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
20/02/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на законопроект за изменение и
  допълнехме на Закона за насърчаване на заетостта №202-01-83/4.12.2002г.,
  внесен от Министерски съвет.
  до г-н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на законопроект за изменение и
  допълнехме на Закона за насърчаване на заетостта №202-01-83/4.12.2002г.,
  внесен от Министерски съвет.
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  На проведени заседания Комисията по труда и социалната политика
  разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване
  на заетостта №202-01-83/4.12.2002г., внесен от Министерски съвет.,
  постъпилите писмени предложения на народни представители и направените
  предложения по време на заседанието.
  Комисията предлага на Народното събрание следния проект на
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение
  на Закона за насърчаване на заетостта
  (ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  § 1. В чл. 1, т. 3 думите “ информиране и” се заличават.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  § 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложеше на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  §1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  §1 отпада. Следващите параграфи се преномерират.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Създава се нов чл. 1а със следното съдържание:
  “Чл.1а.Този закон цели да създаде условия за поддържане и защита на пазара на труда чрез насърчаване на производителната и свободно избрана заетост."
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 2. В чл. 4 се създава ал. 3;
  “(3) Министърът на труда и социалната политика или
  упълномощено от него длъжностно лице през годината може да
  преразпределя неусвоени средства от едни региони и/или програми и мерки
  към други региони и/или програми и мерки, които могат да усвоят
  допълнително средства.”
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §2 се правят следните изменения:
  В чл. 4 се създава нова ал.3 със следното съдържание:
  "(З)Преразпределението на неусвоени средства по Националния
  план за заетостта от един региони и/или програми и мерки към други
  региони и/или програми и мерки може да стане по реда на приемане на
  Националния план за действие по заетостта, предвиден в този закон. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложеше па народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  По §2 предлагаме следния текст на нова ал.3:
  “(3) Министърът на труда и социалната политика или
  упълномощено от него длъжностно лице след изтичането на деветия месец
  от финансовата година да преразпределя неусвоените финансови средства
  по програми на заетостта. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  „§2. В чл. 4 се създава ал.3:

  „(З)След съгласуване с Националния съвет за насърчаване на
  заетостта министърът на труда и социалната политика след изтичане на
  шестте месеца от финансовата година може да преразпределя неусвоени
  средство от едни региони и/или програми и мерки към други региони и/или
  програми и мерки, които могат да усвоят допълнително средства. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на наводнил представител Васил Маринчев:
  §2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §2, който
  става §1;
  1. В чл. 4 се създава ал. 3:
  "(3) След съгласуване с Националния съвет за насърчаване на
  заетостта министърът на труда и социалната политика след изтичане на
  шестте месеца от финансовата година може да преразпределя неусвоени
  средства от едни региони и/или програми и мерки към други региони
  и/или програми и мерки, които могат да усвоят допълнително средства.”
  § 3, В чл. 7, ал. 1 думите “посредническа дейност по информиране и
  наемане на работа” се заменят с “посреднически услуги по заетостта”.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §3 се правят следните изменения:
  В ЧЛ.7, ал.1 думите “посредническа дейност“ се заменят с
  “посредничество по“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  §3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3, който става §2.
  § 4. В чл. 15 т. 1 се изменя така;
  “1. такси по чл. 28, ал. 6;”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §4, който става §3.
  Предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов:
  Да се създаде §4а:
  “64а. Чл. 16, т. 1 се изменя така:
  “т.1. програми и мерки за обучение за придобиване на
  професионална квалификация, мотивационно обучение и ограмотяване на
  безработни и заети лица;
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §4а, който
  става §4:
  4. В чл. 16, т. 1 се изменя така:
  “[.Програми и мерки за обучение за придобиване на
  професионална квалификация, мотивационно обучение и ограмотяване
  на безработни и заети лица;“
  § 5. В чл. 17, ал. 1, т. 3 думите “информиране и” се заличават.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  §5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение па народния представител Васил Маринчев:
  §5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за §5:
  § $ отпада.
  Следващите параграфи да се преномерират.
  § 6. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 т. 3 се изменя така;
  “3. лицата, на които е предоставен статут на бежанец или
  хуманитарен статут;”
  2. В ал. 5 думата “3-дневен” се заменя със “7-дневен”.
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  Точка 2 на §6 да отпадне.
  Предложението е оттеглено от вносителя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §6, който става §5.
  § 7. В чл. 19, ал. 1 след думата “регистрирано” се добавя
  “безработно”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §7, който става §6.

  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  Да се създаде §7а:
  “§7а. В чл. 19, ал.2, т.1 текста да стане ‘'безработните,
  регистрирани по постоянен ши настоящ адрес- по т.1-7"
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 8. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения;
  1. В ал. 2 думите “посочените дата и час” се заменят с “посочената
  дата”.
  2. В ал. 3:
  а) точки 2, 3 и 4 се изменят така:
  “2. не се явят на датата, посочена в писмената покана от
  поделението на Агенцията по заетостта, или не спазят определения им график
  за посещения;
  3. откажат без уважителна причина да приемат предложената им
  работа и/или включване в курс за професионална квалификация, и/или
  прекратят участието си в такъв курс;
  4. сменят адреса, по който е извършена регистрацията им, без да
  уведомят за това в 7-дневен срок поделението на Агенцията по заетостта;”
  б) създават се нови т. 5 и 6:
  “5. прекратят участието си в програми и мерки по този закон без
  уважителни причини;
  б. постъпят на наборна военна или мирновременна алтернативна
  служба;”
  в) досегашната т. 5 става т. 7 и се изменя така;
  “7 . подадат молба за прекратяване на регистрацията си;”
  г) досегашната т. 6 става т. 8;
  д) създава се т. 9:
  “9. не изпълнят изискванията по чл. 18, ал. 5, изречение второ."
  3. В ал. 4 т. 3 се отменя.
  4. Алинеи 5 и 6 се изменят така;
  “(5) При представяне на доказателства за наличие на уважителни
  причини прекратената на основание ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 9 регистрация се
  възстановява.
  (6) Регистрацията се спира по време на участие в програми и мерки
  за заетост и обучение и се продължава след изтичането на договорите."
  Предложение на народните представител Валери Цеков и Хасан
  Адемов:
  В §8 за чл. 20, в ал. 3, т. 3 след думите "предложената им ” се
  добавя "подходяща”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §8, т.2 се правят следните изменения:
  -В ал.3 на чл. 20 след думата “работа” се добавя “безработни”;
  -В ал.3, т.3 на чл. 20 след думите “предложената им” се добавя
  “подходяща ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение па пародиите представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Предлаганият текст от вносителя по §8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §8. който
  става §7;
  “§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “посочените дата и час” се заменят с
  посочената дата”.
  2. В ал. 3:
  а) след думата “работа” се добавя “безработни”;
  б) точки 2,3 и 4 се изменят така:
  “2. не се явят на датата, посочена в писмената покана от
  поделението на Агенцията по заетостта, или не спазят определения им
  график за посещения;
  3. откажат без уважителна причина да приемат предложената им
  подходяща работа и/или включване в курс за професионална
  квалификация, и/или прекратят участието си в такъв курс;
  4. сменят адреса, по който е извършена регистрацията им, без да
  уведомя! за това в 7-дневен срок поделението на Агенцията по заетостта;”
  в) създават се нови т. 5 и 6:
  прекратят участието си в програми и мерки по този закон без
  уважите^и1и причини;
  6. постъпят на наборна военна или мирновременна алтернативна
  служба;”
  г) досегашната т. 5 става т. 7 и се изменя така:
  “7. подадат молба за прекратяване на регистрацията си;”
  д) досегашната т. 6 става т. 8;
  е) създава се т. 9:
  “9. не уведомят в срока по чл. 18, ал. 5 поделението на
  Агенцията по заетостта за промяната в декларираните от тях
  обстоятелства.”
  3. В ал. 4 т. 3 се отменя.
  4. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
  “(5) При представяне на доказателства за наличие на уважителни
  причини прекратената на основание ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 9 регистрация се
  възстанс1вява.
  (б) Регистрацията се спира по време на участие в програми и
  мерки за заетост и обучение и се продължава след изтичането на
  договорите.”
  § 9. Създава се чл. 20а:
  “Чл. 20а. (1) Лицата, на които е прекратена регистрацията като
  активно търсещи работа, могат да се регистрират отново, ако са налице
  условията по чл. 18.
  (2) Лицата с прекратена регистрация по чл. 20, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и
  9 нямат право да участват в програми и мерки по реда на закона за срок 12
  месеца О” датата на последващата регистрация.”
  Предложение на народните представител Валери Цеков и Хасан
  Адемов:
  Чл.20а, ал. 2 се изменя така:
  “Чл.20а. (1) Лицата, на които е прекратена регистрацията по
  чл. 20, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 9, могат да се регистрират отново след
  изтичане на 30-дневен срок от датата на решението по чл. 21, ал. 1. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  В чл. 20а, ал.2, текстът “от 12 месеца от датата на регистрация”
  да се замени с текста “от 6 месеца от датата на прекратяване на
  регистрацията ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §9, чл. 20, ал.2 да отпадне “т.4”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §9. който
  става §8;
  “§ 8. Създава се чл. 20а:
  “Чл. 20а. (1) Лицата, на които е прекратена регистрацията като
  активно търсещи работа, могат да се регистрират отново, ако са налице
  условията по чл. 18.
  (2) Лицата, на които е прекратена регистрацията по чл. 20, ал. 3,
  т. 1, 2, 3.. 4, 5 и 9, могат да се регистрират отново след изтичане на 30-
  дневен с[)ОК от датата на решението по чл. 21, ал. 1.
  (3) Лицата с прекратена регистрация по мл. 20, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4,
  5 и 9, нямат право да участват в програми и мерки по реда на закона за
  срок 12 месеца от датата на последващата регистрация.”
  § 10. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 2 думата “подходяща” се заличава;
  б) в т. 3 думите “лица, насочени” се заменят с "лица, приети на
  работа или насочени".
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  Член 22, ал. 1 да остане в досегашния текст.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §10 се правят следните изменения:
  1. В ал.3 на чл. 22 цифрата “3 ” се заменя с “7”;
  2. Тонка 2, буква “а” на §10 да отпадне;
  3. В чл.22, ал.3, т.3 се изменя така:
  “3.Отказа си да наемат търсещи работа лица, насочени от
  поделенията на Агенцията по заетостта;"
  4. Създава се нова т.4 със следното съдържание:
  "4.приетите на работа лица, насочени от Агенцията по
  заетостта."
  Комисията подкрепя предложенията.
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  Буква "а” на т.2 на §10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  Да се създаде §10а:
  "§10а. В чл. 22, ал.3 да отпадне т.1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Предлаганият текст от вносителя по §10 за т.1 и т.2, ал.3 (а) да
  отпадне.
  Комисията подкрепя предложението за §10, т.2.
  Комисията не подкрепя предложението по §10, т.1.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §10. който
  става §9:
  „§9. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал.3:
  а) думите ‘‘3 работни’’ се заменят със “7 работни”;
  б) създава се нова т.2 със следното съдържание:
  „2.приетите на работа лица, насочени от Агенцията по
  заетостта;”.
  в) досегашни точки 2 и 3 стават съответно т.3 и 4.
  § 11. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “Агенцията по заетостта” се добавя “и
  представителите на работниците и служителите в предприятието”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Агенцията по заетостта изпраща копие на уведомлението по ал.
  1 на:
  1. общинската администрация;
  2. териториалното поделение на Националния осигурителен
  институт,
  3. териториалното поделение на Изпълнителна агенция “Главна
  инспекция по труда”."
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  В т.2, ал. 2, преди думата “Агенцията" да се добавят думите
  “Поделението на ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §11. който
  става §10:
  „§10.В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите Агенцията по заетостта” се добавя ”и
  представителите на работниците и служителите в предприятието”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2)Поделението на Агенцията по заетостта изпраща копие на
  уведомлението по ал. 1 на:
  1. общинската администрация;
  2. териториалното поделение на Националния осигурителен
  институт;
  3. териториалното поделение на Изпълнителна агенция „Главна
  инспекция по труда”."
  § 12. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1.. В ал. 1 думите “във връзка със” се заменят с “по”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Посредническите услуги по заетостта се организират и
  предоставят от:
  1. Агенцията по заетостта;
  2. физически и/или юридически лица с повече от 50 на сто
  българско участие, регистрирани по българското законодателство.”
  3. Създава се нова ал. 3;
  “(3) Към Агенцията по заетостта могат да се създават
  специализирани звена за предоставяне на информационно-консултантски и
  посреднически услуги за търсещи работа лица.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §12, т.3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Валери Цеков:
  “(3) В Агенцията по заетостта могат да се създават звена за
  предоставяне на специализирани информационно-консултантски и
  посреднически услуги за търсещите работа лица. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §12. който
  става §11:
  11. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “във връзка със” се заменят с “по”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Посредническите услуги по заетостта се организират и
  предоставят от:
  1. Агенцията по заетостта;
  2. физически лица и/или юридически лица с повече от 50 на сто
  българС1;о участие, регистрирани по българското законодателство.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3)В Агенцията по заетостта могат да се създават звена за
  предоставяне на специализирани информационно-консултантски и
  посреднЕ1чески услуги за търсещи работа лица.”
  4. Досегашна ал. 3 става ал. 4.”
  § 13. Член 28 се изменя така:
  “'1л. 28. (1) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 осъществяват посредническа
  дейност по наемане на работа в Република България, в други държави и на
  моряци въз основа на регистрация в Агенцията по заетостта.
  (2) Посредническата дейност по наемане на работа, извършвана от
  лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2, включва предоставяне на посредническите услуги
  по чл. 26, т. 1, 4 и 5 в съвкупност или поотделно.
  (3) За извършване на дейността по ал. 2 лицата по чл. 27, ал. 2,
  т. 2 сключват посреднически договор с:
  1 лицата, търсещи работа;
  2.работодателите, включително корабособствениците (операторите),
  търсещи работници и служители.
  (4) Посредническият договор, сключен с чужд работодател,
  включително корабособственик (оператор), се регистрира в Агенцията по заетостта.

  (5) Министърът на труда и социалната политика или упълномощено
  от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация за извършване
  на посредническа дейност по наемане на работа.
  (6) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 заплащат такса, определена с тарифа
  от Министерския съвет, за:
  1 регистрация за осъществяване на посредническа дейност по
  наемане на работа в Република България;
  2, регистрация за осъществяване на посредническа дейност по
  наемане на работа в други държави и на моряци;
  3, регистрация на посреднически договор с чужд работодател,
  включително корабособственик (оператор).
  (7) Посредническата дейност по наемане на работа, извършвана от
  лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2, може да се извършва и срещу заплащане.
  (8) Министерският съвет определя с наредба:
  1. условията и реда за извършване на посредническа дейност по
  наемане на работа;
  2. условията и реда за регистрация на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 за
  осъществяване на посредническа дейност и за отказването и прекратяването
  й;
  3. максимално допустимия размер на цената на предоставената
  посредническа услуга, заплащана от устроените на работа лица."
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §13 се правят следните изменения:
  1. В чл.28, ал.2 след думите “чл. 26, т.1 ” се добавя “2”;
  2. Създава се т.4 на ал.8 със следното съдържание:
  “4. задължителните изисквания за съдържанието на
  посредническите договори. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на § 13, който
  става §12:
  12. Член 28 се изменя така:
  Чл. 28. (1) Лицата по мл. 27, ал. 2, т. 2 осъществяват
  посредническа дейност по наемане на работа в Република България, в
  други държави и на моряци въз основа на регистрация в Агенцията по
  заетостта.
  (2) Посредническата дейност по наемане на работа, извършвана
  от лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2, включва предоставяне на посредническите
  услуги по чл. 26, т. 1, 2, 4 и 5 в съвкупност или поотделно.
  (3) За извършване на дейността по ал. 2 лицата по чл. 27, ал. 2,
  т. 2 сключват посреднически договор с:
  1. лицата, търсещи работа;
  2. работодателите, включително корабособствениците
  (операторите), търсещи работници и служители.
  (4) Посредническият договор, сключен с чужд работодател,
  включително корабособственик (оператор), се регистрира в Агенцията по
  заетостта.
  ($) Министърът на труда и социалната политика или
  упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за
  регистра1дия за извършване на посредническа дейност по наемане на
  работа.
  (6) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 заплащат такса, определена с
  тарифа от Министерския съвет, за:
  1. регистрация за осъществяване на посредническа дейност по
  наемане на работа в Република България;
  2. регистрация за осъществяване на посредническа дейност по
  наемане на работа в други държави и на моряци;
  3. регистрация на посреднически договор с чужд работодател,
  включително корабособственик (оператор).
  17) Посредническата дейност по наемане на работа, извършвана
  от лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2, може да се извършва и срещу заплащане.
  18) Министерският съвет определя с наредба:
  1. условията и реда за извършване на посредническа дейност по
  наемане на работа;
  2. условията и реда за регистрация на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2
  за осъществяване на посредническа дейност и за отказването и
  прекратяването й;
  3. максимално допустимия размер на цената на предоставената
  посредническа услуга, заплащана от устроените на работа лица.
  4. задължителните изисквания за съдържанието на
  посредническите договори.”

  § 14. Член 29 се изменя така;
  “Чл. 29. (1) Физически и/или юридически лица, извършващи
  посредническа дейност без регистрация, могат да се регистрират след 3
  години от влизането в сила на наказателното постановление за налагане на
  админис1ративно наказание по чл. 81, ал. 1.
  (2) Физически и/или юридически лица, чиято регистрация за
  извършване на посредническа дейност е прекратена, могат да се регистрират
  отново след 3 години от датата на издаване на акта за прекратяването й.”
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  В чл. 29, ал.2 думата “издаване” се заменя с “влизане в сила”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §14, който
  става §13:
  “§ 13. Член 29 се изменя така:
  „Чл. 29. (1) Физически и/или юридически лица, извършващи
  посредническа дейност без регистрация, могат да се регистрират след 3
  години от влизането в сила на наказателното постановление за налагане
  на административно наказание по чл. 81, ал. 1.
  (2) Физически и/или юридически лица, чиято регистрация за
  извършване на посредническа дейност е прекратена, могат да се
  регистри рат отново след 3 години от датата на влизане в сила на акта за
  прекратяването й.”
  15. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите “програми и мерки, както и техният размер” се
  заменят с "програми и мерки".
  2. Алинеи 6 и 7 се отменят.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §15. който
  става §14;
  “§ 15. В чл. 30 се правят следните изменения:
  ]'. В ал. 5 думите ‘‘както и техният размер” се заличават.
  2. .Алинеи 6 и 7 се отменят.”
  16. Създават се чл. 30а, 30б и 30в:
  „Чл. 30а. (1) За изпълнение на програмите и мерките за насърчаване
  на заетостта се предоставят средства, предназначени за:
  1. трудови възнаграждения;
  2. допълнителни възнаграждения по минимални размери,
  установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му;
  3. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд “Пенсии”,
  фонд “Трудова злополука и професионална болест”, фонд “Общо заболяване
  и майчинство”, фондовете за допълнително задължително пенсионно
  осигуряване и за Националната здравноосигурителна каса върху изплатеното
  трудово възнаграждение;
  4. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд
  “Безработица” върху изплатеното трудово възнаграждение;
  5. обучение за придобиване на професионална квалификация,
  мотивационно обучение и ограмотяване;
  6. насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица,
  регистрирани в поделенията на Агенцията по заетостта;
  7. стипендия, транспортни и квартирни разходи на участващите в
  обучението за придобиване на професионална квалификация за времето на
  обучението;
  8. лихви по кредити, отпуснати по гаранционни схеми на
  Министерството на труда и социалната политика за кредитиране на лица с
  намалена работоспособност, при развиване на стопанска дейност и създаване
  на нови работни места;
  9. разходи за ползвани външни консултантски услуги и
  съпътстващи услуги от лицата по чл. 47, ал. 1 е номенклатура и лимити на
  средствата, определени съгласно правилника за прилагане на закона;
  10. кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или
  нейното управление по одобрения бизнес проект по чл. 47, ал. 1;
  11. допълнителни средства за наемане на друг безработен член от
  семейството без право на парично обезщетение по чл. 47, ал. 4;
  12. разходи, направени за обработване на площите, за семена и
  посадъчен материал, за торове и препарати за растителна защита по одобрен
  бизнес проект за земеделска дейност.
  (2) Според предназначението си средствата по ал. 1 се разпределят
  между работодателя, безработното лице и обучаващата организация, както
  следва:
  1. по т. 1, 2, 3 и 4 - на работодателя, наел безработното лице,
  насочено от поделенията на Агенцията по заетостта;
  2. по т. 5 - на обучаващата организация и на работодателя,
  провеждащи обучение за придобиване на професионална квалификация;
  3. по т. 6 и 7 - на безработното лице, регистрирано в поделенията на
  Агенцията по заетостта;
  4. по т. 8 - на лицето с намалена работоспособност, получило
  кредити по гаранционни схеми на Министерството на труда и социалната
  политика;
  5. по т. 9 И 10 - на безработното лице, регистрирано в поделенията
  на Агенцията по заетостта с право на парично обезщетение, което получава
  еднократна парична сума по чл. 47, ал. 1;
  6. по т. 11 - на лицето, което е получило еднократна парична сума
  по чл. 47, ал. 1 и което съгласно чл. 47, ал. 4 осигурява заетост по одобрения
  проект за друг безработен член от семейството без право на парично
  обезщетение;
  7. по т. 12 - на безработното лице, отговарящо на условията за
  регистриране като земеделски производител, след одобряване на бизнес
  проект за земеделска дейност от поделенията на Агенцията по заетостта.
  (3) Ежегодно с Националния план за действие по заетостта се
  определят предназначението на средствата по ал. 1 и размерът им по
  отделните програми и мерки за насърчаване на заетостта.
  Чл. 30б. (1) Средствата по чл. 30а се предоставят въз основа на
  сключен договор между териториалното поделение на Агенцията по заетостта
  и:
  1. безработното лице;
  2. работодателя;
  3. обучаващата организация.
  (2) В договора по ал. 1 задължително се посочват;
  1. видът на програмата или мярката за насърчаване на заетостта;
  2. срокът на действие на договора;
  3. предназначението и размерът на предоставяните средства;
  4. отговорността на страните при неизпълнение на договора.
  (3) Предоставените по реда на ал. 1 средства се използват по
  предназначение от работодателя, безработното лице и обучаващата
  организация.
  Чл. 30в. (1) Държавните органи и другите бюджетни организации
  могат да сключват извън утвърдената им численост на персонала трудови
  договори с лица, насочвани по програми и мерки за заетост от поделенията на
  Агенцията по заетостта, но само в рамките на Националния план за действие
  по заетостта.
  (2) За всяко наето лице по ал. 1 поделенията на Агенцията по
  заетостта превеждат по отделна бюджетна сметка на съответния държавен
  орган или организация средствата по чл. 30а, ал. 1.
  (3) Средствата по сметката по ал. 2 не подлежат на запор или на
  принудително изпълнение.”
  Предложение на народните представители Валери Цеков и
  Хасан Адемов:
  В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1:
  а) създават се нови т. 3 и 6, както следва:

  “3. възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл.155
  от Кодекса на труда; ”
  “б. парични обезщетения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за
  задължителното обществено осигуряване; ”
  б) досегашна т.3 става т.4 и се изменя така:
  ‘‘4. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд "Пенсии ”,
  фонд ‘‘Трудова злополука и професионална болест ”, фонд ‘‘Общо заболяване
  и майчинство”, върху изплатеното брутно трудово възнаграждение, но
  върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал.
  3 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване, както и за
  фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и
  Националната здравноосигурителна каса;
  в) точка 7 се изменя така:
  „7. стипендия, транспортни и квартирни разходи на участващите
  в обучение за ограмотяване или придобиване на професионална квалификация
  за времето на обучението: транспортни и квартирни разходи на
  участващите в мотивационно обучение;
  Точките съответно се преномерират.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  ‘‘(2) Според предназначението си средствата по ал. 1 се
  разпределят между работодатели, безработни лица и обучаващи
  организации, както следва:
  1. по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 - на работодателя, наел безработното лице,
  насочено от поделенията на Агенцията по заетостта;
  2. по т. 7 - на обучаващата организация и на работодателя,
  провеждащи обучението;
  3. по т. 8 и 9 - на безработни лица, регистрирани в поделенията на
  Агенцията по заетостта;
  4. по т. 10 - на лица с намалена работоспособност, получили
  кредити по гаранционни схеми на Министерство на труда и социалната
  политико;
  5. по т. 11 и т. 12 - на безработни лица, регистрирани в
  поделенията на Агенцията по заетостта с право на парично обезщетение,
  които получават еднократна парична сума по чл. 47;
  6. по т. 13 - на лицата, които получават еднократна парична сума
  по чл. 47, ал. 1 и съгласно чл. 47, ал. 4, осигуряват заетост по одобрения
  проект на друг безработен член от семейството без право на парично
  обезщетение;
  7. по т. 14 - на безработни лица след одобряване на бизнеспроект
  за земеделска дейност от поделенията на Агенцията по заетостта. ”
  З.В ал.3 думите предназначението на” се заличават."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §16 се правят следните изменения:
  1.В нл.30а, ал.1 се правят следните изменения:
  а) Точка 4 се изменя така:
  ”4. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд
  "Безработица ” върху изплатеното трудово възнаграждение, но върху не по-
  малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 от
  Кодекса т задължителното обществено осигуряване. ”
  б) В т.8 след думите "работоспособност, при” се добавя "започване
  и”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  1. В чл.30а, ал.1 т.3 след върху изплатеното трудово
  възнаграждение" се добавя "но не по- малко от осигурителните прагове,
  конкретизирани в Бюджета на НОИ".
  2. В чл.30а ал.1 т.9 и 12 да отпаднат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т.1.
  Комисията не подкрепя предложението по т.2.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  В чл. 30в, ал.1 вместо “извън утвърдената им численост да се
  запише “в рамките на утвърдената численост ".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Член 30в да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Анелия Атанасова:
  В чл. 30в, ал. 1 думите “и мерки ” да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията;
  Членове 30а, 30б и 30в да се създадат съответно с §15, §16 и §17:
  “§15. Създава се член 30а:
  „Чл. 30а. (1) За изпълнение на програмите и мерките за
  насърчаване на заетостта се предоставят средства, предназначени за:
  1. трудови възнаграждения;
  2. допълнителни възнаграждения по минимални размери,
  установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането
  му;
  3. възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155
  от Кодекса на труда;
  4. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Пенсии”,
  фонд „Трудова злополука и професионална болест“ фонд „Общо
  заболяване и майчинство”, върху изплатеното брутно трудово
  възнаграждение, но върху не по-малко от минималния размер на
  осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за задължителното
  обществено осигуряване, както и за фондовете за допълнително
  задължително пенсионно осигуряване и Националната
  здравноосигурителна каса;
  5. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд
  „Безработица” върху изплатеното трудово възнаграждение, но върху не
  по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 от
  Кодекса за задължителното обществено осигуряване;
  6. обучение за придобиване на професионална квалификация,
  мотивационно обучение и ограмотяване;
  7. парични обезщетения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за
  задължителното обществено осигуряване;
  8. насърчаване на териториалната мобилност на безработните
  лица, регистрирани в поделенията на Агенцията по заетостта;
  9. стипендия, транспортни и квартирни разходи на участващите
  в обучение за ограмотяване или придобиване на професионална
  квалификация за времето на обучението; транспортни и квартирни
  разходи па участващите в мотивационно обучение;
  10. ЛИХВИ по кредити, отпуснати по гаранционни схеми на
  Министерството на труда и социалната политика за кредитиране на лица
  с намалена работоспособност, при започване и развиване на стопанска
  дейност II създаване на нови работни места;
  11. разходи за ползвани външни консултантски услуги и
  съпътстващи услуги от лицата по чл. 47, ал. 1 с номенклатура и лимити
  на средствата, определени съгласно правилника за прилагане на закона;
  12. кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност
  и/или не1шото управление по одобрения бизнес проект по чл. 47, ал. 1;
  13. допълнителни средства за наемане на друг безработен член от
  семейството без право на парично обезщетение по чл. 47, ал. 4;
  14. разходи, направени за обработване на площите, за семена и
  посадъчен материал, за торове и препарати за растителна защита по
  одобрен бизнес проект за земеделска дейност.
  (2) Според предназначението си средствата по ал. 1 се
  разпределят между работодатели, безработни лица и обучаващи
  организации, както следва:
  1. по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 - на работодателя, наел безработното лице,
  насочено от поделенията на Агенцията по заетостта;
  2. П0 т. 7 - на обучаващата организация и на работодателя,
  провеждащи обучението;
  3. по т. 8 и 9 - на безработни лица, регистрирани в поделенията
  на Агенцията по заетостта;
  4. по т. 10 - на липа с намалена работоспособност, получили
  кредити по гаранционни схеми на Министерството на труда и социалната
  политика;
  5. по т. 11 и т. 12 - на безработни лица, регистрирани в
  поделенията на Агенцията по заетостта с право на парично обезщетение,
  които получават еднократна парична сума по чл. 47;
  6. по т. 13 - на лицата, които получават еднократна парична сума
  по чл. 47, ал. 1 и съгласно чл. 47, ал. 4, осигуряват заетост по одобрения
  проект на друг безработен член от семейството без право на парично
  обезщетение;
  7. по т. 14 - на безработни лица след одобряване на бизнеспроект
  зя земеделска дейност от поделенията на Агенцията по заетостта.
  (3) Ежегодно с Националния план за действие по заетостта се
  определят средствата по ал. 1 и размерът им по отделните програми и
  мерки за насърчаване на заетостта. „
  §16. Създава се чл. 30б:
  ‘‘Чл. 30б. (1) Средствата по чл. 30а се предоставят въз основа на
  сключен договор между териториалното поделение на Агенцията по
  заетостт81 и:
  1. безработното лице;
  2. работодателя;
  3. обучаващата организация.
  (2) В договора по ал. 1 задължително се посочват:
  1. видът на програмата или мярката за насърчаване на
  1аетостта;
  2. срокът на действие на договоря;
  3. предназначението и размерът на предоставяните средства;
  1. отговорността на страните при неизпълнение на договора.
  (3) Предоставените по реда на ал. 1 средства се използват по
  предназначение от работодателя, безработното лице и обучаващата
  организация.”
  §17. Създава се чл.30в:
  Чл.30в (1) Държавните органи и другите бюджетни организации
  могат да сключват извън утвърдената им численост на персонала
  трудови договори с лица, насочвани по програми за заетост от
  поделенията на Агенцията по заетостта, но само в рамките на
  Национален план за действие по заетостта.
  (2) За всяко наето лице по ал. 1 поделенията на Агенцията по
  заетостта превеждат по отделна бюджетна сметка на съответния
  държа вей орган или организация средствата по чл. 30а, ал. 1.
  (3) Средствата по сметката по ал. 2 не подлежат на запор или на
  принудително изпълнение.”
  § 17. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “както и програми за
  заетост, ограмотяване и професионално обучение на групи в неравностойно
  положение на пазара на труда”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Комисиите по заетостта към областните съвети за регионално
  развитие предлагат на Министерството на труда и социалната политика
  регионални програми за ограмотяване, професионално обучение и/или заетост
  в дейност и от обществен интерес.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §17, който става §18.
  § 18. Членове 32 и 33 се отменят.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  §18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията;
  §18 отпада.
  Предложение на народните представители Асен Дурмишев и Валери Цеков:
  Да се създаде §18а:
  "§18а. В чл. 32 да отпадне ал.2.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Създава се §18а, който става §19:
  “§19. В чл. 32 ал.2 се отменя.”
  § 19. В глава шеста наименованието на раздел III се изменя така:
  “Заетост на младежи”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §19, който става §20.
  § 20. Членове 34 и 35 се отменят.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  §20 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §20, който става §21.
  § 21. Членове 36 и 37 се изменят така:
  “Чл. 36. (1). За всяко разкрито работно място за наемане на
  безработни лица до 29-годишна възраст, насочени от поделенията на
  Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл.
  30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от
  12 месеца.
  (2) За всяко разкрито работно място за наемане на безработни лица
  до 29-годишна възраст с намалена работоспособност и на младежи от
  социалн1[ заведения, завършили образованието си и насочени от поделенията
  на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл.
  30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от
  12 месеца.
  Чл. 37. За всяко разкрито работно място за наемане на безработни
  лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца,
  насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се
  предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били
  на работа, но за не повече от 12 месеца.”
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §21, чл.З6 и 37 да се изменят така:
  “Чл. 36.(1) За всяко разкрито работно място, на което се наема
  безработно лице до 29-годишна възраст, насочено от поделението на
  Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно
  чл. 30а, сл. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не повече
  от 12 месеца.
  (2) За всяко разкрито работно място, на което се наема
  безработно лице до 29-годишна възраст с намалена работоспособност и
  младежи от социални заведения, завършили образованието си и насочени от
  поделение на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят
  суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на
  работа, но за не повече от 12 месеца.
  Чл. 37. За всяко разкрито работно място, на което се наема
  безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12
  месеца, насочено от поделение на Агенцията по заетостта, на
  работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през
  което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията §21 да се раздели на два параграфа
  които стават съответно §22 и §23:
  ‘‘§22. Член 36 се изменя така:
  “Чл. 36.(1) За всяко разкрито работно място, на което се наема
  безработно лице до 29-годишна възраст, насочено от поделението на
  Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно
  чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не
  повече от 12 месеца.
  (2) За всяко разкрито работно място, на което се наема
  безработно лице до 29-годишна възраст с намалена работоспособност и
  младежи от социални заведения, завършили образованието си и насочени
  от поделение на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят
  суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на
  работа, 110 за не повече от 12 месеца.
  “§23. Член 37 се изменя така:
  “Чл. 37. За всяко разкрито работно място, на което се наема
  безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от
  12 месеца, насочено от поделение на Агенцията по заетостта, на
  работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето,
  през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца.”
  § 22. Членове 38 и 39 се отменят.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  § 22 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §22, който става §24.
  § 23. Членове 40 и 41 се изменят така:
  “Чл. 40. (1) Агенцията по заетостта съвместно с дружествата за
  заетост на безработни лица разработва и реализира проекти и програми за
  заетост от обществен интерес с национален и регионален характер.
  Дружествата за заетост на безработни лица кандидатстват пред
  Министерството на труда и социалната политика за финансиране на
  проектите и програмите.
  (2) Дружествата по ал. 1 се регистрират по действащото
  законодателство с основен предмет на дейност - осигуряване заетост на
  безработни лица, регистрирани в териториалните поделения на Агенцията по
  заетостта.
  (3) За всяко наето по трудов договор безработно лице, насочено от
  поделенията на Агенцията по заетостта, се предоставят суми съгласно чл. 30а,
  ал . 2 за действително отработеното време за срока на трудовия договор, но за
  не повече от 12 месеца.
  Чл. 41. За всяко разкрито работно място за обучение за придобиване
  на професионална квалификация и/или стажуване на безработни лица до 29-
  годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на
  работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за срока на
  обучението и/или стажуването на приетите лица, но за не повече от 6 месеца.”
  Предложение на народния представител Валери Цеков:
  В §25, чл. 40, ал.3 да се измени така:
  “(5) За всяко наето по трудов договор безработно лице, насочено
  от поделенията на Агенцията по заетостта по проекти и програми по ал. 1,
  се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за действително отработеното
  време за срока на трудовия договор, но за не повече от 12 месеца. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §23 чл.41 да се измени така:
  “Чл. 41. За всяко разкрито работно място за обучение за
  придобиване на професионална квалификация и/или стажуване, на което е
  наето безработно лице до 29-годишна възраст, насочено от поделенията на
  Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно
  чл. 30а, ал. 2 за срока на обучението и/или стажуването на приетото лице,
  но за не повече от б месеца. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията §23 да се раздели на два параграфа.
  които стават съответно §25 и §26:
  „§25.Член 40 се изменя така:
  „Чл. 40. (1) Агенцията по заетостта съвместно с дружествата за
  заетост на безработни лица разработва и реализира проекти и програми
  за заетост от обществен интерес с национален и регионален характер.
  Дружествата за заетост на безработни лица кандидатстват пред
  Министерството на труда и социалната политика за финансиране на
  проектите и програмите.
  (2) Дружествата по ал. 1 се регистрират по действащото
  законодателство с основен предмет на дейност - осигуряване заетост на
  безработни лица, регистрирани в териториалните поделения на
  Агенцията по заетостта.
  (3) За всяко наето по трудов договор безработно лице, насочено
  от поделенията на Агенцията по заетостта по проекти и програми по ал. 1,
  се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за действително отработеното
  време за срока на трудовия договор, но за не повече от 12 месеца.”
  "§26. Член 41 се изменя така:
  „Чл. 41. За всяко разкрито работно място за обучение за
  придобиване на професионална квалификация и/или стажуване, на което
  е наето безработно лице до 29-годишна възраст, насочено от поделенията
  на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно
  чл. 30а, ал. 2 за срока на обучението и/или стажуването на приетото лице,
  но за не повече от 6 месеца.”
  § 24. В чл. 42 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “се изплащат еднократно суми, определени по
  договор между безработното лице и поделението на Агенцията по заетостта”
  се заменят със “се изплащат еднократно суми съгласно чл. 30а, ал. 2”.
  2. В ал. 2 думите “могат да бъдат изплащани месечно суми,
  определени по договор между безработното лице и поделението на Агенцията
  по заетостта” се заменят със “се изплащат месечно суми съгласно чл. 30а, ал.
  2”.
  Предложение на народния представител Валери Цеков:
  1. В §24, т.1 думите "се изплащат еднократно суми съгласно чл.
  30а, ал. 2 ” се заменят със "се изплащат еднократно суми за транспортни
  разходи съгласно чл. 30а, ал. 2
  2. В т.2 думите "се изплащат месечно суми съгласно чл. 30а, ал. 2"
  се заменят със "се изплащат месечно суми за транспортни разходи съгласно
  чл. 30а, ал. 2".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §24. който
  става §27:
  “§ 27. В чл. 42 се правят следните изменения:
  I. В ял. 1 думите "определени по договор между безработното
  лице и поделението на Агенцията по заетостта” се заменят със "за
  транспорти разходи съгласно чл. 30а, ал. 2”.
  2. В ал. 2 думите „могат да бъдат изплащани месечно суми,
  определени по договор между безработното лице и поделението на
  Агенцията по заетостта” се заменят със „се изплащат месечно суми за
  транспортни разходи съгласно чл. 30а, ал. 2”.”
  § 25. В чл. 43 се правят следните изменения;
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни
  лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за половината от
  законоустановеното работно време, на работодателя се предоставят суми
  съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за
  не повече от 12 месеца.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Средствата по ал. 1 се предоставят за срок не повече от
  12 месец а за двама души на едно работно място, при условие че се увеличава
  средносписъчната численост на персонала.”
  3. Алинея 4 се отменя.
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  В текста по ал. 1 да се промени срока от 12 на 8 месеца.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста пя вносителя за §25, който става §28.
  Предложение на народните представители Валели Цеков и
  Хасан Адемов:
  Да се създаде §25а:
  “§25а. В заглавието на Раздел V на Глава VI думата “обучение ”
  се заменя с “учене ”
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на Комисията:
  Създава се §25а, който става §29:
  ‘‘§29. В Глава VI в наименованието на Раздел V думите “през
  целия живот” се заличават.”
  § 26. В чл. 44 думите “въз основа на договора по чл. 30, ал. 6” се
  заменят със “съгласно чл. 30а, ал. 2”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §26, който става §30.
  § 27. В чл. 45 ал. 2 се изменя така:
  “(2) За всяко временно незаето работно място по ал. 1 за обучение и
  работа 1[а безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по
  заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за
  времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 6 месеца.”
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  §27 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова
  В чл. 45 ал. 2 се изменя така:
  ‘‘(2) За всяко работно място по ал. 1, на което е наето безработно
  лице, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта, на
  работодателя се предоставят суми съгласно чл. 20а, ал. 2 за времето, през
  което лицето е било на работа, но за не повече от 6 месеца. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §27. който
  става §31:
  „§31. В чл. 45 ал. 2 се изменя така:
  „(2) За всяко работно място по ал. 1, на което е наето безработно
  лице, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта, на
  работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето,
  през което лицето е било на работа, но за не повече от 6 месеца.”
  § 28. Член 46 се изменя така:
  “Чл. 46. За всяко разкрито работно място за придобиване на
  квалификация чрез стажуване и/или чиракуване, включително на младежи,
  отпаднали от системата на средното образование, на работодателя се
  предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за срока на стажа и/или чиракуването
  на наетите лица, но за не повече от 6 месеца.”
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  §28 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение па народния представител Валери Цеков:
  Член 46 да се измени така:
  “Чл. 46. За всяко разкрито работно място за стажуване и/или
  чиракуване, на което е наето безработно лице, насочено от поделенията
  на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми
  съгласно чл. 30а, ал. 2 за срока на стажуването и/или чиракуването, но за
  не повече от 6 месеца ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §28. който
  става §32:
  “§32. Член 46 се изменя така:
  Чл. 46. За всяко разкрито работно място за стажуване и/или
  чиракуване, на което е наето безработно лице, насочено от поделенията
  на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми
  съгласно чл. 30а, ал. 2 за срока на стажуването и/или чиракуването, но
  за не повече от 6 месеца”.
  § 29. В чл. 47 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “или парична помощ за безработица” се заличават.
  2. В ал. 2 думите “или помощи за безработица” се заличават.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. В ал. 4 думите “или парична помощ, въз основа на плана по
  чл. 30 ал. 4 и 5 се предоставят допълнително средства” се заменят със “се
  предоставят допълнително средства съгласно чл. 30а, ал. 2”.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §29 се правят следните изменения:
  В чл. 47 се създава нова ал.5 със следното съдържание:
  “(5)На работодатели, регистрирани по действащото
  законодателство, се предоставят суми, съгласно чл. 30а, ал.2 за срок до 12
  месеца за първите разкрити пет работни места, на които са наети
  безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта."
  Предложението систематично се препраща към чл.50.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §29, който става §33.
  §30. В чл. 48 думите “въз основа на плана по чл. 30, ал. 4 и 5” се
  заменят със “съгласно чл. 30а, ал. 2”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §30, който става §34.
  Предложение на народните представители Валери Цеков и
  Хасан Адемов:
  Създава се §30а:
  §30а. Създава се чл. 48а:
  “Чл.48а. Лицата, получили кредит по проекта "Гаранционен
  фонд за микрокредитиране”, могат да ползват услуги за обучение за
  придобиване на професионална квалификация по ред, определен с
  Правилника за прилагане на този закон. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за създаване на §30а, който става §35;
  “§35. Създава се чл. 48а:
  Чл.48а. Лицата, получили кредит по проекта “Гаранционен фонд
  за микрокредитиране“, могат да ползват услуги за обучение за
  придобиване на професионална квалификация по ред, определен с
  Правилника за прилагане на този закон.’’
  § 31. В чл. 49 думите “въз основа на плана по чл. 30, ал. 4 и при
  условията и по реда на чл. 30, ал. 5” се заменят със “съгласно чл. 30а, ал. 2”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §31, който става §36.
  § 32. Създава се чл. 49а:
  “Чл. 49а. (1) На безработни лица, отговарящи на условията за
  регистриране като земеделски производители, след одобряване на бизнес
  проект за земеделска дейност от поделенията на Агенцията по заетостта могат
  да се предоставят заложени в бизнес проекта средства за разходи съгласно чл.
  30а, ал. 2
  (2) За придобиване на професионална квалификация по предмета на
  дейност и/или нейното управление по одобрения проект от поделенията на
  Агенцията по заетостта на лицата по ал. 1 се предоставят допълнително суми
  съгласно чл. 30а, ал. 2."
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В §32 се правят следните изменения:
  В чл. 49, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя израза “ако не
  са ползваш или не ползват средства от фонд “Земеделие ” за същия период ”.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  В чл. 49а, ал.1 след „На... ” да се добави думата “регистрирани".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова.
  Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  §32 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на народния представител Валери Цеков:
  Чл. 49а, ал. 1 да се измени така:
  “Чл. 49а.(I) На безработни лица, след одобряване на бизнес проект
  за земеделска дейност от поделенията на Агенцията по заетостта, могат
  да се предоставят заложени в бизнес проекта средства за разходи съгласно
  чл. 30а, ат. 1, т. 14. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §32. който
  става §37;
  “§37. Създава се чл.49а:
  Чл. 49а.(1) На безработни лица, след одобряване на бизнес
  проект за земеделска дейност от поделенията на Агенцията по заетостта,
  могат да се предоставят заложени в бизнес проекта средства за разходи
  съгласно чл. 30а, ал. 1, т. 14.”
  (2) За придобиване на професионална квалификация по
  предмета на дейност и/или нейното управление по одобрения проект от
  поделенията на Агенцията по заетостта на лицата по ал. 1 се предоставят
  допълнително суми съгласно чл. 30а, ал. 2, т.7”
  § 33. Членове 50, 51, 52 и 53 се изменят така:
  “Чл. 50. На работодатели - микропредприятия, регистрирани по
  действащото законодателство, се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за
  срок до 12 месеца за не повече от 5 разкрити работни места, на които са наети
  безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта.
  Чл. 51. За всяко разкрито работно място за наемане на непълно
  работно време на безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по
  заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2, но за
  не повече от 12 месеца.
  Чл. 52. (1) За всяко разкрито работно място за наемане на
  безработни лица с трайно намалена работоспособност, насочени от
  поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми
  съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за
  не повече: от 12 месеца.
  (2) За всяко разкрито работно място за наемане на временна, сезонна или почасова работа на безработни лица с трайно намалена
  работоспособност, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на
  работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през
  което липата са били на работа, но за не повече от 6 месеца.
  Чл. 53. За всяко разкрито работно място за наемане на безработни
  лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до
  3-годишка възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за
  работа на пълно или непълно работно време, на работодателя се предоставят
  суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа,
  но за не повече от 12 месеца.”
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Текстовете на чл. 50, 51, 52 и 53 да се разглеждат поотделно,
  като се създадат нови параграфи.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Валери Цеков:
  :^33. Член 50 се изменя така;
  ‘‘Чл.50. На работодатели - микропредприятия, регистрирани по
  действащото законодателство, се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2
  за срок от 12 месеца за първите пет разкрити работни места, на които са наети безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  В чл. 50 след “работни места” се добавят думите “над
  средносписъчната численост
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  В чл. 51 след “работно място” се добавят думите “над
  средносписъчната численост
  Предложението е оттеглено.
  Предложение па народния представител Васил Маринчев:
  чл. 52 навсякъде след думите “работно място” се добавя “над
  средноспьсъчната численост
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  3 чл. 53 след думите “работно място” се добавят думите “над
  средноспьсъчната численост”.
  ]11редложението е оттеглено.
  Предложение на Комисията за §38. §39. §40 и 841:
  38. Член 50 се изменя така:
  “Чл.50. На работодатели - микропредприятия, регистрирани по
  действащото законодателство, се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2
  за срок от 12 месеца за първите пет разкрити работни места, на които са
  наети безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по
  заетостта.”
  „§39. Чл. 51 се изменя така:
  “Чл.51. За всяко разкрито работно място* на което са наети на
  непълно работно време безработни лица, насочени от поделенията на
  Агенция! а по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно
  чл. 30а, ап. 2, но за не повече от 12 месеца.”
  „§40. Член 52 се изменя така:
  „Чл.52. (1) За всяко разкрито работно място, на което са наети
  безработни лица с трайно намалена работоспособност, насочени от
  поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят
  суми съ1'ласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на
  работа, но за не повече от 12 месеца.
  (2) За всяко разкрито работно място за наемане на временна,
  сезонна или почасова работа, на което са наети безработни лица с трайно
  намалена работоспособност, насочени от поделенията на Агенцията по
  заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за
  времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 6
  месеца.”
  ‘‘§41. Член 53 се изменя така:
  “Чл.53. За всяко разкрито работно място, на което са наети
  безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки
  (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст, насочени от поделенията на
  Агенцията по заетостта за работа на пълно или непълно работно време, на
  работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през
  което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.”
  § 34. В чл. 54 ал. 4 се изменя така:
  “(4) За всяко наето по трудов договор безработно лице, насочено от
  поделенията на Агенцията по заетостта, се предоставят суми съгласно чл. 30а,
  ал. 2, но за не повече от 5 месеца.”
  Предложение на народния представител Атанас Василев:
  §54 се изменя така:
  “§34. Член 54 се отменя ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за §34, който става §42:
  “§42.Член 54 се отменя”.
  § 35. Член 55 се изменя така;
  “Чл. 55. За всяко разкрито работно място за наемане на безработни
  лица, изтърпели наказание "лишаване от свобода" и насочени от поделенията
  на Агенцията по заетостта в срок до 12 месеца от освобождаването от мястото
  за изтърпяване на наказанието, на работодателя се предоставят суми съгласно
  чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече
  от 12 месеца.”
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  В чл. 55 след думите “работно място" се добавят думите “над
  средносписъчната численост ”.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на народните представители Анелия Атанасова и Марина Василева:
  В §35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Текстът на чл.55 става ал.1;
  2. Създава се ал. 2 със следното съдържание
  “(2) Работодателят има право да проведе обучение за придобиване
  на професионална квалификация, като посочи обучаваща организация или
  сам извърши обучението в рамките на средствата по чл.30а, ал.1, т.5. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §35, който
  става §43:
  „§43.Член 55 се изменя така:
  Чл. 55.(1)3а всяко разкрито работно място, на което са наети
  безработни лица, изтърпели наказание "лишаване от свобода” и насочени
  от поделенията на Агенцията по заетостта в срок до 12 месеца от
  освобождаването от мястото за изтърпяване на наказанието, на
  работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през
  което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.
  (2) Работодателят има право да проведе обучение за придобиване
  на професионална квалификация, като посочи обучаваща организация
  или сам извърши обучението в рамките на средствата по чл.30а, ал.1,
  т.5.”
  § 36. Създава се чл. 55а:
  “Чл. 55а. За всяко разкрито работно място за наемане на безработни
  жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст, насочени от
  поделенията на Агенцията по заетостта за работа със срок до придобиване
  право на пенсия по чл. 68 от Кодекса за задължително обществено
  осигуряване, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за
  времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.”
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  В чл. 55а след думите "работно място ” се добавят думите "над
  средносписъчната численост
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на народните представители Валери Цеков и
  Хасан Адемов:
  В чл. 55а думите ‘‘за работа със срок до придобиване право на
  пенсия по чл. 68 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване ”
  се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на Комисията за окончателен текст на §36, който става §44;
  “§ 44. Създава се чл. 55а:
  '‘Чл. 55а. За всяко разкрито работно място, на което са наети
  безработни жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст,
  насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се
  предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са
  били на работа, но за не повече от 12 месеца.”
  § 37. Член 56 се изменя така;
  “Чл. 56. (1) Насърчителните мерки по този закон може да ползва
  работодател, който няма изискуеми публични задължения.
  (2) Работодателят ползва насърчителните мерки по чл. 36, 37,43, 51,
  чл. 52, ал. 1, чл. 53, 54 и 55, ако осигурява заетост на безработни лица,
  насочени от Агенцията по заетостта, за допълнителен период, равен на
  периода на субсидиране.
  (3) На всяко разкрито работно място по чл. 36, 37, 43, 51, чл. 52, ал.
  1, чл. 53, 55 и 55а може да се назначават последователно повече от едно
  безработно лице, насочени от Агенцията по заетостта, при условия и по ред,
  установени с правилника за прилагане на закона.
  (4) Разкриването на работни места по чл. 36, 37, 43, 51, 53, 55 и 55а
  се субсидира, ако се осигурява заетост над средносписъчната численост на
  персонала.
  (5) Работодател, който не е запазил работните места съгласно
  ал. 2, възстановява получените суми със законната лихва, с изключение на
  случаите, определени с правилника за прилагане на закона.
  (6) Трудовите и осигурителните отношения на наетите безработни
  лица от работодател, получил преференции по реализацията на програми и
  мерки за насърчаване на заетостта, се уреждат при условията на българското
  трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово
  правоотношение.”
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  1. В чл. 56, ал.1 след думата “задължения” да се допълни с
  “официални документи, издадени от компетентните държавни органи".
  2. В чл. 56, ал.4 от текста да отпаднат чл. 36, чл. 37, чл. 53, чл. 55 и
  чл. 55а.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Валери Цеков и
  Хасан Адемов:
  1. В чл. 56, ал. 2, след думите “чл. 55” се добавя “и чл. 55а, ”.
  2. В чл. 56, ал. 2 и 3 след думите ”чл. 43 ” се добавя “чл.50”;
  3. Алинея 4 да се измени така:
  “(4) Разкриването на работни места по чл. 36. ал.1. 37. 43. 50. 51.
  53. 55 и 55а се субсидира, ако се осигурява заетост над средносписъчната
  численост на персонала за последните шест месеца. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова и Васил Маринчев:
  1. В чл. 56 да се запази ал. 2 на досегашния текст.
  2. В ЧЛ.56, ал.4 запетаята след числото 51 и числата 53, 55 и 55а се
  заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  В §37, в чл. 56 от предлаганите изменения:
  1. Член 56, ал.4 след запетайката текста да придобие вида:
  “(4)...,ако в едногодишен срок до подаването на документите
  работник от този работодател не се е регистрирал в Агенцията по
  заетостта. ”
  2. Член 56, ал.5 да отпадне.
  Предложението по т.2 е оттеглено.
  Комисията не подкрепя предложението по т.1.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §37. който
  става §45:
  45. Член 56 се изменя така:
  Чл. 56. (1) Насърчителните мерки по този закон може да ползва
  работодател, който няма изискуеми публични задължения.
  (2) Работодателят ползва насърчителните мерки по чл. 36,
  чл.37, чл.43, ЧЛ.50, чл.51, чл.52, ал. 1, чл. 53, чл.54, чл.55 и чл. 55а, ако
  осигурява заетост на безработни лица, насочени от Агенцията по
  заетостта, за допълнителен период, равен на периода на субсидиране.
  (3) На всяко разкрито работно място по чл. 36, чл.37, чл.43,
  ЧЛ.50, 41.51, чл. 52, ал. 1, чл. 53, чл.55 и чл.55а, може да се назначават
  последователно повече от едно безработно лице, насочени от Агенцията по
  заетостта, при условия и по ред, установени с правилника за прилагане на
  закона.
  (4) Разкриването на работни места по чл. 36, ал. 1, чл. 37, чл.43, чл.50, чл.51, ЧЛ.53, чл.55 и чл.55а се субсидира, ако се осигурява заетост над средносписъчната численост на персонала за последните шест месеца.
  (5) Работодател, който не е запазил работните места съгласно ал.
  2, възстановява получените суми със законната лихва, с изключение на
  случаите, определени с правилника за прилагане на закона.
  (6) Трудовите и осигурителните отношения на наетите
  безработни лица от работодател, получил преференции по реализацията
  на програми и мерки за насърчаване на заетостта, се уреждат при
  условията на българското трудово и осигурително законодателство.
  Лицата се наемат по трудово правоотношение.”
  § 38. В чл. 57 се правят следните изменения;
  1. В ал. 1 думите “въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 и
  дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на държавното
  обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса” се
  заменят със “съгласно чл. 30а, ал. 2”.
  2. В ал. 2 думите “въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се
  изплащат разходите за обучение” се заменят със “се предоставят суми
  съгласно чл. 30а, ал. 2”.
  3. В ал. 3 думата “пълния” се заменят с “максималния”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §38, който става §46.
  § 39. В чл. 63, ал. 1, т. 3 числото “12” се заменя с “3”, а думите
  “малки и средни” се заменят с “микро- и малки”.
  Предложение на народните представители Валери Цеков и
  Хасан Адемов:
  В чл.6З, ал. 1, т. 2 се изменя така:
  “2. лицата по нл.48 и нл.48а; ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §39. който
  става §47:
  „§47. В чл.63, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  “2. лицата по чл.48 и чл. 48а;”
  2. В т. 3 числото “12” се заменя с “3”, а думите “малки и средни”
  се заменят с “микро- и малки”.”
  § 40. В чл. 67, т. 1 думите “на чл. 27, ал. 3” се заменят с “на чл. 27,
  ал. 2”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §40, който става §48.
  §41. В чл. 69 ал. 2 се отменя.
  Предложение па народния представител Васил Маринчев:
  §41 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на Комисията:
  §41 отпада.
  § 42. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя “или на местното лице, приемащо на
  работа командирован чужденец”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Не се изисква разрешение за работа на чужденци с постоянно
  пребиваване в Република България или на чужденци, на които е предоставено
  убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, както и в случаите,
  предвидени в закон или в международен договор, по който Република
  България е страна.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §42, който става §49.
  § 43. В чл. 72 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите “местният работодател” се добавя “или
  местното лице, приемащо на работа командирован чужденец”.
  2. В ал. 5 след думите “поради загубване” се поставя запетая и се
  добавя “повреждане”.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова.
  Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Вчл.72,ал.З да отпадне думата "командирован”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §43, който
  става §50;
  “§50. В чл. 72 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) За издаване и продължаване на разрешение за работа за
  чужденец местният работодател внася такса в размер 600 лв.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Таксата по ал. 3 внася и местното лице, приемащо на работа
  командирован чужденец.”
  3. Досегашна ал.4 става ал.5.
  4. Досегашна ал.5 става съответно ал. 6 и в нея след думите
  “поради загубване” се поставя запетая и се добавя “повреждане”.
  § 44. В чл. 76, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  “2. да изискват от проверяваните лица писмени обяснения и
  сведения, както и предоставяне на заверени копия от всички необходими
  документи и справки;”

  Предложеше на наводните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  В §44, в чл. 76, ал.1 т.2 думата “необходими” да се замени с
  “изисквани
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §44, който става §51,
  § 45. В мл. 78, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя ’’като
  обжалването не спира изпълнението им”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §45, който става §52.
  § 46. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "физически и юридически лица" се заменят с
  "физически и/или юридически лица".
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) На работодател или длъжностно лице, което не изпълни
  принудителна административна мярка по чл. 78, ал. 1, т. 2 на контролните
  органи, с е налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер до 1000
  лв., а при всяко следващо неизпълнение - до 2000 лв.
  (4) На длъжностно лице, което не прекрати регистрацията на
  безработно лице, при условие че са налице основанията по чл. 20, ал. 3 и 4, се
  налага глоба в размер от 200 до 500 лв.”
  Предложение на наводните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  В §46, в предлаганата нова ал.3 след “контролните органи” да се
  добави “по този закон
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §46, който
  става §53:
  „§ 53. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “физически и юридически лица“ се заменят с
  “физически и/или юридически лица“.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) На длъжностно лице или работодател, който не изпълни
  принудителна административна мярка по чл. 78, ал. 1, т. 2 на
  контролните органи по този закон, се налага глоба, съответно
  имуществена санкция, в размер до 1000 лв., а при всяко следващо
  неизпълнение - до 2000 лв.
  (4) На длъжностно лице, което не прекрати регистрацията на
  безработно лице, при условие че са налице основанията по чл. 20, ал. 3 и
  4, се налага глобя в размер от 200 до 500 лв.”
  § 47. В чл. 81 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) На физически и/или юридически лица, извършващи
  посредническа дейност и услуги без регистрация, се налага глоба, съответно
  имуществена санкция, в размер до 5000 лв., при повторно нарушение - до
  10 000 Л1., и до 20 000 лв. за всяко следващо нарушение."
  2. В ал. 2 думите “физически и юридически лица” се заменят с
  “физически и/или юридически лица”.
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  В чл. 81 ал. I от предложения текст да отпадне “до ” и се замени с
  „на“ .
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Атанас Василев:
  Чл.81. ал.1 да се измени така:
  "(I) На физически и/или юридически лица, извършващи
  посредническа дейност и услуги без регистрация, се налага глоба, съответно
  имуществена санкция, в размер на 5000 лв., при повторно нарушение - от
  5000 до 10 000 лв. и от 10 000 до 20 000 лв. за всяко следващо нарушение. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за текста на §47. който става §54:
  “§54.В чл.81 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) На физически и/или юридически лица, извършващи
  посредническа дейност и услуги без регистрация, се налага глоба,
  съответно имуществена санкция, в размер на 5000 лв., при повторно
  нарушение - от 5000 до 10 000 лв. и от 10 000 до 20 000 лв. за всяко
  следващо нарушение.”
  2. В ал. 2 думите “физически и” се заменят с “физически и/или ”.
  § 48. Член 82 се изменя така;
  “Чл. 82. На работодател, наел по трудово правоотношение чужденец
  без разрешение за работа, или на местно лице, приело на работа
  командирован чужденец без разрешение за работа, както и на чужденец,
  извършващ трудова дейност без разрешение за работа, се налага глоба или
  имуществена санкция в размер, определен по чл. 48 от Закона за чужденците
  в Република България, освен ако не подлежи на по-тежко наказание.”

  Предложение на народните представители Емилия Масларова.
  Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  В §48 от предлагания текст да отпадне думата ‘‘командирован
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §48, който става §55.
  § 49. В чл. 83 след думите “предварително уведомление” се добавя
  “и преди изтичането на срока”, а думите “по чл. 24, ал. 3” се заменят с “и
  преди изтичането на срока по чл. 24, ал. 1”.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §49. който
  става §56:
  “§ 56. В чл. 83 думите „по чл. 24, ал. 3” се заменят с „и преди
  изтичането на срока по чл. 24, ал. 1.”
  § 50. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните
  изменения и допълнения;
  1. Създава се т. 4а;
  ‘4а. “Групи в неравностойно положение на пазара на труда” са
  групи от безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на
  труда, в които се включват: безработни младежи; безработни младежи с
  трайно намалена работоспособност; безработни младежи от социални
  заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица;
  безработни лица с трайно намалена работоспособност; безработни лица -
  самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-
  годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от
  свобода”; безработни жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна
  възраст; други групи безработни лица."
  2. Точка 5 се изменя така:
  „5. “Дейности от обществен интерес" или “общественополезни
  дейности“ са дейностите по комунално-битово обслужване; благоустройство
  на населеното място и производствени зони; саниране на площи,
  индустри11лни райони, сгради и други; поддържане и опазване на общинската
  и държавната собственост; опазване на околната среда, поддържане и
  опазване на паметници на културата и оказване на социални услуги.”
  3. В т. 6 след думите “професионални гимназии” се поставя запетая
  и се добавя “професионални колежи”.
  4. В т. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  а) думите “са уволнения“ се заменят със “са уволнения по чл. 328,
  ал. 1, т. 1. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда”;
  б) в букви “а” ,“б” и “в” думите “обикновено работят” се заменят
  със “списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение,
  е” и навсякъде след думата “работници” се добавя “и служители”.
  5. В т. 27 след думата “норматив” се добавя “или когато условията
  на работа на обявеното работно място не отговарят на предписанието на
  здравния орган, извършил трудоустрояването”.
  5. Създават се т. 28 и 29:
  ‘28. “Младежи, отпаднали от системата на средното образование” са
  лица над 16-годишна възраст, прекратили обучението си в системата на
  средното образование преди завършване на XII клас и полагане на
  съответните зрелостни изпити.
  29. “Сезонна заетост” е заетостта, при която се работи през
  определени периоди от календарната година и в зависимост от природно-
  климатичните дадености.”
  Предложение на народните представители Валери Цеков и
  Хасан Адемов:
  В §1 от Допълнителната разпоредба се правят следните
  изменения:
  1. В т.4 “Подходяща работа” след думите “обществен
  транспорт ”, вместо точка се поставя запетая и се добавя “за периода от
  12 месеца от датата на регистрацията му като безработно, а след този
  период, е тази работа, която съответства на здравословното му
  състояние. ”
  2. Точка 3 от текста на вносителя да се измени така:
  “3. В т. 6 думите “професионални училища и професионални
  гимназии ” се заменят с “професионални училища, професионални гимназии и
  професионални колежи
  3. Тонка 5 от текста на вносителя да се измени така:
  “5. В т. 27 думата “трудоспособност" се заменя с
  “работоспособност”, а след думата “норматив” се добавя “или когато
  условията на работа на обявеното работно място не отговарят на
  предписанието на здравния орган, извършил експертизата на
  работоспособността
  4. Точка 6 от текста на вносителя да се измени така:
  “6. Създава се т.28:
  “28. “Сезонна заетост” е заетостта, при която се работи през
  определени периоди от календарната година и в зависимост от природно-
  климатичните дадености. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за §50. който става §57;
  “§57. В §1 на Допълнителната разпоредба се правят следните
  изменения и допълнения:
  1.В т.4 след думите ‘‘обществен транспорт” се поставя запетая и
  се добавя“ за периода от 12 месеца от датата на регистрацията му като
  безработно, а след този период, е тази работа, която съответства на
  здравословното му състояние.“


  2. Създава се т. 4а:
  ‘Чл. “Групи в неравностойно положение на пазара на труда” са
  групи от безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на
  труда, в които се включват: безработни младежи; безработни младежи с
  трайно намалена работоспособност; безработни младежи от социални
  заведения, завършили образованието си; продължително безработни
  лица; бе::работни лица с трайно намалена работоспособност; безработни
  лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с
  деца до 3-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание
  “лишаване от свобода”; безработни жени над 50-годишна възраст и мъже
  над 55-годишна възраст; други групи безработни лица.”
  3. Точка 5 се изменя така:
  ‘5. “Дейности от обществен интерес” или “общественополезни
  дейности” са дейностите по комунално-битово обслужване;
  благоустройство на населеното място и производствени зони; саниране на
  площи, индустриални райони, сгради и други; поддържане и опазване на
  общинската и държавната собственост; опазване на околната среда,
  поддържане и опазване на паметници на културата и оказване на
  социални услуги.”
  4. В т. 6 думите “професионални училища и професионални
  гимназии” се заменят с “професионални училища, професионални
  гимназии! и професионални колежи”.
  5. В т. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  з) думите “са уволнения“ се заменят със “са уволнения по чл.
  328, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Кодекса на труда”;
  5) в букви “а” ,“б” и “в” думите “обикновено работят” се заменят
  със “списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото
  уволнение, е” и навсякъде след думата “работници” се добавя “и
  служители”.
  6. В т. 27 думата “трудоспособност” се заменя с
  “работоспособност”, а след думата “норматив” се добавя “или когато
  условията на работа на обявеното работно място не отговарят на
  предписанието на здравния орган, извършил експертизата на
  работоспособността”.
  7. Създава се т. 28:
  „28. “Сезонна заетост” е заетостта, при която се работи през
  определени периоди от календарната година и в зависимост от природно-
  климатичните дадености.”
  Форма за търсене
  Ключова дума