Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
05/06/2003 второ гласуване

  Доклад
  По Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №202-01-41, внесен от Министерски съвет на 23.07.2002г. относно; отложените §§ 28, 29 и 30, при разглеждането на законопроекта на второ четене в Пленарна зала на 30 май 2003г.
  По Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №202-01-41, внесен от Министерски съвет на 23.07.2002г. относно; отложените §§ 28, 29 и 30, при разглеждането на законопроекта на второ четене в Пленарна зала на 30 май 2003г.
  На свое редовно заседание, проведено на 4,05.2003г., като точка втора от дневния ред. Комисията по здравеопазване разгледа отложените §§ 28, 29 и 30 при разглеждането на законопроекта на второ четене в Пленарна зала на 30 май 2003г.
  В хода на дискусията бяха изказани различни становища във връзка с необходимостта от въвеждането на рестриктивни текстове за отнемане на лицензията за дейности с наркотични вещества и техни прекурсори при повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за такова срещу лицата, извършващи или отговорни за тези дейности. Изказани бяха противоположни мнения относно това, коя презумпция да залегне в закона - за виновност или за невинност до доказване на противното. Членовете на Комисията по здравеопазване са обединиха около становището, че предвид изключителната обществена значимост на дейностите с наркотични вещества, в полза на обществото би бил един по-ограничителен режим по отношение на лицензирането на тези дейности. В същото време бе отчетено, че отново в обществен интерес би било да бъдат протектирани в известна степен големите български фармацевтични производители (а именно издадената по чл. 32 и чл. 35, ал. 1 на закона лицензия за производство и съхранение на юридически лица), предвид тяхната значимост като работодатели и производители на голяма част от лекарствата на българския пазар и с които основно се снабдяват българските болници.
  Членовете на Комисията се обединиха и около становището, че проведените дискусии касаят и налагат промени само в §28, а §§29 и 30 трябва да запазят редакцията си, предложена от Комисията в доклада за второ четене.
  След проведената дискусия и последващо гласуване с 9 гласа “ЗА”, 3 гласа “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание да подкрепи следната редакция за §28:
  §28. Член 43 се изменя така:
  “Чл. 43 (1) Държавният орган издал лицензията по чл. 32, 32 а и чл. 35, ал. 1, я отнема в следните случаи:
  1. при нарушаване на изискванията на закона;
  2. при неспазване на условията, определени в лицензията;
  3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването й;
  4. след издаване на заповед по чл. 99 за забрана на дейности;

  5. при повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34 и чл. 36 от закона;
  6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.
  (2) Мотивираното решение на държавния орган за отнемане на лицензията се взема независимо от наложените административни наказания.
  (3) След изтичане на три години от отнемане на лицензията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, лицето може да кандидатства отново за получаването на лицензията по реда на чл. 32 и чл. 35.
  (4) След реабилитирането на лицата по ал. 1, т. 5 може да се
  кандидатства отново за получаване на лицензия по реда на чл. 32 и чл. 35.
  (5) След прекратяване на предварителното производство по ал. 1, т. 5, както и при отпадане на основанията по ал. 1, т. 6 държавният орган, отнел лицензията я възстановява по искане на лицето.
  (6) При отнемането на лицензията или при изтичането на срока на нейното действие, по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 456.
  (7) Не се отнема издадената по чл. 32 и чл. 35, ал. 1 лицензия за
  производство и съхранение на юридическо лице, когато възникне
  основанието по ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда,
  управителните органи на юридическото лице в седем дневен срок от уведомяването предприемат действия за смяна на управителя/изпълнителния директор и/или на отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34 и чл. 36 от закона.”
  София,
  5.06.2003г.
  Форма за търсене
  Ключова дума