Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
12/03/2004 първо гласуване

  Доклад по

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-15, внесен от Росица Георгиева Тоткова и група народни представители на
  19.03.2003 г.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване №354-01-15, внесен от Мима Нейкова Запрянова на 28.11.2003 г.
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 354-01-15, внесен от Алеко Константинов Кюркчиев на 18.12.2003 г.
  4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 16.02.2004 г.
  5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 354-01-15, внесен от Недялко Иванов Калъчев и група народни представители на
  02.03.2004 г.
  6. Законопроект за допълнение на Закона за здравно осигуряване №454-01-15, внесен от Кръстьо Илиев Петков на 01,03.2004г.
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-15, внесен от Росица Георгиева Тоткова и група народни представители на
  19.03.2003 г.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване №354-01-15, внесен от Мима Нейкова Запрянова на 28.11.2003 г.
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 354-01-15, внесен от Алеко Константинов Кюркчиев на 18.12.2003 г.
  4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 16.02.2004 г.
  5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 354-01-15, внесен от Недялко Иванов Калъчев и група народни представители на
  02.03.2004 г.
  6. Законопроект за допълнение на Закона за здравно осигуряване №454-01-15, внесен от Кръстьо Илиев Петков на 01,03.2004г.
  На извънредно заседание на Комисията по здравеопазване на 05.03. 2004 бяха разгледани на първо четене шестте законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравно осигуряване. На заседанието присъстваха представители на всички заинтересовани институции - заместник министрите на здравеопазването д-р Любомир Куманов и д-р Петко Салчев, представители на министерствата на финансите и труда и социалната политика, НОИ, НЗОК, ИАЛ, съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Законопроектите бяха разгледани по реда на тяхното постъпване.
  Законопроектът на г-жа Росица Тоткова, визиращ конкретизиране на групите самоосигуряващи се лица по чл.40 от Закона за здравното осигуряване по отношение на заплащането на здравно осигурителните вноски, бе подкрепен по принцип от народните представители със забележка по т.1, касаеща лицата в неплатен отпуск, които според становището на НОИ не би трябвало да се осигуряват за своя сметка, тъй като разрешението за неплатен отпуск се получава от работодателя.
  Законопроектът на г-жа Мима Нейкова не получи подкрепата на членовете на Комисията по здравеопазване. Предложението на вносителя се отнася за опрощаване на вноските на голяма разнородна група граждани, без да са прецизирани критерии. Становищата на представителите на присъстващите институции бяха против

  възможността за опрощаване на дълговете на лицата, които не са внасяли продължително време здравноосигурителните си вноски, тъй като това противоречи на основните принципи и ценности на Закона.
  По законопроекта на д-р Алеко Кюркчиев, съгласно който фармакоикономическите показатели отпадат при изготвянето на позитивният списък на лекарствата, които ще бъдат заплащани от НЗОК, бяха изказани различни становища. Министерство на здравеопазването изрази подкрепата си за досегашната практика. Народните представители, Националната здравноосигурителната каса и представителите на съсловните организации на лекарите и стоматолозите, министерство на труда и социалната политика подкрепиха поправката, като изтъкнаха аргумента за необходимостта от обективно прилагане на фармакоикономиката като критерий, което на настоящия етап е невъзможно поради липсата на национални стандарти за това. Само в някои страни от Европейския съюз се прилагат фармакоикономическите показатели за оценка в реимбурсните схеми, но не в позитивните листи. Представителите на Комисията подкрепи законопроекта и се обединиха около становището, че фармакоикономическите стандарти са задължителни и ще бъдат прилагани на следващ етап, след адаптирането им на национално ниво.
  Двата законопректа, касаещи удължаване на срока за подаване на молби от гражданите за разсрочване на заплащането на незаплатените здравни вноски, внесени съответно от Министерски съвет и народния представител Кръстьо Петков, бяха подкрепени от Комисията по принцип. Пред вид изразените становища на заинтересованите институции бе взето решение срокът за разсрочване да бъде уточнен при второ четене на законопроектите. Като консенсусен бе предложен срок 30 юни 2004.
  Законопректът, внесен от Недялко Калъчев и група предвижда нов начин на избор на управителни органи на НЗОК от Народно събрание, конкретизира контрола върху изпълнителите на медицински услуги от страна на НЗОК, информационните потоци и система, урежда законово етапите на лекарствената политика с постигане на прозрачност и обективност при вземането на решения, подобрява контрола при договаряне и заплащане на лекарствата от публичното здравеопазване и по-конкретно НЗОК. Министерство на здравеопазването предоставя на народните представители вземането на политическо решение относно избора на управителни органи на НЗОК, а по останалите теми подкрепя законопроекта. Другите заинтересовани институции в здравния сектор също изразиха положителни становища по този законопроект и той бе подкрепен от народните представители.
  След проведената дискусия и последващо гласуване, Комисията по здравеопазване взе следното

  РЕШЕНИЕ:
  Предлага на Народното събрание да обсъди и приеме на първо четене:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-15, внесен от Росица Георгиева Тоткова и група народни представители на
  19.03.2003 г.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 354-01-15, внесен от Алеко Константинов Кюркчиев на 18.12.2003 г.
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 402-01-1, внесен от Министерски съвет на 16.02.2004 г.
  4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 354-01-15, внесен от Недялко Иванов Калъчев и група народни представители на
  02.03.2004 г.
  5. Законопроект за допълнение на Закона за здравно осигуряване №454-01-15, внесен от Кръстьо Илиев Петков на 01.03.2004г.
  и да отхвърли на първо четене:
  Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване №354-01-15, внесен от Мима Нейкова Запрянова на 28.11.2003 г.
  София,
  9.03.2004
  Форма за търсене
  Ключова дума