Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
05/04/2004 първо гласуване

  Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-15, внесен от Росица Тоткова и гр. н. пр. на 19.03.2003г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 16.02.2004г.
  На основание Чл. 68, ал. 2 от ПОДНС внасям общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, въз основа на приетите на първо четене на 31.03.2004г. от Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-15, внесен от Росица Тоткова и гр. н. пр. на 19.03.2003г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 16.02.2004г.
  Моля, законопроектът да бъде представен на народните представители за правене на писмени предложения по него.

  ОБЩ ПРОЕКТ
  ЗАКОН
  за
  изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
  (Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 62 от 9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 69 от
  3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от
  1.01.2000 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., в сила от 24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от
  4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 107 от
  15.11.2002 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., в сила от 9.12.2003 г., доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.)
  § 1. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. "б" се изменя така:
  "б) за лицата, в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице и се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.".
  2. В т. 2 след думите "самоосигуряващите се лица" се добавя "съответно за земеделските производители", а думите "осигурителните вноски за тези лица се внасят върху минималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година" се заличават.
  3. Създава се нова т.9 със следното съдържание:
  "т.9. За безработните лица, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноските се определят върху дохода на член от семейството за предходния месец. Вноските са за сметка на осигурените лица и се внасят до 10- то число на месеца, следващ този, за който се отнасят."
  4. В ал.4 след думите "не по-малък от" се добавя "половината от".
  § 2. В § 19а, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби след думите “за членовете на семействата си” се добавя “в срок до 30 април 2004 г ”.
  Форма за търсене
  Ключова дума