Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
15/07/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  По Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  лекарствата и аптеките в хуманната медицина, № 354-01-39,
  внесен от Валери Цеков на 30.05.2003г.
  ДОКЛАД
  По Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  лекарствата и аптеките в хуманната медицина, № 354-01-39,
  внесен от Валери Цеков на 30.05.2003г.
  На свое редовно заседание, проведено на 2 юли 2003 г., Комисията по
  здравеопазване разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  лекарствата и аптеките в хуманната медицина, № 354-01-39, внесен от Валери
  Цеков на 30.05.2003г.
  В заседанието взеха участие; доц. д-р Божидар Финков — министър на
  здравеопазването, д-р Борислав Борисов - директор на Изпълнителната агенция
  по лекарствата, д-р Димитър Петров - директор на НЗОК.
  На вниманието на народните представители бяха предоставени
  становища на Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция по
  лекарствата, Националната здравноосигурителна каса.
  Законопроектът беше представен от неговия вносител - д-р Валери
  Цеков. Необходимостта от внасянето на този законопроект бе обоснована със
  сериозния проблем в практиката на лечебните заведения - диспансери без
  стационар. Съгласно сега действащата нормативна уредба, диспансерите, към
  които няма разкрити стационарни отделения, нямат право да разкриват аптеки
  за задоволяване на собствени нужди. Тези диспансери, и в частност
  онкологичните и психични диспансери без стационар, в същото време са
  ангажирани с диспансеризацията и осигуряването на безплатно лечение с
  медикаменти по “централна доставка” от министерство на здравеопазването на
  онкологично и психично болните на амбулаторно лечение. Тъй като не
  разполагат със собствени аптеки, тези лечебни заведения са принудени да
  сключват договори с други лечебни заведения със собствени аптеки, чрез които
  да реализират функцията си по снабдяването на диспансеризираните пациенти с
  медикаменти. Това изключително много затруднява процедурата по набавянето
  на нужните медикаменти на показаните пациенти, особено като се има пред вид,
  че това са пациенти с онкологични или психични заболявания в увредено общо
  състояние. Затруднен е и контролът върху движението на тези лекарствени
  средства от едно лечебно заведение през друго до пациента, а това са основно
  лекарствени средства с висока токсичност, скъпоструващи химиотерапевтични,
  хормонални, наркотични и психотропни вещества, които са на специален режим
  на съхранение и употреба
  В хода на дискусията народните представители единодушно се
  обединиха около становището, че такава законодателна промяна е абсолютно
  необходима. Подкрепени бяха мотивите, че чрез разкриването на аптеки за

  задоволяване на собствените нужди към диспансерите без стационар, преди
  всичко ще се облекчи достъпа на хронично болните и техните близки до
  полагащото им се лечение, както и ще се осигури по-добър контрол върху
  движението на тези медикаменти.
  След дискусия, с 14 гласа “ЗА”, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” и “ПРОТИВ” няма,
  Комисията по здравеопазване взе следното
  РШЕНИЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо четене
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и
  аптеките в хуманната медицина, № 354-01-39, внесен от Валери Цеков на
  30.05.2003г.
  София,
  15.07.2003г.
  Форма за търсене
  Ключова дума