Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
23/11/2004 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по
  Законопроекти за изменение и допълнение на
  Кодекса за социално осигуряване:
  № 454-01-95 от 08.10.2004 г., внесен от Ваня Цветкова и Борислав
  Владимиров; № 454-01-104 от 13.10.2004 г., внесен от Валентин Василев;
  № 454-01-107 от 19.10.2004 г., внесен от Явор Милушев.
  ДОКЛАД
  по
  Законопроекти за изменение и допълнение на
  Кодекса за социално осигуряване:
  № 454-01-95 от 08.10.2004 г., внесен от Ваня Цветкова и Борислав
  Владимиров; № 454-01-104 от 13.10.2004 г., внесен от Валентин Василев;
  № 454-01-107 от 19.10.2004 г., внесен от Явор Милушев.
  Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 18
  ноември 2004 г., разгледа и обсъди законопроекти за изменение и допълнение на
  Кодекса за социално осигуряване № 454-01-95 от 08.10.2004 г., № 454-01-104 от
  13.10.2004 г. и № 454-01-107 от 19.10.2004 г.
  На заседанието присъстваха г- н Йордан Христосков, управител на
  Националния осигурителен институт, г-н Емил Мирославов и г-н Атанас Колчаков
  от Министерството на труда и социалната политика, г- н Димитър Манолов,
  вицепрезидент на КТ “Подкрепа”, представители на миньорски синдикални
  организации на КТ “Подкрепа” и на КНСБ и др.
  Законопроектът за изменение на Кодекса за социално осигуряване № 454-
  01-95 от 08.10.2004 г., беше представен от г- жа Ваня Цветкова, която е един от
  вносителите. Беше подчертано, че въведената през 2000 г. разпоредба на § 4, ал. 3
  от Кодекса за социално осигуряване, в сила до 31 декември 2004 г.,ес цел защита
  правата на работещите при условията на чл. 104, ал. 3 от Кодекса за социалното
  осигуряване при предсрочно прекратяване на техните трудови правоотношения.
  Предложението за удължение на този срок до 31 декември 2005 г. е продиктувано
  от обстоятелствата по продължаващото преструктуриране на въгледобива и др.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално
  осигуряване № 454-01-104 от 13.10.2004 г., внесен от Валентин Василев, предлага
  удължаване на срока по §4, ал.З от ПЗР на КСО. Предлага се създаването на нова
  ал.5, в §4 на преходните и заключителни разпоредби, според която лицата,
  работили най-малко 15 години при условията на чл. 104, ал. 3, да придобиват право
  на пенсия по реда на ал. 3, независимо от възрастта им.
  Народният представител г- н Явор Милушев представи внесения от него
  законопроект за изменение и допълнение на КСО № 454-01-107 от 19.10.2004 г.
  Като изясни мотивите вносителят подчерта, че основната логика на


  2
  предложението е срокът по §4, ал.3 да бъде удължен до 31 декември 2006 г.
  Предлага се създаването на нова ал.5 в §4 в ПЗР на КСО, според която работилите
  най- малко 20 години при условията на чл. 104, ал.3 да придобиват право на пенсия
  по ал .З независимо от възрастта им.
  Управителят на НОИ г- н Йордан Христосков изрази положителното
  становище на Националния осигурителен институт с приложени разчети относно
  първата част на направените предложения. Бяха изложени допълнителните разходи
  от фонд “Пенсии”. Той изясни, че когато лицата се възползват от правото на ранно
  пенсиониране по чл. 104, ал. 3, те възстановяват със фонд “Пенсии” натрупаните
  суми в професионалните им пенсионни фондове. Беше изразено резервирано
  отношение относно премахването на възрастта за пенсиониране с предложението
  по §4, ал.5 както в този, така и в предходния законопроект и др.
  Господин Емил Мирославов, директор на дирекция “Трудово право и
  обществено осигуряване” в МТСП запозна членовете на комисията, вносителите и
  гостите със становището на Министерството на труда и социалната политика.
  Подкрепят се и трите законопроекта относно удължаване срока на действие на §4,
  ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално
  осигуряване. Отстояват се възприетите принципи при приемането на системата на
  социалното осигуряване, като аргументирано не се подкрепя създаването на нова
  ал. 5 в §4 от ПЗР на КСО в онези разгледани законопроекти, които предлагат това.
  Беше защитен възприетият принцип в социалното осигуряване пенсиите да са за
  осигурителен стаж и възраст, а не пенсии само за осигурителен стаж и др.
  В проведеното широко обсъждане бяха изказани становища и мнения,
  обединени принципно около удължаване на срока по §4, ал.3 от ПЗР на КСО. Беше
  подкрепена единодушно идеята в обсъждането за второ четене да се търсят
  оптимални варианти за решаване на поставените проблеми и др.
  След приключване на изказванията и проведено гласуване по отделните
  законопроекти, Комисията по труда и социалната политика:
  1. С 9 гласа “За”, “Против”- няма, “Въздържали се”- 1 глас, предлага на
  Народното събрание да подкрепи на ПЪРВО гласуване Законопроект за изменение
  на Кодекса за социално осигуряване № 454-01-95 от 08.10.2004 г., внесен от Ваня
  Цветкова и Борислав Владимиров;
  2. Със 7 гласа “За”, 2 гласа “Против” и 1 глас “Въздържали се”, предлага на
  Народното събрание да подкрепи на ПЪРВО гласуване Законопроект за изменение и
  допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 454-01-104 от 13.10.2004 г.,
  внесен от Валентин Василев;
  3. Със 10 гласа “За”, “Против” и “Въздържали се”- няма, предлага на
  Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и
  допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 454-01-107 от 19.19.2004 г.,
  внесен от Явор Милушев.
  Форма за търсене
  Ключова дума