Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
12/10/2001 първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух № 102-01-1/28.08.01, внесен от Министерски съвет
  ДОКЛАД
  НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух № 102-01-1/28.08.01, внесен от Министерски съвет
  На свое редовно заседание, проведено на 11 октомври 2001 г. Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене, внесения от Министерски съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
  На заседанието присъстваха г-жа Фатме Илияз - зам. министър на околната среда и водите и г-н Ивелин Буров зам. председател на Държавната агенция по метрология и стандартизация, които представиха законопроекта от името на вносителя. Присъстваха също така и експерти от Министерството на околната среда и водите и Министерство на икономиката, участвали в разработването на законопроекта, които взеха отношение по повдигнати в хода на дискусията въпроси.
  Мотивите на вносителя за предложените изменения към Закона за чистотата на атмосферния въздух са свързани с необходимостта от създаването на нормативна уредба за оценяване и контрол върху качеството на течните горива в изпълнение на Директива 98/70/ ЕС и Директива 99/32/ЕС, във връзка с качеството на атмосферния въздух, каквато в момента липсва.
  С предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух се определя компетентния орган за осъществяване на контрола върху качеството на течните горива, а именно Председателя на Държавната агенция по метрология и стандартизация, както и правата и задачите на оправомощените от него длъжностни лица, извършващи дейности по контрола.
  Въвежда се изискване за декларация за съответствие на течните горива с качествените изисквания, която да ги придружава от производителя, респ. вносителя да крайния разпространител.
  Предвижда се също така значително увеличаване на глобите за неспазване на определените норми за съдържание на вредни вещества в течните горива, както и въвеждането на други административни наказания за неспазване на предвидените в закона изисквания във връзка с вноса, производството, разпространението, транспортирането и съхранението на течните горива.
  По време на дискусията възникна въпроса какви са механизмите и структурата за осъществяване на предвидените в закона надзорни функции на Държавната агенция по метрология и стандартизация, чиито зам. председател заяви, че Агенцията има готовност да осъществява тези функции на базата на съществуващата вече модерна лаборатория за анализ на течните горива и създаването на Дирекция по контрола върху качеството на горивата.
  Беше поставен въпроса за икономическия ефект от приемането на законопроекта, на който представителите на Министерство на икономиката дефинитивно отговориха, че се очаква значителен положителен ефект посредством спирането на нелегалния внос на нискокачествени течни горива.
  Беше дискутиран също така въпроса за систематичното място на предлаганите законодателни промени. В крайна сметка Комисията прие за целесъобразно въпросът за контрола върху качеството на течните горива да бъде уреден именно в Закона за чистотата на атмосферния въздух, тъй като основната цел на предвижданите промени е подобряване качеството на атмосферния въздух.
  След проведените разисквания Комисията подкрепи законопроекта с 15 гласа "ЗА" и 1 "въздържал се" и изрази следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Като взема предвид, че с прилагането на предвидените в законопроекта мерки, от една страна ще се стигне до повишаване качеството на използваните течни горива, съответно до намаляване съдържанието на вредни вещества в атмосферния въздух и осигуряване на по-чиста и здравословна околна среда, а от друга страна ще бъде реализиран положителен икономически ефект, Комисията по околната среда и водите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух № 102-01-1/28.08.01, внесен от Министерски съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума