Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
22/04/2002 второ гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на Закон за изменение и
  допълнение на Закона за висшето образование, № 154-01-59, внесен от народните представители Елка Анастасова и Лютви Местан.
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на Закон за изменение и
  допълнение на Закона за висшето образование, № 154-01-59, внесен от народните представители Елка Анастасова и Лютви Местан.
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  Комисията по образованието и науката разгледа на свои заседания Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 154-01-59/3.10,2001 г., внесен от народните представители Елка Анастасова и Лютви Местан, постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на заседанията.
  Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание за второ гласуване следния проект на
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  /Обн. ДВ, бр.. 112 от 1995 г., изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г., попр., бр. 57 от 1997 г., изм., бр. 58 от 1997 г., изм. и дои., бр. 60 и бр. 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г. и бр. 22 от2001 г./
  Комисията подкрепя наименованието на закона
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов §1:
  § 1. В чл. 6, ал. 2 след думата “лечебна” се добавя “и диагностична”. Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на новия §1:
  §1. В чл. 6, ал. 2 думата “лечебна” се заменя със “здравна”.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 2:
  § 2. В чл. 8, т. 3 след думата “общежитие” се поставя запетая и се добавят думите “с изключение на студентите и докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 2 и 4”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  Чл. 8 да стане “Държавата създава условия за свободно развитие на висшето образование” като т. 8 стане “Утвърждава вида, мисията и целите съобразно акредитацията, както и степените на образование на държавните висши училища”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на комисията за окончателен текст на новия § 2:
  § 2. В чл. 8, т. 3 след думата ^^общежитие’’ се поставя запетая и се добавя „с изключение на студентите и докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 2 и 4”.
  § 1, /на вносителите/ В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  “4. утвърждава Класификатор на областите на виеше образование и професионални направления”;
  2. Точка 5 се изменя така:
  “5. утвърждава държавни изисквания за придобиване на виеше образование по образователно-квалификационни степени и единни държавни изисквания по специалностите от регулираните професии”;
  3. В т. 6 изразът “а за държавните висши училища и по специалности” се заменя с “а за държавните висши училища по професионални направления”.
  Комисията подкрепя текста на вносителите по принцип.
  Предложение на народните представители Г. Панев, Д. Камбуров, И. Иванов, Б. Китов:
  § 1 /на вносителите/ отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 9, ал. 2, т. 2 да стане
  “(2) Народното събрание:
  т. 2 ежегодно със Закона за държавния бюджет се определя субсидията за държавните висши училища в съответствие с мисията и целите им.”
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 9, ал. 3, т. 4 да придобие следния вид:
  “(3) Министерският съвет:
  4. утвърждава Класификатор на областите на виеше образование и професионални направления по образователно-квалификационните и образователно-научните степени.”
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Арсо Манов:
  В чл. 9, ал. 3, т. 4: изречението “4. утвърждава класификатор на областите на виеше образование и професионални направления” се изменя така:
  “4. утвърждава “Класификация на областите на виеше образование и професионални направления, в съответствие с Международната класификация на образованието, утвърдена от Генералната конференция на ЮНЕСКО и съпътстващите я документи;”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Лютви Местан:
  В чл. 9, ал. 3, Т.6 се изменя така:
  “6. след думите “а за държавните висши училища по професионални направления” се добавят думите “и образователно-квалификационни степени”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 9, ал. 3, т. 6 да придобие следната редакция:
  “т.6 утвърждава ежегодно броя на приеманите за обучение студенти в държавните висши училища по професионални направления, /а за
  държавните висши училища и по специалности - да отпадне/, общият брой на студентите в частните висши училища, както и броят на докторантите във висшите училища. Българска академия на науките и Националния център по аграрни науки /и други научни организации - да отпадне/”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  В чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 се изменят така:
  ”6. утвърждава ежегодно броя на приеманите за обучение студенти по висши училища, а за държавните висши училища по професионални направления и образователно-квалификационни степени, общия брой на студентите в частните висши училища, както и броя на докторантите във висшите училища, Българска академия на науките. Националния център за аграрни науки и други научни организации;
  т. 7. “в края на изречението се добавят думите “с изключение на студентите и докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 2 и 4”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на новия § 3:
  § 3. В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 4,5 и 6 се изменят така:
  „4. утвърждава Класификатор на областите на виеше образование и професионалните направления;
  5. утвърждава държавни изисквания за придобиване на виеше образование по образователно-квалификационни степени и единни държавни изисквания по специалностите от регулираните професии;
  6. утвърждава ежегодно броя на приеманите за обучение студенти по висши училища, а за държавните висши училища по професионални направления и образователно-квалификационни степени, общия брой на студентите в частните висши училища, както и броя на докторантите във висшите училища. Българска академия на науките. Националния център за аграрни науки и други научни организации;
  2. В Т.7, в края на изречението се добавят думите “с изключение на студентите и докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 2 и 4”.
  Предложение на народния представител Борислав Борисов:
  В чл. 13 след израза “предоставена държавна собственост” се слага запетая, продължава със съществуващия израз “ежегодна държавна субсидия” и се допълва с израза “и собствени приходи съгласно чл. 90, т. 2, 3и4”.
  Предложението се оттегля.
  §2. /на вносителите/ В чл. 17 се създава ал. 7 със следното съдържание:
  “Висши училища, получили при акредитация оценка “много добра” или “добра”, могат да обучават студенти и докторанти, съответно в образователна степен “магистър” и образователна и научна степен “доктор” срещу заплащане.”
  Комисията подкрепя текста на вносителите по пуиниип.
  Предложение на народните представители Г. Панев, Д. Камбуров, И. Иванов, Б. Китов:
  § 2 /на вносителите/ отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 17, ал. 4 да стане - “специализираното виеше училище обучава в образователната степен “бакалавър” и “магистър” в една от основните области на науката, изкуствата, физическата култура и военното дело и отговаря на изискванията на ал. 2, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Наименованието му отразява специфичната област, в която се подготвят специалисти.”
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 17, ал. 5 да стане - “самостоятелните колежи дават професионална квалификация и провеждат подготовка до образователна- квалификационна степен “специалист по..” и “бакалавър”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 17, ал. 6 да придобие следната редакция:
  “Колежът може да бъде самостоятелен или да се създава и в структурата на университет и специализирано виеше училище”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 17 се създава нова ал. 7 със следното съдържание:
  “(7) Висши училища, получили при институционалната акредитация оценка “много добра” или “добра” и при програмната - “много добър”, могат да обучават студенти и докторанти съответно в образователна степен “магистър” и образователно-научната степен ’’доктор” и срещу заплащане.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  В чл. 17, ал. 7 /на вносителите/ след думите “висши училища, получили при”, се добавя думата “програмната”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Лютви Местан.
  В чл. 17 се създава ал. 7:
  (7) “Висши училища, получили при институционална акредитация оценка “много добра” или “добра” имат право да извършват обучение в образователно-квалификационна степен “магистър”, след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалности,
  които са получили акредитация “много добра” или “добра” при условия, определени с договор между студентите и висшето училище.”
  Предложението се подкрепя по принцип, но се приема, че подходящото систематично място за промяна е чл. 21.
  Предложение на народния представител Елка Анастасова:
  В чл. 17 се създава ал. 7:
  (7) “Висши училища, получили институционална акредитация с оценка “много добра” или “добра”, могат да провеждат обучение в образователно-квалификационна степен “магистър”, след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалности, получили при програмна акредитация оценка “много добра” или “добра”. Обучението се извършва по ред и условия, определени с Правилника за дейността на висшето училище и включени в договор между студентите и висшето училище.”
  Предложението се подкрепя по принцип, но се приема, че подходящото систематично място за промяна е чл. 21.
  Предложение на народния представител Лютви Местан:
  В чл. 17 се създава ал. 8:
  (8) “Висши училища и организации по чл. 47, получили при институционална акредитация оценка “много добра” или “добра” имат право да извършват обучение в образователна и научна степен “доктор” по специалности, съгласно изискванията по чл. 78 (2) при условия, определени с договор между докторантите и висшето училище, или научната организация”.
  Предложението се подкрепя по принцит но се приема, че подходящото систематично място за промяна е чл. 21.
  Предложение на народния представител Елка Анастасова:
  В чл. 17 се създава ал. 8:
  (8) “Висшите училища и организации по чл. 47, получили при институционална акредитация оценка “много добра” или “добра”, могат да провеждат обучение в образователна и научна степен “доктор” по специалности, получили при програмна акредитация оценка “много добра”. Обучението се извършва по ред и условия, определени в
  Правилника за дейността на висшето училище или в Устава на научната организация, включени в договор между докторантите и обучаващата институция.”
  Предложението се подкрепя по принцип, но се приема, че подходящото систематично място за промяна е чл. 21.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 17, ал. 2, т. 4 да стане “Обучава в степените “бакалавър”, “магистър” и “доктор” в съответните основни области на науката.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следния окончателен текст на новия § 4:
  § 4, В чл. 17, ал. 2, т. 4 се изменя така:
  “4. обучава в степените “бакалавър”, “магистър” и “доктор” в съответните основни области на науката”;
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 19 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
  1. “(3) Академичният състав включва всички преподаватели, които са назначени по трудов договор с висшето училище.”
  2. Ал. 3 да стане ал. 4.
  3. Ал. 4 да стане ал. 5.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 5:
  § 5. Досегашният текст на чл. 21 да стане ал. 1 и се създават ал. 2, 3 и 4 със следното съдържание:
  (2) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка “много добра” или “добра”, имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен “магистър” след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, по специалности, които са получили при акредитацията оценка “много добра” или “добра”, при условия, определени в Правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и висшето училище.
  (3) правото по ал. 2 ползват студентите, които имат успех не по- малко от “много добър - 4.50” от диплома за завършена степен на висшето образование,
  (4) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка “много добра” или “добра”, и организациите по чл. 47 имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователна и научна степен “доктор” по специалности, които са получили при акредитацията оценка “много добра”, при условия, определени в правилниците за дейността на висшите училища и на други обучаващи институции, и с договор между тях и докторантите.
  Комисията подкрепя предложението по пушиш.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 21, т. 8 да придобие следната редакция:
  “Право на основните звена на висшето училище за самостоятелно сключване на договори с държавата и с други потребители на договори за подготовка и за повишаване на квалификацията на специалисти с виеше образование, както и за извършване на научни и приложни изследвания при правила и критерии, определени от академичния съвет на висшето училище”.
  Предложението се оттегля:
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия §5:
  § 5. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2,3 и 4:
  (2) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка “много добра” или “добра”, имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователно- квалификационна степен “магистър” след придобита образователно- квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, по специалности, които са получили при акредитацията оценка “много добра” или “добра”, при условия, определени в Правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и висшето училище.
  (3) Правото по ал. 2 ползват лицата, които имат успех не по- малко от “много добър” - /4.50/ от диплома за завършена степен на висшето образование.
  (4) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка “много добра” или “добра”, и организациите по
  чл. 47 имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователна и научна степен ‘‘доктор” по специалности, които са получили при акредитацията оценка “много добра”, при условия, определени в правилниците за дейността им, и с договор между тях и докторантите.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 6:
  В чл. 23, ал. 2, т. 3 думите “държавния регистър на специалностите по образователно-квалификационни степени” се заменят с думите “Класификатора на областите на виеше образование и професионалните направления”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия § 6:
  §6. В чл. 23, ал. 2, т. 3 думите “държавния регистър на специалностите по образователно-квалификационни степени” се заменят с “Класификатора на областите на виеше образование и професионалните направления”.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 25, ал. 2, да стане:
  “(2) Основни звена са факултетите, департаментите, институтите, филиалите и колежите. Основните звена в структурата на самостоятелните колежи са катедрите. Мандатът на органите за управление на основните звена не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата на органа.”
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 7:
  § 7. В чл. 25, ал. 3 думата “клиники” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението за създаване на нов § 7.
  Предложение на народния представител Лютви Местан:
  В чл. 26в, ал. 4 се изменя така:
  (4) “Филиал, който отговаря на изискванията на чл. 26 или на чл. 26г. може да бъде преобразуван съответно във факултет или колеж, както и да обединява такива.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 26д, ал. 4 да стане:
  “(4) Ръководителят на катедра е хабилитирано в съответното направление на катедрата лице, което се избира с тайно гласуване /за срок от 4 години - да отпадне/ от съвета на основното звено въз основа на конкурс и заема длъжността по /основен - да отпадне/ трудов договор с висшето училище.”
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 8:
  В чл. 26д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 4 се изменя така:
  “(4) Ръководителят на катедра е хабилитирано в съответното направление на катедрата лице, което се избира с тайно гласуване за срок от 4 години от катедрения съвет, въз основа на конкурс по документи, като изборът се утвърждава от съвета на основното звено. Длъжността се заема по основен трудов договор, сключен с ректора на висшето училище.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Ръководителят на катедра по клинична дисциплина във висшите медицински училища ръководи и контролира учебната, научноизследователската дейност и координира лечебно-диагностичната дейност на съответната клиника в университетската болница.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия §8:
  § 8. В чл. 26д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Ръководителят на катедра е хабилитирано в съответното направление на катедрата лице, което се избира с тайно гласуване за срок от 4 години от катедрения съвет, въз основа на конкурс по
  документи, като изборът се утвърждава от съвета на основното звено. Длъжността се заема по основен трудов договор, сключен с ректора на висшето училище.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Ръководителят на катедра по клинична дисциплина във висшите медицински училища ръководи и контролира учебната, научно-изследователската дейност и координира лечебно- диагностичната дейност на съответната клиника в университетската болница.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев за създаване на нов § 9:
  В чл. 27, ал. 2 да стане:
  “(2) Хабилитираните лица са не по-малко от 70 на сто, а представителите на студентите и докторантите - не по-малко от 15% от състава на Общото събрание”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия § 9:
  § 9. В чл. 27, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Хабилитираните лица са не по-малко от 70 на сто, а представителите на студентите и докторантите - не по-малко от 15 на сто от състава на Общото събрание”.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  В чл. 29, т. 2 след думите “висшето училище” се добавят “и Правилника за дейността на контролния съвет”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 30, ал. 1 да стане:
  “(1) Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на висшето училище, който:
  1. определя образователната политика на висшето училище, приема мандатната програма на ректора и контролира нейното изпълнение.”
  Предложението се оттегля,
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 30, ал. 1 се създава нова точка 8, със следното съдържание:
  1. “т. 8. утвърждава Правилник за дейността на Стопанския съвет и избира административния директор и останалите членове на Стопанския съвет на висшето училище по предложение на Ректора за срока на своя мандат”.
  2. т. 8 става т.9.
  3. т. 9 стават. 10.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 30, ал. 2 да стане:
  “(2) Академичният съвет се състои от 25 на 45 членове и включва представители на академичния състав, работещи на /основни - да отпадне/ трудов договор с висшето училище, студенти, докторанти и служители. Академичният съвет на самостоятелните колежи да се състои от 12-20 членове.”
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 31, ал. 3 да стане - да отпадне и да се добави нов текст: На ръководна длъжност не може да бъде избирано хабилитирано лице, което според действащото в страната законодателство подлежи на пенсиониране в рамките на мандата му.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 10:
  § 10. В чл. 31, ал. 2 думите “ръководител на катедра” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението за създаване на нов §10. Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал.1 думата “вътрешен” се заличава.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  (2) Контролният съвет се състои от председател, заместник- председател и членове, от които поне един правоспособен юрист и икономист. Те не могат да бъдат членове на академичния съвет на висшето училище,
  3. В ал. 3, т. 4 думите “веднъж годишно” се заменят с думите “два пъти годишно”.
  4. Създава се ал.4:
  “(4) Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от Общото събрание на висшето училище”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 38, ал. 1 да стане:
  (1) ’’Факултетът разполага с не по-малко от 30 членен академичен състав на трудов договор, в който има не по-малко от 15 хабилитирани преподаватели. А чл. 43, ал. 1 - “катедрата включва най-малко 5-членен академичен състав на трудов договор във висшето училище”.
  Предложението се оттегля.
  §3. /на вносителите/ В чл. 42, ал. 4 изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителите по принцип.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 42 към ал. 3 се създава нова точка със следното съдържание: “Висшите училища сами да определят броя на студентите, обучаващи се по степен “магистър”, съобразно необходимостта от съответните специалности”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Лютви Местан за създаване на нов § 11.
  в чл. 42, ал. 8, в Т.1 и 5 думите “на държавни изисквания и” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 11:
  В чл. 42, ал. 8, т.1 и 5, изразът “на държавни изисквания и” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следния окончателен текст на §11:
  § 11.1. В чл. 42 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 изречение второ се заличава
  2. В ал. 8, т. 1 и 5, изразът “на държавни изисквания и” се заличават.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 44, ал. 2 - да стане - “Формите за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите се определят в учебните планове и програми /Основна - да отпадне/ форма за оценяване на знанията във ВУ е писменият изпит”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 44, ал. 5 - да стане: “Висшето училище може да въведе чрез своите правилници и друга система за оценяване, в т.ч. и кредитна система за трансфер на знанията, като се осигури сравнимост на оценките с тези, посочени в ал. 3”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 46 да се създаде нова ал. 4:
  “(4) Ръководител на докторант може да бъде хабилитирано лице /или доктор на науките - да отпадне/.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 46, ал. 6 да стане:
  “(6) Образователната и научната степен “доктор” се присъжда на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на ЗНСНЗ”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 12:
  В чл. 48 се създава ал. 4:
  “(4) Длъжностите на научно-преподавателския състав включват и хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, които работят в университетските болници."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 48 да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:
  (4) ”3а асистенти се избират лица, които са придобили
  образователно-квалификационната степен “магистър” или образователна и научна степен “доктор”. Ако в продължение на 9 години след избора асистентът получи две отрицателни атестации, се освобождава от заеманата длъжност.”
  Предложението се оттегля.
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия §12:
  § 12. В чл. 48 се създава ал. 4:
  „(4) Длъжностите на научно-преподавателския състав включват и длъжностите на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, които работят в университетските болници."
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 50, ал. 1 да придобие следния вид:
  (1) “Решенията за обявяване на конкурси за заемане на длъжности по чл. 48 и чл. 51 се вземат от Академичния съвет по предложения на
  основните звена на ВУ и се обявяват в “Държавен вестник” и поне в един ежедневник”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 13:
  В чл. 50 се създава ал. 3;
  “(3) Решенията за обявяване на конкурси за длъжностите по чл. 48, ал. 1 в университетските болници се вземат от Академичния съвет на съответното виеше медицинско училище, съгласувано с управителя или изпълнителния директор на болницата”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия §13:
  § 13. В чл. 50 се създава ал. 3:
  “(3) Решенията за обявяване на конкурси за длъжностите по чл. 48, ал. 1 в университетските болници се вземат от Академичния съвет на съответното виеше медицинско училище, съгласувано с управителя или изпълнителния директор на болницата”.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 51, ал. 1 да придобие следния вид:
  “Висшите училища имат право да привличат лица с научни степени и звания или образователна и научна степен “доктор” от страната и от чужбина на работа с договор за определен срок като извънреден професор и извънреден доцент.”
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 51, ал. 4 да стане:
  (4)” В конкурси за извънредни професори и доценти имат право да участват и лица със срочен трудов договор, които извършват научно - изследователска дейност във ВУ и БАН и притежават образователна и научна степен “доктор”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 57 към ал. 2 да се създаде нова т. 5, със следното съдържание: “т.5. академична етика”.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 14:
  В чл. 68 се създава ал. 3
  “(3) Висшите училища след решение на Академичния съвет могат да приемат без конкурс кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити по чл. 7, ал. 1 и/или 3 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план”.
  Комисията подкрепя предложението по приниип.
  Предложение на народния представител Снежана Гроздилова за създаване на нов § 14:
  В чл. 68 се създава ал. 3:
  “(3) Висшите училища имат право с решение на академичния съвет да приемат без конкурс кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити за завършено средно образование.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 68 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
  (3) “Приемането на студенти може да се извършва и чрез конкурс по документи за кандидатите, успешно издържали матура по единни и държавни критерии и по решение на всяко виеше училище”.
  Предложението се оттегля.
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия §14:
  §14. В чл. 68 се създава ал. 3.
  “(3) Висшите училища след решение на академичния съвет могат да
  приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти,
  издържали успешно държавните зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, в рамките на утвърдения брой по чл. 9, ал. 3, т. 6.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 70, ал. 1, т. 3 да придобие следния вид:
  “т.3. да се обучават едновременно по повече от една специалност или - да отпадне, т.е. да остане - да изучават едновременно допълнителни курсове при условия, определени от висшето училище.”
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 73а, ал. 1, 2 и 3 да придобият следния вид:
  “(1) Национален орган, изразяващ общите интереси на студентите и докторантите е Националното представителство на студентските съвети.
  “(2) Националното представителство на студентските съвети се състои от председателите или делегирани представители на студентските съвети на ВУ.”
  “(3) Националното представителство на студентските съвети е юридическо лице. Дейността му се финансира от виеше училище в размер на 1 на сто от семестриалните държавни такси на студентите в съответното виеше училище.”
  (4) Националното представителство на студентските съвети: Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 73а да се създаде нова ал. 5, със следното съдържание:
  “(5) Местен орган, изразяващ общите интереси на студентите и докторантите е Регионалното представителство на Студентските съвети, което се състои от председателите или делегирани представители на студентските съвети на висшето училище в региона.”
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Елка Анастасова:
  1. В чл. 73а думата “Представителството” се заменя с думите “Националното представителство”.
  2. Ал, 3 се изменя така:
  (3) “Думите “бюджетите на студентските съвети” се заличават и се добавят “висшите училища в размер на едно на сто от постъпленията от такси за кандидатстване и обучение”.
  3. Създава се ал. 4:
  (4) “Средствата по ал. 3 се използват за финансиране на национални програми за образователна, научна, културна, спортна и друга творческа дейност на студентите и за провеждане на международна дейност.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 75, ал. 2 да придобие следния вид:
  “(2) Основна цел на акредитацията е да осъществява контрол върху учебния процес и да стимулира висшите училища да развиват своя потенциал, както и да повишават и поддържат качеството на дейността си.”
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 76, ал. 1, 2 и 6 да придобият следния вид:
  (1) “Акредитацията е институционална /да отпадне и програмна/ при опростени процедури за оценка на нови специалности.
  (2) “При акредитацията се установява съответствието на устройството и цялостната дейност на висшето училище и неговите звена с този закон.”
  (6) “При акредитацията се оценява качеството на обучението във висшето училище по класификатор на областите на виеше образование и в рамките на отделните професионални направления.”
  Ал. 4 и 5 - да отпаднат.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 15:
  В чл. 79, ал. 4 след думата “заявителя” се добавят думите “към датата на откриване на процедурата”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия §15:
  §15. В чл. 79, ал. 4 след думата “заявителя” се добавя “към датата на откриване на процедурата”.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 16:
  § 16. В чл. 81 се създава ал. 5:
  “(5) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство”.
  Комисията подкрепя предложението за създаване на нов §16.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 17:
  §17. В чл. 82 се създава ал. 4:
  (4) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство”.
  Комисията подкрепя предложението за създаване на нов §17.
  Предложение на народния представител Борислав Борисов за създаване на нов § 18:
  В чл. 90, ал. 3, т. 4 буква “б” след израза “такси за кандидатстване” се слага запетая, продължава със съществуващия израз “за обучение” и се допълва с израза “и приходи от платено обучение”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев за създаване на нов § 18:
  В чл. 90, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 се създава нова б. ”г”:
  “г) административни услуги за лица, които не са студенти;
  2. Досегашната б. ”г” става б. ”д”.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия §18:
  § 18. В чл. 90, ал. 3, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В буква “б” след думите “такси за кандидатстване” се поставя запетая, съюза и се заличава, а на края се добавят думите “и приходи от обучение, съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 и 4”.
  2. Създава се нова буква ”г”:
  “г) административни услуги за лица, които не са студенти;
  3. Досегашната буква ”г” става буква ”д”.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 93 - текстът да остане като този на ал. 1.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 93 да се създадат нови ал. 2 и 3, със следното съдържание:
  (2) “ Средствата от предприятия в съответния бранш, дадени за наука и виеше образование да носят данъчни облекчения.”
  (3) “Дарителите и спонсорите на висшите училища, както и дарителите на стипендия за студенти и докторанти се ползват с финансови и данъчни облекчения в размер, определен от Министерството на финансите, съгласувано с Министерството на образованието и науката.”
  Предложението се оттегля.
  §4. /на вносителите/ В чл. 95 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  “Размерът на таксите, които заплащат студентите и докторантите, приети за обучение съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 7, се определят от висшите училища с Правилника за дейността на висшето училище.”
  2. Текстовете на досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно 4, 5, 6, 7 и 8.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народните представители Г. Панев, Д. Камбуров, И. Иванов, Б. Китов
  § 4 /на вносителите/ отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  В чл. 95 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал.3 :
  “(3) Стойността на обучението, определена при условията на чл. 21, ал. 2 и 4 не може да бъде по-висока от издръжката на обучението, определена по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1.
  2. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал.4, 5, 6, 7 и 8.” Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В чл. 95 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
  (3) ’’Размерът на таксите, които заплащат студентите и докторантите, приети за обучение съгласно разпоредбите на чл. 17, ал, 7, а се определят от висшите училища с правилника за дейността им.”
  Текстовете на досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 да станат съответно 4, 5, 6, 7 и 8.
  Предложението се оттегля.
  §5. /на вносителите/ В Допълнителните разпоредби се създава § 4в със следното съдържание:
  “§ 4в. По смисъла на този закон: “регулирани” професии са професиите, правото за упражняването на които е определено чрез нормативни актове, или изисква притежаване на професионална титла, или предполага членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо качество в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.”
  Комисията подкрепя текста на вносителите по принцип.
  Предложение на народните представители Г. Панев, Д. Камбуров, И. Иванов, Б. Китов
  § 5 /на вносителите/ отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  В Допълнителните разпоредби се създава § 4г:
  “§4г. Трудовите договори с преподавателите в университетските болници се сключват и прекратяват от ректора на съответното виеше медицинско училище, съгласувано с управителя или изпълнителния директор на болницата”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В Допълнителните разпоредби в текста на Закона за висшето образование понятието “основен трудов договор” да се замени с “трудов договор” в т.ч. и за § 4б.
  Предложението се оттегля.
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия §19:
  19. В допълнителните разпоредби се създават § 4в и § 4г:
  4в. По смисъла на този закон ‘Урегулирани” професии са професиите, правото за упражняването на които е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби за притежаването на специфична професионална квалификация, удостоверена с документи за образование и правоспособност, или предполага членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.”
  “§4г. Трудовите договори с преподавателите в университетските болници се сключват и прекратяват от ректора на съответното виеше медицинско училище, съгласувано с управителя или изпълнителния директор на болницата”.
  Предложение на народния представител Борислав Борисов:
  В § 11, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби изразът “но за не повече от 2 години” се заменя с израза “но за не повече от 5 години”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Огнян Сапарев:
  В Преходните и заключителни разпоредби § 11, ал. 1 да стане:
  “§ 11. С решение на Академичния съвет трудовия договор на хабилитиран преподавател може да бъде за определен срок след възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, като времето след това да се определя за всяка учебна година от висшето училище”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Борислав Борисов на нов § 20:
  В § 12 от Преходните и заключителните разпоредби след израза “държавни изисквания за съответната” се добавя думата “регулирана”, като следва сега съществуващия текст.
  Комисията подкрепя предложението,
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия § 20:
  §20. В § 12 от преходните и заключителните разпоредби след думата ^^изисквания” текстът докрая се заличава и се добавя "за специалностите от регулираните професии или професионални направления”.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  В § 62, ал.1 и ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби думата “три” се заменя с “пет”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Борислав Борисов:
  В § 62 от Преходните и заключителните разпоредби думата “три” се заменя с “пет”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следния окончателен текст на новия § 21:
  § 21. "В § 62, в ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование /Обн. ДВ бр. 60 от 1999 г., попр. бр. 66 от 1999 г., изм. бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г. и бр. 22 от 2001 г./ думата "три” се заменя с “пет”.
  §6. /на вносителите/ Преходни разпоредби
  Законът влиза в сила от 1. 09. 2002 г.
  Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание чл. 9, ал. 3, т. 4 и т. 5, продължават действието си спрямо заварените правоотношения, възникнали до влизането в сила на този закон.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите.
  Предложение на народните представители Г. Панев, Д. Камбуров, И. Иванов, Б. Китов
  § 6 /на вносителите/ отпада.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  Да се създаде § 65 от Преходните и заключителните разпоредби със следното съдържание:
  В двумесечен срок от влизането на този закон в сила Министерският съвет приема актовете по чл. 9, ал. 3, т. 4 и 5.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Лютви Местан:
  Да се създаде § 65 от Преходните и заключителните разпоредби със следното съдържание:
  “В срок до три месеца от влизането в сила на този закон. Министерският съвет приема актовете по чл. 9, ал. 3, т. 4 и 5.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев:
  Да се създаде § 66 от Преходните и заключителните разпоредби със следното съдържание:
  Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип,
  Комисията предлагада се създадат два нови параграфа -§21 и § 22 и наменование — Заключителни разпоредби.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 21.В срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон, Министерският съвет приема актовете по чл. 9, ал. 3, т. 4 и 5,
  § 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума