Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
21/05/2004 второ гласуване

  ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАД
  Относно: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравно осигуряване, № 453-10-12 от 13.05.2004г.
  ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАД
  Относно: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравно осигуряване, № 453-10-12 от 13.05.2004г.
  На свое заседание Комисията по здравеопазване прегласува и прие следната редакция на §1, т1,буква “б”:
  “б) точка 2 се изменя така:
  “2. едноличният търговец, физическото лице образувало ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и годишно върху доходите от дейността и доходите по т.3, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се осигуряват върху осигурителни доходи, определени с Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непрепреработена растителна и/или животинска продукция не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.”
  Форма за търсене
  Ключова дума