Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
28/04/2004 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 454-01-27, внесен от Лютви Местан, Татяна Калканова и Снежана Гроздилова на 13. 04.2004 г.
  Доклад

  ОТНОСНО: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 454-01-27, внесен от Лютви Местан, Татяна Калканова и Снежана Гроздилова на 13. 04.2004 г.
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  Комисията по образованието и науката разгледа на свое заседание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 454-01-27, внесен от Лютви Местан, Татяна Калканова и Снежана Гроздилова на 13. 04. 2004 г., постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на заседанието. Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание за второ гласуване следния
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за
  народната просвета
  (Обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм., бр. 90 от .1996 г., изм. и доп., бр. 36 от
  1998 г., доп., бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 153 от .1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр.
  68 от 1999 г., изм. и доп., бр. 90 от 2002 г., бр. 95 от.2002 г., бр. 29 от 2003
  г., изм., бр. 71 от 2003 г., доп., бр. 86 от .2003 г., бр. 114 от 2003 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименование на закона.

  § 4. Член 24 се изменя така:
  “Чл. 24. (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити и се удостоверява с диплома за завършено средно образование. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.
  (2) Държавните зрелостни изпити по ал. 1 се полагат по учебни предмети, които се изучават в гимназиалния етап по чл. 3, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
  (3) Държавните зрелостни изпити по ал. 1 са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.
  (4) По свое желание ученикът може да положи и трети държавен зрелостен изпит по избран от него учебен предмет от задължителната и задължителноизбираемата общообразователна подготовка.
  (5) Държавните зрелостни изпити по ал. 3 се провеждат по учебно- изпитни програми, разработени върху учебното съдържание, изучавано в задължителната подготовка, съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
  (6) Държавният зрелостен изпит по ал. 4 се провеждат по учебно- изпитни програми, разработени върху учебното съдържание за задължителната и за задължителноизбираемата общообразователна подготовка.
  (7) Учебно-изпитните програми по ал. 5 и 6 се приемат с наредба на министъра на образованието и науката.
  (8) Държавните зрелостни изпити се полагат при спазване на държавните образователни изисквания към момента на явяването без ограничение за възраст и брой изпитни сесии.
  (9) Условията и редът за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се определят с наредба на министъра на образованието и науката.
  (10) Ученик, завършил успешно XII клас, който не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверението по чл. 7, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
  (11) В училищата не може повторно да се придобива образование от една и съща степен.”
  Предложение на н. п. Любен Корнезов:
  В § 4, чл. 24, ал. 1, в края на първото изречение са добавят думите “в която се вписва и общия успех”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Татяна Калканова и н.п. Снежана Гроздилова:
  По § 4, който става съответно § 1:
  В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо се изменя така:
  “Средно образование се придобива след успешно завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити по учебни предмети,

  изучавани в гимназиалния етап и се удостоверява с диплома за завършено средно образование. “
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 и 10, като в ал. 4 думите “ал. 3” се заменят с “ал. 2”, в ал. 5 думите “ал. 4” се заменят с “ал. 3” и в ал. 6 думите “ал. 5 и 6” се заменят с “ал. 4 и 5”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за S 4 и предлага следната окончателна редакция на § 4. който става S 1:
  § 1. Член 24 се изменя така:
  “Чл. 24. (1) Средно образование се придобива след успешно завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити по учебни предмети, изучавани в гимназиалния етап и се удостоверява с диплома за завършено средно образование, в която се вписва и общия успех. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.
  (2) Държавните зрелостни изпити по ал. 1 са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.
  (3) По свое желание ученикът може да положи и трети държавен зрелостен изпит по избран от него учебен предмет от задължителната и задължителноизбираемата общообразователна подготовка.
  (4) Държавните зрелостни изпити по ал. 2 се провеждат по учебно-изпитни програми, разработени върху учебното съдържание, изучавано в задължителната подготовка, съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
  (5) Държавният зрелостен изпит по ал. 3 се провежда по учебно- изпитни програми, разработени върху учебното съдържание за задължителната и за задължителноизбираемата общообразователна подготовка.
  (6) Учебно-изпитните програми по ал. 4 и 5 се приемат с наредба на министъра на образованието и науката.
  (7) Държавните зрелостни изпити се полагат при спазване на държавните образователни изисквания към момента на явяването без ограничение за възраст и брой изпитни сесии.
  (8) Условията и редът за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се определят с наредба на министъра на образованието и науката.
  (9) Ученик, завършил успешно XII клас, който не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверението по чл. 7, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
  (10) В училищата не може повторно да се придобива образование от една и съща степен.”

  Предложение на н.п. Татяна Калканова и н.п. Снежана Гроздилова:
  Създава се § 1а:
  “§ 1а. Създава се чл. 26а:
  “Чл. 26а. (1) Учениците се приемат в VIII клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 5, 6 и 7 и профилирани паралелки в тях за обучение с интензивно изучаване на чужд език след завършен VII клас и проверка на възможностите им, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката
  (2) Учениците могат да се приемат в IX клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 4, 5, 6, 7 и 8 след завършен VIII клас и проверка на възможностите им и/или по документи, при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.
  (3) Учениците се приемат в VII или VIII клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 9 след проверка на възможностите им, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта.
  (4) Учениците се приемат в VII или VIII клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 10 след проверка на възможностите им, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката и министъра на културата.’’
  Комисията подкрепя по принцип предложението за $ 1а. чл. 26а, ал. 1. Комисията подкрепя предложението за $ 1а. чл. 26а. ал. 2. 3 и 4 и предлага следната окончателна редакция на $ 1а. който става $ 2:
  § 2. Създава се чл. 26а:
  “Чл. 26а. (1) Учениците се приемат в VIII клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 5 и 7, както и в профилирани паралелки в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 6 за обучение с интензивно изучаване на чужд език след завършен VII клас и проверка на възможностите им, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.
  (2) Учениците могат да се приемат в IX клас в държавните и общинските училища по чл. 26, an. 1, т. 4, 5, 6, 7 и 8 след завършен VIII клас и проверка на възможностите им и/или по документи, при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.
  (3) Учениците се приемат в VII или VIII клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 9 след проверка на възможностите им, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта.
  (4) Учениците се приемат в VII или VIII клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 10 след проверка на възможностите им, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката и министъра на културата.“
  Предложение на н.п. Татяна Калканова и н.п. Снежана Гроздилова:
  Създава се § 1В:
  “§ 1Б. В § 11 от Преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 10. В Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 90 от 2002 г., изм. и доп., бр. 29 от 2003 г., изм., бр. 71 от 2003 г.) се правят следните изменения:
  1. § 31, ал. 1 на Преходните и заключителните разпоредби се
  отменя.
  2. В § 34 думите “и наредба по чл. 16, т. 8” се заличават.
  Предложение на н.п. Татяна Калканова и н.п. Снежана Гроздилова:
  Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби става § 2.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за 6 10. който става 6 3:
  § 3. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 90 от 2002 г., изм. и доп., бр. 29 от 2003 г., изм., бр. 71 от 2003 г.) се правят следните изменения:
  1. В § 31, ал. 1 се отменя.
  2. В § 34 думите “и наредба по чл. 16, т. 8” се заличават.
  § 11. В Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.,изм. и доп., бр. 90 от 2002 г., бр. 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7 се правят следните изменения:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени два държавни зрелостни изпита, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.”;
  б) В ал. 3 думите “от задължителната или задължителноизбираемата общообразователна подготовка, съгласно учебния план на училището” се заменят с “изучаван в часовете от задължителната и задължителноизбираемата общообразователна подготовка”;
  в) Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Ученик, завършил успешно XII клас, който не се е явил и не е положил успешно държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверение за завършен гимназиален етап, което му дава право да продължи с професионално обучение за придобиване на квалификация по професия.”;
  г) Алинея 6 се отменя.
  2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 2 думите “не могат да бъдат повече от” се заменят със “са”;
  б) Създава се нова ал. 4:
  “(4) Всяка учебна седмица освен задължителните учебни часове по ал. 2, включва и по един учебен час по учебния предмет “физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на


  спортни дейности и на открито. Включването на този час не се отразява при определяне на съотношението по ал. 3.”
  3. Член 20 се изменя така:
  “(1) Учениците имат право да завършат обучението си в определен етап от степента на образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище.
  (2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.”
  4. В Преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 2а.
  “§ 2а. (1) Учениците, които завършат успешно обучението си в
  XII клас през учебната 2003 - 2004 г. и през учебната 2004 - 2005 г., придобиват средно образование и получават диплома при условията и по реда на този закон, без да полагат държавните зрелостни изпити по чл. 7.
  (2) По свое желание учениците имат право да положат държавни зрелостни изпити при условията и по реда на чл. 7.
  (3) Учениците, които завършат успешно обучението си в XII клас през учебната 2003 - 2004 г. и през учебната 2004 - 2005 г., не полагат зрелостни изпити, ако такива са предвидени в учебния план на училището, действащ към момента на приемането им.”
  Предложение на н.п. Елка Анастасова:
  В § 11, т. 4, Преходни и заключителни разпоредби, § 2а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “и през учебната 2004-2005 г” да отпаднат.
  2. В ал. 3 думите “и през учебната 2004-2005 г. ” да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Татяна Калканова и н.п. Снежана Гроздилова:
  По § 11 от Преходните и заключителни разпоредби, който става § 3:
  В § Зее правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. “а” думите “след успешно завършване на обучението в 12 клас” се заменят със “след успешно завършен 12 клас", а след думите “държавни зрелостни изпити” се добавя “по учебни предмети, които се изучават в гимназиалния етап”.
  2. В т. 1, б "6” след думите “изучаван в часовете от задължителната и задължителноизбираемата общообразователна подготовка" се добавя “в гимназиалния етап”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за 6 11 и предлага следната окончателна редакция на $ 11. който става § 4:
  § 4. В Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм. и дол., бр. 90 от 2002 г., бр. 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7 се правят следните изменения:
  а) Алинея 1 се изменя така:

  “(1) Средно образование се придобива след успешно завършен XII клас и успешно положени два държавни зрелостни изпита по учебни предмети, които се изучават в гимназиалния етап, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.”;
  б) В ап. 3 думите “от задължителната или задължителноизбираемата общообразователна подготовка, съгласно учебния план на училището” се заменят с “изучаван в часовете от задължителната и задължителноизбираемата общообразователна подготовка в гимназиалния етап”;
  в) Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Ученик, завършил успешно XII клас, който не се е явил и не е положил успешно държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверение за завършен гимназиален етап, което му дава право да продължи с професионално обучение за придобиване на квалификация по професия.”;
  г) Алинея 6 се отменя.
  2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ап. 2 думите “не могат да бъдат повече от” се заменят със
  “са”;
  б) Създава се нова ап. 4:
  “(4) Всяка учебна седмица освен задължителните учебни часове по ап. 2, включва и по един учебен час по учебния предмет “физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито. Включването на този час не се отразява при определяне на съотношението по ап. 3.”
  3. Член 20 се изменя така:
  “(1) Учениците имат право да завършат обучението си в определен етап от степента на образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище.
  (2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.”
  4. В Преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 2а:
  “§ 2а. (1) Учениците, които завършат успешно обучението си в XII клас през учебната 2003 - 2004 г. и през учебната 2004 - 2005 г., придобиват средно образование и получават диплома при условията и по реда на този закон, без да полагат държавните зрелостни изпити по чл. 7.
  (2) По свое желание учениците имат право да положат държавни зрелостни изпити при условията и по реда на чл. 7.
  (3) Учениците, които завършат успешно обучението си в XII клас през учебната 2003 - 2004 г. и през учебната 2004 - 2005 г., не полагат зрелостни изпити, ако такива са предвидени в учебния план на училището, действащ към момента на приемането им.”
  § 12. (1) Учениците, които завършат успешно обучението си в XII клас през учебната 2003 - 2004 г. и през учебната 2004 - 2005 г.,

  придобиват средно образование и получават диплома при условията и по реда на този закон, без да полагат държавните зрелостни изпити по чл. 24.
  (2) По свое желание учениците по ал. 1 имат право да положат държавни зрелостни изпити при условията и по реда на чл. 24.
  (3) Учениците, които завършат успешно обучението си в XII клас през учебната 2003 - 2004 г. и през учебната 2004 - 2005 г., не полагат зрелостни изпити, ако такива са предвидени в учебния план на училището, действащ към момента на приемането им.
  (4) В дипломата за средно образование се вписват като оценки за зрелостни изпити средноаритметичната оценка от годишните оценки по български език и литература и по избран от ученика учебен предмет, изучаван в задължителните учебни часове в гимназиалния етап по чл. 3, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, както и оценките от държавните зрелостни изпити, ако те са положени успешно по реда на ал. 2.
  (5) Лицата, придобили средно образование и получили диплома за завършено средно образование по реда на ал. 1, се ползват с правата на лицата, придобили средно образование и получили диплома по чл. 24, ал. 1.
  (6) Дипломата на учениците, придобили средно образование по реда на ал. 1, е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.
  Предложение на н.п. Елка Анастасова:
  В § 12, ал. 1 и ал. 3 думите “и през учебната 2004-2005 г.” да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Татяна Калканова и н.п. Снежана Гроздилова:
  По § 12, който става § 4:
  В § 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) По свое желание учениците по ал. 1 имат право да положат държавни зрелостни изпити при условията и по реда на чл. 24, като държавният зрелостен изпит по български език и литература се провежда в два равностойни изпитни варианта. Учениците полагат държавния зрелостен изпит по български език и литература само по избрания от тях изпитен вариант.”
  2. В ал. 4 след думите “гимназиалният етап” се поставя точка, а думите “по чл. 3, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план" се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 12.
  Комисията предлага систематично S 12 да стане S 3 със следната окончателна редакция:
  § 3. (1) Учениците, успешно завършили
  XII клас през учебната 2003 - 2004 г. и през учебната 2004 - 2005 г., придобиват средно образование и получават диплома при условията и

  по реда на този закон, без да полагат държавните зрелостни изпити по чл. 24.
  (2) По свое желание учениците по ап. 1 имат право да положат държавни зрелостни изпити при условията и по реда на чл. 24, като държавният зрелостен изпит по български език и литература се провежда в два равностойни изпитни варианта. Учениците полагат държавния зрелостен изпит по български език и литература по избрания от тях изпитен вариант.
  (3) Учениците, успешно завършили XII клас през учебната 2003 - 2004 г. и през учебната 2004 - 2005 г., не полагат зрелостни изпити, ако такива са предвидени в учебния план на училището, действащ към момента на приемането им.
  (4) В дипломата за средно образование се вписват като оценки за зрелостни изпити средноаритметичната оценка от годишните оценки по български език и литература и по избран от ученика учебен предмет, изучаван в задължителните учебни часове в гимназиалния етап, както и оценките от държавните зрелостни изпити, ако те са положени успешно по реда на ап. 2.
  (5) Лицата, придобили средно образование и получили диплома за завършено средно образование по реда на ап. 1, се ползват с правата на лицата, придобили средно образование и получили диплома по чл. 24, ап. 1.
  (6) Дипломата на учениците, придобили средно образование по реда на ап. 1, е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.”
  Останалите параграфи се преномерират съответно.
  Предложение на н.п. Татяна Калканова и н.п. Снежана Гроздилова:
  Създава се параграф 4а:
  “§ 4а. (1) В срок до шест месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема Правилник за прилагане на Закона за народната просвета.
  (2) До влизането в сила на правилника по ал. 1 се прилага Правилникът за прилагане на Закона за народната просвета, издаден от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., изм., бр. 19 от 10.03.2000 г., изм. и доп., бр. 53 от 12.06.2001 г., в сила от 15.09.2001 г., доп., бр. 7 от 18.01.2002 г., изм. и доп., бр. 68 от 16.07.2002 г., в сила от 16.07.2002 г., бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 28.02.2003 г., бр. 33 от 11.04.2003 г., в сила от 11.04.2003 г., попр., бр. 48 от 23.05.2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 22.07.2003 г., в сила от 22.07.2003 г., бр. 99 от 11.11.2003 г., в сила от 11.11.2003 г., изм., бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 24.02.2004 г.).”
  Комисията не подкрепя предложението.
  28 април 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума