Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
27/01/2004 първо гласуване

  Доклад по
  Законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите
  №254-01-103/14.11.2002г.,внесен от Сергей Станишев и група народни представители
  Законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите
  №354-01-26 /24.4.2003 г., внесен от
  Росица Тоткова и група народни представители;
  и Законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите
  № 454-01-1/20.1.2004 г., внесен от
  Весела Драганова и група народни представители
  за първо гласуване
  Доклад по
  Законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите
  №254-01-103/14.11.2002г.,внесен от Сергей Станишев и група народни представители
  Законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите
  № 354-01-26/24.4.2003 г., внесен от
  Росица Тоткова и група народни представители;
  Законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите
  № 454-01-1/20.1.2004 г., внесен от
  Весела Драганова и група народни представители
  за първо гласуване
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2004 г., разгледа и обсъди внесените законопроекти за военноинвалидите и военнопострадалите.
  На заседанието на Комисията присъстваха г- н Валери Апостолов, заместник- министър на труда и социалната политика, г- жа Христина Митрева от Националния осигурителен институт, г- н Владислав Горанов от Министерството на финансите, г- н Николай Икономов, началник- отдел “Социални дейности “ в Министерство на отбраната, г-жа Мария Тодорова, директор на дирекция “Правна” в Министерство на здравеопазването, г- н Чавдар Христов, изпълнителен секретар на КНСБ, г- н Никола Костадинов, председател на Съюза на военноинвалидите и др.
  Законопроектът за военноинвалидите и военнопострадалите № 254-01-103, внесен от Сергей Станишев и група народни представители, бе представен от народния представител Любен Петров, който е един от вносителите. Бяха подчертани подробно широкия кръг от мотиви, довели до разработването и внасянето на законопроекта. Беше изразено удовлетворение от последвалия консенсус по другите внесени законопроекти на същата тематика. Бе изтъкнато становището, че този  2
  консенсус относно защитата правата на военноинвалидите и военнопострадалите, е от особено значение за хармонизиране на националното с европейското законодателство и присъединяването ни към Европейския съюз. Целта на законопроекта е да се уреди в отделен закон правния и социалния статут на тази категория български граждани, в знак на признателност за тяхната дейност за защита на териториалната цялост на страната, на което държавата трябва да отговори, като поеме и по-високи грижи към тях. Бе подчертано, че за първи път в отделен закон се дава определение на “военноинвалиди” и “военнопострадали”. Определят се структурите, които следва да подпомагат държавата. Към Министерския съвет се предлага създаването на консултативен съвет, дефинира се неговия състав и дейности по провеждане на държавната политика за защита на военноинвалидите и военнопострадалите. Определят се техните права, което създава реални възможности за прилагането на законопроекта и др.
  Законопроектът за военноинвалидите и военнопострадалите № 354-01-26, внесен от Росица Тоткова и група народни представители, беше представен от вносителката г- жа Росица Тоткова. Предложеният законопроект изразява особеното отношение на обществото към военноинвалидите и военнопострадалите, като с оглед особените им заслуги се дават съответни права. Предлага се административно-обществен контрол по прилагането на закона, чрез създаване на консултативен съвет. Акцентът на законопроекта е намирането на онези мерки и решения, на такива права, с които да се дадат възможности и шанс военноинвалидите и военнопострадалите да бъдат активни в обществения и в икономическия живот. Онова, което те са загубили като работоспособност при изпълнение на своя дълг, да бъде компенсирано с подкрепата на държавата. Бе изразено мнението, че обогатяването на законопроекта с приемане на законодателни решения и с ясно изказани права на военноинвалидите и военнопострадалите, ще бъде най-съществения израз на подкрепата за тях и др.
  Законопроектът за военноинвалидите и военнопострадалите № 454-01-1, внесен от Весела Драганова и група народни представители, беше представен от вносителката г- жа Весела Драганова. Тя изрази мотивите за внасяне на законопроекта, които са свързани с признателността на българското общество към тези граждани и съпричастност към техните семейства и близки. Относно структурата на законопроекта, в глава първа са обхванати нормите за установяване качеството на военноинвалида и военнопострадалия. Глава втора предвижда създаването на междуведомствен консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите. Глава трета съдържа разпоредби относно воденето на регистрите, а в глава четвърта са визирани правата на военноинвалидите и на военнопострадалите. Правата, които се предоставят на тази категория български граждани, са съобразени с реалните възможности на бюджета, което е предпоставка за практическата реализация на законопроекта в максимално кратки срокове, за да бъде приет и стане факт още в настоящата година. Бе подчертано, че законопроектът е съобразен с изискванията на Министерството на труда и  3
  социалната политика, с Министерството на финансите и с Министерството на отбраната и др.
  Председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите г- н Никола Костадинов, изрази благодарност към Комисията по труда и социалната политика за проявеното разбиране и съпричастност към проблемите на военноинвалидите и военнопострадалите и убеждението за ефективна законодателна дейност в тази посока.
  Народните представители бяха обединени както от разбирането за необходимостта от специален закон за военноинвалидите и военнопострадалите, така и от възможността той да бъде изработен на основа на трите внесени законопроекта. Бяха обсъдени въпросите относно; дефиниране на основни понятия в законопроекта и връзка със Закона за отбраната и въоръжените сили; конституирането, наименование и устройство на консултативния орган за обществен контрол и изготвянето на специален регистър; правата на военноинвалидите и военнопострадалите и възможности за осигуряване на тяхното финансиране; включването в законопроекта на категорията лица от мисии на българската държава и др.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване, бяха получени следните резултати;
  1. Със 17 гласа “За”, “Против” и “Въздържали се”- няма. Комисията по труда и социалната политика предлага на Народното събрание да подкрепи на ПЪРВО гласуване Законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите № 254-01- 103/14.11.2002г., внесен от Сергей Станишев и група народни представители;
  2. Със 17 гласа “За”, “Против” и “Въздържали се”- няма. Комисията по труда и социалната политика предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите № 354-01- 26/24.4.2003 г., внесен от Росица Тоткова и група народни представители;
  3.Със 17 гласа “За”, “Против” и “Въздържали се”- няма. Комисията по труда
  и социалната политика предлага на Народното събрание да подкрепи на ПЪРВО гласуване Законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите № 454-01- 1/20.1.2004 г., внесен от Весела Драганова и група народни представители.
  Форма за търсене
  Ключова дума