Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
11/02/2005 второ гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на общ законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на общ законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите № 453-08-6/18.02.2004г.
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  На проведени заседания Комисията по труда и социалната политика разгледа общ законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите № 453- 08-6/18.02.2004г., постъпилите писмени предложения на народни представители и направените предложения по време на заседанията.
  Комисията предлага на Народното събрание следния проект на
  ЗАКОН
  ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на закона.
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Глава първа.
  Чл.1. Този закон урежда статута на военноинвалидите, военнопострадалите и на техните национални организации.  2
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  Член 1 да се измени така:
  ”Чл. 1.Този закон урежда обществените отношения, свързани със статута на военноинвалидите и военнопострадалите и техните национално представени организации."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Любен Петров:
  "Чл. 1.Този закон урежда обществените отношения, свързани със статута на военноинвалидите и военнопострадалите и техните национално представени организации."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл.1:
  ”Чл. 1.Този закон урежда обществените отношения, свързани със статута на военноинвалидите , военнопострадалите и на техните национално представителни организации."
  Чл.2. Държавата полага особени грижи за военноинвалидите и военнопострадалите, като им осигурява съответни условия за интегриране в обществения живот.
  Предложение на народните представители Любен Петров, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  В чл. 2 да се добави текста “и подкрепя дейността на националните им организации ежегодно със средства от държавния бюджет. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  1. Член 2 да стане ал. 1.
  2. Да се създаде ал.2 със следното съдържание:
  (2) Държавата субсидира дейностите на национално представителните организации на военноинвалидите и военнопострадалите със средства от републиканския бюджет. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 2:  3
  ‘‘Чл. 2. (1) Държавата полага особени грижи за военноинвалидите и военнопострадалите, като им осигурява съответни условия за интегриране в обществения живот.
  (2) Държавата субсидира дейностите на национално
  представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите
  със средства от държавния бюджет.”
  Чл.3. Военноинвалиди са българските граждани с трайно намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука при или по повод на изпълнение в мирно или във военно време на кадрова или наборна служба, служба в мобилизационния или постоянния резерв и освидетелствани на това основание по законоустановения ред.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  “Чл.3.Военноинвалиди са българските граждани с трайно намалена работоспособност, в резултат на заболяване, на злополука при или по повод на изпълнение на кадрова или наборна служба в мирно или военно време, в мобилизационния и постоянния резерв и освидетелствани по законоустановения ред. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 3:
  “Чл.3. (1)Военноинвалиди са българските граждани с трайно намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука, при или по повод на изпълнение на кадрова или наборна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния и постоянния резерв, и освидетелствани по законоустановения ред.
  (2) Правата на лицата по ал. 1 се определят в зависимост от степента на загубата на тяхната работоспособност.”
  Чл.4. Военнопострадали са:
  1. преживелият съпруг (съпруга) и децата на българските граждани, загинали при или по повод на изпълнение в мирно или във военно време на кадрова или наборна служба, служба в мобилизационния резерв или постоянния резерв, а когато няма такива- родителите;
  2. преживелият съпруг (съпруга) и децата на починалите военноинвалиди, а ако няма такива- родителите;
  3. съпругът (съпругата) и децата на военноинвалидите, а ако няма такива - родителите.
  4. преживелият съпруг (съпруга) и децата на българските граждани, загинали при или по повод отбраната на страната, а когато няма такива- родителите.  4
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  Член 4 т.1 да се измени така:
  1. 1 „. преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на български граждани, загинали при или по повод на изпълнение в мирно или във военно време на кадрова или наборна служба, служба в мобилизационния резерв или постоянния резерв; ”
  2. В т.4 се измени така:
  “4. преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод отбраната на страната ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 4:
  “Чл. 4. Военнопострадали са:
  1. преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод на изпълнение в мирно или във военно време на кадрова или наборна служба, служба в мобилизационния или постоянния резерв;
  2. преживелият съпруг (съпруга) и децата на починалите военноинвалиди, а ако няма такива- родителите;
  3. съпругът (съпругата) и децата на военноинвалидите, а ако няма такива - родителите.
  4. преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод отбраната на страната.’*
  Чл.5. Национално представените организации на военноинвалидите и военнопострадалите се намират под патронажа на Президента на Републиката и върховен главнокомандващ въоръжените сили.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  Член 5 да отпадне. Следващите членове да се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Чл. 5 отпада. Следващите членове се преномерират.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
  Създава се чл. 5а :
  ‘‘Чл. 5а. (1) Военноинвалидите и военнопострадалите могат свободно да се сдружават в организации, които да ги представляват и да защитават техните интереси.

  5
  (2) Организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите могат по тяхно искане да бъдат признати за национално представителни. Редът, условията и критериите за признаването на организациите на военноинвалидите и на военнопострадалите за национално представителни се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната и министъра на труда и социалната политика.”
  Следващите членове се преномерират.
  Чл.6.Национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите участват чрез свои представители във всички национални воински тържества.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  Член 6 да отпадне. Следващите членове да се преномерират.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
  Предложение на народния представител Николай Чуканов:
  Да се създаде нов чл. 6а със следното съдържание:
  " Чл.6а. Националните организации на военноинвалидите и военнопострадалите определят свои представители в администрацията на Министерството на отбраната.
  /2/ Същите формират административен сектор "Военноинвалиди и военнопострадали който координира държавната политика по реализацията на настоящия закон."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Създава се чл. 6а :
  “Чл. 6а. Национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите определят свой представител, който като служител на Министерството на отбраната координира връзките на министерството с тези организации.”
  Следващите членове се преномерират.
  Глава втора
  КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ  6
  по ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ
  Комисията подкрепя наименованието на Глава втора .
  Чл.7. Към Министерския съвет се създава Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
  Чл. 8. (1) Консултативният съвет се състои от председател, двама заместник-председатели и членове, по един представител на Министерството на отбраната. Министерството на труда и социалната политика. Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването. Министерството на транспорта, Националния осигурителен институт. Националната здравноосигурителна каса. Националното сдружение на общините и по трима представители на националните организации на военноинвалидите и военнопострадалите.
  (2) Председател на консултативния съвет е министърът на отбраната
  (3) Консултативният съвет избира от своя състав двама зам.- председатели, единият от които е представител на национално представените организации на военноинвалидите и военнопострадалите.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 8:
  “Чл. 8. (1) Консултативният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове - по един представител от Министерството на отбраната, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта и съобщенията, Националният осигурителен институт.
  Националната здравноосигурителна каса, Националното сдружение на общините в България и по трима представители на национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите.
  (2) Председател на Консултативния съвет е министърът на отбраната, а заместник-председател - един от представителите на национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите.
  (3) За организирането, разпределението и провеждането на своята работа Консултативният съвет приема вътрешни правила.
  (4) Дейността на съвета се подпомага от администрацията на Министерството на отбраната.”
  Чл. 9. Консултативният съвет:  7
  1. оказва помощ и съдействие при провеждане на държавната политика по въпросите, свързани с военноинвалидите и военнопострадалите.
  2. обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове, установяващи и гарантиращи правата на военноинвалидите и военнопострадалите.
  3. съдейства за координацията между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствените организации, и национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите за осигуряване на необходимата обществена под крепа на дейността им;
  4. установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на военноинвалиди и на военнопострадали, коорд -инира действията на организациите и осъществява международни програми;
  5. ежегодно изготвя доклад за работата си и отчита дейността си пред Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
  Предложение на народните представители Любен Петров, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Създава се нов член 9а със следното съдържание:
  “Чл.9а (1) Към Министерството на отбраната се създава административен сектор “Военноинвалиди и военнопострадали”, който подпомага министъра на отбраната и Консултативния съвет към Министерския съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите.
  (2)В състава на административния сектор се включват представители на националнопредставените организации на военноинвалидите и военнопострадалите.
  Предложението е оттеглено от вносителите.
  Глава трета
  РЕГИСТРИРАНЕ
  НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
  Чл. 10. В Министерството на отбраната се създава Централен регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, а към военните окръжия- местни регистри.
  Предложение на народния представител Любен Петров:
  В чл. 10 думите “военните окръжия ” да се заменят с “общината ”.  8
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 10:
  “Чл. 10. В Министерството на отбраната се създава централен регистър на военноинвалидите и военнопострадалите.”
  Чл. 11. (1) Наличието на трайно намалена работоспособност, както и причинната връзка между заболяването или злополуката и изпълняваната военна служба, се установяват с решение на териториалните експертни лекарски комисии и НЕЛК.
  (2) Когато с решението по ал.1 е установена намалена работоспособност и наличието на причинна връзка, началникът на военното окръжие по постоянния адрес на лицето го вписва в местния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите и му издава книжка на военноинвалид.
  Предложение на Комисията:
  Член 11 отпада. Следващите членове се преномерират.
  Предложение на Комисията:
  Създава се чл. 11а :
  “Чл. 11а. (1) Качеството на военноинвалид или военнопострадал се установява от Министерството на отбраната след подаване на заявление и представяне на необходимите документи, като на лицето се издава книжка за военноинвалид или за военнопострадал и се вписва в регистъра.
  (2) Качеството на военноинвалид или военнопострадал се придобива от датата на подаване на заявлението.”
  Следващите членове се преномерират.
  Чл. 12.Началникът на военното окръжие по постоянния адрес на лицето вписва в местния регистър по чл.10 лицата, които са военноинвалиди и военнопострадали, след представянето на необходимите документи за установяване на това им качество и издава книжка за военноинвалид и военнопострадал.
  Предложение на Комисията:
  Член 12 отпада. Следващите членове се преномерират.  9
  Чл. 13. Качеството на военноинвалид и военнопострадал се придобива от деня на влизането в сила на този закон, ако заявлението за регистриране е постъпило в шестмесечен срок. Ако заявлението е постъпило след този срок, качеството се придобива от деня на подаване на заявлението.
  Предложение на Комисията:
  Член 13 отпада. Следващите членове се преномерират.
  Предложение на Комисията:
  Създава се чл. 13а :
  ‘‘Чл. 13а. Редът за установяване на качеството на военноинвалид или военнопострадал, необходимите документи за това, воденето на регистъра по чл.10 и неговото съдържание, се определят с акт на Министерския съвет. ”
  Следващите членове се преномерират.
  Чл. 14. (1)Воденето на регистрите, тяхното съдържание и необходимите документи за установяване на качеството на военноинвалид и военнопострадал се определят със заповед на министъра на отбраната.
  (2) Данните в Централния регистър се получават по служебен път от военните окръжия, които са задължени да уведомят Министерството на отбраната в 7- дневен срок от вписването или промяната.
  Предложение на Комисията:
  Член 14 отпада. Следващите членове се преномерират.
  Глава четвърта
  ПРАВА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
  Чл.15. Военноинвалидите с трайни увреждания имат право на обществено и здравно осигуряване и на допълнително задължително пенсионно осигуряване при условия и по ред, установени с Кодекса за социално осигуряване и със Закона за здравното осигуряване.
  Предложение на Комисията:
  Член 15 отпада. Следващите членове се преномерират.

  10
  Чл.16. Военноинвалидите и военнопострадалите, които не могат сами или с помощта на своите близки да задоволяват основните си жизнени потребности, имат право на социално подпомагане при условия и по ред, установени със Закона за социално подпомагане.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
  Чл.17. Военноинвалидите имат право на рехабилитация и социална интеграция при условия и по ред, определени със Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.
  Предложение на Комисията:
  Член 17 отпада. Следващите членове се преномерират.
  Чл.18. (1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност заплащат 25 на сто от стойността на лекарствени средства по утвърден от министъра на здравеопазването списък от всички аптеки по лична рецепта. Разликата до стойността на лекарствените средства е за сметка на Републиканския бюджет.
  (2) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто имат правото по ал. 1, като заплащат 50 на сто от стойността на лекарствените средства. Останалите 50 на сто за сметка на държавния бюджет.
  (3) В случаите, когато друг правен режим при заплащането на лекарствени средства предвижда по-големи облекчения, лицата по ал. 1 и 2 се ползват от този режим.
  (4) В случаите, когато Националната здравноосигурителна каса е задължена за част от стойността на лекарствените средства по ал. 1 и 2, държавният бюджет поема разходите до съответния процент.
  Предложение на народния представител Любен Петров:
  В чл. 18 ал. 1 след думата "военноинвалидите" да се прибави и думата "военнопострадалите ".
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова и Любен Петров:
  Член 18 да се измени така:
  “Чл. 18. (1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност и военнопострадалите по смисъла на чл. 4, т. 1 и 4 имат право на лекарствени продукти по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, като военноинвалидите заплащат 25 на сто, а  11
  военнопострадалите - 50 на сто от цената им. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
  (2) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто имат правото по ал. 1, като заплащат 50 на сто от цената на лекарствените продукти. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
  (3) В случаите, когато друг правен режим предвижда по-големи облекчения при заплащането на лекарствените продукти, лицата по ал. 1 и 2 се ползват от него.
  (4) В случаите, когато Националната здравноосигурителна каса е задължена за част от цената на лекарствените продукти по ал. 1, военноинвалидите и военнопострадалите по ал. 1 и 2 заплащат съответния процент разликата до продажната цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
  (5) Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на отбраната, определя с наредба реда за получаване и заплащане на лекарствените продукти от лицата по ал. 1 и 2. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 18:
  ‘‘Чл. 18. (1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, като заплащат 25 на сто от цената им, а военнопострадалите по смисъла на чл. 4, т. 1 и 4 заплащат 50 на сто от цената им. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
  (2) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто имат правото по ал. 1, като заплащат 50 на сто от цената на лекарствените продукти. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
  (3) В случаите, когато друг правен режим предвижда по-големи облекчения при заплащането на лекарствени продукти, лицата по ал. 1 и 2 се ползват от него.
  (4) В случаите, когато Националната здравноосигурителна каса е задължена за част от цената на лекарствените продукти по ал. 1, военноинвалидите и военнопострадалите по ал. 1 и 2 заплащат съответния процент от разликата до продажната цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
  (5) Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на отбраната, определя с наредба реда за получаване и заплащане на лекарствените продукти по ал. 1 и 2.”

  12
  Чл.19. Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих и лечение веднъж годишно в почивните бази и болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната, към Министерството на вътрешните работи, към Министерството на здравеопазването, "Профилактика, рехабилитация и отдих"- ЕАД, като заплащат 25 на сто от стойността им. Разликата до пълната стойност е за сметка на Републиканския бюджет.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  Член 19 да се измени така:
  “Чл. 19. Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих до 15 дни и профилактика и рехабилитация до 30 дни веднъж годишно в почивните бази и болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната, към Министерството на вътрешните работи, към Министерството на здравеопазването, “Профилактика, рехабилитация и отдих” — ЕАД, като заплащат 25 на сто от стойността им. Разликата до пълната стойност е за сметка на републиканския бюджет. “
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 19:
  “Чл. 19. Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих до 15 дни и профилактика и рехабилитация до 30 дни веднъж годишно в почивните бази и болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната, към Министерството на вътрешните работи, към Министерството на здравеопазването, “Профилактика, рехабилитация и отдих” - ЕАД, като заплащат 25 на сто от стойността им. Разликата до пълната стойност е за сметка на държавния бюджет. “
  Чл. 20. Военноинвалидите имат право на безплатно пътуване по железопътния транспорт, както и по държавния и общинския автомобилен транспорт.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В чл. 20 след думата “военноинвалидите” се добавя израза “и военнопострадалите според чл.4, ал.1, ал.2 и ал.4”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Любен Петров, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:

  13
  В чл. 20 след думата “Военноинвалидите” се добавят думите “и военнопострадалите“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Кина Андреева, Васил Маринчев и Теодора Константинова:
  Член 20 се изменя, както следва:
  1. Член 20 става ал. 1;
  2. Създава се ал.2 със следния текст:
  “(2)Съпругът (съпругата) и децата на български граждани, загинали при или по повод на изпълнение на наборна военна служба, а когото няма такива- родителите имат право 2 (два) пъти в годината на безплатно пътуване по железопътния транспорт, както и по държавния и общински транспорт за отиване и връщане по избран от тях маршрут. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 20:
  “Чл.20.(1)Военноинвалидите имат право на безплатно пътуване с превозните средства за обществен превоз на пътници:
  1. два пъти в годината- отиване и връщане по свободно избран маршрут със железопътния и автомобилния транспорт в страната;
  2. неограничен брой пътувания по автобусната, тролейбусната и трамвайната мрежа в общината, където живеят;
  3. по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена, в цялата страна с изключение на допълнителните автобусни линии.
  (2) Редът и начинът за компенсиране на безплатните или по намалени цени пътувания се извършва по ред и начин, определени в Закона за автомобилните превози и в Закона за железопътния транспорт.”
  Предложение на народните представители Любен Петров, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Създават се нови чл. 20а и 206 със следното съдържание:
  “Чл.20а. Военноинвалидите ползват безплатно телефонни услуги до 200 таксови единици на месец, осигурени от общинските служби за подпомагане.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Създава се чл. 20а:  14
  “Чл. 20а. Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност имат право на месечна целева помощ за телефонни услуги в размер на 20 на сто от гарантирания минимален доход.” Следващите членове да се преномерират.
  Предложение на народните представители Любен Петров, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Чл.20б.Военноинвалидите от мирно време получават от държавния бюджет ежемесечна добавка към пенсията си в размер на 50 на сто от социалната пенсия, косато не се ползват от това право по друг нормативен акт. ”
  Предложението е оттеглено от вносителите.
  Чл.21. Военноинвалидите се настаняват с предимство в специализираните институции за социални услуги и ползват услугите на социалния патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на определената такса.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В чл. 21 след думата “военноинвалидите” се добавя израза “и военнопострадалите според чл.4, ал.1, ал.2 и ал.4”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Кина Андреева, Васил Маринчев и Теодора Константинова:
  В чл. 21 след думата “военноинвалидите” се добавя текста “и военнопострадалите: съпруг, (съпруга) и децата на български граждани, загинали при или по повод на изпълнение на наборна военна служба, а когото няма такива, родителите. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 21:
  “Чл. 21. (1) Военноинвалидите се настаняват с предимство в специализираните институции за социални услуги.
  (2) Военноинвалидите се ползват с предимство от услугите на социалния патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.”  15
  Чл. 22. Военноинвалидите се освобождават от такси или каквито и да е други плащания в полза на държавни и общински органи за снабдяване с разрешения, лицензни, одобрения или каквито и да е други документи, необходими за законосъобразното функциониране на търговски обект.
  Предложение на народния представител Марина Василева:
  Член 22 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В чл. 22 след думата “военноинвалидите” се добавя израза “и военнопострадалите според чл.4, ал.1, ал.2 и ал.4”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Кина Андреева, Васил Маринчев и Теодора Константинова:
  В чл. 22 след думата “военноинвалидите” се добавя израза “и военнопострадалите ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Член 22 отпада. Следващите членове се преномерират.
  Чл.23. Недвижимите имоти, управлявани от Министерството на отбраната, се отдават с предимство под наем на военноинвалиди, военнопострадали или национално представените им организации в случай, че те предложат равни условия с тези на офертата, класирана на първо място.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 23:
  „Чл.23. Недвижимите имоти, управлявани от Министерството на отбраната, се отдават с предимство под наем на военноинвалиди, на военнопострадали или национално представителните им организации в случай, че те предложат равни условия с тези на офертата, класирана на първо място.”
  Чл.24. Военноинвалидите и военнопострадалите ползват правата по чл.243 и 245 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.

  16
  Предложение на народните представители Любен Петров, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Създава се нов чл. 24а със следното съдържание:
  “Чл. 24а. (1) При смърт на военноинвалид наследниците имат право на еднократна целева помощ за погребение в размер на 500 лв.
  (2) Помощта по ал. 1 е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната и се изплаща от Военните окръжия по постоянен адрес. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията :
  Създава се чл. 24а :
  „Чл. 24а. (1) При смърт на военноинвалид наследниците имат право на еднократна целева помощ за погребение в размер на 500 лв.
  (2) Помощта по ал. 1 е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната и се изплаща от военното окръжие по последния адрес на починалия.”
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Кина Андреева, Васил Маринчев и Теодора Константинова:
  Създава се нов §24б със следното съдържание:
  “Чл.24б. Военноинвалидите от мирно време получават към пенсията си месечна добавка в размер на 50 на сто от социалната пенсия, независимо от размера на получаваните пенсии, доколкото не се ползват от това право по друг нормативен акт. Добавката е за сметка на държавния бюджет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Създава се чл. 24б :
  “Чл. 24б Военноинвалидите и военнопострадалите, както и техните национално представителни организации, могат да бъдат подпомагани чрез данъчни облекчения, определени със закон.”
  Глава пета
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Глава
  пета.
  Чл. 25. (1) Който ползва права по този закон, без да отговаря на условията за това, или чрез подставено лице - военноинвалид или

  17
  военнопострадал, ако не подлежи на по- тежко наказание, се наказва с глоба от 500 до 5 000 лева.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно или е в големи размери, глобата е от 3 000 до 10 000 лева.
  (3) Във всички случаи по ал. 1 и ал. 2, ползването на съответното право се прекратява.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 25:
  “Чл. 25. (1) Който ползва права по този закон, без да отговаря на необходимите условия, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно или е в големи размери, глобата е от 3000 до 10 000 лв.
  (3) Във всички случаи по ал. 1 и 2, ползването на съответното право се прекратява.”
  Чл.26. (1) Нарушенията по този закон се установяват е актове, съставени от
  длъжностни лица от съответната администрация, подчинена на органа по ал. 2.
  (2) Наказателните постановления по този закон се издават от органите по ал.1, които следят за спазването на законодателството в съответната област, в която е извършено нарушението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 26:
  “Чл. 26. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни лица от съответната администрация на органите, които следят за спазването на законодателството в областта, в която е извършено нарушението.
  (2) Наказателните постановления по този закон се издават от органите по ал. 1.”
  Чл.27. Актовете за нарушения и наказателните постановления по този закон се съставят, издават и обжалват по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.
  Допълнителна разпоредба
  Комисията подкрепя това наименование
  §1. 1. Национална организация на военноинвалиди по смисъла на този закон е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в

  18
  обществена полза, с уставни цели с национално значение за военноинвалидите, което има териториални организации в поне 25 общини в страната и не по-малко от 500 души членове, най-малко 70 на сто от които са военноинвалиди по смисъла на този закон.
  2. Национална организация на военнопострадали по смисъла на този закон е юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза, с уставни цели с национално значение за военнопострадалите, което има териториалните организации в поне 15 общини в страната и не по-малко от 300 души членове, най-малко 70 на сто от които са военнопострадалите по смисъла на този закон.
  3. "Деца" са лицата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й ако учат редовно- за срока на обучението, както и за времето, през което са на наборна военна служба, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст.
  Предложение на Комисията:
  § 1 се изменя така:
  „§1. "Деца" по смисъла на този закон са лицата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й ако учат редовно- за срока на обучението, както и за времето, през което са на наборна военна служба, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст."
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя това наименование.
  Комисията предлага да се създаде § 1а:
  “§ 1а. Лицата, които до влизане в сила на този закон, са имали качеството на военноинвалид или на военнопострадал по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили запазват това си качество до вписването им в централния регистър на военноинвалидите и военнонрострадалите, но не по-късно от една година от влизането в сила на този закон."
  §2. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /обн., Дв, бр. 112 от 27.12.1995 г., Изм. И доп.. Бр. 67 от 6.08.1996 г., Бр. 122 от 19.12.1997 Изм., Бр. 70 от 19.06.1998 г., Бр. 93 от 11.08.1998 г., Бр. 152 от 97 г., Изм. и доп., Бр. 153 от 23.12.1998 г., Изм., Бр. 12 от 12.02.1999 г., Дон., Бр. 67 от 27.07.1999 г., Изм., Бр. 69 от 3.08.1999 г., Изм. И доп., Бр. 49 от

  19
  16.06.2000 г., Доп., Бр. 64 от 4.08.2000 г., Изм., Бр. 25 от 16.03.2001 г., Бр. 34 от 6.04.2001 г., Бр. 1 от 4.01.2002 г., Изм. И доп., Бр. 40 от 19.04.2002 г., Изм., Бр. 45 от 30.04.2002 г., Бр. 119 от 27.12.2002 г./ се правят следните допълнения и изменения:
  1. В Член 107:
  а) в т.3 думите "първа група" се заменят с думите "със загубена работоспособност над 90 на сто";
  б) в т.4 (изм., Дв, бр. 122 от 1997 г., Доп., Бр. 49 от 2000 г.) след думата "починали" се добавя: "или трайно намалили работоспособността си от 50 до 100 на сто";
  в) в т. 5 думите "категоризираните първа група инвалидност с придружител по време или по повод на изпълнение на воинските задължения" се заменят с думите "военноинвалидите със загубена работоспособност над 50 на сто".
  2.Член 212 се изменя така:
  "Чл. 212. Военноинвалидите и военнопострадалите по смисъла на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите ползват правата на пенсионираните военнослужещи по този закон.
  Предложение на народните представители Любен Петров, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  §2, т.2. В чл. 212 се създава нова ал.2 със следното съдържание:
  “(2)Държавната и местната администрация осигуряват подходяща работа на военноинвалидите и военнопострадалите до навършване на съответната възраст за пенсиониране при условия и по ред, определени от МС. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Кина Андреева, Васил Маринчев и Теодора Константинова:
  §2, т.2. чл. 212 се изменя така:
  “Чл.212. (1)Военноинвалидите и военнопострадалите по смисъла на закона за военноинвалидите и военнопострадалите ползват правата на пенсионираните военнослужещи по този закон.
  “(2)Държавната и местната администрация осигуряват подходяща работа на военноинвалидите до навършване на съответната възраст за пенсиониране при условия и по ред, определени от Министерския съвет. ”
  Комисията подкрепя предложението.

  20
  3. Навсякъде в закона думите “пострадали или по повод отбраната на страната” се заменят с думите “военноинвалиди и военнопострадали”.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на § 2:
  §2. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /обн., Дв, бр. 112 от 27.12.1995 г., Изм. И доп.. Бр. 67 от 6.08.1996 г., Бр. 122 от 19.12.1997 Изм., Бр. 70 от 19.06.1998 г., Бр. 93 от 11.08.1998 г., Бр. 152 от 97 г., Изм. и дои., Бр. 153 от 23.12.1998 г., Изм., Бр. 12 от 12.02.1999 г., Дон., Бр. 67 от 27.07.1999 г., Изм., Бр. 69 от 3.08.1999 г., Изм. И доп., Бр. 49 от 16.06.2000 г., Доп., Бр. 64 от 4.08.2000 г., Изм., Бр. 25 от 16.03.2001 г., Бр. 34 от 6.04.2001 г., Бр. 1 от 4.01.2002 г., Изм. И доп., Бр. 40 от 19.04.2002 г., Изм., Бр. 45 от 30.04.2002 г., Бр. 119 от 27.12.2002 г./ се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 107:
  а) в т. 3 думите “първа група” се заменят с думите “със загубена работоспособност над 90 на сто”;
  б) в т. 4 след думата “починали” се добавя: “или трайно
  намалили работоспособността си над 50 на сто”.
  в) в т. 5 думите “категоризираните първа група инвалидност с придружител по време или по повод на изпълнение на воинските задължения” се заменят с думите “военноинвалидите със загубена работоспособност над 50 на сто.”
  2. Член 212 се изменя така:
  “Чл. 212. (1) Военноинвалидите и военнопострадалите по смисъла на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите ползват правата на пенсионираните военнослужещи по този закон.
  (2) Държавната и местната администрация осигуряват подходяща работа на военноинвалидите и военнопострадалите до навършване на съответната възраст за пенсиониране при условия и по ред, определени от Министерския съвет.”
  3. Навсякъде в закона думите “пострадали при или по повод отбраната на страната “ и “пострадалите при или по повод отбраната на страната” се заменят съответно с “военноинвалиди и военнопострадали” и “военноинвалидите и военнопострадалите”.

  21
  Предложение на народните представители Любен Петров, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Създава се нов §2а със следното съдържание:
  “§2а. Срокът по чл.6, ал.1 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (Обн. ДВ, бр.107 от 1997г., изм. ДВ бр.30 от 1998 г., изм. ДВ бр.45 от 1998 г., изм. ДВ бр.88 от 1998 г., изм. ДВ бр. 135 от!998 г., изм. ДВ бр.12 от 1999 г., изм. ДВ бр. 9 от 2000 г., попр. ДВ бр. 10 от 2000 г., изм. ДВ бр. 99 от 2000 г., изм. ДВ бр. 25 от 2001 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2002 г. изм. ДВ бр. 40 от 2002 г., изм. ДВ бр. 47 от 2002 г.) се възстановява за лицата по чл.чл.3 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и за техните организации за срок от шест месеца от влизането на този закон в сила. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Кина Андреева, Васил Маринчев и Теодора Константинова:
  Създава се нов §2а със следното съдържание:
  “§2а. Срокът по чл.6, ал.1 от Закона за обезщетяване на собствениците на недвижими имоти (Обн. ДВ, бр.107 от 1997г., изм. ДВ бр.30 от 1998 г., изм. ДВ бр.45 от 1998 г., изм. ДВ бр.88 от 1998 2., изм. ДВ бр. 135 от!998 г., изм. ДВ бр.12 от 1999 г., изм. ДВ бр. 9 от 2000 г., попр. ДВ бр. 10 от 2000 г., изм. ДВ бр. 99 от 2000 г., изм. ДВ бр. 25 от 2001 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2002 г. изм. ДВ бр. 40 от 2002 г., изм. ДВ бр. 47 от 2002 г.) се възстановява за организациите по чл.5 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите за срок от шест месеца, смятано от влизането на този закон в сила. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  §3. В Закона за насърчаване на заетостта (обн. ДВ, бр.112 от 29 Декември 2001 г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.26 от 24 Март 2003г.) в чл. 36, ал.1 след думата "възраст", се добавя “или военноинвалид”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  Предложение на народните представители Любен Петров, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Създава се нов §3а със следното съдържание:  22
  “§3a. В Кодекса за социално осигуряване, Обн., ДВ, бр. 110 от
  17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г. - бр. 55 от 7.07.2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., изм., бр. 1 от 2.01.2001 г., доп., бр. 35 от 10.04.2001 г., изм., бр. 41 от
  24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 10 от 29.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 30.04.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., е сила от
  1.03.2003 г., доп., бр. 42 от 9.05.2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2003 г., доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от
  1.01.2004 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2004 г., изм., бр. 21 от 16.03.2004 г., в сила от 1.01.2004 г. се правят следните допълнения:
  а) В чл. 69 се създава нова ал.4 със следното съдържание:
  “(4) Военноинвалидите с над 71 на сто намалена работоспособност придобиват право на пенсия при 15 години осигурителен стаж и навършване на възраст 52 години за мъжете и 47 години за жените, а тези от 50 до 70.99 на сто намалена работоспособност при 20 години осигурителен стаж и навършване на възраст 5 7 години за мъжете и 52 години за жените. ” б/В чл. 73 се създава нова ал.4 със следното съдържание:
  “(4) Пенсиите за военноинвалидност на лицата, навършили възраст 52 години за мъжете и 47 години за жените се отпускат пожизнено. ”


  г/В чл. 101, ал.4 думите “е чл.68” се заместват с израза “чл.69, ал.4”. Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  Създава се нов §3а със следното съдържание:
  “§3а. В Кодекса за социално осигуряване, Обн., ДВ, бр. 110 от
  17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г. - бр. 55 от 7.07.2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., изм., бр. 1 от 2.01.2001 г., доп., бр. 35 от 10.04.2001 г., изм., бр. 41 от
  24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 10 от 29.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 30.04.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от
  1.03.2003 г., доп., бр. 42 от 9.05.2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2003 г., доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от
  1.01.2004 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2004 г., изм., бр. 21 от 16.03.2004 г., в сила от 1.01.2004 г., в чл. 69 се създава нова ал.4 със следното съдържание:
  “(4) Родителите респ. наследниците на загиналите наборни военнослужещи да имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при наличие на 30 години осигурителен стаж и навършени 60 години за мъжете и 25 години осигурителен стаж и навършени 55 години за жените. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  §4. В Закона за облагане доходите на физическите лица /обн., Дв, бр. 118 от 11.12.1997 г., Изм., И доп., Бр. 71 от 23.06.1998 г., Бр. 153 от 23.12.1998 г., Дон., Бр. 50 от 1.06.1999 г., Изм., Бр. 103 от 30.11.1999 г., Изм. И доп., Бр. 111 от 21.12.1999 г., Бр. 105 от 19.12.2000 г., Бр. 110 от 21.12.2001 г., Дон., Бр. 40 от 19.04.2002 г., Изм., Бр. 45 от 30.04.2002 г., Дон., Бр. 61 от 21.06.2002 г., Изм. И дои., Бр. 118 от 20.12.2002 г./ се прави следното допълнение:
  1.В чл. 29 ал. 3 след думите "от 50 до 100 на сто" се добавя следния текст: "и военноинвалидите е намалена работоспособност до 50 на сто".
  Създава се изречение второ със следния текст: "Данъчната основа за облагане на доходите на военноинвалиди с намалена работоспособност от 50 до  24
  100 на сто се определя, като полученият облагаем доход се намалява с четворния размер на необлагаемия месечен, съответно годишен, минимум."
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 4 и предлага той да отпадне.
  §5. В Закона за корпоративното подоходно облагане /обн., Дв, бр. 115 от 5.12.1997 г., Попр., Бр. 19 от 17.02.1998 г., Доп., Бр. 21 от 20,02.1998 г., Изм. и дол., Бр. 153 от 23.12.1998 г., Изм., Бр. 12 от 12.02.1999 г., Доп., Бр. 50 от
  1.06.1999 г., Изм., Бр. 51 от 4.06.1999 г., Доп., Бр. 64 от 16.07.1999 г., Изм. И доп., Бр. 81 от 14.09.1999 г., Изм., Бр. 103 от 30.11.1999 г., Доп., Бр. 110 от
  17.12.1999 г., Изм. и доп., Бр. 111 от 21.12.1999 г., Бр. 105 от 19.12.2000 г.,
  Доп., Бр. 108 от 29.12.2000 г., Бр. 34 от 6.04.2001 г., Изм. и доп., Бр. 110 от 2001 г., Бр. 45 от 30.04.2002 г., Доп., Бр. 61 от 21.06.2002 г., Бр. 62 от 2001 г., Изм. и доп., Бр. 119 от 27.12.2002 г./ , в чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1;
  2. създава нова алинея 2:
  "(2) Данъкът по чл. 34, дължим от военноинвалиди, е в размер 7,5 на сто."
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 5 и предлага той да отпадне.
  §6. В Закона за местните данъци и такси /обн., Дв, бр. 117 от 10.12.1997 г., Изм. и доп., Бр. 71 от 23.06.1998 г., Изм., Бр. 83 от 21.07.1998 г., Изм. и доп., Бр. 105 от 8.09.1998 г., Бр. 153 от 23.12.1998 г., Изм., Бр. 103 от
  30.11.1999 г., Изм. и доп., Бр. 34 от 25.04.2000 г., Бр. 102 от 15.12.2000 г., Бр. 109 от 18.12.2001 г., Изм., Бр. 28 от 19.03.2002 г., Изм. и доп., Бр. 45 от
  30,04.2002 г., Бр. 56 от 7.06.2002 г., Бр. 119 от 27.12.2002 г./ се правят следните допълнения:
  1. В Раздел II "Местни такси" се създава нов Член 8а:
  “Чл.8а. Военноинвалидите са освободени от заплащане на местни такси по този закон с изключение на таксите по глава трета, раздел V."
  2. В чл. 25 ал. 2 (изм. - дв, бр. 119 от 2002 г.) след думите "от 50 до 100 на сто" се поставя запетая и се добавя следният текст: "военноинвалид с намалена работоспособност до 50 на сто". Създава се изречение второ: "Военноинвалидите с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто се освобождават от този данък".
  3. В Член 25 се създава нова ал. 3:
  “(3) За имот, собственост на националнопредставена организация на военноинвалиди данъкът се дължи със 75 на сто намаление.”  25
  4.В чл. 38 ал. 1 се създава нова точка 9:
  “9.имуществото на наследодателя за частта на наследника, когато наследникът е военноинвалид" .
  5. В Член 48 ат. 1 т. 3 (изм. - дв, бр. 119 от 2002 г.) след думите "от 50 до 100 на сто" се поставя запетая и се добавя следният текст: " военноинвалиди".
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за §6 и предлага той да отпадне.
  Предложение на народните представители Любен Петров, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Създава се нов §6а със следното съдържание:
  “§6а. Министерският съвет приема Правилник за прилагането на този закон в шестмесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Създава се §6а :
  „§6а. Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона в 6-месечен срок от обнародването му в “Държавен вестник.”
  §7. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §7.
  §8. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 година.
  Комисията предлага следния окончателен текст на §8:
  “§8. Законът влиза в сила от 3 март 2005г.”
  Форма за търсене
  Ключова дума