Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
17/03/2005 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по
  законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за задължително
  обществено осигуряване, №554-01-28, внесен от Валери Цеков,
  Весела Драганова и Силвия Бадънкова на 11.3.2005 г.
  ДОКЛАД
  по
  законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за задължително
  обществено осигуряване, №554-01-28, внесен от Валери Цеков,
  Весела Драганова и Силвия Бадънкова на 11.3.2005 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено
  на 17 март 2005 г., разгледа законопроект № 554-01-28 за изменение и
  допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
  В работата на комисията взеха участие г- н Йордан Христосков,
  управител на НОИ, г- н Емил Мирославов, директор на Дирекция "Трудово
  право и обществено осигуряване" в МТСП, г- жа Асия Тонева, изпълнителен
  секретар на КНСБ и др.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г- жа Весела
  Драганова, която е един от вносителите. Беше подчертано, че понастоящем не
  съществува задължение за осигурителите, които прекратяват дейността си и
  нямат правоприемник, за предаване за съхранение на разплащателните
  ведомости. За приложение разпоредбата на чл. 10, ал. 4, т. 4 от Закона за
  държавния архивен фонд липсва орган, който да съхранява разплащателните
  документи. Поради различни причини работниците или служителите понякога
  не могат да получат копие от документи, удостоверяващи осигурителен стаж и
  осигурителен доход за минали периоди от предприятия, в които са работили. В
  практиката има случаи на съхраняването на разплащателни ведомости и
  документи от лица, които не са управомощени за това.
  В законопроекта се предлага решение на пособениге и други проблеми.
  Осигурителите, които са прекратили дейността си и нямат правоприемник, се
  задължават да предават ведомостите в териториалните поделения на НОИ.
  Когато на юридическо лице се постановява съдебно решение за заличаването му,
  удостоверението от ТП на НОИ за предадени ведомости става задължително


  2
  условие за вписване на съдебното решение, поради което в законопроекта се
  предлага допълнение в чл. 495 от Гражданския процесуален кодекс. С
  предаването на разплащателните ведомости на ТП на НОИ ще се даде
  възможност и за създаване на електронен архив на предадените ведомости.
  Разпоредбата за предаване на разплащателните ведомости няма да се прилага,
  когато в закон е предвиден специален ред за предаване и съхранение на тези
  документи - архивите на МВР, Министерство на отбраната и др.
  Членовете на Комисията се обединиха от тезата, че със законопроекта
  ще се защитават по- пълно правата на осигурените лица и интересите на
  държавното обществено осигуряване.
  Беше проведено обсъждане, след което с гласуване и резултати “За”-12
  гласа, “Против” и “Въздържали се”- няма, Комисията по труда и социалната
  политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване
  законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за задължително
  обществено осигуряване, №554-01-28, внесен от Валери Цеков, Весела
  Драганова и Силвия Бадънкова на 11.3.2005 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума