Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
13/05/2004 второ гласуване

  Доклад на второ четене
  ОТНОСНО: Общ законопроект за здравното осигуряване, въз основа на приетите на първо четене на 31.03.2004г. от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-15, внесен от Росица Тоткова и гр. н. пр. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 16.02.2004г.
  Доклад на второ четене
  ОТНОСНО: Общ законопроект за здравното осигуряване, въз основа на приетите на първо четене на 31.03.2004г. от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-15, внесен от Росица Тоткова и гр. н. пр. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 16.02.2004г.
  ЗАКОН
  за
  изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
  (Обн„ ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г„ изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 62 от 9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г„ в сила от 28.08.1999 г„ изм., бр. 69 от
  3.08.1999 г„ в сила от 3.08.1999 г„ изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от
  1.01.2000 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г„ в сила от 24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от
  4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г„ бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 107 от
  15.11.2002 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г„ изм. и доп., бр. 119 от 27Л2.2002 г., в сила от 1.01.2003 г„ изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., в сила от 9.12.2003 г., доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.)
  Предложение на вносителите Росица Тоткова и група на родни представители:
  § 1. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1,6. “б” се изменя така:
  "б) за лицата, в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица,

  определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице, и се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.".
  2. В т. 2 след думите "самоосигуряващите се лица" се добавя "съответно за земеделските производители", а думите "осигурителните вноски за тези лица се внасят върху минималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година" се заличават.
  3. Създава се нова т.9 със следното съдържание:
  "т.9. За безработните лица, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноските се определят върху дохода на член от семейството за предходния месец. Вноските са за сметка на осигурените лица и се внасят до 10- то число на месеца, следващ този, за който се отнасят."
  4. В ал.4 след думите “не по-малък от” се добавя “половината от”.
  Комисията приема по принцип предложението и предлага следната окончателна редакция за §1:
  “§ 1. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) В т. 1, б. "б" се изменя така:
  "б) за лицата, в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице, когато неплатеният отпуск е по негово желание и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.”.
  б) Точка 2 се изменя така:
  “2. едноличният търговец, физическото лице образувало ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и годишно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се осигуряват върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност;”.
  2. В ал.4 след думите "не по-малък от" се добавя "половината от" и се създава изречение трето със следното съдържание: “Тези лица извършват

  годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация.”
  Предложение на вносителя Министерски съвет;
  § 2. В § 19а, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби след думите “за членовете на семействата си” се добавя “в срок до 30 април 2004 г.”.
  Комисията приема по принципи предложението и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 2. В § 19а, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби след думите “за членове на семействата си” се добавя “в срок до 30 септември 2004 г.”
  Предложение на народния представител Атанас Додов;
  Създава се нов чл. 35а със следното съдържание:
  “Чл. 35а (1) Задължително осигурените имат право на свободен избор на личен лекар и стоматолог от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.
  (2) За личен лекар на деца до 6 годишна възраст се избира специалист с призната специалност по “Детски болести” от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.
  (3) При невъзможност или при изрично желание на родителя, настойника или попечителя за личен лекар на дете до 6 годишна възраст може да бъде избран и лекар без призната специалност по “Детски болести” от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.
  (4) На всички деца се извършват задължителни периодични профилактични прегледи от избрания личен лекар, по ред и условия, определен с наредба на министъра на здравеопазването.
  (5) На всички жени се извършва проследяване на бременността и периодични гинекологични прегледи от акушер-гинеколог, а при невъзможност или при изрично желание на здравноосигурената - от общо практикуващ лекар.
  (6) Изследване на гинекологичния статус на всички жени и прегледите на бременните жени с повишен риск се извършват само от лекар с призната специалност по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина”.
  (7) Дейностите по ал. 5 и 6 се извършват по ред и условия, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
  (8) Дейностите по ал. 4, 5 и 6 се заплащат от НЗОК.”
  Предложението бе оттеглено от вносителя в хода на дискусията.
  Предложение на Комисията за създаване на Заключителни разпоредби с S
  3. 4 и 5:
  Заключителни разпоредби
  “§ 3. Навсякъде в закона думите “Кодекса за задължително обществено осигуряване” се заменят с “Кодекса за социално осигуряване”.

  § 4. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители не извършват годишно изравняване на осигурителния доход от тази дейност за 2004г.”
  § 5. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2005г.”
  София, 13.05.2004г.
  Форма за търсене
  Ключова дума